Tarcza Antykryzysowa

Breadcrumbs

Treść strony

ŁĄCZENIE FORM WSPARCIA

UWAGA: Kwestie łączenia form wsparcia znajdują się również w innych pytaniach i odpowiedziach. Nie tylko w tym pliku.

Pytanie 15.1.: Czy będzie możliwe łączenie wsparcia pracodawców zgodnie z art. 15 zza,
art. 15 zzb oraz art. 15 zzc ustawy z równoległą realizacją umów z urzędem pracy w ramach instrumentów rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (np. doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy, prace interwencyjne, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej)?

Pytanie 15.1.1: Czy pracodawca, który otrzymuje refundację wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych lub dofinansowanie zatrudnienia osoby powyżej 50 roku życia będzie mógł ubiegać się o refundację wynagrodzenia w części wynagrodzenia i ZUS, za które nie otrzymuje dofinansowania w ramach zawartej umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 15zzb ust. 12 ustawy COVID-19 przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Powyższe oznacza, że przedsiębiorca może się ubiegać o inne formy wsparcia przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrukcjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1478, z późn. zm.) i je otrzymać w części, w której nie pokrywa się ono z ww. dofinasowaniem.

W praktyce będzie to oznaczało, że pracodawca nie może otrzymać np.:

 • refundacji, której mowa w art. 51a ust. 1 ustawy,
 • refundacji część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych,
 • pokrycia kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych pracodawcy, o których mowa w art. 47 ustawy,
 • refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c ustawy,
 • pokrycia kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia, o którym mowa w art. 60d ustawy,
 • refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia
  i składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7 ustawy.

W przypadku pożyczki, o której mowa w art. 15zzd ww. ustawy COVID-19, ustawa ta nie zawiera ograniczenia. Wobec powyższego mikroprzedsiebiorca, który otrzymał pożyczkę, może ubiegać się o wszystkie formy wsparcia przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia (…).

Data odpowiedzi: 8 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.23.2020.HR   

Data odpowiedzi: 8 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.14.2020.JK. Adresat pisma: Departament Funduszy w MRPiPS przygotowujący odpowiedzi na zapytania PUP z województwa mazowieckiego.

 

Pytanie 15.2. Które z dotacji i ulg przewidzianych w 15g, art. 15zq-15zz, art. 15zzb i 15zzc, 15zzd, czy 31zo i następne można ze sobą łączyć a których nie. W szczególności czy zwolnienie ze składek wyklucza możliwość starania o dofinansowanie z FGŚP, czy FP? Czy przedsiębiorca może wystąpić o dofinansowanie z tytułu przestoju, a następnie o dofinansowanie kosztów zatrudnienia do starosty za następny miesiąc? Czyli krótko mówiąc, które formy wsparcia się wykluczają wzajemnie, a które nie można łączyć i w jakich konfiguracjach.

Odpowiedź:

Uzyskanie zwolnienia w ZUS nie wyklucza skorzystania ze wsparcia w ramach art.15 zzb.
W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Dofinansowanie, o którym mowa w art. 15zzc może być przyznane przedsiębiorcy, który uzyska zwolnienie ze składek ZUS, o którym mowa w art. 31zo ustawy. Jeśli przedsiębiorca został zwolniony ze składek ZUS – nie stanowią one części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie przy dofinansowaniu, to przedsiębiorca wybiera, na jaką część prowadzenia działalności przeznacza dofinansowanie i nie ma obowiązku sprawozdawczości przy tej usłudze.

Również mikroprzedsiębiorca, który skorzysta z instrumentu w postaci pożyczki (5 tys.), może skorzystać z instrumentu z art.15zzb,  pod warunkiem, że nie wykorzysta kwoty pożyczki na finansowanie wynagrodzeń i składek.

