Tarcza Antykryzysowa

Breadcrumbs

Treść strony

POZOSTAŁE

X. POZOSTAŁE

 

Spis treści

Pełnomocnictwa / upoważnienia. 2

Forma składania wniosków o dofinansowanie. 2

Wzory wniosków o dofinansowanie, umów w zakresie nowych instrumentów.. 2

Badania lekarskie. 3

Prace interwencyjne. 4

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia w związku z COVID-19. 5

Dodatek aktywizacyjny w czasie postojowego. 6

Terminy realizacji umów na usługi i instrumenty rynku pracy (art. 15zzf specustawy COVID-19) 6

Powierzanie doradcom zawodowym zadań związanych z obsługą skutków COVID-19 na rynku pracy  8

Uwzględnianie stanowisk pracy tworzonych przy wsparciu Funduszu Pracy przy występowaniu o wsparcie ze specustawy COVID-19. 9

Terminy. 10

Warunki ubiegania się o wsparcie – okres istnienia firmy. 11

Zawieszenie działalności gospodarczej 12

Składanie wniosków, umowy. 15

Wypłaty dofinansowania. 22

Porównywanie okresów i spadek obrotów.. 22

Dodatkowe środki dla PUP.. 23

Nabory wniosków.. 23

Bon na zasiedlenie. 24

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. 25

Umowy czy decyzje administracyjne. 26

Opinie Powiatowej Rady Rynku Pracy. 26

Decyzje finansowe. 27

Indywidualny Plan Działania (IPD) 27

Weryfikacja niezalegania z ZUS. 28

Zwrot dokumentów wnioskodawcy. 28

Kontrole. 29

SYRIUSZ.. 29

 

***

Pełnomocnictwa / upoważnienia

Pytanie X.1: Czy będą potrzebne nowe pełnomocnictwa dla dyrektorów urzędów pracy do realizacji nowych form wsparcia? Czy powinno to być pełnomocnictwo w formie uchwały zarządu, wymagane w projektach?

Pytanie X.1.1: Dużo Dyrektorów pyta czy będą nam potrzebne odrębne upoważnienia od Starosty do realizacji zadań w zakresie specustawy.

Odpowiedź:

Konieczność posiadania odrębnego pełnomocnictwa do realizacji nowych form wsparcia zależy od posiadanego przez dyrektora aktualnego upoważnienia. Jeśli upoważnienie ma charakter ogólny np. "do podpisywania umów w imieniu Starosty", nie jest wymagane dodatkowe upoważnienie. Jeśli natomiast ma ono charakter szczegółowy, wówczas należy w trybie pilnym uzyskać odrębne upoważnienie do realizacji nowych form wsparcia. Reasumując osoby upoważnione powinny sprawdzić zakres posiadanego przez siebie upoważnienia. Pełnomocnictwo nie musi mieć formy uchwały zarządu.

Data odpowiedzi: 8 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-II.0211.5.12.2020.KDB.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.1.BPS.2020. Adresat: PUP w Goleniowie (w imieniu PUP-ów z województwa zachodniopomorskiego).

 

 

Forma składania wniosków o dofinansowanie

Pytanie X.2.:  Czy będzie możliwe wprowadzenie zapisu bądź wydanie wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o możliwości składania wniosków o dofinansowanie, podpisywania umów, dostarczania wymaganych oświadczeń niezbędnych do przesłania dofinansowania z art, 15zza, art. 15zzb oraz 15zzc tylko i wyłącznie elektronicznie tj. za pośrednictwem platformy e-puap lub www.praca.gov.pl?

Odpowiedź:

Wprowadzenie wymogu składania wniosków i innych wymaganych dokumentów oraz podpisywanie umów wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy e-puap lub www.praca.gov.pl, ograniczyłoby możliwość ubiegania się o wsparcie przez osoby, które z różnych powodów takiej możliwości nie mają. W związku z czym należy dopuścić obie formy składania wniosków, zarówno elektroniczną jak i papierową.

Data odpowiedzi: 10 kwietnia 2020 r., znak: DRP-I.211.23.2020.HR

 

Wzory wniosków o dofinansowanie, umów w zakresie nowych instrumentów

Pytanie X.3.:  Postulujemy wprowadzenie zapisu o obowiązku stosowania wzorów wniosków
i umów w zakresie nowych instrumentów ogłoszonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej bez możliwości wprowadzania zmian przez poszczególne powiatowe urzędy pacy. Wprowadzenie takiego obowiązku wykluczy stosowanie różnych wzorów wniosków i umów — w kraju, jak wystąpiło to w sytuacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Odpowiedź:

Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), dalej w piśmie ustawa COVID-19, nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku złożenia wniosku na urzędowym formularzu oraz nie zawierają delegacji ustawowej do wydania aktu wykonawczego określającego wzór wniosku. Wobec powyższego, przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wzory wniosków mają charakter nieobligatoryjny.

Data odpowiedzi: 8 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.23.2020.HR   

 

Pytanie X.3.1:  We wzorze wniosku, jak też we wzorze widnieje informacja: a) Przedsiębiorca nie może przeznaczyć dofinansowania na pokrycie tej części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, która została sfinansowana z innych środków publicznych. b) OŚWIADCZAM, ŻE NIE OTRZYMAŁEM I NIE UBIEGAM SIĘ DOFINANSOWANIE NA TEN SAM CEL Z INNYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. Co w przypadku, kiedy złożyłem już stosowne wnioski o wsparcie udzielane z ramienia ZUS, tj. o zwolnienie z opłacanie składek ZUS za miesiące marzec-maj, jak też o postojowe w wysokości 2080 zł. Czy powyższe powoduje, że nie mogę ubiegać się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności z PUP?

Odpowiedź:

Jeżeli chodzi o wsparcie w ramach art. 15 zzb oraz zwolnienie z opłacania składek  w ZUS, to przedsiębiorca może ubiegać się o oba z nich, jednakże w przypadku uzyskania ww. zwolnienia wsparcie w ramach art. 15 zzb będzie możliwe tylko w odniesieniu do części wynagrodzeń pracowników wskazanych we wniosku  o dofinansowanie.

Aktualnie we wnioskach o dofinansowanie 15 zzc i 15 zzb, treść oświadczenia brzmi: NIE OTRZYMAŁEM  DOFINANSOWANIA NA TEN SAM CEL Z INNYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH.

Instrument dofinansowania dla samozatrudnionych (15zzc) nie wyklucza się z instrumentem zwolnienia z ZUS.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

 

Badania lekarskie

Pytanie X.4.: Jak postępować gdy brak jest możliwości zawierania umów na aktywne formy z pracodawcami z uwagi na fakt, iż nie pracują lekarze medycyny pracy i nie jest możliwe skierowanie osoby przez zatrudnieniem na badania lekarskie?

Odpowiedź:

W kwestii braku możliwości przeprowadzania badań lekarskich, warunkujących skierowanie do pracodawcy w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w okresie stanu epidemii, uprzejmie informuję, że w ustawie COVID-19, przyjęto następujące rozwiązania. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567). Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

Data odpowiedzi: 8 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.23.2020.HR   

 

Prace interwencyjne

Pytanie X.4.: W przypadku zawieszenia płatności składek na ZUS u przedsiębiorcy w trakcie prac interwencyjnych, poniesione zostaną jedynie koszty wynagrodzenia. Czy refundacja będzie dotyczyła wyłącznie samego wynagrodzenia ?

Odpowiedź:

W przypadku zawieszenia płatności składek na ZUS u przedsiębiorcy w trakcie prac interwencyjnych, kwota refundacji nie będzie obejmowała składek za ww. okres. Refundacja obejmuje bowiem faktycznie poniesione koszty, czyli koszty samego wynagrodzenia.

Data odpowiedzi: 8 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.23.2020.HR   

 

Pytanie X.4.1: Czy pracodawca realizujący umowę o organizację prac interwencyjnych może skorzystać z czasowego zwolnienia składek ZUS i zawiesić na ten czas wykonanie umowy? Czy będzie mógł wystąpić z wnioskiem o jej wydłużenie?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 15zzf ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19 - w przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do niwelowania
i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki, w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających.

Przepis ten umożliwia zatem przesuwanie terminu realizacji umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych w zakresie utrzymania miejsca pracy np. na okres po zawieszeniu działalności, przesunięcie na wniosek pracodawcy terminu skierowanie bezrobotnego na uzupełnienie miejsca pracy itd. Abstrahując od powyższego, w opinii Departamentu, pracodawca, który realizuje umowę
w sprawie prac interwencyjnych może skorzystać ze zwolnienia składek na ZUS.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r., znak pisma DRP-V.070.9.18.GW. Adresat: PUP w Bielsku Podlaskim (w imieniu PUP-ów województwa podlaskiego).

Pytanie X.4.2.: Czy może otrzymać dofinansowanie przedsiębiorca jeżeli w części, te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych – tzn. firmy, które dostały środki w ramach projektu zatrudniły osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 15zzb ust. 12 i 15zzc ust. 10 ustawy COVID-19 przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Powyższe oznacza, że przedsiębiorca może się ubiegać o inne formy wsparcia przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrukcjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1478, z późn. zm.) i je otrzymać w części, w której nie pokrywa się ono z ww. dofinasowaniem. W praktyce będzie to oznaczało, że pracodawca nie może otrzymać np.:

-              refundacji, której mowa w art. 51a ust. 1 ustawy,

-              refundacji część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych,

-              pokrycia kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych pracodawcy, o których mowa w art. 47 ustawy,

-              refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c ustawy,

-              pokrycia kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia, o którym mowa w art. 60d ustawy,

-              refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7 ustawy.

W przypadku pożyczki, o której mowa w art. 15zzd ww. ustawy COVID-19, ustawa ta nie zawiera ograniczenia. Wobec powyższego mikroprzedsiebiorca, który otrzymał pożyczkę, może ubiegać się o wszystkie formy wsparcia przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia (…).

