Tarcza Antykryzysowa

Breadcrumbs

Treść strony

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SAMOZATRUDNIONYCH (ART. 15zzc SPECUSTAWY COVID-19)

 

Pytanie 2.1. Czy będzie możliwe przeznaczenie środków z Programu Regionalnego na jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy zgodnie z art. 15 zzc ustawy?

Odpowiedź:

Nie. Pożyczka, o której mowa w art. 15zzd, zgodnie z art. 31q ust. 4 ustawy COVID-19, finansowana jest wyłącznie ze środków Funduszu Pracy w ramach ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy na rok 2020 dla samorządów powiatów kwot środków (limitów) Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Natomiast dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
o których mowa w art. 15zzc ustawy COVID-19, może być finansowane ze środków RPO lub POWER.

Data odpowiedzi: 8 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.23.2020.HR   

 

Pytanie 2.2. Czy pracownicy, w tym także, pracujący na umowach zlecenie, o dzieło oraz samozatrudnieni będą mogli liczyć na wsparcie w wysokości co najmniej płacy minimalnej?

Odpowiedź:

Ustawą z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) wprowadzone zostały nowe rozwiązania prawne celem wsparcia przedsiębiorców i pracowników. Na podstawie art. 15zzc ust. 1 starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Data odpowiedzi: 10 kwietnia 2020 r.

 

Pytanie 2.3. Czy w przypadku przedsiębiorcy występującego o to dofinansowanie zgodnie z art. 15zzc dostanie je wyłącznie osoba która działalność zarejestrowała w CEIDG, czy także wspólnicy spółek kapitałowych, czy spółki cywilnej?

Odpowiedź:

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 15zzc 
w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może być jedynie  przyznane  przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników prowadzącemu działalność gospodarczą, która podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Data odpowiedzi: 10 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.2.3(2).2020.HR.

 

Pytanie 2.4. Czy dofinansowanie, o którym mowa w art. 15 zzb, 15 zzc może być przyznane wnioskodawcy, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami?

 

Odpowiedź:

Aby ubiegać się o wsparcie w art. 15 zzb- 15 zzc przedsiębiorca musi mieć aktywną działalność gospodarczą. Dodatkowo okres, który został uwzględniony do obliczenia spadku obrotów (zarówno w 2020 r. jak i 2019 r.), musi być w czasie, gdy działalność była aktywna.

Wyjaśnienie:

 •            w przypadku dofinansowania, o którym mowa w art. 15 zzc działalność musi być aktywna na czas otrzymywania wsparcia oraz po zakończeniu jego otrzymywania – przez okres równy temu okresowi. Wynika to bezpośrednio z artykułu;

•             w przypadku art. 15 zzb przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania
w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. Zatem działalność nie może być zawieszona. Wynika to bezpośrednio z artykułu;

•             celem tych instrumentów jest zniwelowanie skutków covid-19, jeśli działalność była zawieszona (w okresie wykorzystanym do obliczenia spadku obrotów), spadek obrotów nie mógł nastąpić w wyniku covid-19.

Data odpowiedzi: 10 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.2.3(2).2020.HR.

 

Pytanie 2.5. Osoba, która jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, nie zatrudniając przy tym żadnej osoby i świadczy pracę na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilno-prawnej i udokumentuje spadek obrotów w swojej działalności, może starać się o dofinansowanie w ramach EFS?

Odpowiedź:

W odniesieniu do instrumentu z art. 15zzc odpowiedź brzmi: TAK.

Przy jednoczesnym zatrudnieniu i prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, można skorzystać z dofinansowania do tej działalności (art. 15zzc).

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 2.6. Czy dofinansowanie w ramach EFS, będzie wypłacane także za pracodawcę, zatrudniającego min. 1 osobę, który ma także stałe wynagrodzenie prowadząc firmę?

Odpowiedź:

Tak.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 2.7. Jaki jest termin wypłaty pierwszego świadczenia w przypadku form art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze?

Odpowiedź:

Środki w ramach ww. instrumentów będą wypłacane Przedsiębiorcy maksymalnie
w trzech miesięcznych równych  transzach, niezwłocznie po złożeniu przez Przedsiębiorcę w danym miesiącu oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z udzieleniem dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników( w przypadku  art. 15 zzc) lub oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane ( w przypadku art. 15zzb)

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 2.8: Ile musi istnieć firma żeby móc ubiegać się o formy art. 15zzb, 15zzc
oraz 15zze? W zasadach opublikowanych do ww. form brak jest informacji od kiedy musi istnieć firma by móc ubiegać się o wsparcie oraz czy wnioskodawcą może być pracodawca/ przedsiębiorca, który ma zawieszoną działalność gospodarczą?

Odpowiedź:

Art. 15zzd. 1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Aby ubiegać się o wsparcie w art. 15 zzb - 15 zzc przedsiębiorca musi mieć aktywną działalność gospodarczą. Dodatkowo okres, który został uwzględniony do obliczenia spadku obrotów (zarówno w 2020 r. jak i 2019 r.), musi być w czasie, gdy działalność była aktywna.

