Bezpieczny Powiat

Breadcrumbs

Treść strony

Działania podejmowane w ramach programu "BP"

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PROGRAMU ,,BP,, w 2007 ROKU

Głównym celem była poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, aby stały się bardziej widoczne w codziennej drodze do i ze szkoły, ale także stworzenie reguł zwalczania zachowań agresywnych i przemocy, zwiększenie wiary w siebie (wśród uczniów), nauka funkcjonowania w akceptowanych formach zachowań, rozwijanie zainteresowań oraz budzenie pasji u uczniów. Cele te zostały osiągnięte. Rozdysponowano gadżety odblaskowe oraz książeczki edukacyjne do szkół na terenie wszystkich gmin Powiatu Radomskiego. Ważnym zadaniem była również edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpiecznych zachowań, ostrzeganie przed różnego rodzaju zagrożeniami patologicznymi(spotkania profilaktyczno-edukacyjne z Jarosławem Wajkiem, występ artystyczny krakowskich aktorów „Bam, Bam” dla młodszych dzieci). Udało się zrealizować zaplanowane zadania.
Młodzież została zachęcona do refleksji na temat właściwych wyborów w życiu m.in. za pomocą twórczego działania związanego z wyborem odpowiedniego utworu literackiego, muzycznego lub poprzez tworzenie własnych kompozycji w konkursie pn. “Dorosłym stać się...znaczy...”, którego główną myślą była tematyka ludzi wolnych od wszelkich uzależnień i agresji oraz zaprezentowanie tych poglądów na forum. Pokazanie, że młodzież potrafi powiedzieć „nie” w sytuacji, kiedy narażona jest na różne przejawy nieprzystosowania społecznego. Powiedzieć „nie” w pewnym okresie życia jest ciężko, czasem wstyd dla młodego człowieka, dlatego celem niniejszego konkursu było wypromowanie wśród uczniów swoistej metody na przeciwstawianie się uzależnieniom i przemocy.
Szkoły bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich działaniach, spotkaniach edukacyjnych. Uczniowie starali pokazać, że są wartościowymi ludźmi, mimo, iż z częścią tych uczniów rodzice i nauczyciele mieli problemy wychowawcze. Najbardziej zadawalające jest to, że założone cele przyniosły zaskakujące rezultaty. Zaangażowanie dzieci i młodzieży we współpracę z władzami samorządowymi i Policją w stosunku do lat ubiegłych znacznie wzrosło.