Dopuszczalne jest także skorzystanie zarówno z dofinansowania wynagrodzeń pracowników  w ramach instrumentu z FGŚP i w ramach art. 15zzb, ale jedynie pod warunkiem, że nie będzie ono dotyczyło tych samych pracowników.

Ustawa umożliwia ponadto łączenie formy wsparcia, o której mowa w art. 15zzd z formą wskazaną w art. 15zzb. Pożyczka (art. 15zzd) docelowo może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Dofinansowanie w art. 15zzb jest wsparciem z przeznaczeniem na części kosztów wynagrodzeń pracowników. Zatem o ile pożyczka, nie została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników oraz składki, te dwa instrumenty nie wykluczają się.

Data odpowiedzi: 10 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.2.3(2).2020.HR.

 

Pytanie 15.3.: Czy formy realizowane na podstawie ustawy COVID-19 można ze sobą łączyć? W formach art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze przedsiębiorca oświadcza, że „nie otrzymał i nie ubiega się o dofinansowanie na ten sam cel z innych środków publicznych”. Czy zatem jeśli przedsiębiorca został zwolniony z opłacania składek w ZUS może jednocześnie ubiegać się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne? Jakie formy mogą być ze sobą łączone?

 

Pytanie 15.3.1: "Z treści przepisów art. 15zzb ust. 12, art. 15zzc ust. 10 oraz art. 15zze  ust. 11 ustawy  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy (…) nie mogą otrzymać dofinansowania w części, w której te same zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Czy w związku z powyższym uzyskanie pomocy finansowej z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach tarczy antykryzysowej wyklucza możliwość otrzymania dofinansowania w trybie art. 15zzb, 15zzc, 15zze ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…)?"

 

Pytanie 15.3.2.:: "Z treści załączonych do pisma wzorów umów zawartych w trybie art. 15zzb, 15zzc, 15zze ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) wynika, że przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy (…) nie mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, o którym mowa w art. 31 zo ustawy. Czy w związku z powyższym uzyskanie pomocy finansowej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach tarczy antykryzysowej wyklucza możliwość otrzymania dofinansowania w trybie art. 15zzb, 15zzc, 15zze ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…)?"

 

Pytanie 15.3.3: Czy formy realizowane na podstawie ustawy COVID-19 można ze sobą łączyć?
W formach art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze przedsiębiorca oświadcza, że „nie otrzymał i nie ubiega się o dofinansowanie na ten sam cel z innych środków publicznych”. Czy zatem jeśli przedsiębiorca został zwolniony z opłacania składek w ZUS może jednocześnie ubiegać się
o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne? Jakie formy mogą być ze sobą łączone?

 

Odpowiedź:

Rozwiązania w Tarczy Antykryzysowej I w części dotyczącej rynku pracy zawierają rozwiązania takie m.in. jak:

 • dofinansowanie  przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy,
 • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcom, małym        i średnim przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń,
 • niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy.

Ww. rozwiązania  oraz inne, zaproponowane w tzw. Tarczy mogą być stosowane łącznie, o ile nie będą przeznaczone na finansowanie działań, które zostają pokryte z innych źródeł publicznych.

W związku z powyższym nie wykluczają się:

1.            Zwolnienie z ZUS i dofinansowanie  przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy, jeśli środki nie zostaną przeznaczone na ten sam cel.

2.            Zwolnienie z ZUS i dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, jeśli środki z nie zostaną przeznaczone na ten sam cel. Przy czym, jeśli przedsiębiorca otrzymał zwolnienie z ZUS, dofinansowanie dla pracowników będzie przyznane jedynie na wynagrodzenia, bez składek na ubezpieczenia społeczne.

3.            Zwolnienie z ZUS i niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy, jeśli środki  nie zostaną przeznaczone na ten sam cel.

4.            Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy i dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, o ile pożyczka, nie została przeznaczona na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

5.            Wsparcie dofinansowania w ramach FGŚP i dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, z zaznaczeniem, że nie zostaną wykorzystane na tych samych pracowników.