Wyjaśnienie:

 • W przypadku dofinansowania, o którym mowa w art. 15 zzc działalność musi być aktywna na czas otrzymywania wsparcia oraz po zakończeniu jego otrzymywania – przez okres równy temu okresowi. Wynika to bezpośrednio z artykułu;
 • W przypadku art. 15 zzb przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania
  w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. Zatem działalność nie może być zawieszona. Wynika to bezpośrednio z artykułu;
 • Celem tych instrumentów jest zniwelowanie skutków COVID-19, jeśli działalność była zawieszona (w okresie wykorzystanym do obliczenia spadku obrotów), spadek obrotów nie mógł nastąpić w wyniku COVID-19.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-V.070.9.20.2020.EF. Adresat: PUP w Kędzierzynie – Koźle.                                                

 

Pytanie 2.9.: Jaki jest termin wypłaty pierwszego świadczenia w przypadku form art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze?

Odpowiedź:

Na podstawie wniosku i umowy w sprawie udzielenia pożyczki, urząd pracy (działający z upoważnienia Starosty) przekazuje niezwłocznie środki na rachunek wskazany we wniosku przez mikroprzedsiębiorcę, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy przez obie strony.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-V.070.9.20.2020.EF. Adresat: PUP w Kędzierzynie – Koźle

 

Pytanie 2.10: „Czy pracodawca, który nie może wykazać spadku obrotów do analogicznych miesięcy roku poprzedniego (prowadzi krócej działalność), może skorzystać z pomocy zawartej w art. 15 zzb oraz 15 zzc?”

Odpowiedź:

Nie może skorzystać. Możliwość przyznania, a co za tym idzie - także dostępna wysokość wsparcia, oferowanego przedsiębiorcom w ramach art. 15 zzb  oraz art. 15zzc"specustawy" - zgodnie z wolą ustawodawcy, opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30,50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Należy zatem przyjąć, że przedsiębiorca, starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne lub o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. W innym przypadku bowiem nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 2.11.:: Zgodnie z przepisami art. 15zzc ust. 6 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. W jaki sposób Urząd powinien egzekwować od Przedsiębiorcy potwierdzenie spełnienia powyższego zapisu po zakończeniu okresu dofinansowania, jeżeli zapisy umowy nie regulują powyższej kwestii?"

Odpowiedź:

Powiatowe Urzędy Pracy mają możliwość sprawdzenia tych danych w CEIDG.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 2.12: W jaki sposób prawidłowo ustalić wysokość dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych (art. 15zzb)? Czy PUPy będą indywidualnie wyliczały maksymalną wysokość dofinansowania dla przedsiębiorców czy będzie to kwota deklarowana przez przedsiębiorcę w drodze oświadczenia? Trudność w obliczeniach przede wszystkim w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Odpowiedź:

Komplet formularzy zawiera m.in. Załącznik nr 2 do wniosku, którego częścią są kalkulatory, które umożliwią dokonanie wszelkich obliczeń (opis załącznika w komplecie dokumentów).  

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r., znak pisma DRP-V.070.9.18.GW. Adresat: PUP w Bielsku Podlaskim (w imieniu PUP-ów województwa podlaskiego).

 

Pytanie 2.13: Czy może otrzymać dofinansowanie przedsiębiorca jeżeli w części, te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych – tzn. firmy, które dostały środki w ramach projektu zatrudniły osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 15zzb ust. 12 i 15zzc ust. 10 ustawy COVID-19 przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Powyższe oznacza, że przedsiębiorca może się ubiegać o inne formy wsparcia przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrukcjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1478, z późn. zm.) i je otrzymać w części, w której nie pokrywa się ono
z ww. dofinasowaniem. W praktyce będzie to oznaczało, że pracodawca nie może otrzymać np.:

-              refundacji, której mowa w art. 51a ust. 1 ustawy,

-              refundacji część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych,

-              pokrycia kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych pracodawcy, o których mowa w art. 47 ustawy,

-              refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c ustawy,

-              pokrycia kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia, o którym mowa w art. 60d ustawy,

-              refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7 ustawy.

W przypadku pożyczki, o której mowa w art. 15zzd ww. ustawy COVID-19, ustawa ta nie zawiera ograniczenia. Wobec powyższego mikroprzedsiebiorca, który otrzymał pożyczkę, może ubiegać się o wszystkie formy wsparcia przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia (…).

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 2.14: Ile musi istnieć firma żeby móc ubiegać się o formy art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze? W zasadach opublikowanych do ww. form brak jest informacji od kiedy musi istnieć firma by móc ubiegać się o wsparcie oraz czy wnioskodawcą może być pracodawca/ przedsiębiorca, który ma zawieszoną działalność gospodarczą.

Odpowiedź:

Możliwość przyznania, a co za tym idzie - także dostępna wysokość wsparcia, oferowanego przedsiębiorcom w ramach art. 15 zzb (a także 15 zzc i 15 zze) specustawy - zgodnie z wolą ustawodawcy, opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego
z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Należy zatem przyjąć, że przedsiębiorca, starający się o dofinansowanie, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. W innym przypadku bowiem nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 2.15: Osoba, która jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, nie zatrudniając przy tym żadnej osoby i świadczy pracę na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilno-prawnej i udokumentuje spadek obrotów w swojej działalności, może starać się o dofinansowanie w ramach EFS?

Odpowiedź:

W odniesieniu do art. 15zzc: Tak. Przy jednoczesnym zatrudnieniu i prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, można skorzystać z dofinansowania do tej działalności (art. 15zzc).

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 2.16: Czy zgodnie z art. 15zzb ust.10  oraz 15zzc ust. 8,  powiatowy urząd pracy powinien ogłosić nabór na 14 dni, a później kolejny, skoro przedsiębiorca składa wniosek do właściwego urzędu pracy w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru.