W 2007 roku zadania z zakresu Programu BP realizowane były przez Zespół „Bezpieczny Powiat”, we współpracy z władzami samorządowymi, radomską Policją, a także szkołami.
Jednym z konkursów w Programie “Bezpieczny Powiat” jest “Czuję się bezpiecznie”. Taką nazwę nosi konkurs z wiedzy prewencyjnej organizowany przez radomską Policję i Starostwo Powiatowe w Radomiu.
W 2007 roku konkurs ten odbył się w PSP w Jedlińsku podczas festynu “Uczę i bawię się z Policją”. W trakcie festynu rozstrzygnięto finał VII już edycji konkursu “Czuję się bezpiecznie”. Eliminacje szkolne odbyły się we wszystkich szkołach, które zgłosiły swoje kandydatury i polegały na rozwiązaniu testu opracowanego przez Sekcję Prewencji Policji w Radomiu. Testy w dniu eliminacji do szkół dostarczyli wyznaczeni funkcjonariusze Policji.
W konkursie wystartowały reprezentacje 42 szkół ze wszystkich gmin powiatu radomskiego. Uczestnicy wykazywali się znajomością zasad ruchu drogowego, bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy. Zwycięskie szkoły to : PSP w Starych Zawadach PSP w Taczowskiej Woli, PSP w Małęczynie, PSP we Wrzeszczowie, PSP w Goździe.
Prócz wiedzy w w/w zagadnień uczestnicy konkursu mogli wykazać się także talentem plastycznym, gdyż został rozstrzygnięty konkurs na najlepszą pracę o tematyce “Policjant Twoim Przyjacielem”. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci rowerów, plecaków i innych upominków.
Wśród wręczających nagrody byli: Starosta Radomski, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. W Radomiu, Komendant Miejski Policji w Radomiu i, Wójt gm. Jastrzębia, a także Sekretarz gm. Jedlińsk.
Nad prawidłowym przebiegiem finału czuwała Komisja z Komendantem Miejskim Policji w Radomiu na czele.
“Bezpieczna szkoła”, głównymi partnerami w tym konkursie są szkoły biorące w nim udział. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe przesyłają do Starostwa Powiatowego w Radomiu sprawozdania z zadań zrealizowanych w ciągu roku szkolnego. Zadania te dotyczą m.in. eliminowania zjawiska przemocy w szkole, propagowania zdrowego stylu życia, bezpiecznego poruszania się po drogach, pogadankach z Policją przeprowadzanych w szkołach na temat przemocy, uzależnień, unikania wszelkich zagrożeń i wiele innych.
W 2007 roku swoje sprawozdania przysłało 23 szkoły. Były to zarówno sprawozdania składające się z samej treści, ale wiele z nich było przesłanych w formie segregatorów opatrzonych zdjęciami czy kolorowymi pracami sporządzonymi przez dzieci.
Pięć najlepszych prac zostało nagrodzonych(PSP w Chomentowie, PSP w Jedlińsku, PSP w Wierzbicy, PSP w Zakrzewie, PSP w Augustowie). W ramach podsumowania VII edycji konkursu “Bezpieczna szkoła” w Sali Koncertowej Urzędu Miasta Radomia został zorganizowany dla dzieci występ krakowskiej grupy “Bam Bam” pt. „O Rysiu Ryszardzie Chronickim”, który dzieci chroni” Był to występ aktorów połączony z edukacją na temat bezpiecznych zachowań w szkole, w drodze do i ze szkoły czy w swoim miejscu zamieszkania. W przedstawieniu tym uczestniczyło 600 osób(dzieci, opiekunowie, przedstawiciele Powiatu i Policji).
“Czuję się bezpiecznie” i „Bezpieczna szkoła” to dwa największe konkursy realizowane w ramach Programu “Bezpieczny Powiat” . W związku z tym, iż Powiat Radomski otrzymał w 2007 r. dotację na realizację Programu w ramach rządowego Programu “Razem bezpieczniej” zadania te zostały rozszerzone, aby racjonalnie wykorzystać otrzymane środki.
W październiku i listopadzie2007r. zostały wykonane misie odblaskowe dla dzieci mające zapewnić im bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. W grudniu udało się zamówić jeszcze paski samozaciskowe odblaskowe oraz nalepki odblaskowe, które zostały rozdysponowane na szkoły w Powiecie. Przy współpracy i pomocy radomskiej Policji wyprodukowano książeczki edukacyjne dla dzieci z najmłodszych klas (I – III).
Radomska Policja dostarczając informacji na temat zagrożeń, jakie występują na terenie Powiatu wskazywała, gdzie najracjonalniej wykorzystać posiadane środki. W związku z tym pod koniec listopada 2007 r. zorganizowane zostały cztery spotkania mające charakter profilaktyczno – edukacyjny. Wzięła w nich udział młodzież z ZSP w Pionkach i ZSP w Iłży. Spotkania te poprowadził były wokalista zepołu “Oddział zamknięty” Jarosław Wajk, człowiek, który sam kiedyś walczył z uzależnieniem, a teraz przestrzegał młodzież przed konsekwencjami. Młodzież w skupieniu wysłuchała tej “lekcji edukacyjnej”. Jarosław Wajk walczy z teoriami, które mówią, że są groźne i mniej groźne narkotyki , że jedne są twarde, a inne miękkie i doskonale potrafił “dotrzeć “do młodzieży ze swoimi poglądami.
Pod koniec grudnia 2007. roku został zorganizowany konkurs pn. „Dorosłym stać się...znaczy...”Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Radomiu, zaś koordynatorem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pionkach. Konkurs miał zasięg powiatowy. Brali w nim udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu radomskiego.
Konkurs przeprowadzany był w dwóch kategoriach:
Wiersz (tekst recytowany)
Piosenka
- podkategoria: soliści
- podkategoria: zespół/duet

Zainteresowanie konkursem o tej tematyce było bardzo duże, młodzież prezentowała głównie własną twórczość w postaci wierszy i piosenek. Bardzo duży wkład w organizację konkursu włożył Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pionkach, m.in. przygotowując salę, scenę i udostępniając ją uczestnikom konkursu do prób.
Pod koniec roku 2007 Zespół “Bezpieczny Powiat” z przewodniczącym Wicestarostą K. Górakiem przyznał nagrody w postaci piłek dla najbardziej aktywnych uczniów w zajęciach pozaszkolnych, zachęcając w ten sposób innych uczniów do zapełniania swojego wolnego czasu we właściwy sposób, ponieważ niezbyt zadowalający jest fakt, iż młodzież najczęściej spędza czas przy grach komputerowych zamiast szukać pasji, zainteresowań ,aby móc właściwie rozwijać się.

Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w Programu w 2007 r.

