Powiatowe Centrum Pomocy Rodznie

Breadcrumbs

Treść strony

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
26-600 Radom
tel./fax: (48) 38 15 070
e-mail: pcpr@spradom.eu
www.pcprradom.finn.pl


Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu


I. Zadania Powiatowego Centrum jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej:
1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego;
5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
6) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
10) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
12) prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno – pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
13) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
14) zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
15) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy
16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
17) Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

II. Zadania Powiatowego Centrum w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

Do zadań własnych należą:
1) opracowanie i realizacja 3 – letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;
2) zapewnianie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
3) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;
4) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;
5) prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;
6) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka, lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego;
7) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:
a) grup wsparcia
b) specjalistycznego poradnictwa
8) powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo – wychowawczych;
9) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;
10) prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka
11) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
12) finansowanie:
a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na terenie powiatu lub poza
b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne;
c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
13) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich Wojewodzie Mazowieckiemu w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
14) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należą:
1) realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
2) finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


III. Zadania Powiatowego Centrum z zakresu pomocy społecznej:
Do zadań własnych należą:
1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
3) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
4) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się,
5) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mającym trudności w integracji ze środowiskiem,
6) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
7) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
8) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
9) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
10) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
11) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,
12) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
13) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Mazowieckiemu, również w formie dokumentu elektronicznego,
z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
14) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należą:
1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
4) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.

IV. Zadania Powiatowego Centrum wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
Do zadań własnych należą:
1) Opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2) Opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą;
3) Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4) Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należą:
1) Tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
2) Opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie


Podległe jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Jedlance
Jedlanka 10, 26-66 Jedlińsk

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach
Krzyżanowice 217, 27-100 Iłża

Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy
ul. Sienkiewicza 37, 26-680 Wierzbica

Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy (Filia)
ul. Partyzantów 3, 26-680 Wierzbica

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance

Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W celu realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zadania z zakresu administracji rządowej Powiatowe Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.
Powiatowe Centrum może zlecić realizację określonych zadań w trybie i na zasadach ustalonych w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
• organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,
• osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
Zauważyć należy, że współpraca samorządu z podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych z jednej strony pozwala na skuteczniejsze i efektywniejsze działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców danego regionu, a z drugiej strony świetnie uzupełnia się, co daje możliwość odciążenia sektora publicznego w realizacji stale rozszerzającego się zakresu obowiązków.

Aktualnie na zlecenie powiatu radomskiego zadania z zakresu pomocy społecznej realizują:

1. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Pionkach.
Z pomocy ogniska korzysta średnio miesięcznie 65 dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pionki, pochodzących z 37 rodzin wielodzietnych, biednych, dysfunkcyjnych. Są to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Placówka realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne wyrównując szanse dzieci i młodzieży oraz zwiększając ich motywacje do samorozwoju. Celem realizowanego zadania jest wsparcie pedagogiczne, materialne dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Pomoc w przezwyciężaniu trudności życia codziennego, umożliwianie poprawnego funkcjonowania w rodzinie i grupie rówieśniczej.
Ognisko zapewnia dzieciom dwa posiłki dziennie /obiad i podwieczorek/ od poniedziałku do piątku, a podczas ferii i wakacji trzy posiłki /dodatkowo śniadanie/. Na bieżąco realizowana jest współpraca ze szkołami, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dziecka i problemów rodziny.

2. Świetlica Środowiskowa „Betania” przy Parafii Rzymsko-katolickiej Św. Stanisława Bpa M. w Wierzbicy.
Nadrzędnym celem placówki jest przeciwdziałanie uzależnieniom oraz propagowanie wartości chrześcijańskich i niesienie pomocy ludziom uzależnionym. Prowadzący świetlicę przy różnych okazjach i w różnej formie starają się dostarczyć wychowankom rzetelnej wiedzy na temat uzależnień oraz modelować styl życia w trzeźwości.
Z opieki świetlicy korzysta średnio około 30 dzieci.
Placówka oferuje zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, opiekuńczo – wychowawcze oraz o charakterze rozwojowym, pozwalające na kształtowanie zainteresowań. W ramach działań świetlicy organizowane są rozmaite konkursy, które pozwalają młodym ludziom na kreatywność i poznanie swoich możliwości. Wsparcie świetlicy obejmuje również pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych oraz organizację czasu wolnego. Świetlica propagując pożądane społecznie wzorce zachowań uczy też wychowanków, jak pomagać innym.

3. Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym
prowadzony na zlecenie powiatu przez Caritas Diecezji Radomskiej. Placówka ta, zgodnie z zawartą umową może zagwarantować całodobową opiekę dla 26 dzieci.
Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym stara się zapewnić wszystkim przebywającym tam dzieciom na jak najlepszym poziomie godne warunki życia. Znaczącym wydarzeniem była przebudowa placówki, w efekcie czego utworzono dwa mieszkania, z przeznaczeniem dla 15-rga dzieci każde. Mieszkania mają charakter domów rodzinnych, do każdego prowadzi osobne wejście, pokoje administracyjne są również oddzielone od części mieszkalnej osobnym wejściem.
W roku 2011 został zakupiony drugi budynek mieszkalny w miejscowości Starachowice przy ul. 1 Maja 13 b, jest przeznaczony dla 14 dzieci. Mieszkanie to posiada 11 pomieszczeń mieszkalnych, w tym pokoje dla dzieci, kuchnię, salon, jadalnię, pokój wychowawców, duże łazienki oraz garaż. Teren jest ogrodzony, wyłożony kostką. Mieszkanie funkcjonuje jako filia Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym.