Odpowiedź:

W celu zapewnienia stałego wsparcia dla pracodawców na lokalnym rynku pracy zasadne jest, aby dyrektor urzędu pracy ogłaszał nabór wniosków w trybie ciągłym. Oznacza to, że po zakończeniu jednego naboru urząd pracy powinien ogłosić niezwłocznie kolejny nabór. 

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 2.17: Czy osoba w wieku emerytalnym prowadząca działalność gospodarczą kwalifikuje się do skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników w ramach EFS RPO oraz czy pracodawca zatrudniający pracowników – emerytów może starać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w ramach EFS RPO?

Odpowiedź:

Tak, osoba w wieku emerytalnym prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników także  pracodawca zatrudniający pracowników – emerytów również może starać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 2.18: Czy przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie lub refundację z Urzędu Pracy, na którym ciąży obowiązek zwrotu otrzymanego od tutejszego Urzędu wsparcia, czyli jest naszym dłużnikiem, może otrzymać środki finansowe wynikające z art.15zzb - 15zze?

Odpowiedź:

Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie lub refundację z Urzędu Pracy oraz ciąży obowiązek zwrotu otrzymanego od tutejszego Urzędu wsparcia, może otrzymać środki finansowe wynikające z art.15zzb - 15zze. Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) nie uzależniają przyznania ww. wsparcia od wcześniejszego wywiązania się z zobowiązań wobec urzędu. Nie mniej jednak, niewywiązanie się przez pracodawcę / przedsiębiorcę ze wcześniejszego zobowiązania wobec urzędu pracy może budzić wątpliwość dotyczącą racjonalności wydatkowania środków publicznych. Ostateczną decyzję podejmuje w tej kwestii starosta.

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 2.19: Czy przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, który skorzystał z jednorazowego świadczenia postojowego w ZUS może również skorzystać z dofinansowania zgodnie z art. 15zzc?

Odpowiedź:

Może, jednak zgodnie z zapisem art. 15zzc ust. 10 przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 2.20: Osoby starające się o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników powinny wg zasad prowadzić działalność minimum przez 14 m-cy, skoro mają wykazać porównanie obrotów roku 2020 i 2019. Co w przypadku osób, które potrafią wykazać taki okres, ale zawieszały tę działalność na kilka miesięcy. Nie ma nigdzie informacji, że obligatoryjnie musi być ona prowadzona przez 12 m-cy.

Odpowiedź:

W kwestii uściślenia informacji dotyczących otrzymania dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla pracodawców i samozatrudnionych. Skoro dany przedsiębiorca ma wykazać spadek obrotów w analogicznych miesiącach 2019 r. i 2020 r., a prowadzi działalność od stycznia do czerwca 2019 r. (później działalność jest zawieszana lub zamykana) i od stycznia 2020 r. jest wznawiana, czyli istnieje możliwość porównania analogicznych okresów, czy taki przedsiębiorca  może skorzystać z w/w dofinansowania? W dotychczasowych wyjaśnieniach jest zapis mówiący o prowadzeniu działalności przez okres 14 miesięcy. W opisanym przypadku działalność jest prowadzona krócej (jest przerwa) ale jest możliwość porównania analogicznych okresów.

Przedsiębiorca  starający się o dofinansowanie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub  dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku.

Możliwe jest w tym okresie zawieszenie działalności gospodarczej, ale w okresach porównawczych przy wyliczaniu spadku obrotów przedsiębiorca nie może  mieć zawieszonej działalności. Zamknięcie działalności wyklucza możliwość ubiegania się o dofinansowanie.

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 2.21: Czy przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który zatrudnia 1 osobę na umowę zlecenie, może ubiegać się o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, czy analogicznie w przypadku tej formy wsparcia należy zastosować definicję pracownika z art. 15g ust. 4 (przywołaną w art 15 zzb) ale wtedy przedsiębiorca nie będzie mógł uzyskać dofinansowania?

Odpowiedź:

 

Taki przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń na podstawie art. 15 zzb ustawy COVID-19, tj. dla osoby zatrudnionej. Może również ubiegać się o dofinansowanie w ramach art., 15zzc jako osoba samozatrudniona.

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 2.22: Czy samozatrudniony, który wystąpił do ZUS o wsparcie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS może jeszcze wystąpić o inne wsparcie w tym np. o pożyczkę z 15zzd  albo wsparcie z 15zzc?

Odpowiedź:

Tak, przedsiębiorca który wystąpił do ZUS o wsparcie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS może ubiegać się również o dofinasowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników.

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 2.23: Czy komornik, który nie jest uznawany za przedsiębiorcę, może skorzystać z instrumentów wprowadzonych ustawą antykryzysową?

Odpowiedź:

Jeżeli komornik nie jest przedsiębiorcą zgodnie z  ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców  i nie spełnia kryteriów określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695.) nie może ubiegać się o wsparcie w zakresie :

 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy ( art. 15zzb)
 • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników (art. 15zzc)
 • niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd)

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 2.24. Czy przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą może skorzystać z pomocy udzielanej na podstawie art. 15zcc  specustawy COVID?

Odpowiedź:

W opinii Departamentu Rynku Pracy przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą, nie może skorzystać z pomocy udzielanej na podstawie przepisu art. 15zzc, gdyż warunkiem ubiegania się o dofinansowanie, jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Wsparcie finansowe udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, wypłacane jest ono
w okresach miesięcznych pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało to dofinansowanie. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie, zachodzi obowiązek zwrotu otrzymanych środków.