Jeżeli chodzi o tzw. postojowe - kwestia w trakcie ustalania.

Data odpowiedzi:

14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 15.4: Jak wynika z zasad przedsiębiorca nie może się ubiegać o dofinansowanie jeżeli otrzymał bądź otrzyma na ten cel inne środki publiczne. Czy ten zapis dotyczy również trwających umów na prace interwencyjne, dofinansowania +50? 

Jeżeli tak, to:

  1. - jeżeli przedsiębiorca ma zatrudnionych 6 pracowników, z czego dwóch jest zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, to czy na pozostałych 4 może złożyć?
  2. - jeżeli wpłynie wniosek na wszystkich czy możemy przyznać w części tylko na tych nie finansowanych przez nas?
  3. - jeżeli wpłynie wniosek na wszystkich czy możemy przyznać w części tylko na tych nie finansowanych przez nas?

Odpowiedź:

Zapis ten dotyczy również trwających umów na prace interwencyjne, dofinansowania +50.

Ad: a: Tak, na pozostałe 4 może złożyć.

Ad. b: Tak.

Ad. c: Jest to, zgodnie z art. 15 zzf, uzależnione od decyzji starosty  i pracodawcy.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 15.5: Czy formy realizowane na podstawie ustawy COVID-19 można ze sobą łączyć? W formach art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze przedsiębiorca oświadcza, że „nie otrzymał i nie ubiega się o dofinansowanie na ten sam cel z innych środków publicznych”. Czy zatem jeśli przedsiębiorca został zwolniony z opłacania składek w ZUS może jednocześnie ubiegać się  o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne? Jakie formy mogą być ze sobą łączone?

Odpowiedź:

Uzyskanie zwolnienia w ZUS nie wyklucza skorzystania ze wsparcia w ramach art.15 zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej ustawy). W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Dofinansowanie, o którym mowa w art. 15zzc ustawy może być przyznane przedsiębiorcy, który uzyska zwolnienie ze składek ZUS, o którym mowa w art. 31zo ustawy. Jeśli przedsiębiorca został zwolniony ze składek ZUS – nie stanowią one części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie przy dofinansowaniu, to przedsiębiorca wybiera, na jaką część prowadzenia działalności przeznacza dofinansowanie i nie ma obowiązku sprawozdawczości przy tej usłudze.

Również mikroprzedsiębiorca, który skorzysta z instrumentu w postaci pożyczki (5 tys.), może skorzystać z instrumentu z art.15zzb ustawy,  pod warunkiem, że nie wykorzysta kwoty pożyczki na finansowanie wynagrodzeń i składek.

Dopuszczalne jest także skorzystanie zarówno z dofinansowania wynagrodzeń pracowników  w ramach instrumentu z FGŚP i w ramach art. 15zzb ustawy, ale jedynie pod warunkiem, że nie będzie ono dotyczyło tych samych pracowników.

Ustawa umożliwia ponadto łączenie formy wsparcia, o której mowa w art. 15zzd
z formą wskazaną w art. 15zzb. Pożyczka (art. 15zzd ustawy) docelowo może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Dofinansowanie w art. 15zzb ustawy jest wsparciem z przeznaczeniem na części kosztów wynagrodzeń pracowników. Zatem o ile pożyczka, nie została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników oraz składki, te dwa instrumenty nie wykluczają się.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-V.070.9.20.2020.EF. Adresat: PUP w Kędzierzynie – Koźle.                                               

 

Pytanie 15.6: Czy przedsiębiorca może skorzystać jednocześnie z instrumentów w ramach art.15zzb i art.15zzc?

Odpowiedź:

Nie może, gdyż oba te instrumenty są kierowane do innego rodzaju przedsiębiorców. Podczas gdy art. 15 zzb dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców, art. 15 zzc dotyczy osób fizycznych będących przedsiębiorcami – nie zatrudniających pracowników.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r.