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie X.4.3: Jak wynika z zasad przedsiębiorca nie może się ubiegać o dofinansowanie jeżeli otrzymał bądź otrzyma na ten cel inne środki publiczne. Czy ten zapis dotyczy również trwających umów na prace interwencyjne, dofinansowania +50? 

Odpowiedź:

Tak.

 Jeżeli tak:

 1. - jeżeli przedsiębiorca ma zatrudnionych 6 pracowników, z czego dwóch jest zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, to czy na pozostałych 4 może złożyć?

Odpowiedź: Tak, na pozostałych 4 może złożyć.

 1. - jeżeli wpłynie wniosek na wszystkich czy możemy przyznać w części tylko na tych nie finansowanych przez nas?

Odpowiedź: Tak.

 1. - czy może jednak umowy na interwencje i + 50 powinny zostać zawieszone, pracodawca korzysta z dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej a po wymaganym okresie zatrudnienia umowy odwieszamy?

Odpowiedź: Jest to, zgodnie z art. 15 zzf, uzależnione od decyzji starosty  i pracodawcy.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

 

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia w związku z COVID-19

Pytanie X.5.: Czy będą wprowadzone zmiany w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy? Czy raczej będziemy realizować nowe formy na podstawie specustawy?

Odpowiedź:

Biorąc pod uwagę czasowy charakter nowych form wparcia nie przewiduje się przeniesienia ich do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach (…). Wobec powyższego będą one realizowane wyłącznie na podstawie ustawy COVID-19.

Data odpowiedzi: 8 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.23.2020.HR   

 

Dodatek aktywizacyjny w czasie postojowego

Pytanie X.6.: Czy osoby uprawnione do pobierania dodatku aktywizacyjnego w myśl art. 48 ustawy o promocji zatrudnienia (...) w okresie tzw. postojowego, zachowują prawo do pobierania tego świadczenia i czy obejmuje to również osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Czy fakt przestoju, osoba pobierająca dodatek aktywizacyjny powinna zgłaszać/dokumentować w urzędzie?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669) przestój ekonomiczny oznacza okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy. W jego okresie, zgodnie z dyspozycją art. 15g ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Świadczenie to ma inny charakter niż dodatek aktywizacyjny. Dodatek ten ma na celu rekompensatę wypłaty niepobranego zasiłku dla bezrobotnych Przepisy dotyczące dodatku aktywizacyjnego w art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472, z późn. zm.) określają enumeratywnie w jakich sytuacjach dodatek aktywizacyjny nie przysługuje. A contrario we wszystkich innych sytuacjach dodatek aktywizacyjny jest należny. Mając na uwadze zatem literalnie brzmienie ww. przepisu dodatek aktywizacyjny przysługuje również za okres przestoju ekonomicznego.

Informacja o przestoju ekonomicznym będzie potrzebna w przypadku gdy będzie ona miała wpływ na wysokość dodatku aktywizacyjnego.

Data odpowiedzi: 8 kwietnia 2020 r.

 

 

Terminy realizacji umów na usługi i instrumenty rynku pracy (art. 15zzf specustawy COVID-19)

Informacja X.7:

W przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków CO VID- / 9, starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających. Powyższy przepis ma na celu umożliwienie wydłużenia w czasie terminów realizacji umów na poszczególne usługi i instrumenty rynku pracy oraz inne formy wsparcia określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepis ten umożliwia również przesuwanie terminów realizacji umów na działania z nich wynikające, tak aby umożliwić zainteresowanym wywiązanie się z nałożonych zobowiązań. Możliwość wydłużenia i przesuwania w czasie terminów realizacji umów następuje od dnia wejścia w życie ww. przepisu tj. od dnia 31 marca 2020 r.

Data: 8 kwietnia 2020 r., znak pisma: DRP-I.0211.9(2).2020.MP

 

Pytanie X..7.1.: „Czy w ramach realizacji „tarczy antykryzysowej” osoby, które otrzymały dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zawiesić na czas epidemii działalność gospodarczą bez konsekwencji określonych dotychczasowymi przepisami?”

Odpowiedź:

Art. 15 zzf  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, stanowi, że w przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki, w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających.

W związku z powyższym możliwe jest zawieszenie działalności gospodarczej przez osobę, która otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej okres jej prowadzenia powinien być wydłużony o okres na jaki działalność była zawieszona tak, aby działalność była prowadzona przez wymagany okres 12 miesięcy. Powyższa zmiana wymaga aneksu do umowy.

Nie ma natomiast możliwości skrócenia wymaganego ustawowo okresu prowadzenia działalności gospodarczej poniżej 12 miesięcy.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie X.7.2: W ramach jakich instrumentów realizowanych obecnie będzie możliwe wykorzystanie wydłużenia terminu? ( Art. 15zzf tj. zmian warunków zawartej umowy na realizację instrumentów rynku pracy, w tym w szczególności wydłużenia terminów na realizację zobowiązań z niej wynikających.)

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 15 zzf ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), w przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do niwelowania
i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających.

Powyższy przepis ma na celu umożliwienie wydłużenia w czasie terminów realizacji umów na poszczególne usługi i instrumenty rynku pracy oraz inne formy wsparcia określone w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepis ten umożliwia również przesuwanie terminów realizacji umów na działania z nich wynikające, tak aby umożliwić zainteresowanym wywiązanie się z nałożonych zobowiązań.

Możliwość wydłużenia i przesuwania w czasie terminów realizacji umów następuje od dnia wejścia
w życie ww. przepisu tj. od dnia 31 marca 2020 r.

Przepis art. 15zzf ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (…) ma zastosowanie do wszystkich instrumentów uregulowanych w art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia (…).

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r., znak pisma DRP-V.070.9.18.GW. Adresat: PUP w Bielsku Podlaskim (w imieniu PUP-ów województwa podlaskiego).

 

 

Powierzanie doradcom zawodowym zadań związanych z obsługą skutków COVID-19 na rynku pracy

Informacja X.8:

Mając na uwadze obecną, nadzwyczajną sytuację związaną z ogłoszonym na terytorium Polski stanem epidemii oraz przygotowaniem szczególnych rozwiązań dla pracodawców i pracowników w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 568), w opinii Departamentu Rynku Pracy zasadne jest powierzenie doradcom zawodowym zatrudnionym w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej innych zadań, które przyczynią się do ochrony miejsc pracy i zapewnią funkcjonowanie przedsiębiorców na lokalnym rynku pracy. Decyzję w zakresie organizacji pracy urzędu i powierzenia nowych zadań pracownikom podejmuje dyrektor urzędu, niemniej jednak, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, rekomendujemy racjonalne rozłożenie zadań i obowiązków tym pracownikom, którzy z racji braku możliwości bezpośredniej obsługi klientów urzędów, pozostają nadal w dyspozycji pracodawcy.

Dodatkowo, Departament Rynku Pracy chciałby również odnieść się do kwestii bezpośrednio związanej z zatrudnieniem pracownika na stanowisku doradcy zawodowego, mianowicie do dodatku do wynagrodzenia.  Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) pracownikom wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1-5, (tj. pośrednikom pracy, doradcom zawodowym, specjalistom do spraw rozwoju zawodowego, specjalistom do spraw programów, doradcom EURES i asystentom EURES) oraz osobom zatrudnionym w Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1-5, może być przyznany dodatek do wynagrodzenia finansowany ze środków Funduszu Pracy, uzależniony od doskonalenia kwalifikacji zawodowych, jakości wykonywanej pracy oraz zajmowanego stanowiska.

Minister właściwy do spraw pracy określił, w drodze rozporządzenia z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z 2014, poz. 640)
, wysokość, tryb oraz warunki przyznawania i wypłacania dodatku do wynagrodzenia pracownikom wymienionym w ww. ustawie oraz osobom zatrudnionym w Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach wymienionych w cytowanym akcie prawnym, mając na uwadze osiągnięcie zwiększonej efektywności oraz konieczność rozwoju zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia.

W zaistniałej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, w opinii Departamentu Rynku Pracy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na stanowisku doradcy zawodowego - mimo faktu oddelegowania ich do zadań dotyczących Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - nadal powinien zostać przyznawany zgodnie zapisami prawnymi wyżej wymienionego rozporządzenia.

Powyższa opinia Departamentu Rynku Pracy w sprawie nie stanowi źródła prawa, a indywidualne rozpatrywanie spraw kadrowych (w tym płacowych) pracowników publicznych służb zatrudnienia leży w gestii pracodawcy.

Data: 1 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-I.070.5.2020.NP

 

Uwzględnianie stanowisk pracy tworzonych przy wsparciu Funduszu Pracy przy występowaniu o wsparcie ze specustawy COVID-19

Pytanie X.9: Czy stanowiska pracy tworzone przy wsparciu Funduszu Pracy mogą być uwzględnione przy występowaniu przez pracodawców o wsparcie w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (....)?

Odpowiedź:

Stanowiska pracy utworzone przy wsparciu środków Funduszu Pracy (refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy) mogą być uwzględnione przy występowaniu przez pracodawców o wsparcie  w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…), o ile spełniają warunki dotyczące konkretnych form wsparcia.

Należy jednak zauważyć, że przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Data: 14 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.4.2020.BPS. Adresat: PUP w Kutnie.

 

Pytanie X.10.:  Czy skorzystanie z określonych form wsparcia np. zwolnienie z opłacania składek ZUS wyklucza możliwość korzystania z form wsparcia udzielonych przez Urzędy Pracy? Jeżeli wyklucza to w jaki sposób dokonywać weryfikacji?

Odpowiedź:

Jeżeli przedsiębiorca zawiesi płatność składek na ZUS w trakcie prac interwencyjnych, to kwota refundacji nie będzie obejmowała składek za ww. okres. Refundacja obejmuje bowiem faktycznie poniesione koszty, czyli samego wynagrodzenia.

Pismem z dnia 9 kwietnia br. wystąpiono do ZUS celem ustalenia możliwości weryfikacji przez powiatowy urząd pracy skorzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne. Obecnie oczekujemy na odpowiedź. Po uzyskaniu odpowiedzi z ZUS, odpowiedź na pytanie zostanie zamieszczona w intranecie Wortalu PSZ w zakładce „Najczęściej zadawane pytania – przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na rynku pracy”.