Biorąc także pod uwagę brzmienie art. 25 ustawy Prawo przedsiębiorców, który określa skutki zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej i wyraźnie przesądza, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z tej działalności, należy przyjąć co do zasady, że przedsiębiorca, który zawiesił działalność nie spełnia przesłanek ustawowych i w związku z tym, nie może ubiegać się o dofinansowanie, na podstawie art. 15 zzc ustawy COVID-owej.

Podkreślić także należy, że wykonywanie czynności, o których mowa w art. 25 ust 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, nie jest tożsame z prowadzeniem działalności. Przepis ust. 2 dopuszcza jedynie wykonywanie pewnych czynności, które są niezbędne dla zamknięcia pewnych procesów (m.in. zaksięgowanie należności, uregulowanie zobowiązań, udział w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia, poddanie się kontroli), jednakże nie noszą one znamion prowadzenia działalności gospodarczej, a w związku z czym koszty w tym czasie ponoszone przez przedsiębiorcę, nie mogą być uznane za koszty, o których mowa w art. 15 zzc ust. 1 ustawy COVID-owej.

Data odpowiedzi: 27 kwietnia 2020 r.

 

Pytanie 2.25: Czy przedsiębiorca może skorzystać jednocześnie z instrumentów w ramach
art. 15zzc i art. 15zzb?

 

Odpowiedź:

W instrumencie 15zzc - dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracownika. Za pracownika uznaje się osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy, zgodnie z Kodeksem Pracy. Zatem jeśli dany przedsiębiorca nawiązał umowę cywilnoprawną, ze zleceniobiorcą (tzw. umowa zlecenie) - nie jest traktowana w tym instrumencie jako zatrudnienie.

Jednocześnie według art. 15zzb, ten sam zleceniobiorca może zostać wykazany
w zatrudnieniu, jeśli przedsiębiorca chciałby ubiegać się o dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia
społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Zatem jeśli zachodzą ww. okoliczności, przedsiębiorca może ubiegać się zarówno o wsparcie w ramach art. 15zzb i 15zzc, o ile spełnia wszelkie wymogi tych instrumentów, z zaznaczeniem, że środki te nie mogą zostać przeznaczone na ten sam cel.

Data odpowiedzi: 30 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.107.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 2.26: Czy istnie możliwość ubiegania się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przez przedsiębiorców, którzy taką działalność zawiesili?

Odpowiedź:

Zgodnie z brzmieniem art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pomoc finansowa udzielana w ramach tego rozwiązania, kierowana jest do przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, w celu dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą, nie może skorzystać z pomocy udzielanej na podstawie ww. przepisu, gdyż warunkiem ubiegania się o dofinansowanie, jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Wsparcie finansowe udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, wypłacane jest ono
w okresach miesięcznych pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało to dofinansowanie. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie, zachodzi obowiązek zwrotu otrzymanych środków w części nierealizowanej części umowy.

Data odpowiedzi: 30 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.107.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 2.27. Czy wnioskodawca może złożyć wniosek w lipcu wskakując, że wsparcie chce od 01.04.2020 r. ? Jeśli tak to czy wypłacamy mu od razu 3 transze (za IV, V i VI) a działalność ma prowadzić do IX ? 

Odpowiedź:

Zgodnie z artykułem 15zzc ust. 3 Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku. Zatem jeśli w lipcu, będzie nabór wniosków na ten instrument, przedsiębiorca składając wniosek w lipcu, będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie od tego właśnie miesiąca.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 2.28. Mała firma. Czy po 3 miesiącach pracownik, na którego pracodawca otrzymuje dofinansowanie będzie mógł z własnej woli iść na urlop bezpłatny, bo nie będzie w tym czasie nadal pracy (brak dochodów)?

Odpowiedź:

Tak - gdyż osoba ta wciąż pozostaje w zatrudnieniu. W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z rozwiązaniami Tarczy Antykryzysowej 2.0 przedsiębiorcy  mają obowiązek prowadzenia działalności tylko przez okres otrzymywania dofinansowania. Prowadzenie działalności gospodarczej po zakończeniu wsparcia  jest już obowiązkiem przedsiębiorcy.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 2.29: Czy przedsiębiorca przebywający na zasiłku opiekuńczym może ubiegać się o dofinansowanie zgodnie z art. 15zzc ?

Odpowiedź:

Jeśli w czasie składania wniosku działalność jest aktywnie prowadzona (nie jest zawieszona), to przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie. Przebywanie na zasiłku opiekuńczym sprawia jedynie, że przedsiębiorca odprowadza mniejsze składki. Także może aktywnie prowadzić działalność i z tego tytułu mieć obroty.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 2.30: Przy samozatrudnieniu - jeżeli osoba opłaca wyłącznie składki na FP to jak liczyć pomoc?

Odpowiedź:

Sposób obliczania spadku obrotu jest taki sam, bez względu na to jakie przedsiębiorca odprowadza składki. Kwoty dofinansowania są niezależne od opłacanych składek, w instrumencie 15 zzc, wskazane wedle przedziału procentowego spadku obrotów. Ponadto, we wniosku przedsiębiorca może wpisać łączną kwotę wparcia, o jaką chce się ubiegać.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 2.40: Zgodnie z art. 15zzc ust. 10 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Czy zatem przedsiębiorca, który skorzystał lub zamierza skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS może otrzymać dofinasowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej? Dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej również są kosztem prowadzenia działalności.