1. Konkurs “Czuję się bezpiecznie” - 42 szkoły przeszkolone z wiedzy prewencyjnej,5 szkół nagrodzonych za najlepsze osiągnięcia w konkursie wiedzy prewencyjnej, rowerowym torze przeszkód oraz za najlepszą pracę plastyczną pn.”Policjant Twoim Przyjacielem”.
2. Konkurs “Bezpieczna szkoła” - 23 szkoły (w tym podstawowe i ponadpodstawowe)biorące udział w konkursie poprzez realizowanie dodatkowych działań w szkołach. Działań zapewniających uczniom wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu bezpiecznych zachowań w szkole, na ulicy oraz w swoim miejscu zamieszkania ( 5 szkół nagrodzonych za największe osiągnięcia w tej dziedzinie).
3. Akcja „Jestem widoczny” Gadżety odblaskowe rozdysponowane na 13 gmin Powiatu Radomskiego.(pażdziernik-grudzień)
4. Rozdysponowanie książeczek edukacyjnych na 13 gmin Powiatu Radomskiego.
5. Zorganizowanie dla dzieci ze szkół podstawowych(biorących udział w konkursie “Bezpieczna szkoła”) występu grupy “Bam,Bam”. Występ o tematyce bezpiecznych zachowań w drodze do szkoły, ze szkoły oraz w miejscu swojego miejsca zamieszkania, - 600 osób na widowni Sali Koncertowej Urzędu Miasta w Radomiu.
6. Zorganizowanie czterech spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży ponadgimnazjalnej o tematyce walki z uzależnieniami wśród uczniów. „Jutro jest…wtedy pochylisz się nad sobą”. - 1.000 uczniów biorących udział w działaniu.
7. Organizacja konkursu literacko-muzycznego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. „Dorosłym stać się … znaczy…”- (67 uczestników konkursu)
9. Przekazanie sprzętu sportowego w postaci piłek dla najbardziej aktywnych uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych – 11 uczniów.

wstecz

Aktualności

 • 2021.03.01

  Przekaż 1 % podatku dla organizacji z terenu Powiatu Radomskiego

  Każda z osób odprowadzających podatek dochodowy, może przekazać jego 1% na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). W ten sposób szybko i łatwo pomoże tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia.

   

 • 2021.02.22

  Coraz lepsza kondycja szpitali w Pionkach oraz Iłży

  - Chcemy, aby nasze szpitale wybierane przez lekarzy i pacjentów jako dobre miejsce do pracy oraz leczenia w nowoczesnych warunkach. To nasza wizja, która powinna spełnić się jeszcze w tej kadencji samorządowej – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

 • 2021.02.17

  W Krzyżanowicach powstanie Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

  Powiat Radomski zrealizuje budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach koło Iłży. Nowa placówka ma zapewniać wszechstronne wsparcie i opiekę dorosłym osobom niepełnosprawnym. Inwestycję wspomogło wysokie dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na ten cel samorząd powiatowy uzyskał blisko 3 miliony złotych. Budowa ma zakończyć się w połowie 2022 roku.

 • 2021.02.16

  Projektują obwodnicę Skaryszewa. Mieszkańcy mogą zgłaszać opinie

  Spółka projektowa Arkas-Projekt, działająca w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaprasza mieszkańców miasta i gminy Skaryszew do zgłaszania opinii, dotyczących projektowanej obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej numer 9.

   

 • 2021.02.11

  Szczepienia dla nauczycieli w szpitalach w Pionkach i Iłży

  Szpitale powiatowe w Pionkach oraz Iłży będą realizowały szczepienia nauczycieli: pierwsza z placówek od 1 marca, zaś druga z nich już od 12 lutego. W sumie chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 wyraziło już kilkuset nauczycieli z różnych typów szkół w Powiecie Radomskim.

      

 • 2021.02.08

  Zima na drogach powiatu radomskiego

  W poniedziałek rano wszystkie drogi powiatowe w Powiecie Radomskim były przejezdne, chociaż na niektórych odcinkach warunki są bardzo trudne. Sytuacja na „powiatówkach” nie różni się zbytnio od stanu dróg wojewódzkich i krajowych. Wszystko przez mróz, ciągłe opady śniegu i silny wiatr, który w wielu miejscach nawiewa tak zwane jęzory śniegu.

   

 • 2021.02.05

  Władze Powiatu Radomskiego pozyskały ponad 218 milionów złotych

  Jak poinformował Waldemar Trelka, starosta radomski, w 2020 roku do budżetu Powiatu Radomskiego pozyskano ponad 218 milionów złotych. Największą pulę stanowiły środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazane na wniosek starosty dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z Tarczy Antykryzysowej. Oprócz tego pozyskiwano fundusze na przebudowę dróg powiatowych i powiatową służbę zdrowia.

   

 • 2021.02.03

  Budowa szpitala w Pionkach bez zakłóceń

  Trwa budowa pawilonu zabiegowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach. Największa od dwóch dekad inwestycja Powiatu Radomskiego jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Cała budowa ma potrwać do połowy sierpnia 2021 roku.

   

 • 2021.02.03

  Dojeżdżasz do Radomia? Weź udział w ankiecie

  Czy zrezygnowałbyś z dojazdów samochodem, gdyby z twojej miejscowości do Radomia kursowały busy, a komunikacja w mieście byłaby dla ciebie darmowa? A może wolałbyś dojeżdżać rowerem po sieci bezpiecznych ścieżek? Odpowiedzi na takie pytania ma dostarczyć tworzony właśnie plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Mieszkańcy Powiatu Radomskiego mogą wziąć udział w anonimowej ankiecie na ten temat.

   

 • 2021.02.02

  Konkurs Rozświetlony Powiat Radomski rozstrzygniety

  W poniedziałek, 1.02.2021 r. Waldemar Trelka - starosta radomski nagrodził zwycięzców pierwszej edycji konkursu Rozświetlony Powiat Radomski.
   
   

Kalendarium

«marzec2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.