Breadcrumbs

Treść strony

 • SOSW w Chwałowicach

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chwałowicach

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chwałowicach kontynuuje bogatą i wieloletnią tradycję edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Radomskiego.
Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 24 roku życia:
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim,
– z niepełnosprawnością ruchową, w tymi afazją,
– słabosłyszących, słabowidzących,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które wymagają stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych,
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.

ZOBACZ STRONĘ SZKOŁY

 • plakat

 

Nabór na rok szkolny 2021/2022:

 • wczesne wspomaganie rozwoju,

 • szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi,

 • szkoła przysposabiająca do pracy

 • szkoła branżowa 1 stopnia w zawodach:

  • kucharz 
  • fryzjer
  • rolnik
  • mechanik maszyn i urządzeń rolniczych

Nowy rok szkolny ośrodek rozpocznie jako:

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK W CHWAŁOWICACH

Od 1 września 2021 roku uruchomione zostaną:
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju
- Centrum Kształcenia Zawodowego

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są formą pomocy dzieciom i ich rodzinom od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.  W ramach zajęć WWR dzieci będą mogły korzystać z kompleksowych  wielospecjalistycznych zajęć  mających na celu pobudzenie rozwoju psychoruchowego i komunikacji oraz rozwoju społecznego dziecka, m.in. z pomocy psychologa, logopedy, pedagoga, rehabilitanta, terapeuty SI lub innego specjalisty. Forma i rodzaj zajęć będzie dopasowany do aktualnych potrzeb rozwojowych dziecka. Zajęcia, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3. roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi

Oddziały przedszkole przy szkole podstawowej przeznaczone są dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem. W oddziale przedszkolnym sprawowana jest opieka nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat, a w przypadku dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, do lat 9.

Szkoła podstawowa  - kształci uczniów z niepełnosprawnościami (intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim) z autyzmem w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją prowadzona jest w oparciu posiadane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Istnieje możliwość przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu w szkole podstawowej: o jeden rok – na I etapie edukacyjnym, o dwa lata – na II etapie edukacyjnym.

Oddziały rewalidacyjno-wychowawcze – dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu głębokim  placówka zapewnia specjalistyczną edukację, diagnozę i terapię, kompleksową opiekę, komfort i bezpieczeństwo, a nowocześnie wyposażone sale i pracownie wspomagają  proces edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży.

Szkoła Branżowa 1 stopnia podczas trzyletniej nauki uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kształcą się w zawodach zgodnych z ich predyspozycjami: kucharz, fryzjer, rolnik, mechanik maszyn rolniczych i urządzeń rolniczych. W SOSW istnieje możliwość organizacji kursów kwalifikacyjnych dla niepełnosprawnych absolwentów BSI. 

Warsztaty szkolne są integralną częścią szkoły branżowej, funkcjonują jako zaplecze, w którym  uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w celu zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w przyszłym zawodzie. Warsztaty szkolne posiadają upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do organizowania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, tak więc niepełnosprawni uczniowie i absolwenci szkoły branżowej mają zapewniony komfort przystąpienia do egzaminu w pracowniach warsztatowych. 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna będzie diagnozować i prowadzić terapię dla dzieci i młodzieży z autyzmem i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Centrum Kształcenia Zawodowego umożliwi  uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych osobom dorosłym w tym z niepełnosprawnością. Poprzez organizowanie kursów ośrodek zapewnia rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego oraz regionalnego rynku.

Placówka oferuje również  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zapewnia specjalistyczną edukację, diagnozę i terapię, kompleksową opiekę, komfort i bezpieczeństwo, a nowocześnie wyposażone sale i pracownie wspomagają  proces edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży. Na terenie ośrodka dostepne są treningowe mieszkania usamodzielniające.

W trzyletniej ponadpostawowej szkole przysposabiającej do pracy uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności przygotowujące ich do podjęcia pracy w warunkach chronionych. W ramach zajęć przysposobienia do pracy na terenie warsztatów szkolnych funkcjonują  pracownie: higieny osobistej  i gospodarstwa domowego, dekoratorstwa, krawiecka, kulinarna,  ogrodnicza, konserwatorska. 

Zajęcia specjalistyczne: logopedia – korygowanie wad mowy, oferta nowoczesnych pracowni specjalistycznych w placówce, zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa, terapia Integracji Sensorycznej, sala stymulacji rozwoju fizycznego, terapia rozwojowa   LEGO Education, zajęcia rewalidacyjne.

Internat – grupy wychowawcze - ośrodek zapewnia bezpłatny dowóz do szkoły,  zakwaterowanie w  nowoczesnym internacie - zapewnia pokoje  1-2-3 osobowe z łazienką w każdym pokoju, z całodziennym wyżywieniem - posiada w pełni wyposażoną kuchnię i stołówkę uwzględniającą diety uczniów. Dzieci i młodzież mają dostęp do internetu.