Odpowiedź:

Tak, te dwie formy wsparcia nie wykluczają się o ile nie zostaną przeznaczone na ten sam cel. Jeśli przedsiębiorca został zwolniony z płacenia składek ZUS automatycznie nie stanowią one kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo dofinansowanie jest na część kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zatem to przedsiębiorca decyduje na co środki przeznaczyć.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 2.41: Czy można łączyć postojowe z ZUS - 2080 zł z dofinansowaniem do działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników?

Odpowiedź:

Tak. Uzyskanie świadczenia postojowego z ZUS nie wyklucza ubiegania się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pod warunkiem, że środki te nie zostaną przeznaczone na ten sam cel.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 2.42: „Czy w związku z realizacją instrumentów wsparcia o których mowa w art. 15 zzb, zzc oraz zze Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Urząd Pracy powinien w jakikolwiek sposób weryfikować  czy wykazany we wniosku spadek obrotów gospodarczy nastąpił faktycznie w wyniku wystąpienia COVID-19  czy też wystarczającym do przyznania dofinansowania jest uznanie takiego oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń? W opinii Urzędu sumaryczny spadek obrotów w miesiącach styczeń-luty 2020 w stosunku do roku ubiegłego w przypadku niektórych przedsiębiorców mógł nie mieć związku z wystąpieniem COVID-19?”

Odpowiedź:

Wystarczające jest przyjęcie oświadczenia złożonego przez przedsiębiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 2.43: „Czy przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie (art. 15zzc) będą mogli skorzystać po nowelizacji ustawy antykryzysowej z pożyczki, o której mowa w art. 15 zzd?”

Odpowiedź:

Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców jest niezależną formą wsparcia i można ją łączyć z innymi instrumentami dostępnymi w ramach Tarczy Antykryzysowej. Należy jednak podkreślić, że środki dwóch lub więcej dofinansowań ze środków publicznych nie mogą być przeznaczone na pokrycie dokładnie tego samego kosztu.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 2.44: „Wniosek dotyczący udzielenia pomocy zgodnie z art 15 zzb oraz 15 zzc zawiera oświadczenie o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne (...) do końca trzeciego kwartału 2019r. Jak należy badać okres do końca kwartału?”

Odpowiedź:

Badamy stan na dzień, w którym wymagalne stało się świadczenie należne za miesiąc wrzesień 2019 r.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 2.45: „Zgodnie z art 15 zzc oraz art 15 zzd starosta może przyznać pomoc na pokrycie bieżących kosztów / dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Czy pomoc może być przeznaczona np. na: zakup towaru do sprzedaży, zakup wyposażenia (np. fotel fryzjerski, komputer)?”

Odpowiedź:

To przedsiębiorca określa, na co przeznacza środki z dofinansowania, jeśli zakup towaru do sprzedaży lub zakup wyposażenia stanowi dla przedsiębiorcy bieżące koszty działalności gospodarczej to będzie to wydatkowanie zgodne z przeznaczeniem.-

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 2.46: „Czy osoba  zatrudniająca  poniżej 10 osób wyłącznie na umowę zlecenie jest traktowana jako samozatrudniona i może się ubiegać o dofinansowanie z art. 15zzc i jednocześnie czy traktowana jest jako mikroprzedsiębiorca i może się ubiegać o dofinansowanie dla zatrudnionych pracowników na umowę. zlecenie z art. 15zzb?”

Odpowiedź:

Tak, taki przedsiębiorca może jednocześnie skorzystać z obu instrumentów, o ile środki nie zostaną przeznaczone na ten sam cel.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 2.47: „Czy osoba fizyczna,  która jest zleceniodawcą dla zleceniobiorców może złożyć zarówno wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników ” oraz drugi wniosek na pokrycie kosztów o których mowa w art. 15zzb ust 2?”

Odpowiedź:

Tak, taki przedsiębiorca może jednocześnie skorzystać z tych instrumentów, o ile środki nie zostaną przeznaczone na ten sam cel.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 2.48: „Czy osoba fizyczna składająca wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników” np. w dniu 20.04.2020r. otrzyma dofinansowanie za cały miesiąc kwiecień, czy dofinansowanie będzie liczone od daty złożenia wniosku?”

Odpowiedź:

Dofinansowanie zostanie przyznane od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 2.49: „Czy zgodnie z zapisem w „ZASADACH UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW” rekomendowanych przez MRPiPS w przypadku nieprzyznania dofinansowania  na podstawie dokumentacji innej niż elektroniczna, PUP zwraca Wnioskodawcy oryginały złożonych dokumentów?

Odpowiedź:

W przypadku nieprzyznania dofinansowania na podstawie dokumentacji innej niż elektroniczna, PUP zwraca Wnioskodawcy oryginały złożonych dokumentów.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 2.50: „Czy w sytuacji, gdy przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników wskazuje we wniosku, w części C „rażąco” niskie obroty zarówno w 2020 roku jak również w analogicznym okresie w  roku 2019 (np. w 2020 r. – w wysokości 0,10zł, a w 2019 roku w wysokości 100zł), może uzyskać dofinansowanie?”

Odpowiedź:

Tak. Jeśli procentowy spadek obrotu wyniósł co najmniej 30%.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 2.51: Czy w trakcie otrzymywania dofinansowania z art. 15zzc przedsiębiorca może zatrudnić pracownika?

