Tarcza Antykryzysowa

Breadcrumbs

Treść strony

REJESTRACJA BEZROBOTNYCH

Pytanie 9.1. Jak powiatowy urząd pracy ma rejestrować bezrobotnych, jeżeli Starosta/Prezydent Miasta podjął decyzje o całkowitym lub częściowym zamknięciu urzędu lub zawieszeniu jego działalności?

Odpowiedź:

Jeżeli w związku z bardzo trudną sytuacją spowodowaną wprowadzeniem stanu epidemii w kraju, starosta/prezydent miasta na prawach powiatu podjął decyzję o całkowitym zamknięciu urzędu pracy (tj. zarówno dla interesantów, jak i pracowników), osoba może zarejestrować się jako bezrobotny wyłącznie poprzez rejestrację elektroniczną. Każdy zainteresowany może, celem uzyskania statusu bezrobotnego, dokonać pełnej rejestracji elektronicznej poprzez stronę praca.gov.pl za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP), o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 565, z późn. zm.).

Natomiast, w przypadku gdy:

– działanie powiatowego urząd pracy nie zostało zawieszone i urząd dalej zapewnia bezpośrednią obsługę klientów, bądź też

– urząd został zamknięty, ale tylko dla klientów

osoba może zarejestrować się w sposób tradycyjny w urzędzie pracy, a także dokonywać prerejestracji, o której mowa w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. poz. 1299). Oczywiście w takich przypadkach praca urzędu powinna zostać tak zorganizowana, aby zapewnić możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno pracownikom, jak i klientom urzędu.

Mając to na uwadze wspomniane wyżej względy bezpieczeństwa oraz wychodząc naprzeciw wnioskom zgłaszanym przez urzędy pracy, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dopuścił następujące rozwiązania w zakresie rejestracji tradycyjnej oraz prerejestracji – w celu umożliwienia osobie uzyskanie statusu bezrobotnego bez konieczności stawiennictwa w urzędzie.

Osobie, która przekaże do urzędu wszystkie wymagane rozporządzeniem w sprawie rejestracji (…) dane za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, urząd pracy możne przesłać oświadczenia i inne dokumenty (pocztą – na wskazany przez osobę adres do korespondencji lub drogą elektroniczną – na wskazany adres poczty elektronicznej (mailem)), celem ich podpisania i odesłania do urzędu (pocztą lub zeskanowanych dokumentów drogą elektroniczną). W takiej sytuacji rejestracja następuje z dniem wpływu podpisanych dokumentów do urzędu, a nie z dniem ich wysłania.

Osoba chcąca uzyskać status bezrobotnego może też samodzielnie wydrukować niezbędne do rejestracji formularze i oświadczenia, bądź pobrać je w siedzibie urzędu – o ile taka możliwość istnieje – oraz po ich wypełnieniu i własnoręcznym podpisaniu odesłać je do urzędu pocztą lub pozostawić w siedzibie urzędu pracy, o ile urząd dopuścił taką możliwość (np. wystawiając dedykowane temu skrzynki).

Ponadto Departament Rynku Pracy informuje, że zalecane jest, aby po ponownym otwarciu urzędu dla klientów wzywać każdą osobę, która została zarejestrowana w opisany wyżej sposób (na podstawie dokumentów przesłanych pocztą lub mailem, dokumentów pozostawionych w dedykowanej skrzynce urzędu, czy po wejściu w życie odpowiednich przepisów – telefonicznie), celem zweryfikowania przekazanych danych i okazania do wglądu dokumentu tożsamości.

Data odpowiedzi: 27 marca 2020 r.