Atuty  Ośrodka w Chwałowicach:
 • Położenie i otoczenie: piękna, bezpieczna okolica, w pobliżu Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna (Iłża).
 • Baza lokalowa: pomieszczenia dostosowane do osób niepełnosprawnych, przestronna sala gimnastyczna, bliskie położenie budynków, w których odbywają się zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i zawodowe.
 • Kompleksowa edukacja w jednym miejscu - przez wszystkie etapy kształcenia - od WWRD (Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci) do szkoły ponadpodstawowej.
 • Branżowa Szkoła I stopnia - bogata oferta kształcenie na bazie CKZiU Chwałowice.
 • Możliwość zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na terenie ośrodka oraz organizacji kursów kwalifikacyjnych dla niepełnosprawnych absolwentów BSI.
 • Możliwość zakwaterowania w internacie
 • Mieszkania treningowe, usamodzielniające dla uczniów niepełnosprawnych na terenie placówki.
 • Opieka naukowa Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • SOSW w Chwałowicach
 • SOSW w Chwałowicach
 • SOSW w Chwałowicach
 • SOSW w Chwałowicach
 • SOSW w Chwałowicach
 • SOSW w Chwałowicach
 • SOSW w Chwałowicach
 • SOSW w Chwałowicach
 • SOSW w Chwałowicach
 • SOSW w Chwałowicach
 • SOSW w Chwałowicach
 • SOSW w Chwałowicach

Aktualności

 • 2021.07.18

  XXVII Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki

  W ostatni weekend pod patronatem honorowym Starosty Radomskiego odbył się XXVII Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki. Impreza promująca dorobek artystyczny  wybitnego twórcy ludowego, zgromadziła na iłżeckiej przystani rzeszę miłośników folkloru.

  W festiwalowym konkursie  wystąpiło 250 wykonawców reprezentujących 35 podmiotów scenicznych: kapele ludowe, zespoły śpiewacze oraz solistów.

 • 2021.07.13

  Ankieta dotycząca opracowania Strategii Powiatu Radomskiego

  Rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do roku 2030, która będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszego Powiatu.

 • 2021.07.06

  Bardzo dobre wyniki matur w szkołach Powiatu Radomskiego

  W szkołach średnich w Pionkach i Iłży, prowadzonych Powiat Radomski, do matury przystąpiło 216 tegorocznych abiturientów, z czego pozytywny wynik w terminie głównym uzyskały 174 osoby. Tylko nieliczni absolwenci będą musieli poprawiać niektóre przedmioty w sierpniu. Średnia zdawalność wyniosła 81 %, czyli więcej niż średnia wojewódzka (79,2 %) oraz krajowa (74,5 %).

 • 2021.07.05

  Wnioski budowlane można złożyć przez internet

  W imieniu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zapraszamy mieszkańców Powiatu Radomskiego do korzystania z serwisu internetowego e-budownictwo. Za jego pośrednictwem można wypełnić i przesłać elektronicznie do właściwego urzędu rozmaite wnioski, związane z procesem budowlanym.

 • 2021.07.02

  Kolejne przypadki wścieklizny u zwierząt wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego.

  Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 28. przypadku wścieklizny u zwierząt wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. Powiat radomski znalazł się w obszarze zagrożenia wścieklizną.

   

 • 2021.07.02

  Szczepimy się i wygrywamy

  Ruszyła możliwość szczepienia drugą dawką w dowolnym punkcie oraz loteria dla zaszczepionych. Powiatowe Punkty Szczepień: w Pionkach przy ul. Sienkiewicza 29 i Iłży przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 - posiadają wolne terminy.

 • 2021.06.30

  Sztuczna inteligencja made by Iłża

  Maksymilian Paczyński, uczeń z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  w Iłży znalazł się w finale Programu Intel AI for Youth. Stworzył sztuczną inteligencję, która może uratować życie uczestników ruchu drogowego. "Zmęczenie plagą dzisiejszego świata - detekcja oraz analiza użytkownika" - tak brzmi pełna nazwa nagrodzonego projektu licealisty.

 • 2021.06.28

  Przebudowa drogi powiatowej Gulin – Wsola – Wojciechów. Firma Strabag: termin zakończenia prac dotrzymany

  Dodatkowe prace na dwóch odcinkach drogi w okolicach Piastowa związane ze stabilizacją gruntu przed położeniem nowych warstw nawierzchni nie wpłyną na termin zakończenia prac – deklaruje wykonawca prac, firma Strabag z Pruszkowa. – Nie zamierzamy już przedłużać terminu realizacji tej inwestycji, który wyznaczono na 31 września 2021 roku – zapowiada Waldemar Trelka, starosta radomski.

 • 2021.06.27

  Obiekt Sportowy w Jedlni w gminie Pionki ma swojego patrona

  W niedzielę, 27 czerwca 2021r., w 10-tą rocznicę powstania Gminnego Klubu Sportowego „Królewscy Jedlnia” odbyła się uroczystość nadania imienia Tomasza Wróbla Obiektowi Sportowemu w Jedlni w gminie Pionki. Inicjatorem nadania imienia był utworzony dziewięcioosobowy Komitet składający się z miejscowych społeczników.

 • 2021.06.25

  Remonty dróg powiatowych

  W tym roku prace będą prowadzone na terenie pięciu gmin. Na ich realizację w budżecie powiatu zarezerwowano 5 milionów złotych. W ramach prac remontowych zostaną wykonane nowe nawierzchnie bitumiczne, a pobocza dróg będą wzmacniane kruszywem. Istniejące rowy przydrożne zostaną odmulone, a przepusty udrożnione lub wyremontowane.

Kalendarium

«lipiec2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Ankieta - Strategia Powiatu Radomskiego