Odpowiedź:

Dofinansowanie z art. 15zzc jest przeznaczone dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniających pracowników. Celem dofinansowania jest część kosztów tej właśnie działalności. Przedsiębiorca, który chce otrzymywać dofinansowanie w kolejnych transzach miesięcznych powinien zachować status osoby fizycznej, niezatrudniającej pracowników. Jeśli zachodzi potrzeba zatrudnienia, przedsiębiorca powinien w powiatowym urzędzie pracy zgłosić fakt zmiany statusu przedsiębiorstwa, a dofinansowanie powinno zostać wstrzymane.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 2.52:  Zastanawia mnie forma liczenia okresu do dofinansowanie na prowadzenie działalności gospodarczej - w lutym moje obroty w firmie nie różniły się znacznie od roku wcześniej. W marcu spadły o połowę, zaś w kwietniu wyniosły już 0 PLN. Na stronie znalazłem informacje, żeby liczyć 2 kolejne miesiące po 01.20 - moja sytuacja jak widać uległa znacznej zmianie z racji na epidemię, zaś z opisu na stronie wychodzi, że nie kwalifikuję się do dofinansowania. Czy wniosek będzie można składać w terminie późniejszym z uwzględnieniem obrotów z marca i kwietnia ? Bądź już teraz jakoś można to zrobić? 

Odpowiedź:

Wyliczenie spadku obrotów gospodarczych (odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80%) opiera się na porównaniu dwóch kolejnych miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im dwoma kolejnymi miesiącami roku ubiegłego. Miesiąc, z uwagi na fakt, ze okres porównawczy może rozpoczynać się w jego trakcie, może być także rozumiany jako kolejne 30 następujących po sobie dni.

Nie ma zatem żadnych przeszkód, aby – spełniając wszystkie pozostałe kryteria, złożyć  wniosek o dofinansowanie w ramach art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) z uwzględnieniem spadku obrotów w miesiącu marcu i kwietniu br.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 2.53: Czy w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zzd, art. 15zze z założeniem, że jeden wspólnik może ubiegać się tylko o jedno wsparcie w formie poszczególnych dofinansowań. Bez względu na to w ilu spółkach jest wspólnikiem (podobnie jak w przypadku spółek cywilnych)?

Odpowiedź:

W przypadku artykułu 15zzc dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, tylko taki przedsiębiorca (zatem spółka z o.o. – nie), posiadający wpis do CEIDG może ubiegać się o ww. wsparcie. Wspólników spółki z o.o. nie można traktować analogicznie jak wspólników spółki cywilnej. Zgodnie z Prawem przedsiębiorców art. 4 ust. 2. przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Takiego statusu nie mają natomiast wspólnicy spółki z o.o. Taka spółka ma własną podmiotowość prawną i może zatrudniać pracowników. O wsparcie w ramach art. 15zzb może się zatem ubiegać spółka z o.o., a nie poszczególni  jej wspólnicy.

Jeżeli chodzi o wsparcie z 15zze, to skorzystać z niego może organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wśród podmiotów z art 3 ust. 3 ww. ustawy znajdują się m.in. niedziałające w celu osiągnięcia zysku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odnosząc się do postawionego pytania, to należałoby wskazać, że podmiotem uprawnionym do skorzystania ze wsparcia jest spółka jako całość, a nie jej poszczególni wspólnicy. Spółka z.o.o. jest odrębnym podmiotem, który posiada własną osobowość prawną. Inaczej jest przy spółce cywilnej, w której wspólnicy działają na rzecz spółki ale we własnym imieniu. 

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 2.54: Bardzo proszę o informację, czy z pomocy w postaci dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej z art. 15zzc „Tarczy Antykryzysowej” (dla osoby fizycznej niezatrudniającej pracowników) może skorzystać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zatrudniająca osobę na umowę zlecenie?

Odpowiedź:

W instrumencie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracownika, za pracownika uznaje się osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy, zgodnie z Kodeksem Pracy, zatem umowa cywilnoprawna, którą przedsiębiorca nawiązał ze zleceniobiorcą nie jest traktowana w tym instrumencie jako zatrudnienie. Jednocześnie według art. 15zzb ustawy, ten sam zleceniobiorca może zostać wykazany w zatrudnieniu, jeśli przedsiębiorca chciałby ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.Zatem ww. przedsiębiorca może ubiegać się zarówno o wsparcie w ramach art. 15zzb i 15zzc, o ile spełnia wszelkie wymogi tych instrumentów, z zaznaczeniem, że środki te nie mogą zostać przeznaczone na ten sam cel.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 2.55: Przedsiębiorca zatrudniając 1 osobę na umowę o pracę zwolni ją przed złożeniem wniosku; Czy może otrzymać dofinansowanie z art. 15zzc; Czy nie będzie to działanie celowe żeby spełnić przesłanki do otrzymania tego wsparcia.

Odpowiedź:

W art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.),  dofinansowanie jest przeznaczone na część kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników. Za pracownika w myśl tego artykułu uznaje się osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy, zgodnie z Kodeksem Pracy.

Aby ubiegać się o ww. dofinansowanie, przedsiębiorca powinien wykazać spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID – 19, w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Okresy, które zostają wybrane do wykazania spadku obrotów w następstwie COVID-19 powinny być okresem przedmiotowej działalności – dla której przeznaczony jest ten instrument, zatem niezatrudniającej pracowników. Co znaczy, że przedsiębiorca nie powinien zatrudniać pracowników nie tylko w momencie składania wniosku, ale i w okresie (2020 i 2019) ujętym do obliczenia spadku obrotów. Należy nadmienić, iż powiatowy urząd pracy rozpatrując wniosek o ww. dofinansowanie powinien mieć również na uwadze zasadność wydatkowanych środków publicznych.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 2.56: Przy samozatrudnieniu - wnioskodawca prowadzi działalność własną i jednocześnie ma zawartą umowę o pracę. Czy należy się pomoc z urzędu?