 

Pytanie 15.7: Które instrumenty realizowane przez PUP można łączyć z innymi formami realizowanymi przez ZUS i WUP?”

Odpowiedź:

Pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Rozwiązania w Tarczy Antykryzysowej I w części dotyczącej rynku pracy zawierają rozwiązania takie m.in. jak:

 • dofinansowanie  przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy,
 • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń,
 • niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy.

Ww. rozwiązania  oraz inne, zaproponowane w tzw. Tarczy mogą być stosowane łącznie, o ile nie będą przeznaczone na finansowanie działań, które zostają pokryte z innych źródeł publicznych.
 

W związku z powyższym nie wykluczają się:

 1. Zwolnienie z ZUS i dofinansowanie  przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy, jeśli środki nie zostaną przeznaczone na ten sam cel.
 2. Zwolnienie z ZUS i dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, jeśli środki z nie zostaną przeznaczone na ten sam cel. Przy czym, jeśli przedsiębiorca otrzymał zwolnienie
  z ZUS, dofinansowanie dla pracowników będzie przyznane jedynie na wynagrodzenia, bez składek na ubezpieczenia społeczne.
 3. Zwolnienie z ZUS i niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy, jeśli środki  nie zostaną przeznaczone na ten sam cel.
 4. Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy i dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, o ile pożyczka, nie została przeznaczona na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

Wsparcie dofinansowania w ramach FGŚP i dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, z zaznaczeniem, że nie zostaną wykorzystane na tych samych pracowników.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 15.8: „Czy przedsiębiorca może łączyć ubieganie się o wsparcie na podstawie art. 15 zzb, oraz 15 zzd? (tj. otrzymać pożyczkę i jednocześnie wnioskować o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników)”

Odpowiedź:

Pożyczka (art. 15zzd) docelowo może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Dofinansowanie w art. 15zzb jest wsparciem z przeznaczeniem na części kosztów wynagrodzeń pracowników. Zatem o ile pożyczka, nie została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników, te dwa instrumenty nie wykluczają się.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 15.9.: "Czy formy wsparcia  realizowane przez pup  wykluczają się w którymś zakresie z usługami świadczonymi przez ZUS? np. przyznane zwolnienie ze składek ZUS pozwala starać się o art. 15zzb lub inne?"

Odpowiedź:

Obie wskazane formy się nie wykluczają. Jednakże w przypadku uzyskania zwolnienia ze składek ZUS skutkuje ono w tym zakresie, że przedsiębiorca starający się także o dofinansowanie w ramach art. 15 zzb może w jego ramach uzyskać jedynie dofinansowanie do części wynagrodzeń. Szczegółowa informacja została zawarta w odpowiedzi na pytanie 15.7.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 15.10: Czy przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który zatrudnia 1 osobę na umowę zlecenie, może ubiegać się o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, czy analogicznie w przypadku tej formy wsparcia należy zastosować definicję pracownika z art. 15g ust. 4 (przywołaną w art 15 zzb) ale wtedy przedsiębiorca nie będzie mógł uzyskać dofinansowania?

Odpowiedź:

Taki przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń na podstawie art. 15 zzb ustawy COVID-19, tj. dla osoby zatrudnionej. Może również ubiegać się o dofinansowanie w ramach art., 15zzc jako osoba samozatrudniona.

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 15.11: Czy samozatrudniony, który wystąpił do ZUS o wsparcie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS może jeszcze wystąpić o inne wsparcie w tym np. o pożyczkę z 15zzd  albo wsparcie z 15zzc?

Odpowiedź:

Tak, przedsiębiorca który wystąpił do ZUS o wsparcie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS może ubiegać się również o dofinasowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 15.12: Czy przedsiębiorca może skorzystać jednocześnie z instrumentów w ramach
art. 15zzc i art. 15zzb?