Data: 14 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.4.2020.BPS. Adresat: PUP w Kutnie.

 

X.10.1.. „Czy pracodawcy, którzy, otrzymali wsparcie z  FP np. refundacje wyposażenia lub doposażenia stanowiska prace, prace interwencyjne itp. mogą na tych samych pracowników otrzymać pomoc w ramach „tarczy antykryzysowej”?”

Odpowiedź:

Beneficjenci pomocy w postaci refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą skorzystać z form wsparcia zawartych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…), o ile spełniają warunki dotyczące konkretnych form wsparcia.

Należy jednak zauważyć, że przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Terminy

Pytanie X.11. Jak wyliczać i dochować prawidłowo terminy, o których mowa w umowach, wnioskach i zasadach realizacji form wprowadzonych ustawą COVID-19?

Odpowiedź:

Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie dostępne są w Zasadach do każdego
z instrumentów wsparcia, które dostępne są na stronie www.psz.praca.gov.pl.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie X.11.1.: Jak wyliczać i dochować prawidłowo terminy, o których mowa w umowach, wnioskach i zasadach realizacji form wprowadzonych ustawą COVID-19? Jaką datę uznać za dzień złożenia wniosku do PUP w sytuacji, gdy są one składane elektronicznie przez praca.gov.pl np. gdy wniosek został złożony w dzień wolny od pracy lub poza godzinami funkcjonowania urzędu?

Odpowiedź:

Termin złożenia dokumentów liczy się zgodnie z ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku złożenia wniosku w dzień wolny od pracy lub poza godzinami funkcjonowania, termin na rozpatrzenie biegnie od najbliższego dnia roboczego, następującego po złożeniu wniosku.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-V.070.9.20.2020.EF. Adresat: PUP w Kędzierzynie – Koźle.                                               

 

Pytanie 11.2: „Przy dużej ilości wpływających wniosków, w tym wniosków wymagających uzupełnienia, poprawy, urząd nie jest w stanie zrealizować – wypłacić pożyczki w 2 dni nawet mając środki finansowe, czy ten zapis w umowie może podlegać zmianie?”

Odpowiedź:

Termin 2 dni liczony jest od dnia podpisania umowy przez obie strony. Czyli w przypadku, gdy wniosek wymaga uzupełnienia, podpisanie umowy przez starostę, reprezentowanego przez dyrektora powiatowego urzędu pracy się przesuwa.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 11.3: Jaki jest termin wypłaty pierwszego świadczenia w przypadku form art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze?

Odpowiedź:

Środki w ramach ww. instrumentów będą wypłacane przedsiębiorcy niezwłocznie po złożeniu przez przedsiębiorcę w danym miesiącu oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z udzieleniem dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (w przypadku  art. 15 zzc) lub oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

Pytanie X.11.4.: Prosimy o wyjaśnienie czy niedochowanie terminu 30 - dniowego na zwrot środków, o którym mowa np. w art. 60d ust. 5, ust. 6  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którego koniec przypada w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii oznacza że pracodawca nie popadł w opóźnienie na podstawie art. 15 zzr ustawy z 2 marca br. Czy to oznacza, że świadczenie będzie wymagalne dopiero po ustaniu stanu epidemii.

Odpowiedź:

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów, których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres (art. 15zzr ust. 1 pkt 4 ustawy o COVID-19). Terminy zwrotu, o których mowa w art. 60d ust. 5 i 6 ustawy o promocji zatrudniania (...), wynikają wprost z ustawy. Tak więc, należy je zaliczyć do terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego. Wobec powyższego, na podstawie art. 15zzr ust. 1 pkt 4 ustawy o COVID-19 bieg ww. terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Jednocześnie  procedowanym aktualnie w Sejmie projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344 wraz z autopoprawką http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FFB1A01963B2E1EFC12585580031093C ) przewidziane jest uchylenie art. 15zzr i art. 15zzs ustawy o COVID-19. Jednocześnie zwracam uwagę na art. 67 tego projektu, regulujący ponowny bieg terminów.

Data odpowiedzi: 14 maja 2020 r. Pismo znak: DRP-IV.0211.2.2.BPS.2020. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP województwa śląskiego).

Warunki ubiegania się o wsparcie – okres istnienia firmy

Pytanie X.12.: Ile musi istnieć firma żeby móc ubiegać się o formy art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze? W zasadach opublikowanych do ww. form brak jest informacji od kiedy musi istnieć firma by móc ubiegać się o wsparcie oraz czy wnioskodawcą może być pracodawca/ przedsiębiorca, który ma zawieszoną działalność gospodarczą.

Odpowiedź:

Możliwość przyznania, a co za tym idzie - także dostępna wysokość wsparcia, oferowanego przedsiębiorcom w ramach art. 15 zzb (a także 15 zzc i 15 zze) "specustawy" - zgodnie z wolą ustawodawcy, opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30,50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Należy zatem przyjąć, że przedsiębiorca, starający się o dofinansowanie, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. W innym przypadku bowiem nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie X.13: Czy firma która rozpoczęła działalność we wrześniu 2019 może otrzymać dofinansowanie wynagrodzeń za kwiecień-czerwiec 2020?

Odpowiedź:

Nie. Należy przyjąć, że przedsiębiorca starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, oraz dofinansowanie dla samozatrudnionych, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku.  Tak, aby przedsiębiorca mógł wykazać spadek obrotów (odpowiednio o co najmniej 30,50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego   z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020).

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie X.14: Jeżeli pracodawca otworzył firmę np. w połowie 2019 roku i nie może oprzeć się na obrotach z roku 2019 które trzeba wykazać analogicznie do miesięcy z roku 2020 ponieważ ich nie porostu nie miał, czy jest jakaś możliwość aby pracodawca udowodnił inaczej iż jego obroty spadły? Jeśli tak to w jaki sposób? Jeśli nie to mam przez to rozumieć, iż tylko firmy które wykazywały obroty od 01.01.2019 mogą otrzymać dofinansowanie.

Odpowiedź:

Należy przyjąć, że przedsiębiorca starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. Tak, aby przedsiębiorca mógł wykazać spadek obrotów (odpowiednio o co najmniej 30,50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020).

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Zawieszenie działalności gospodarczej

Pytanie X.15: Czy przez "zawieszenie działalności gospodarczej" przez przedsiębiorcę należy rozumieć tylko zawieszenie działalności wykazane w CEIDG (z powodu pandemii), czy też sformułowanie to należy rozumieć szerzej i uwzględniać także sytuację przestoju ekonomicznego spowodowanego m.in. wejściem w życie ustawy antykryzysowej

Odpowiedź:

Zawieszenie działalności gospodarczej  to instytucja z ustawy Prawo przedsiębiorców -  i należy go rozumieć zgodnie z tą ustawą - a zatem jest to zawieszenie wykazane  w CEiDG

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie X.15.1: Czy podmioty, które w okresie styczeń-marzec 2019 miały zawieszoną działalność gospodarczą i nie mają możliwości dokonania porównania okresu z 2019 do okresu z 2020 roku, mogą skorzystać ze wsparcia z art. 15 zzb?

Odpowiedź:

Możliwość przyznania, a co za tym idzie - także dostępna wysokość wsparcia, oferowanego przedsiębiorcom w ramach art. 15 zzb "specustawy" - zgodnie z wolą ustawodawcy, opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020. W okresie wskazanych do wyliczenia spadku obrotów 2 kolejnych miesięcy roku bieżącego oraz analogicznych 2 miesięcy roku poprzedniego, działalność gospodarcza nie mogła być zawieszona. Działalność musiała być wykonywana, aby przedsiębiorca mógł obliczyć obroty, a w rezultacie wskazać ich spadek.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r.

 

Pytanie X.15.2: „Czy podmioty, które w okresie styczeń-marzec 2019 miały zawieszoną działalność gospodarczą i nie mają możliwości dokonania porównania z okresem z poprzedniego roku mogą skorzystać ze wsparcia z art. 15 zzb?”

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 15zzb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) warunkiem koniecznym przyznania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników jest  spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Został on zdefiniowany w art. 15zzb ust. 3 ww. ustawy .

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej w okresie styczeń-marzec 2019 r. nie można porównać z analogicznym okresem 2020 r. i określić spadku obrotu.

Wobec powyższego warunek, o którym mowa w art. 15zzb ust. 1 ww. ustawy nie został spełniony.

W związku z powyższym podmioty, które w okresie styczeń-marzec 2019 miały zawieszoną działalność gospodarczą nie mogą skorzystać z wsparcia z art. 15zzb ww. ustawy. Należy bowiem przyjąć, że przedsiębiorca, starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku, w tym także w okresie 2 miesięcy roku ubiegłego, które mają posłużyć do wykazania spadku obrotów względem dwóch miesięcy roku bieżącego. W okresie, w którym wykazywany jest spadek obrotów, działalność gospodarcza nie mogła być zawieszona. W innym przypadku pracodawca nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych. Okres, w odniesieniu do którego należy wyliczyć spadek obrotów przesuwa się bowiem o te miesiące, w których działalność była zawieszona.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie X.15.3: Czy bezrobotny, który otrzymał dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej może ją zawiesić w okresie wymaganych 12 miesięcy prowadzenia firmy?

Odpowiedź:

Art. 15 zzf  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, stanowi, że w przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki, w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających.

W związku z powyższym możliwe jest zawieszenie działalności gospodarczej przez osobę, która otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej okres jej prowadzenia powinien być wydłużony
o okres na jaki działalność była zawieszona tak, aby działalność była prowadzona przez wymagany okres 12 miesięcy. Powyższa zmiana wymaga aneksu do umowy.

Nie ma natomiast możliwości skrócenia wymaganego ustawowo okresu prowadzenia działalności gospodarczej poniżej 12 miesięcy.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r., znak pisma DRP-V.070.9.18.GW. Adresat: PUP w Bielsku Podlaskim (w imieniu PUP-ów województwa podlaskiego).