Odpowiedź:

Niezależnie od tego, czy jest zatrudniony na umowę o pracę, może ubiegać się o dofinansowanie na swoją działalność, o ile spełnia wszystkie warunki w instrumencie.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 2.57: Przy samozatrudnieniu - czy pomoc należy się również osobom rozliczającym się w ramach karty podatkowej?

Odpowiedź:

Dofinansowanie należy się każdemu przedsiębiorcy (będącym osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników) posiadającym wpis do CEIDG, o ile spełnia wszystkie warunki w tym instrumencie.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 2.58: Czy spółka cywilna działająca pod jednym nr NIP (którą tworzą osoba pobierająca emeryturę oraz osoba zatrudniona)  zatrudniająca 4  pracowników na umowę zlecenie może skorzystać z  dofinansowania części kosztów działalności (art. 15zzc)?

Odpowiedź:

O dofinansowanie może ubiegać się każdy przedsiębiorca (będący osobą fizyczną niezatrudniający pracowników), który posiada wpis do CEIDG. Dofinasowanie powinno zostać przeznaczone na koszty prowadzenia danej działalności gospodarczej (nie mogą być przeznaczone na spółkę cywilną). W rozumieniu art. 15zzc umowy cywilnoprawne nie są zatrudnieniem, zatem pracownicy na umowie zlecenie nie wykluczają możliwości uzyskania dofinansowania.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

Pytanie 2.59: Czy przedsiębiorca zatrudniający pracowników jedynie na umowę zlecenie może ubiegać się również o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników?

Odpowiedź:

Tak, w artykule (15zzc) przedsiębiorca niezatrudniający pracowników jest postrzegany w kategoriach KP. W związku z tym umowy cywilnoprawne nie są traktowane jako zatrudnienie.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 2.60: :

a) „We wniosku o dofinansowanie w pkt. D osoba wpisuje datę złożenia wniosku czy datę od kiedy wnioskuje o dofinansowanie?  Przykład: Osoba składa wniosek 15.04.2020 r. to wpisuje tą datę czy może wpisać 01.04.2020 (jest tam zapis, że data nie może być wcześniejsza niż data wejścia w życie ustawy…)”;

b) Ww. zapisu brak jest w ustawie z dnia 31 marca 2020r.  o  zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 568)”

Odpowiedź:

Ad. a)

W punkcie D wniosku o dofinansowanie nigdzie nie wpisuje się daty. Wnioskujemy, że pytanie dotyczy części C- obecnie należy podać. miesiąc złożenia wniosku.

Ad b)

Taki zapis pojawił się w zasadach do dofinansowania.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 2.61: Zwracam się z prośbą  o rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej możliwości otrzymania wsparcia opisanego w art. 15 zzc ustawy z dnia 02.03.2020r „COVID -19” przez wspólnika spółki cywilnej, który zgodnie z wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzi  działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki cywilnej.

Odpowiedź:

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniający pracowników, może ubiegać się  o dofinansowanie z art. 15zzc, niezależnie od tego, czy spółka cywilna jest jedyną formą jego działalności. Z zaznaczeniem, że działalność musi być aktywna w CEIDG i spełnione zostaną wszelkie warunki do otrzymania dofinansowania.

Data odpowiedzi: 15 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-IV.0211.2.BPS.2020. Adresat pisma: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

Pytanie 2.62: Wspólnik spółki cywilnej, którą tworzą 3 osoby fizyczne. Dwie z tych trzech osób prowadzą działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej, a trzecia osoba prowadzi dodatkowo swoją działalność. Spółka cywilna nie zatrudnia żadnych osób. Spółka cywilna zanotowała spadek obrotów. Wniosek składa osoba fizyczna, wspólnik spółki cywilnej. Czy we wniosku powinien podać obroty spółki cywilnej czy obroty, które przypadają na wspólnika,  (1/3 obrotów spółki cywilnej)”.

Odpowiedź:

Wniosek może złożyć każdy przedsiębiorca będący osoba fizyczną niezatrudniający pracowników (wspólnik danej spółki), w którym wykaże spadek obrotów swojej, aktywnej działalności gospodarczej. Wykazanie spadku obrotów jest zależne od faktycznej sytuacji przedsiębiorstwa. To w jaki sposób przedsiębiorcy dzielą między sobą obroty spółki jest zależne od konkretnych przedsiębiorstw - spółek. Niekoniecznie podział obrotów musi być równy.

Data odpowiedzi: 15 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-IV.0211.2.BPS.2020. Adresat pisma: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 2.63: Czy w art. 15zzc przedsiębiorca obliczając spadek obrotów może wskazać okres 01-31.01.2020; 01-31.03.2020? Czy okres ten powinien być ciągły?

Odpowiedź:

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym, w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Data odpowiedzi: 15 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-IV.0211.2.BPS.2020. Adresat pisma: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 2.64: W CEIDG przedsiębiorca wskazał wyłącznie adres do doręczeń, brak jest wskazania stałego lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności. Czy wystarczające będzie złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności na terenie danego miasta, czy też powinien uzupełnić swój wpis w CEIDG i dopisać stałe miejsce.