 

Odpowiedź:

W instrumencie 15zzc - dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracownika. Za pracownika uznaje się osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy, zgodnie z Kodeksem Pracy. Zatem jeśli dany przedsiębiorca nawiązał umowę cywilnoprawną, ze zleceniobiorcą (tzw. umowa zlecenie) - nie jest traktowana w tym instrumencie jako zatrudnienie.

Jednocześnie według art. 15zzb, ten sam zleceniobiorca może zostać wykazany
w zatrudnieniu, jeśli przedsiębiorca chciałby ubiegać się o dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia
społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Zatem jeśli zachodzą ww. okoliczności, przedsiębiorca może ubiegać się zarówno o wsparcie w ramach art. 15zzb i 15zzc, o ile spełnia wszelkie wymogi tych instrumentów, z zaznaczeniem, że środki te nie mogą zostać przeznaczone na ten sam cel.

Data odpowiedzi: 30 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.107.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 15.13: Mikrofirma do 9 osób. Czy świadczenia z tarczy antykryzysowej - niskooprocentowana pożyczka, dofinansowanie do pensji oraz zwolnienie składek nie wykluczają się wzajemnie oraz czy mogą być przyznane jednocześnie?

Odpowiedź:

Ww. instrumenty nie wykluczają wzajemnie, pod warunkiem, że nie przeznacza się ich na opłacenie kosztów działalności, które zostają pokryte z innych źródeł publicznych.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 15.14: „Czy przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie (art. 15zzc) będą mogli skorzystać po nowelizacji ustawy antykryzysowej z pożyczki, o której mowa w art. 15 zzd?”

Odpowiedź:

Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców jest niezależną formą wsparcia i można ją łączyć z innymi instrumentami dostępnymi w ramach Tarczy Antykryzysowej. Należy jednak podkreślić, że środki dwóch lub więcej dofinansowań ze środków publicznych nie mogą być przeznaczone na pokrycie dokładnie tego samego kosztu.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 15.15:. „Czy osoba  zatrudniająca  poniżej 10 osób wyłącznie na umowę zlecenie jest traktowana jako samozatrudniona i może się ubiegać o dofinansowanie z art. 15zzc i jednocześnie czy traktowana jest jako mikroprzedsiębiorca i może się ubiegać o dofinansowanie dla zatrudnionych pracowników na umowę. zlecenie z art. 15zzb?”

Odpowiedź:

Tak, taki przedsiębiorca może jednocześnie skorzystać z obu instrumentów, o ile środki nie zostaną przeznaczone na ten sam cel.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 15.16: „Czy osoba fizyczna,  która jest zleceniodawcą dla zleceniobiorców może złożyć zarówno wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników ” oraz drugi wniosek na pokrycie kosztów o których mowa w art. 15zzb ust 2?”

Odpowiedź:

Tak, taki przedsiębiorca może jednocześnie skorzystać z tych instrumentów, o ile środki nie zostaną przeznaczone na ten sam cel.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 15.17: „Czy można skorzystać jednocześnie ze zwolnienia składek ZUS i świadczenia postojowego, jeżeli podmiot spełnia warunki?”

Odpowiedź:

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) pozwalają przyznać tej samej osobie zwolnienie ze składek oraz świadczenie postojowe, po spełnieniu warunków ustawowych. Przepisy w zakresie powyższych ulg nie uzależniają przyznania zwolnienia ze składek lub świadczenia postojowego od korzystania z innych form pomocy.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma DUS-I.052.270.2020.SK. Pismo z Departamentu Ubezpieczeń Społecznych MRPiPS do Departamentu Analiz Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju.

 

Pytanie 15.18:. Czy w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zzd, art. 15zze z założeniem, że jeden wspólnik może ubiegać się tylko o jedno wsparcie w formie poszczególnych dofinansowań. Bez względu na to w ilu spółkach jest wspólnikiem (podobnie jak w przypadku spółek cywilnych)?