 

Pytanie X.15.4: Czy osoba, która w 2019r. otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej może zawiesić działalność gospodarczą na czas trwania epidemii mimo że zawarta z PUP umowa nie zezwala na taką czynność. Powyższe podyktowane jest możliwością uzyskania zwolnienia z opłaty za czynsz ( zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta warunkiem uzyskania takiego zwolnienia jest zawieszenie działalności gospodarczej)?

Odpowiedź:

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374), zwanej dalej ustawą, znowelizowanej ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)  dodano art. 15 zzf , który stanowi, że w przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki, w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających.

W związku z powyższym możliwe jest zawieszenie działalności gospodarczej przez osobę, która otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej okres jej prowadzenia powinien być wydłużony o okres na jaki działalność była zawieszona tak, aby działalność była prowadzona przez wymagany okres 12 miesięcy. Nie ma natomiast możliwości skrócenia wymaganego ustawowo okresu prowadzenia działalności gospodarczej poniżej 12 miesięcy.

Powyższa zmiana wymaga aneksu do umowy.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.1.BPS.2020. Adresat: PUP w Goleniowie (w imieniu PUP-ów z województwa zachodniopomorskiego).

 

Pytanie X.15.5. Ile musi istnieć firma żeby móc ubiegać się o formy art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze? W zasadach opublikowanych do ww. form brak jest informacji od kiedy musi istnieć firma by móc ubiegać się o wsparcie oraz czy wnioskodawcą może być pracodawca/ przedsiębiorca, który ma zawieszoną działalność gospodarczą.

Odpowiedź:

Możliwość przyznania, a co za tym idzie - także dostępna wysokość wsparcia, oferowanego przedsiębiorcom w ramach art. 15 zzb (a także 15 zzc i 15 zze) specustawy - zgodnie z wolą ustawodawcy, opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego
z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Należy zatem przyjąć, że przedsiębiorca, starający się o dofinansowanie, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. W innym przypadku bowiem nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

 

 

 

Pytanie X.15.6. Czy przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą może skorzystać z pomocy udzielanej na podstawie art. 15zzc  specustawy COVID?

Odpowiedź:

W opinii Departamentu Rynku Pracy przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą, nie może skorzystać z pomocy udzielanej na podstawie przepisu art. 15zzc, gdyż warunkiem ubiegania się o dofinansowanie, jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Wsparcie finansowe udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, wypłacane jest ono
w okresach miesięcznych pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało to dofinansowanie. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie, zachodzi obowiązek zwrotu otrzymanych środków.

Biorąc także pod uwagę brzmienie art. 25 ustawy Prawo przedsiębiorców, który określa skutki zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej i wyraźnie przesądza, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z tej działalności, należy przyjąć co do zasady, że przedsiębiorca, który zawiesił działalność nie spełnia przesłanek ustawowych i w związku z tym, nie może ubiegać się o dofinansowanie, na podstawie art. 15 zzc ustawy COVID-owej.

Podkreślić także należy, że wykonywanie czynności, o których mowa w art. 25 ust 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, nie jest tożsame z prowadzeniem działalności. Przepis ust. 2 dopuszcza jedynie wykonywanie pewnych czynności, które są niezbędne dla zamknięcia pewnych procesów (m.in. zaksięgowanie należności, uregulowanie zobowiązań, udział w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia, poddanie się kontroli), jednakże nie noszą one znamion prowadzenia działalności gospodarczej, a w związku z czym koszty w tym czasie ponoszone przez przedsiębiorcę, nie mogą być uznane za koszty, o których mowa w art. 15 zzc ust. 1 ustawy COVID-owej.

Data odpowiedzi: 27 kwietnia 2020 r.

Pytanie X.15.7: Czy istnieje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej  prowadzonej po otrzymaniu dofinansowania z PUP – jeśli tak, to na jaki czas i czy o ten okres będzie można wydłużyć zawartą umowę?

Odpowiedź:

Działalność gospodarcza powinna być aktywna przez cały okres otrzymywania wsparcia. Celem tego dofinansowania jest zapewnienie możliwości aktywnego prowadzenia działalności. Zawieszenie działalności w okresie otrzymywania dofinansowania będzie skutkowało zwrotem dofinansowania.

Data odpowiedzi: 8 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.14.2020.JK. Adresat pisma: Departament Funduszy w MRPiPS przygotowujący odpowiedzi na zapytania PUP z województwa mazowieckiego.

 

Składanie wniosków, umowy

Pytanie X.16: Czy prowadzony przez urzędy pracy nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń powinien być prowadzony w sposób ciągły (tj. przez 3 miesiące - do 30.06.2020 r.), czy określony w czasie, np. będzie trwał 14 dni, lub czy do wyczerpania środków EFS?

Odpowiedź:

Nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń w ramach art. 15 zzb powinien być prowadzony przez 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.  Po zakończeniu naboru powinny być ogłaszane następne nabory.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie X.17: Punkt VI. 4. Wytycznych stanowi, iż wnioski powinny być złożone w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru – czy po tym terminie możliwe będzie wnioskowanie
o wsparcie (firma może za marzec mieć jeszcze dobrą sytuację, ale za kwiecień
i maj będzie pogorszenie)?

Odpowiedź:

Na obecnym etapie założono 14 – dniowy termin na składanie wniosków, po zakończonym naborze dyrektor pup powinien ogłosić kolejny itd.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie X.18: Ministerstwo wskazuje elektroniczną drogę składania wniosków przez praca.gov.pl w schemacie wysłanym przez Państwa jest informacja e-puap. Jak składane będą dokumenty elektronicznie?

Odpowiedź:

Dokumenty będą składane przy wykorzystaniu aktywnych formularzy poprzez platformę praca.gov.pl

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie X.19: Czy można zobowiązać pracodawców/ przedsiębiorców do składania wniosków wyłącznie poprzez praca.gov.pl? Czy Urząd musi umożliwić złożenie wniosku również w formie papierowej?

Odpowiedź:

Należy umożliwić składanie wniosków również w formie papierowej. Wedle naszej wiedzy PUPy np. udostępniają skrzynkę podawczą, aby można było złożyć wniosek bezkontaktowo. Informacja o różnych możliwościach składania wniosku znajdują się w zasadach dołączonych do instrumentów.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie X.20: Jaką datę uznać za dzień złożenia wniosku do PUP w sytuacji, gdy są one składane elektronicznie przez praca.gov.pl np. gdy wniosek został złożony  w dzień wolny od pracy lub poza godzinami funkcjonowania urzędu?

Odpowiedź:

Datą złożenia wniosku jest faktyczny (kalendarzowy) termin złożenia wniosku.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie X.21: Czy można uznać, że umowa załączona do wniosku elektronicznego przez praca.gov.pl również jest podpisana podpisem kwalifikowanym? Do wniosku  z zasadami należy dołączyć jej wzór w wersji PDF. Załączników nie można osobno uwierzytelnić podpisem kwalifikowanym.

Odpowiedź:

Umowa pożyczki wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. wnioskiem i pełnomocnictwem), jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Przedsiębiorca składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę w ww. sposób podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji.

Przedsiębiorca powinien zatem dołączyć plik pdf umowy pobrany ze strony i nie powinien podpisywać go odręcznie.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie X.22: Czy można uznać, że umowa jest podpisana jeśli do wniosku zostanie dołączona jako podpisany skan?

Odpowiedź:

Umowa pożyczki wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. wnioskiem i pełnomocnictwem), jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Przedsiębiorca składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę w ww. sposób podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji.

Przedsiębiorca powinien zatem dołączyć plik pdf umowy pobrany ze strony i nie powinien podpisywać go odręcznie.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie X.23: Jak podpisać umowę jeśli Urząd jest zamknięty dla petentów. Wysłanie umowy pocztą tradycyjną wydłuży okres oczekiwania na wsparcie.

Odpowiedź:

Aby skrócić czas rekomendujemy elektroniczne składanie wniosków poprzez platformę praca.gov.pl. Jeżeli wniosek będzie złożony papierowo, to termin realizacji niestety będzie dłuższy.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie X.24: Czy Powiatowy Urząd Pracy jest zobowiązany weryfikować oświadczenia składane przez pracodawcę/ przedsiębiorcę we wniosku o formy ustawy COVID-19 np. poprzez wywołanie usługi U7? Pracodawca składa oświadczenia m.in. o:

- zatrudnianiu osób objętych wnioskiem,

- braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019r.,

- przeznaczeniu dofinansowania na koszty związane z wynagrodzeniami pracowników oraz składkami na ubezpieczenia społeczne, należnymi od tych wynagrodzeń,

- nieubieganiu się o dofinansowanie na ten sam cel z innych środków publicznych

- braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

Odpowiedź:

W naszej ocenie działania administracji rządowej i samorządowej w tym trudnym okresie powinny być maksymalnie elastyczne i skoncentrowane na udzieleniu pomocy jak największej grupie małych i średnich przedsiębiorców. W tym celu sugerujemy, o ile to możliwe, daleko idące ograniczenie stawiania wymogów formalnych i zbierania od przedsiębiorców nadmiarowych danych.

Co do zasady proponujemy, w sytuacjach budzących wątpliwości, działanie zgodnie
z dyrektywami wskazanymi w art. 10 i 11 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (dalej: Prawo przedsiębiorców), tj. założenie, że  przedsiębiorca działa uczciwie i zgodnie z prawem, natomiast w przypadku wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te powinny być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-V.070.9.20.2020.EF. Adresat: PUP w Kędzierzynie – Koźle.                           

 

Pytanie X.25 : Czy można uznać, że umowa załączona do wniosku elektronicznego przez praca.gov.pl również jest podpisana podpisem kwalifikowanym? Do wniosku z zasadami należy dołączyć jej wzór w wersji PDF. Załączników nie można osobno uwierzytelnić podpisem kwalifikowanym.