Pytanie 9.2: Proszę o wyjaśnienie jak w trakcie trwającej epidemii koronawirusa należy postępować z osobami, które powinny się zarejestrować jako osoby bezrobotne  w określonym terminie aby nie utraciły prawa do zasiłku  lub statusu bezrobotnego np. w przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy. Aktualnie urzędy pracy nie prowadzą bezpośredniej obsługi osób bezrobotnych rejestracja odbywa się elektronicznie z podpisem lub profilem zaufanym,  lub papierowo poprzez wrzucenie dokumentów do skrzynki przy PUP albo przesłanie ich pocztą. Czy osobom takim powinien być przywrócony termin rejestracji jeżeli zarejestrowały się po terminie określonym przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. np. art. 73. ust. 5 i ust. 7, art. 73 ust. 2a. skoro przepisy ww. ustawy jasno określają terminy, a osoby w obecnej sytuacji mogą rejestrować się elektronicznie zakładając sobie profil zaufany?

Odpowiedź:

W okresie kwarantanny odbywanym

 • na podstawie decyzji o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji;
 • przez osobę, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek  odbycia obowiązkowej kwarantanny

może być wypłacane świadczenie, jeżeli są spełnione warunki niezbędne do nabycia zasiłku chorobowego. W pozostałych przypadkach świadczenie nie przysługuje.

Jeżeli osobie odbywającej kwarantannę przysługiwałby zasiłek chorobowy, to wówczas ma do niej zastosowanie m.in. dyspozycja art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 5, ust. 7 i 8, art. 76 ust. 2 pkt 3, art. 78 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

1)  od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

2)  do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 2 ustawy o COVID19,  w okresie epidemii termin, o którym w art. 73 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia (…) nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu ma ten okres.

W przypadku, gdy osoba odbywająca kwarantannę nie dokona rejestracji elektronicznej, a po zakończeniu kwarantanny w badanym okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, osoba nie udokumentuje okresu wymaganego do zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 365 dni, to nie ma podstaw do przyznania jej zasiłku dla bezrobotnych. Osoba ta przed rozpoczęciem kwarantanny miała wystraczająco dużo czasu, aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna.

Data odpowiedzi: 10 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.II.0211.5.22.2020.AMT. Adresat pisma: Przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów PUP.

 

Pytanie 9.3: Rejestracja osób bezrobotnych w sytuacji braku bezpiecznej bezpośredniej obsługi. Kontakt z wieloma dokumentami, bezpośredni kontakt z bezrobotnym minimum 20 minut a często nawet godzinę.

Odpowiedź:

Podkreślić należy, że urzędy podlegają staroście i on ostatecznie decyduje jak wygląda organizacja pracy w pup. Przy obsłudze osób bezrobotnych pamiętać należy o konieczności zapewnienia pracownikom rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk oraz, aby odległość między stanowiskami pracy wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Powyższe wynika z rozporządzania Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792).

Aby w dużym stopniu uprościć sposób rejestracji w powiatowym urzędzie pracy w nowym rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. poz. 667) przewidziano szczególny sposób postępowania przy rejestracji jako bezrobotny albo poszukujący pracy w okresie epidemii COVID-19. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem po dokonaniu prerejestracji, zamiast osobistej wizyty ubiegającego się o zarejestrowanie w urzędzie pracy – pracownik urzędu pracy zadzwoni do niego celem potwierdzenia, że faktycznie ubiega się on o rejestrację. Dodany przepis umożliwia dokonanie rejestracji bez konieczności posiadania Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Na stronie internetowej Państwa urzędu, powinni Państwo zachęcić bezrobotnych do skorzystania z ww. formy rejestracji.

Data odpowiedzi: 8 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.14.2020.JK. Adresat pisma: Departament Funduszy w MRPiPS przygotowujący odpowiedzi na zapytania PUP z województwa mazowieckiego.

wstecz

Aktualności

 • 2021.02.17

  W Krzyżanowicach powstanie Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

  Powiat Radomski zrealizuje budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach koło Iłży. Nowa placówka ma zapewniać wszechstronne wsparcie i opiekę dorosłym osobom niepełnosprawnym. Inwestycję wspomogło wysokie dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na ten cel samorząd powiatowy uzyskał blisko 3 miliony złotych. Budowa ma zakończyć się w połowie 2022 roku.