Odpowiedź:

Przedsiębiorca we wniosku, w części B wskazuje adres siedziby oraz oznacza miejsce wykonywania działalności gospodarczej. We wniosku znajduje się oświadczenie, że informacje podane są zgodne z prawdą oraz o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia lub zatajeniu prawdy. Zatem informację o miejscu prowadzenia działalności Powiatowy Urząd Pracy uzyskuje z wniosku. Dodatkowo w CEIDG jeśli działalność wiąże się z częstymi zmianami miejsca lub ma charakter mobilny, wówczas przedsiębiorca nie musi wskazywać adresu stałego miejsca prowadzenia takiej działalności. Zatem nie można wymagać uzupełnienia tych danych od przedsiębiorcy składającego wiosek o dofinansowanie. Szczegółowe informacje o zakresie danych podlegających wpisowi do rejestru CEIDG, są określone w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291), w art. 5 (ust. 6)

Data odpowiedzi: 15 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-IV.0211.2.BPS.2020. Adresat pisma: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

wstecz

Aktualności

 • 2021.04.09

  Dary dla Powiatu Radomskiego od Fundacji Wacława Ezechiela Długosza

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu stanęło kolejne urządzenie do dezynfekcji, za pomocą którego można jednocześnie wykonać pomiar temperatury ciała. To dar od Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza z Warszawy. Jej przedstawiciele przekazali również samorządowi powiatowemu 1500 sztuk maseczek ochronnych.

 • 2021.04.08

  Rusza konkurs plastyczny pod patronatem Starosty Radomskiego na znaczek Pielgrzymki Rodziny Szkół Jana Pawła II

  Tegorocznemu konkursowi przyświeca hasło „Nie lękajcie się!”, a jego celem jest propagowanie osoby i nauki Papieża Jana Pawła II, popularyzacja hasła XXI Dnia Papieskiego –„Nie lękajcie się” oraz propagowanie wśród środowisk szkolnych tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna  im. Jana Pawła II w Radomiu, a gronie patronów honorowych jest starosta radomski Waldemar Trelka.

 • 2021.04.07

  PTASIA GRYPA ! WAŻNE INFORMACJE

  W związku ze wzrastającym zagrożeniem występowania ognisk ptasiej grypy w Polsce przekazujemy ważne informacje:

  Ptasia grypa, to choroba zakaźna atakująca ptactwo dzikie i hodowlane. Należy pamiętać, że cząsteczki wirusa mogą zainfekować także inne gatunki zwierząt.

 • 2021.04.02

  Innowacyjna terapia autyzmu w kombinezonach Neures w Chwałowicach

  Od 1 września 2021 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chwałowicach rozpocznie się innowacyjna terapia autyzmu z wykorzystaniem kombinezonu ciśnieniowego Neures. W Starostwie Powiatowym w Radomiu podpisano pierwsze w Polsce porozumienie o współpracy z firmą Neures, którego celem jest wyposażenie Ośrodka w kombinezony oraz przeszkolenie fizjoterapeutów.

 • 2021.04.02

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

  Od 1 kwietnia br. rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  który potrwa do 30 czerwca. Spis odbywa się co 10 lat i udział w nim jest obowiązkowy.

 • 2021.03.31

  Ponad 14,5 miliona od rządu dla Powiatu Radomskiego

  Powiat Radomski otrzymał ponad 14,5 miliona złotych w dodatkowym naborze do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze zostaną przeznaczone na kolejne etapy budowy nowego szpitala w Pionkach.

   

 • 2021.03.29

  Zmiana na stanowisku dyrektora szpitala w Iłży

  W poniedziałek, 29 marca, Zarząd Powiatu Radomskiego odwołał panią Marzenę Barwicką ze stanowiska dyrektora szpitala w Iłży. Powołał również osobę pełniącą obowiązki dyrektora iłżeckiej placówki, którą jest pani Joanna Pionka.

   

 • 2021.03.29

  WIELKANOCNE TRADYCJE ZAGOŚCIŁY W PIONKACH

  Po raz XV Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pionkach gościły uczestników konkursu TRADYCJE WIELKANOCNE. Wydarzenie w 60 % finansowane jest przez Powiat Radomski ze środków PFRON, a jego ideą jest popularyzacja tradycji wielkanocnych wśród osób z niepełnosprawnościami.
   
 • 2021.03.22

  Powiat Radomski przebuduje trzy odcinki dróg. Powstaną w Pionkach oraz gminach Wolanów i Kowala

  W poniedziałek, 22 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu podpisano umowy z wykonawcami przebudowy trzech odcinków dróg powiatowych w gminach Wolanów, Kowala i mieście Pionki. Jedna z nich to poniemiecki trakt z betonowych płyt, a druga – najbardziej zniszczony fragment drogi wojewódzkiej, przekazanej powiatowi przez marszałka mazowieckiego. Z kolei inwestycja Powiatu Radomskiego w mieście Pionki pozwoli lepiej wykorzystać atuty coraz bardziej atrakcyjnego Stawu Górnego.

   

 • 2021.03.19

  Ponad 600 tysięcy maseczek dla mieszkańców Powiatu Radomskiego

  Mieszkańcy Powiatu Radomskiego będą mogli otrzymać nieodpłatnie maseczki chirurgiczne, pakowane po 2 sztuki na osobę. Ich dystrybucja odbywa się w Starostwie Powiatowym w Radomiu i jego jednostkach. Duże partie maseczek przekazano również do Urzędów Miast i Gmin na terenie powiatu, które mają je przekazywać mieszkańcom.

   

Kalendarium

«styczeń2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.