Odpowiedź:

Umowa pożyczki wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. wnioskiem i pełnomocnictwem), jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Przedsiębiorca składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę w ww. sposób podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji. Przedsiębiorca powinien zatem dołączyć plik pdf umowy pobrany ze strony i nie powinien podpisywać go odręcznie.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-V.070.9.20.2020.EF. Adresat: PUP w Kędzierzynie – Koźle.                                               

 

Pytanie X.26: Czy można uznać, że umowa jest podpisana jeśli do wniosku zostanie dołączona jako podpisany skan?

Odpowiedź:

Niestety nie, skan nie jest podpisanym dokumentem. Jednak nie należy odrzucać takiego wniosku, a wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych, w tym wypadku podpisu wnioskodawcy. Wnioskodawca ma dwie możliwości złożenia wniosku: elektronicznie z kwalifikowanym podpisem lub pocztą - podpisanym odręcznie.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-V.070.9.20.2020.EF. Adresat: PUP w Kędzierzynie – Koźle.                                                

 

Pytanie X.27: Jak podpisać umowę jeśli Urząd jest zamknięty dla petentów? Wysłanie umowy pocztą tradycyjną wydłuży okres oczekiwania na wsparcie.

Odpowiedź:

Sugerujemy, aby zachęcać jak największą liczbę zainteresowanych do składnia wniosków poprzez portal praca.gov.pl. Jest to dużo łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze. Przypominamy, że profil zaufany może zostać założony praktycznie przez każdego posiadacza konta bakowego, w związku z powyższym nie jest to wymagające, ani kłopotliwe.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-V.070.9.20.2020.EF. Adresat: PUP w Kędzierzynie – Koźle.                                               

 

Pytanie X.28: Co należy rozumieć pod pojęciem „oryginały złożonych dokumentów”? - W przypadku nieprzyznania dofinansowania na podstawie dokumentacji innej niż elektroniczna, PUP zwraca Wnioskodawcy oryginały złożonych dokumentów. Dotyczy to zarówno wniosku jak i wszystkich załączonych dokumentów?

Odpowiedź:

Dotyczy to wszystkich dokumentów oraz załączników złożonych przez wnioskodawcę.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-V.070.9.20.2020.EF. Adresat: PUP w Kędzierzynie – Koźle

 

Pytanie X.29: Jak postępować z wnioskiem niekompletnym lub błędnie wypełnionym? Jaka jest procedura postępowania, gdy do PUP zostanie złożony wniosek bez odpowiednich załączników, bez podpisów (w przypadku wersji papierowej) lub nieprawidłowo wypełniony, np. brak w nim Nazwy Firmy? Co w przypadku gdy do wniosku przesłanego przez praca.gov.pl nie załączono wymaganych dokumentów? Czy jest jakiś termin i sposób wezwania do uzupełnienia dokumentacji?

Odpowiedź:

Podobnie jak w jednym z poprzednich pytań, sugerujemy, aby działania administracji w tym trudnym okresie były elastyczne i skoncentrowane na udzieleniu pomocy jak największej grupie zainteresowanych. W tym celu radzimy, o ile to możliwe, daleko idące ograniczenie stawiania wymogów formalnych. W związku z brakami formalnymi, należy niezwłocznie powiadomić o tym wnioskodawcę oraz wezwać go do ich uzupełnienia.

Uprzejmie prosimy, aby nie odrzucać z góry wniosków, które zawierają błędy czy są niepełne, tylko udzielanie wyjaśnień pracodawcom, aby mogli złożyć dokumenty w prawidłowy sposób, uzupełnić brakujące dokumenty i otrzymać wsparcie.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-V.070.9.20.2020.EF. Adresat: PUP w Kędzierzynie – Koźle

 

Pytanie X.30. Czy można zobowiązać pracodawców/ przedsiębiorców do składania wniosków wyłącznie poprzez praca.gov.pl? Czy Urząd musi umożliwić złożenie wniosku również w formie papierowej?

Odpowiedź:

Sugerujemy, aby zachęcać jak największą liczbę zainteresowanych do składnia wniosków poprzez portal praca.gov.pl. Przypominamy, że umowa pożyczki wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. wnioskiem i pełnomocnictwem), jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, co bardzo ułatwia złożenie wniosku.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-V.070.9.20.2020.EF. Adresat: PUP w Kędzierzynie – Koźle

 

Pytanie X.30.1: „Czy umowa wysłana wraz z wnioskiem przez epuap, która jest integralną częścią wniosku o pożyczkę musi być podpisana przez wnioskodawcę, zeskanowana i dołączona czy wystarczy że automatycznie jest dołączona do wniosku i wnioskujemy ze jest zaakceptowana i „podpisana” przez wnioskodawcę?”

Odpowiedź:

Umowa pożyczki wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. wnioskiem i pełnomocnictwem), jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Przedsiębiorca składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę w ww. sposób podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji. Przedsiębiorca powinien zatem dołączyć plik pdf umowy pobrany ze strony i nie powinien podpisywać go odręcznie.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie X.30.2: Czy umowy w zakresie nowych instrumentów mogą być zawierane w formie elektronicznej i czy mogą być podpisane przez pracodawców profilem zaufanym/ePUAP, czy muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedź:

Umowa wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. wnioskiem i pełnomocnictwem), jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Przedsiębiorca składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę w ww. sposób podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.1.BPS.2020. Adresat: PUP w Goleniowie (w imieniu PUP-ów z województwa zachodniopomorskiego).

 

Pytanie X.30.3: Składanie wniosków ze względu na siedzibę lub miejsce wykonywania pracy – bardzo nieprecyzyjny zapis. Niejeden pracodawca będzie mógł złożyć wnioski w różnych urzędach, nie będziemy tego mogli zweryfikować.

Odpowiedź:

Przedsiębiorca składa wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenia. Zatem składając dwa wnioski na tych samych pracowników narażą się na konsekwencje prawne, których świadomość poświadcza podpisując umowę.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.1.BPS.2020. Adresat: PUP w Goleniowie (w imieniu PUP-ów z województwa zachodniopomorskiego).

 

Pytanie 30.4.: Ministerstwo wskazuje elektroniczną drogę składania wniosków przez praca.gov.pl w schemacie wysłanym przez Państwa jest informacja e-puap. Jak składane będą dokumenty elektronicznie?

Odpowiedź:

Dokumenty będą składane przy wykorzystaniu aktywnych formularzy poprzez platformę praca.gov.pl

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 30.5.: Czy można zobowiązać pracodawców/ przedsiębiorców do składania wniosków wyłącznie poprzez praca.gov.pl? Czy Urząd musi umożliwić złożenie wniosku również w formie papierowej?

Odpowiedź:

Należy umożliwić składanie wniosków również w formie papierowej. Wedle naszej wiedzy PUP-y np. udostępniają skrzynkę podawczą, aby można było złożyć wniosek bezkontaktowo. Informacja o różnych możliwościach składania wniosku znajdują się w zasadach dołączonych do instrumentów.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 30.6: Jaką datę uznać za dzień złożenia wniosku do PUP w sytuacji, gdy są one składane elektronicznie przez praca.gov.pl np. gdy wniosek został złożony w dzień wolny od pracy lub poza godzinami funkcjonowania urzędu?

Odpowiedź:

Datą złożenia wniosku jest faktyczny (kalendarzowy) termin złożenia wniosku.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 30.7.: Czy można uznać, że umowa załączona do wniosku elektronicznego przez praca.gov.pl również jest podpisana podpisem kwalifikowanym? Do wniosku z zasadami należy dołączyć jej wzór w wersji PDF. Załączników nie można osobno uwierzytelnić podpisem kwalifikowanym.

Odpowiedź:

Umowa pożyczki wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. wnioskiem  i pełnomocnictwem), jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Przedsiębiorca składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę w ww. sposób podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji. Przedsiębiorca powinien zatem dołączyć plik pdf umowy pobrany ze strony i nie powinien podpisywać go odręcznie.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 30.8: Jak podpisać umowę jeśli Urząd jest zamknięty dla petentów. Wysłanie umowy pocztą tradycyjną wydłuży okres oczekiwania na wsparcie.

Odpowiedź:

Aby skrócić czas rekomendujemy elektroniczne składanie wniosków poprzez platformę praca.gov.pl. Jeżeli wniosek będzie złożony papierowo, to termin realizacji niestety będzie dłuższy.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 30.9: Jak postępować z wnioskiem niekompletnym lub błędnie wypełnionym? Jaka jest procedura postępowania, gdy do PUP zostanie złożony wniosek bez odpowiednich załączników, bez podpisów (w przypadku wersji papierowej) lub nieprawidłowo wypełniony, np. brak w nim Nazwy Firmy? Co w przypadku gdy do wniosku przesłanego przez praca.gov.pl nie załączono wymaganych dokumentów? Czy jest jakiś termin  i sposób wezwania do uzupełnienia dokumentacji?

 

Odpowiedź:

Z uwagi na fakt, że umowa zawierana jest na podstawie informacji zawartych we wniosku, to wniosek powinien być kompletny i prawidłowo wypełniony. Co do zasady powinno być stosowane Kpa. Nie mniej jednak ze względu na Specyfikę postępowania, urząd pracy powinien jak najszybciej skontaktować się z pracodawcą / przedsiębiorcą aby ten uzupełnił brakujące elementy w złożonych dokumentach.

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pytanie 30.10: Czy można korygować złożone wnioski o dofinansowanie , jeśli zauważono błąd? W jakiej to ma być formie? 

Odpowiedź:

W przypadku zauważenia błędu w złożonym już wniosku należy skontaktować się
z powiatowym urzędem pracy, do którego został on złożony, celem ustalenia sposobu poprawienia błędu.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Wypłaty dofinansowania

Pytanie X.31: Przedsiębiorca składa wniosek w trakcie miesiąca i zgodnie z przepisem ust. 5 dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku. Z kolei, zgodnie z przepisem ust. 7, dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Czy w takiej sytuacji można wypłacić dofinansowanie za okres od dnia złożenia wniosku do końca miesiąca, w którym wniosek został złożony?