W zakresie działalności placówki socjalizacyjnej prowadzone są zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne i terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do samodzielnego, dorosłego życia. Poza tym, zapewnia wychowankom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych poprzez organizację różnych form pomocy, zajęć edukacyjnych, realizowanych indywidualnie lub grupowo, w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. W ramach podejmowanych działań placówka współpracuje z właściwymi PCPR, MOPS, GOPS oraz Ośrodkami Adopcyjnymi, sądami, policją i innymi instytucjami pomocowymi, w zależności od bieżących potrzeb.

 

 

 

 

 


 

wstecz

Aktualności

 • 2019.08.12

  Już 25 lat spotkań z twórcami sztuki ludowej w Iłży

  Już 25 lat spotkań z twórcami sztuki ludowej w Iłży

  Jubileuszowy Jarmark Sztuki Ludowej w Iłży, zorganizowany już po raz 25. przez Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących kiermasz tradycyjnie przyciągnął rzemieślników, artystów ludowych i rękodzielników nie tylko z regionu radomskiego.

 • 2019.08.05

  Stachursky muzyczną gwiazdą jubileuszowych Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku

  Już w niedzielę, 18 sierpnia 2019 roku na terenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie koło Przytyka odbędą się jubileuszowe XX Ogólnopolskie Targi Papryki. Oprócz stoisk producentów tego warzywa będą też inne atrakcje, w tym wielkie gotowanie leczo z Papryki Przytyckiej oraz koncerty muzyczne. Gwiazdą wydarzenia będzie wokalista dance Stachursky.

 • 2019.07.31

  Mammobusy odwiedzą gminy powiatu radomskiego

  W pierwszym tygodniu sierpnia miasta i gminy powiatu radomskiego odwiedzi mobilna pracownia mammograficzna firmy LUX MED. Bezpłatną mammografię w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia będą panie mogły wykonać bez skierowania lekarskiego.

 • 2019.07.29

  KAMIZELKI DLA RADOMSKICH PIELGRZYMÓW

  Tegoroczna 41. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę otrzymała wsparcie ze strony Starostwa Powiatowego w Radomiu. W poniedziałek, 29 lipca starosta radomski Waldemar Trelka przekazał na ręce księdza Mirosława Kszczota, dyrektora pielgrzymki radomskiej 70 kamizelek odblaskowych oraz 20 lizaków z logo Powiatu Radomskiego.

 • 2019.07.25

  UWAGA! Utrudnienia w ruchu drogowym

  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że w związku z prowadzoną przebudową drogi powiatowej nr 3531W Kuczki - Kazimierówka-Skaryszew, od 26 lipca 2019 r. zostanie zamknięty dla ruchu odcinek drogi w m. Kuczki Kolonia.

 • 2019.07.23

  Pekaesy wrócą na drogi powiatu radomskiego? Pierwsze spotkanie samorządowców

  We wtorek, 23 lipca w Starostwie Powiatowym w Radomiu odbyło się spotkanie z włodarzami oraz przedstawicielami miast i gmin, tworzących Powiat Radomski w sprawie uruchomienia komunikacji autobusowej w miejscach, gdzie nie funkcjonuje publiczny transport zbiorowy. Jego inicjatorem był Waldemar Trelka, starosta radomski, a gościem specjalnym Artur Standowicz, wicewojewoda mazowiecki, który przedstawił założenia rządowego programu, nazywanego umownie Funduszem Autobusowym.

 • 2019.07.21

  W Iłży znów zabrzmiały utwory Józefa Myszki

  Ponad 300 artystów ludowych z różnych stron kraju przybyło do  iłżeckiego amfiteatru, aby walczyć o nagrody w 25. Festiwalu Folkloru im. Józefa Myszki. Wśród gości i zarazem fundatorów nagród dla najlepszych kontynuatorów tradycji ludowych był starosta radomski Waldemar Trelka.

   

 • 2019.07.19

  Awanse dla radomskich funkcjonariuszy

  Na placu przed Komendą Miejską Policji w Radomiu odbyły się uroczystości z okazji obchodów Święta Policji, podczas których radomscy funkcjonariusze otrzymali awanse.

 • 2019.07.18

  Młodzież chce uczyć się w szkołach powiatu radomskiego

  Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Pionkach i Iłży, których organem założycielskim jest Powiat Radomski. Jak dotąd największym zainteresowaniem młodzieży cieszą się Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach oraz Zespół Szkół w Iłży.

 • 2019.07.12

  Radzili o powiatowych finansach

  Kolejna, X sesja Rady Powiatu Radomskiego za nami.

Kalendarium

«sierpień2019»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga!

Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

 


Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

Numery telefonów centrali:

tel. (48) 365 58 01
fax (48) 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów

Godziny urzędowania:
pn: 8.00 - 16.00
wt - pt: 7.30 - 15.30
 

skrzynki pocztowe:
promocja@radompowiat.pl
powiat@radompowiat.pl


 Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe 

Rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)

38 1600 1462 1839 9265 3000 0005

 

Rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury)

98 1600 1462 1821 4410 6000 0002

 

Rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich)

71 1600 1462 1821 4410 6000 0003

 

opłata skarbowa za czynności urzędowe

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 


Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.