 • 2021.02.16

  Projektują obwodnicę Skaryszewa. Mieszkańcy mogą zgłaszać opinie

  Spółka projektowa Arkas-Projekt, działająca w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaprasza mieszkańców miasta i gminy Skaryszew do zgłaszania opinii, dotyczących projektowanej obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej numer 9.

   

 • 2021.02.11

  Szczepienia dla nauczycieli w szpitalach w Pionkach i Iłży

  Szpitale powiatowe w Pionkach oraz Iłży będą realizowały szczepienia nauczycieli: pierwsza z placówek od 1 marca, zaś druga z nich już od 12 lutego. W sumie chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 wyraziło już kilkuset nauczycieli z różnych typów szkół w Powiecie Radomskim.

      

 • 2021.02.08

  Zima na drogach powiatu radomskiego

  W poniedziałek rano wszystkie drogi powiatowe w Powiecie Radomskim były przejezdne, chociaż na niektórych odcinkach warunki są bardzo trudne. Sytuacja na „powiatówkach” nie różni się zbytnio od stanu dróg wojewódzkich i krajowych. Wszystko przez mróz, ciągłe opady śniegu i silny wiatr, który w wielu miejscach nawiewa tak zwane jęzory śniegu.

   

 • 2021.02.05

  Władze Powiatu Radomskiego pozyskały ponad 218 milionów złotych

  Jak poinformował Waldemar Trelka, starosta radomski, w 2020 roku do budżetu Powiatu Radomskiego pozyskano ponad 218 milionów złotych. Największą pulę stanowiły środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazane na wniosek starosty dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z Tarczy Antykryzysowej. Oprócz tego pozyskiwano fundusze na przebudowę dróg powiatowych i powiatową służbę zdrowia.

   

 • 2021.02.03

  Budowa szpitala w Pionkach bez zakłóceń

  Trwa budowa pawilonu zabiegowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach. Największa od dwóch dekad inwestycja Powiatu Radomskiego jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Cała budowa ma potrwać do połowy sierpnia 2021 roku.

   

 • 2021.02.03

  Dojeżdżasz do Radomia? Weź udział w ankiecie

  Czy zrezygnowałbyś z dojazdów samochodem, gdyby z twojej miejscowości do Radomia kursowały busy, a komunikacja w mieście byłaby dla ciebie darmowa? A może wolałbyś dojeżdżać rowerem po sieci bezpiecznych ścieżek? Odpowiedzi na takie pytania ma dostarczyć tworzony właśnie plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Mieszkańcy Powiatu Radomskiego mogą wziąć udział w anonimowej ankiecie na ten temat.

   

 • 2021.02.02

  Konkurs Rozświetlony Powiat Radomski rozstrzygniety

  W poniedziałek, 1.02.2021 r. Waldemar Trelka - starosta radomski nagrodził zwycięzców pierwszej edycji konkursu Rozświetlony Powiat Radomski.
   
   
 • 2021.01.29

  Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w Chwałowicach

  Od 1 września 2021 roku na oświatowej mapie powiatu pojawi się nowa placówka - Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach. Będzie łączyć najlepsze elementy dawnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, czyli kursy zawodowe i kwalifikacyjne z ofertą edukacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, przy którym powstanie nowa Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. To jedna z najważniejszych decyzji, jakie podjęli radni powiatu podczas sesji, która odbyła się w piątek, 29 stycznia.

 • 2021.01.27

  Edukacyjny sukces szkół technicznych w Pionkach i Iłży

   W ogólnopolskim rankingu edukacyjnym Perspektywy technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach oraz technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych imienia Stanisława Staszica w Iłży znalazły się w pierwszej dwudziestce najlepszych szkół tego typu w województwie mazowieckim. Technikum "Czerwonego" jest drugą najlepszą, a technikum w Iłży trzecią szkołą tego rodzaju w całym regionie radomskim.  

Kalendarium

«luty2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.