Odpowiedź:

Tak, dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku do końca miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r.

    

Porównywanie okresów i spadek obrotów

Pytanie X.32: W jaki sposób firmy, które wykazują straty mogą porównać okresy i wykazać spadek obrotów?

Odpowiedź:

Komplet dokumentów (zamieszczony m.in. na https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza ) zawiera m.in. Załącznik nr 2 do Wniosku - Wykaz pracowników, który zawiera imienną listę pracowników objętych Umową oraz 3 kalkulatory:  przy pomocy jednego kalkulatorów przedsiębiorca wpisując wysokość obrotów w swojej firmie oblicza procentowy spadek obrotów oraz procentową wysokość dofinansowania.

Obliczenie spadku obrotów dokonujemy według algorytmu: (x-y)/y*100

gdzie:

X= suma łącznych obrotów w okresie 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 r.

Y= suma łącznych obrotów w okresie analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2019 r.

Wynik, to procentowy spadek obrotów w 2020 r.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r.

 

Pytanie X.32.1 : „W jaki sposób firmy, które wykazują straty mogą porównać okresy i wykazać spadek obrotów?”

Odpowiedź:

 1. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.
 2. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.
 3. We wniosku, znajduje się algorytm, według którego należy dokonać obliczenia spadku obrotów.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Dodatkowe środki dla PUP

Pytanie X.33.:„Czy przewidziane są jakieś dodatkowe środki dla PUP w ramach obsługi „tarczy antykryzysowej"?”

Pytanie X.33.1:Co z kosztami obsługi nowych form pomocy – czy dostaniemy jakieś dodatkowe środki na wsparcie wynagrodzeń pracowników?

 

Odpowiedź:

Projektowane są przepisy zmieniające do ustawy z dn.2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z którymi koszty obsługi zadań, o których mowa w art.15zzb-15zze ustawy, będą finansowane w roku 2020 ze środków Funduszu Pracy.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.1.BPS.2020. Adresat: PUP w Goleniowie (w imieniu PUP-ów z województwa zachodniopomorskiego).

 

Nabory wniosków

Pytanie X.34.:„Urząd ogłosił nabór wniosków na pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. W ramach zawieranych umów wypłaca środki finansowe z obowiązującego limitu środków finansowych na aktywne formy tzw algorytmu, zgodnie z dokonanymi przesunięciami w planie finansowym. Po 2 dniach naboru urząd zaangażował już 60% kwoty przesuniętej. Nabór wniosków jest ogłoszony na czas nieoznaczony. Nabór wniosków przez WUP z rezerwy FP jest do 6 kwietnia br. Jak należy postąpić, gdy urząd nie będzie już posiadał środków z przesuniętych zadań w algorytmie i nie będzie jeszcze dysponował środkami z rezerwy FP a będzie musiał  wypłacić pożyczkę w ciągu 2 dni od wpływu wniosku? Czy nie powinniśmy wstrzymać naborów?”

Odpowiedź:

Nabór wniosków o dodatkowe środki rezerwy Funduszu Pracy na zadania określone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw uruchomiony został pismem, znak DF-I.4020.34.3.2020.MZ, dnia 1 kwietnia 2020 r., który na tą chwilę nie posiada terminu końcowego. W związku z czym Departament Funduszy od dnia 1 kwietnia br. przyjmuje wnioski i realizuje na bieżąco przyznając urzędom pracy dodatkowe środki.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 34.1.: Czy zgodnie z art. 15zzb ust.10  oraz 15zzc ust. 8,  powiatowy urząd pracy powinien ogłosić nabór na 14 dni, a później kolejny, skoro przedsiębiorca składa wniosek do właściwego urzędu pracy w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru.

Odpowiedź:

W celu zapewnienia stałego wsparcia dla pracodawców na lokalnym rynku pracy zasadne jest, aby dyrektor urzędu pracy ogłaszał nabór wniosków w trybie ciągłym. Oznacza to, że po zakończeniu jednego naboru urząd pracy powinien ogłosić niezwłocznie kolejny nabór. 

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Bon na zasiedlenie

Pytanie X.35: Czy w przypadku bonu na zasiedlenie możliwe będzie wydłużenie okresu na jego rozliczenie z obowiązujących obecnie 8 miesięcy w przypadku, braku możliwości zatrudnienia przez okres 6 miesięcy z powodu zawieszenia lub zamknięcia działalności przez pracodawcę itp. Odpowiednio z powodu zamknięcia czy zawieszenia działalności prowadzonej przez bezrobotnego, który otrzymał bon.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 15 zzf ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), w przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających.

Powyższy przepis ma na celu umożliwienie wydłużenia w czasie terminów realizacji umów na poszczególne usługi i instrumenty rynku pracy, w tym na bon na zasiedlenie oraz inne formy wsparcia określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepis ten umożliwia również przesuwanie terminów realizacji umów na działania z nich wynikające, tak aby umożliwić zainteresowanym wywiązanie się z nałożonych zobowiązań.

Możliwość wydłużenia i przesuwania w czasie terminów realizacji umów następuje od dnia wejścia
w życie ww. przepisu tj. od dnia 31 marca 2020 r.

W przypadku skorzystania z zawieszenia czy zamknięcia, ze względu na negatywne skutki COVID-19,  a potem ponownego uruchomienia działalności gospodarczej, okres prowadzenia działalności gospodarczej powinien być wydłużony lub przesunięty o okres na jaki działalność była  zamknięta bądź zawieszona, w okresie COVID-19, tak, aby działalność gospodarcza prowadzona w ramach bonu na zasiedlenie była prowadzona przez wymagany okres czasu i zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 66n ust. 1  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Powyższa zmiana wymaga aneksu do umowy.

Biorąc pod uwagę powyższe należy  uwzględnić indywidualną sytuację każdej osoby korzystającej ze wsparcia wynikającego z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w celu realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Nie ma natomiast możliwości rozliczenia bonu na zasiedlenie jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie warunki, o których mowa w art. 66n ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r., znak pisma DRP-V.070.9.18.GW. Adresat: PUP w Bielsku Podlaskim (w imieniu PUP-ów województwa podlaskiego).

 

Pytanie X.35.1: Czy bezrobotni, którzy otrzymali bon na zasiedlenie mogą  skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP. Jeżeli tak, to czy ten okres nie będzie wliczany do 6 miesięcy prowadzenia działalności w ramach bonu?

Odpowiedź:

Zgodnie z informacją znajdującą się na stronie ZUS-u link poniżej

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP.

Jednocześnie zgodnie z art. 15 zzf  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
w przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki, w tym
w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających.

W związku z powyższym możliwe jest zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP osoby, która otrzymała bon na zasiedlenie i w jego ramach podjęła działalność gospodarczą. 

W przypadku skorzystania z przedmiotowego zwolnienia, ze względu na negatywne skutki COVID-19,  okres prowadzenia działalności gospodarczej powinien być wydłużony lub przesunięty o okres na jaki działalność była zwolniona z opłacania ww. składek, w okresie COVID-19, tak, aby działalność gospodarcza prowadzona w ramach bonu na zasiedlenie była prowadzona przez wymagany okres czasu i zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 66n ust. 1  ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Powyższa zmiana wymaga aneksu do umowy.

Biorąc pod uwagę powyższe należy  uwzględnić indywidualną sytuację każdej osoby korzystającej ze wsparcia wynikającego z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w celu realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Nie ma natomiast możliwości rozliczenia bonu na zasiedlenie jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie warunki, o których mowa w art. 66n ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zaznaczyć jednak należy, że do interpretacji kwestii szczegółowych związanych ze zwolnieniem ze składek jest ZUS.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r., znak pisma DRP-V.070.9.18.GW. Adresat: PUP w Bielsku Podlaskim (w imieniu PUP-ów województwa podlaskiego).

Pytanie X.35.2: Czy w ramach bonów na zasiedlenie realizowanych w okresie COVID-19 będzie możliwe wydłużenie terminów określonych w ustawie?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 15zzf ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), w przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających.

Powyższy przepis ma na celu umożliwienie wydłużenia w czasie terminów realizacji umów na poszczególne usługi i instrumenty rynku pracy, w tym na bon na zasiedlenie oraz inne formy wsparcia określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepis ten umożliwia również przesuwanie terminów realizacji umów na działania z nich wynikające, tak aby umożliwić zainteresowanym wywiązanie się z nałożonych zobowiązań.

Możliwość wydłużenia i przesuwania w czasie terminów realizacji umów następuje od dnia wejścia w życie ww. przepisu tj. od dnia 31 marca 2020 r.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uwzględnić indywidualną sytuację każdej osoby korzystającej ze wsparcia wynikającego z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w celu realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Nie ma natomiast możliwości rozliczenia bonu na zasiedlenie jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie warunki, o których mowa w art. 66n ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Data odpowiedzi: 30 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.107.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie X.35.3: Czy w przypadku bonu na zasiedlenie możliwe będzie wydłużenie okresu na jego rozliczenie z obowiązujących obecnie 8 miesięcy w przypadku, braku możliwości zatrudnienia przez okres 6 miesięcy z powodu zawieszenia lub zamknięcia działalności przez pracodawcę itp.?

 

Odpowiedź:

W przypadku braku możliwości zatrudnienia przez okres 6 miesięcy z powodu zawieszenia lub zamknięcia działalności przez pracodawcę ze względu na negatywne skutki COVID-19,
a potem ponownego powrotu do pracy, okres wykonywania pracy powinien być wydłużony lub przesunięty o okres zawieszenia lub zamknięcia działalności przez pracodawcę,
w okresie COVID-19, tak, aby zatrudnienie w ramach bonu na zasiedlenie trwało przez wymagany okres czasu i zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 66n ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Powyższa zmiana wymaga aneksu do umowy.