Odpowiedź:

W przypadku artykułu 15zzc dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, tylko taki przedsiębiorca (zatem spółka z o.o. – nie), posiadający wpis do CEIDG może ubiegać się o ww. wsparcie. Wspólników spółki
z o.o. nie można traktować analogicznie jak wspólników spółki cywilnej. Zgodnie z Prawem przedsiębiorców art. 4 ust. 2. przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Takiego statusu nie mają natomiast wspólnicy spółki z o.o. Taka spółka ma własną podmiotowość prawną i może zatrudniać pracowników. O wsparcie w ramach art. 15zzb może się zatem ubiegać spółka z o.o., a nie poszczególni  jej wspólnicy.

Jeżeli chodzi o wsparcie z 15zze, to skorzystać z niego może organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wśród podmiotów z art 3 ust. 3 ww. ustawy znajdują się m.in. niedziałające w celu osiągnięcia zysku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odnosząc się do postawionego pytania, to należałoby wskazać, że podmiotem uprawnionym do skorzystania ze wsparcia jest spółka jako całość, a nie jej poszczególni wspólnicy. Spółka z.o.o. jest odrębnym podmiotem, który posiada własną osobowość prawną. Inaczej jest przy spółce cywilnej, w której wspólnicy działają na rzecz spółki ale we własnym imieniu. 

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 15.19: Czy przedsiębiorca otrzymujący dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników może również otrzymać dofinansowania z art.15g lub tych określonych
z art.15zzb, jeśli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź:

Przedsiębiorca otrzymujący dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników nie może otrzymać dofinansowania z art.15zzb, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), ponieważ otrzymał już dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z innych źródeł publicznych.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że Sejm RP uchwalił ustawę z dnia
30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, gdzie m.in. znalazł się zapis, że pracodawca będący przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 15zzb, korzystający z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w części niepodlegającej dofinansowaniu na podstawie tej ustawy może otrzymać dofinansowanie, o którym mowa w art. 15zzb. Ustawa jest nadal w trakcie procesu legislacyjnego.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 15.20: Z jakich form pomocy zawartych w ustawie łącznie może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który  zatrudnia pracowników?

Odpowiedź:

Pożyczka jest instrumentem niezależnym od innych form wsparcia. Należy jednak pamiętać, że nie ma możliwości przeznaczenia dwóch lub więcej dofinansowań ze środków publicznych na pokrycie dokładnie tych samych kosztów.

Data odpowiedzi: 8 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.14.2020.JK. Adresat pisma: Departament Funduszy w MRPiPS przygotowujący odpowiedzi na zapytania PUP z województwa mazowieckiego.

 

Pytanie 15.21: Czy pracodawca, który otrzymał środki na wyposażenie stanowiska pracy, będzie mógł ubiegać się o refundację wynagrodzenia?

Odpowiedź:

Beneficjenci pomocy w postaci refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą skorzystać z form wsparcia zawartych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych               z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…), w tym także z instrumentu w ramach art. 15 zzb, o ile spełniają warunki dotyczące konkretnych form wsparcia.

Należy jednak zauważyć, że przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Data odpowiedzi: 8 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.14.2020.JK. Adresat pisma: Departament Funduszy w MRPiPS przygotowujący odpowiedzi na zapytania PUP z województwa mazowieckiego.

 

Pytanie 15.22: Co w przypadku, jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek o dofinansowanie art. 15zzb i ubiega się o wynagrodzenie oraz ZUS, jednocześnie zaznacza, że ubiega się o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej z ZUS, ale tam nie ma jeszcze rozstrzygnięcia.  Czy wniosek powinien 16.zostać  skorygowany/odrzucony? Czy możliwe jest wypłacenie tylko wynagrodzenia?