Biorąc pod uwagę powyższe należy  uwzględnić indywidualną sytuację każdej osoby korzystającej ze wsparcia wynikającego z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w celu realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Nie ma natomiast możliwości rozliczenia bonu na zasiedlenie jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie warunki, o których mowa w art. 66n ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Data odpowiedzi: 30 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.107.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie X.35.4: Czy w przypadku bonu na zasiedlenie możliwe będzie wydłużenie okresu na jego rozliczenie z obowiązujących obecnie 8 miesięcy w przypadku, braku możliwości zatrudnienia przez okres 6 miesięcy z powodu zamknięcia czy zawieszenia działalności prowadzonej przez bezrobotnego, który otrzymał bon?

 

Odpowiedź:

 

W przypadku skorzystania z zawieszenia czy zamknięcia, ze względu na negatywne skutki COVID-19, a potem ponownego uruchomienia działalności gospodarczej, okres prowadzenia działalności gospodarczej powinien być wydłużony lub przesunięty o okres na jaki działalność była zamknięta bądź zawieszona, w okresie COVID-19, tak, aby działalność gospodarcza prowadzona w ramach bonu na zasiedlenie była prowadzona przez wymagany okres czasu i zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 66n ust. 1  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Powyższa zmiana wymaga aneksu do umowy.

Biorąc pod uwagę powyższe należy  uwzględnić indywidualną sytuację każdej osoby korzystającej ze wsparcia wynikającego z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w celu realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Nie ma natomiast możliwości rozliczenia bonu na zasiedlenie jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie warunki, o których mowa w art. 66n ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Data odpowiedzi: 30 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.107.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie X.35.5: Czy w obecnej sytuacji okres przebywania na urlopie bezpłatnym będzie można zaliczyć do wymaganych 6 miesięcy niezbędnych do rozliczenia bonu?

 

Odpowiedź:

W przypadku skorzystania z urlopu bezpłatnego, ze względu na negatywne skutki COVID-19, a potem ponownego powrotu do pracy, okres wykonywania pracy powinien być wydłużony lub przesunięty o okres urlopu bezpłatnego, w okresie COVID-19, tak, aby zatrudnienie  w ramach bonu na zasiedlenie trwało przez wymagany okres czasu i zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 66n ust. 1  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Powyższa zmiana wymaga aneksu do umowy.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uwzględnić indywidualną sytuację każdej osoby korzystającej ze wsparcia wynikającego z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w celu realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Nie ma natomiast możliwości rozliczenia bonu na zasiedlenie jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie warunki, o których mowa w art. 66n ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Data odpowiedzi: 30 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.107.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Pytanie X.36: W sytuacji gdy „w obrocie” mamy aktywne umowy z pracodawcami, typu: prace interwencyjne, dofinansowanie do wynagrodzenia + 50, doposażenie stanowiska pracy, 150f, ds. – pytanie brzmi – jak postępujemy  w przypadku zwolnienia pracownika, okresu przestoju czy też urlopu bezpłatnego?

Odpowiedź:

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 1. Zwolnienie pracownika

Pracodawca beneficjent pomocy w postaci refundacji nie może rozwiązać umowy o pracę z pracownikami (bezrobotnymi skierowanymi przez PUP). W przypadku zwolnienia pracowników przedsiębiorca ponosi konsekwencje przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia, tj. zwrot środków otrzymanych tytułem refundacji wraz z odsetkami ustawowymi.

 1. Okres przestoju/przestoju ekonomicznego

W przypadku skorzystania przez przedsiębiorcę z dofinansowania (ze środków FGŚP) wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym okres przestoju ekonomicznego należy wliczyć do wymaganych 24 miesięcy zatrudnienia skierowanego bezrobotnego i utrzymania utworzonego stanowiska pracy. W przestoju ekonomicznym obniżeniu płacy nie towarzyszy obniżenie wymiaru czasu pracy. W przypadku przestoju pracodawca utrzymuje stan zatrudnienia a pracownicy otrzymują wynagrodzenie – w tym przypadku również czas postoju należy wliczyć do 24 miesięcy utrzymania stanowiska pracy oraz zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

 1. Urlop bezpłatny lub zmniejszenie wysokości etatu

Pracodawca, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy nie może sam wysłać pracownika na urlop bezpłatny. Urlop bezpłatny jest udzielany na wniosek pracownika, a urlop wypoczynkowy ustala się w porozumieniu z pracownikiem. W przypadku udzielenia urlopu bezpłatnego przez pracodawcę należy przedłużyć zatrudnienie skierowanej osoby o okres udzielonego urlopu bezpłatnego, tak aby zatrudnienie trwało wymagane 24 miesiące.

Możliwe jest zmniejszenie wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych przez podmioty korzystające z refundacji. W takim przypadku okres zatrudnienia na części etatu może zostać wliczony po zsumowaniu okresu zatrudnienia na części etatu do pełnego wymiaru.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.1.BPS.2020. Adresat: PUP w Goleniowie (w imieniu PUP-ów z województwa zachodniopomorskiego).

Pytanie X.36.1: Czy w trakcie trwania umowy o refundację kosztów wyposażenia … można zmienić wymiar czasu pracy na ½ etatu jednocześnie wydłużyć okres obowiązywania umowy ( np. do wywiązania się z umowy pozostało 3 miesiące a pracodawca chce zatrudnić osobę na ½ etatu przez 6 miesięcy)?

Odpowiedź:

Z uwagi na trudną sytuację pracodawców oraz na podstawie art. 15 zzf ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki,  w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających. Każdorazowo należy brać pod uwagę indywidualną sytuację beneficjenta pomocy i rodzaj podejmowanej działalności gospodarczej.

Data odpowiedzi: 8 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.14.2020.JK. Adresat pisma: Departament Funduszy w MRPiPS przygotowujący odpowiedzi na zapytania PUP z województwa mazowieckiego.

 

Pytanie X.36.2: Czy w trakcie trwania umowy o refundację kosztów wyposażenia … można wysłać pracownika na bezpłatny urlop i o okres przedłużyć okres obowiązywania umowy o czas urlopu bezpłatnego. Określając okres urlopu – czas nie dłuższy niż 3- 6 miesięcy?

Odpowiedź:

Podobnie jak w poprzednim pytaniu, można skorzystać z możliwości, którą daje art. 15 zzf ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tj: starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki,  w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających. Każdorazowo należy brać pod uwagę indywidualną sytuację beneficjenta pomocy i rodzaj podejmowanej działalności gospodarczej.

Data odpowiedzi: 8 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.14.2020.JK. Adresat pisma: Departament Funduszy w MRPiPS przygotowujący odpowiedzi na zapytania PUP z województwa mazowieckiego.

 

Pytanie X.36.3: Czy pracodawca, który otrzymał środki na wyposażenie stanowiska pracy, będzie mógł ubiegać się o refundację wynagrodzenia?

Odpowiedź:

Beneficjenci pomocy w postaci refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą skorzystać z form wsparcia zawartych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych               z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…), w tym także z instrumentu w ramach art. 15 zzb, o ile spełniają warunki dotyczące konkretnych form wsparcia.

Należy jednak zauważyć, że przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Data odpowiedzi: 8 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.14.2020.JK. Adresat pisma: Departament Funduszy w MRPiPS przygotowujący odpowiedzi na zapytania PUP z województwa mazowieckiego.

 

 

Umowy czy decyzje administracyjne

Pytanie X.37: Dużo łatwiej by było przyznawać te środki decyzją a nie umową. Przynajmniej na dofinansowanie pracowników.

Odpowiedź:

Katalog decyzji administracyjnych określony został wart. 9 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia (….). Ma on charakter zamknięty. Nie znajduje się w przyznanie dofinansowania, na podstawie art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zzd ustawy o COVID 19.

Ze względu na fakt, iż przyznanie dofinansowania, na podstawie art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zzd ustawy o COVID 19 ma charakter fakultatywny rozstrzygnięcie w tej sprawie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, nie jest podejmowane w formie decyzji administracyjnej

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.1.BPS.2020. Adresat: PUP w Goleniowie (w imieniu PUP-ów z województwa zachodniopomorskiego).

 

Opinie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Pytanie X.38: Jeśli przekierowujemy środki FP na zadania ze specustawy co z opinią Powiatowej Rady Rynku Pracy dot. przesunięcia tych środków

Odpowiedź:

W przypadku wprowadzenia w ciągu roku budżetowego do realizacji nowych zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy, jak zadania wprowadzone specustawą, nie ma obowiązku zasięgania opinii powiatowej rady rynku pracy

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.1.BPS.2020. Adresat: PUP w Goleniowie (w imieniu PUP-ów z województwa zachodniopomorskiego).

 

Decyzje finansowe

Pytanie X.39: Czy w związku z nowymi zadaniami dostaniemy nowe decyzje odnośnie finansowania nowych zadań?

Odpowiedź:

Tak.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.1.BPS.2020. Adresat: PUP w Goleniowie (w imieniu PUP-ów z województwa zachodniopomorskiego).

 

 

Indywidualny Plan Działania (IPD)

Pytanie X.40: Czy w przypadku braku sporządzonego Indywidualnego Planu Działania - Powiatowy Urząd Pracy może skierować osoby bezrobotne na aktywne formy pomocy w czasie trwania epidemii?

Odpowiedź:

Mając na uwadze ogłoszony przez Ministra Zdrowia stan epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), należy ograniczyć bezpośrednie (osobiste) kontakty pracowników urzędów pracy z klientami zewnętrznymi (osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy, pracodawcami). Dotyczy to również realizacji przepisów art. 34a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którym przygotowanie indywidulanego planu działania (IPD) powinno nastąpić nie później niż w terminie 60 dni od dnia rejestracji oraz przepisów art. 34 i 35 ustawy o promocji zatrudnienia (…) regulujących realizację usług rynku pracy. Nowelizacją z dnia 31 marca 2020 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568) wprowadzony został art. 15 zzf, który stanowi, że w przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających. Powyższy przepis ma na celu umożliwienie wydłużenia w czasie terminów realizacji umów na poszczególne usługi i instrumenty rynku pracy oraz inne formy wsparcia określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepis ten umożliwia również przesuwanie terminów realizacji umów na działania z nich wynikające, tak aby umożliwić zainteresowanym wywiązanie się z nałożonych zobowiązań.

Mając na uwadze powyższe nie jest celowe kierowanie osób bezrobotnych do udziału w aktywnych formach pomocy.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie X.41: Czy w przypadku trwania epidemii istnieje możliwość odstąpienia od przygotowania nowego IPD oraz realizacji wcześniej sporządzonych planów (brak obsługi bezpośredniej klientów-praca zdalna)?

Odpowiedź:

Mając na uwadze ogłoszony przez Ministra Zdrowia stan epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), należy ograniczyć bezpośrednie (osobiste) kontakty pracowników urzędów pracy z klientami zewnętrznymi (osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy, pracodawcami). Dotyczy to również realizacji przepisów art. 34a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Możliwe jest zatem odstąpienie od przygotowania IPD. W przypadku już realizowanych IPD do ich monitorowania należy wykorzystywać możliwość zdalnego kontaktu z osobami bezrobotnymi, o którym mowa w art. 34a ust. 3ab ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W odniesieniu do działań zaplanowanych w IPD odstąpić należy od tych, które wiązałaby się z koniecznością bezpośredniego kontaktu osób bezrobotnych z pracodawcami. Większy nacisk należy natomiast położyć na działania, które mogą być wykonywane przez bezrobotnego w domu, np. przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, oglądanie dostępnych w Internecie materiałów instruujących jak poszukiwać pracy, jak się przygotować do rozmowy ws. pracy itd.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Weryfikacja niezalegania z ZUS

Pytanie X.42: Czy Urzędy Pracy są zobligowane do weryfikacji składanych wniosków pod kątem niezalegania z płatnościami ZUS (usługa U7)?

Odpowiedź:

Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) nie nakładają na Powiatowy Urząd Pracy obowiązku weryfikacji składanych przez pracodawcę / przedsiębiorcę oświadczeń. Oświadczenia te składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Nie mniej jednak, w przypadku powzięcia przez Powiatowy Urząd Pracy wątpliwości, co do prawdziwości złożonego oświadczenia, może on je zweryfikować.

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

 

Zwrot dokumentów wnioskodawcy

Pytanie X.43: Co należy rozumieć pod pojęciem „oryginały złożonych dokumentów”?
W przypadku nieprzyznania dofinansowania na podstawie dokumentacji innej niż elektroniczna, PUP zwraca Wnioskodawcy oryginały złożonych dokumentów. Dotyczy to zarówno wniosku jak i wszystkich załączonych dokumentów?

Odpowiedź:

Tak. Jeżeli przedsiębiorca złoży w urzędzie pracy komplet dokumentów w wersji papierowej, w sytuacji nieprzyznania dofinansowania urząd pracy zwraca wnioskodawcy oryginały wszystkich złożonych dokumentów.

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Kontrole

Pytanie X.44: Kwestia ewentualnie prowadzenia przez nas (PUP) kontroli realizacji umów z przedsiębiorcami - czy przewiduje się, że będziemy prowadzili kontrolę tak, jak w przypadku pozostałych form wsparcia?

Odpowiedź:

Prowadzenie przez powiatowy urząd pracy kontroli realizacji umów z przedsiębiorcami pozostaje decyzją wewnętrzną danego urzędu.

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

SYRIUSZ

Pytanie X.45: Czy nowy instrument zostanie wprowadzony do SYRIUSZ i czy będzie możliwość eksportu danych do wniosku o płatność, tj. zestawienie wydatków oraz dane uczestników projektu?

Odpowiedź:

Tak będzie wprowadzony do SI Syriusz.

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Kalkulatory

Informacja X.46: Informacja odnośnie pomocniczego narzędzia KALKULATOR stworzonego na potrzeby programu Tarcza Antykryzysowa:


Kalkulator został stworzony przez departament informatyki Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki społecznej, jako pomoc dla przedsiębiorców chcących skorzystać z programu tarcza antykryzysowa.
Jego celem jest ułatwienie uporządkowania informacji o przedsiębiorstwie i jego pracownikach mających zostać objętymi programem oraz ułatwienie pracodawcom obliczeń potrzebnych do złożenia wniosku.

Mając na uwadze potrzeby urzędów jaki i chcąc ograniczyć do minimum ilość błędów w składanych przez pracodawców wniosków objęliśmy narzędzie KALKULATOR dodatkowymi obostrzeniami oraz wprowadziliśmy szereg wskazówek i instrukcji jak poprawnie wypełnić tę część wniosku.  Dostajemy wiele pytań i próśb o zmianę w zablokowanych funkcjach narzędzia takich jak tabela z numerem PESEL, która została uwarunkowana poprzez brak możliwości wpisywania w nią liter, oraz konieczność poprawnego wpisania w nią numeru PESEL. Departament Informatyki rozumie wymogi przedsiębiorców, jesteśmy również świadomi, z jak wielu często od siebie różnych programów do arkuszy kalkulacyjnych  korzystają przedsiębiorcy. Ten właśnie ogrom dostępnych na rynku programów typu Excel jest jednak powodem dla którego zdecydowaliśmy się  na stworzenie naszego narzędzia akurat  w programie Microsoft Excel, który w naszej opinii jest najlepszym dostępnym na rynku programem do tworzenia plików Excel oraz cieszy się największą popularnością wśród przedsiębiorców, są to również powody dla których nie wspieramy innych programów tego typu, często pozbawionych potrzebnych nam funkcjonalności. Aby zapewnić jak najlepszą jakość usług świadczonych przez nasze narzędzie nie będziemy zmieniać funkcjonalności nałożonych na KALKULATOR, wiązałoby się to ze wzrostem przesyłania błędnie wypełnionych plików a co za tym idzie wydłużeniem czasu rozpatrywania przez urzędy wniosków.


Data odpowiedzi: 14 maja 2020 r. Autor : Departament Informatyki, MRPiPS.

wstecz

Aktualności

 • 2021.02.22

  Coraz lepsza kondycja szpitali w Pionkach oraz Iłży

  - Chcemy, aby nasze szpitale wybierane przez lekarzy i pacjentów jako dobre miejsce do pracy oraz leczenia w nowoczesnych warunkach. To nasza wizja, która powinna spełnić się jeszcze w tej kadencji samorządowej – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

 • 2021.02.17

  W Krzyżanowicach powstanie Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

  Powiat Radomski zrealizuje budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach koło Iłży. Nowa placówka ma zapewniać wszechstronne wsparcie i opiekę dorosłym osobom niepełnosprawnym. Inwestycję wspomogło wysokie dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na ten cel samorząd powiatowy uzyskał blisko 3 miliony złotych. Budowa ma zakończyć się w połowie 2022 roku.

 • 2021.02.16

  Projektują obwodnicę Skaryszewa. Mieszkańcy mogą zgłaszać opinie

  Spółka projektowa Arkas-Projekt, działająca w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaprasza mieszkańców miasta i gminy Skaryszew do zgłaszania opinii, dotyczących projektowanej obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej numer 9.

   

 • 2021.02.11

  Szczepienia dla nauczycieli w szpitalach w Pionkach i Iłży

  Szpitale powiatowe w Pionkach oraz Iłży będą realizowały szczepienia nauczycieli: pierwsza z placówek od 1 marca, zaś druga z nich już od 12 lutego. W sumie chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 wyraziło już kilkuset nauczycieli z różnych typów szkół w Powiecie Radomskim.

      

 • 2021.02.08

  Zima na drogach powiatu radomskiego

  W poniedziałek rano wszystkie drogi powiatowe w Powiecie Radomskim były przejezdne, chociaż na niektórych odcinkach warunki są bardzo trudne. Sytuacja na „powiatówkach” nie różni się zbytnio od stanu dróg wojewódzkich i krajowych. Wszystko przez mróz, ciągłe opady śniegu i silny wiatr, który w wielu miejscach nawiewa tak zwane jęzory śniegu.

   

 • 2021.02.05

  Władze Powiatu Radomskiego pozyskały ponad 218 milionów złotych

  Jak poinformował Waldemar Trelka, starosta radomski, w 2020 roku do budżetu Powiatu Radomskiego pozyskano ponad 218 milionów złotych. Największą pulę stanowiły środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazane na wniosek starosty dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z Tarczy Antykryzysowej. Oprócz tego pozyskiwano fundusze na przebudowę dróg powiatowych i powiatową służbę zdrowia.

   

 • 2021.02.03

  Budowa szpitala w Pionkach bez zakłóceń

  Trwa budowa pawilonu zabiegowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach. Największa od dwóch dekad inwestycja Powiatu Radomskiego jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Cała budowa ma potrwać do połowy sierpnia 2021 roku.

   

 • 2021.02.03

  Dojeżdżasz do Radomia? Weź udział w ankiecie

  Czy zrezygnowałbyś z dojazdów samochodem, gdyby z twojej miejscowości do Radomia kursowały busy, a komunikacja w mieście byłaby dla ciebie darmowa? A może wolałbyś dojeżdżać rowerem po sieci bezpiecznych ścieżek? Odpowiedzi na takie pytania ma dostarczyć tworzony właśnie plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Mieszkańcy Powiatu Radomskiego mogą wziąć udział w anonimowej ankiecie na ten temat.

   

 • 2021.02.02

  Konkurs Rozświetlony Powiat Radomski rozstrzygniety

  W poniedziałek, 1.02.2021 r. Waldemar Trelka - starosta radomski nagrodził zwycięzców pierwszej edycji konkursu Rozświetlony Powiat Radomski.
   
   
 • 2021.01.29

  Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w Chwałowicach

  Od 1 września 2021 roku na oświatowej mapie powiatu pojawi się nowa placówka - Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach. Będzie łączyć najlepsze elementy dawnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, czyli kursy zawodowe i kwalifikacyjne z ofertą edukacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, przy którym powstanie nowa Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. To jedna z najważniejszych decyzji, jakie podjęli radni powiatu podczas sesji, która odbyła się w piątek, 29 stycznia.

Kalendarium

«marzec2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.