 

Odpowiedź:

Uzyskanie zwolnienia w ZUS nie wyklucza skorzystania ze wsparcia w ramach art.15 zzb.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne w ramach art. 15zzb. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

W sytuacji kiedy przedsiębiorca skorzystał zarówno z pomocy z  ZUS-u i otrzymał również dofinansowanie w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne  w ramach art. 15zzb musi środki wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem (w tym przypadku będą to składki na ubezpieczenia społeczne) zwrócić bez odsetek do PUP,  w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

Pytanie 15.23: Przedsiębiorca skorzystał ze wsparcia z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracowników przez okres 1 miesiąca. Następnie przedsiębiorca złożył wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników (15 zzb) na okres 3 miesięcy (dla tych samych pracowników którzy byli finansowani przez WUP). Czy Urząd Pracy może przyznać dofinansowanie na kolejne 3 miesiące czy wyłącznie na okres uzupełniający do 3 miesięcy wliczając okres finansowania z WUP – czyli tylko na 2 miesiące?

Odpowiedź:

Każda z dostępnych form wsparcia przewidziana jest do wnioskowania na maksymalny okres 3 miesięcy. Nie ma zatem przeciwwskazań aby taki przedsiębiorca wystąpił o dofinansowanie w ramach 15 zzb na maksymalny okres 3 miesięcy.

Data odpowiedzi: 15 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-IV.0211.2.BPS.2020. Adresat pisma: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

 

wstecz

Aktualności

 • 2021.02.17

  W Krzyżanowicach powstanie Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

  Powiat Radomski zrealizuje budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach koło Iłży. Nowa placówka ma zapewniać wszechstronne wsparcie i opiekę dorosłym osobom niepełnosprawnym. Inwestycję wspomogło wysokie dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na ten cel samorząd powiatowy uzyskał blisko 3 miliony złotych. Budowa ma zakończyć się w połowie 2022 roku.

 • 2021.02.16

  Projektują obwodnicę Skaryszewa. Mieszkańcy mogą zgłaszać opinie

  Spółka projektowa Arkas-Projekt, działająca w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaprasza mieszkańców miasta i gminy Skaryszew do zgłaszania opinii, dotyczących projektowanej obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej numer 9.

   

 • 2021.02.11

  Szczepienia dla nauczycieli w szpitalach w Pionkach i Iłży

  Szpitale powiatowe w Pionkach oraz Iłży będą realizowały szczepienia nauczycieli: pierwsza z placówek od 1 marca, zaś druga z nich już od 12 lutego. W sumie chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 wyraziło już kilkuset nauczycieli z różnych typów szkół w Powiecie Radomskim.

      

 • 2021.02.08

  Zima na drogach powiatu radomskiego

  W poniedziałek rano wszystkie drogi powiatowe w Powiecie Radomskim były przejezdne, chociaż na niektórych odcinkach warunki są bardzo trudne. Sytuacja na „powiatówkach” nie różni się zbytnio od stanu dróg wojewódzkich i krajowych. Wszystko przez mróz, ciągłe opady śniegu i silny wiatr, który w wielu miejscach nawiewa tak zwane jęzory śniegu.

   

 • 2021.02.05

  Władze Powiatu Radomskiego pozyskały ponad 218 milionów złotych

  Jak poinformował Waldemar Trelka, starosta radomski, w 2020 roku do budżetu Powiatu Radomskiego pozyskano ponad 218 milionów złotych. Największą pulę stanowiły środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazane na wniosek starosty dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z Tarczy Antykryzysowej. Oprócz tego pozyskiwano fundusze na przebudowę dróg powiatowych i powiatową służbę zdrowia.

   

 • 2021.02.03

  Budowa szpitala w Pionkach bez zakłóceń

  Trwa budowa pawilonu zabiegowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach. Największa od dwóch dekad inwestycja Powiatu Radomskiego jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Cała budowa ma potrwać do połowy sierpnia 2021 roku.

   

 • 2021.02.03

  Dojeżdżasz do Radomia? Weź udział w ankiecie

  Czy zrezygnowałbyś z dojazdów samochodem, gdyby z twojej miejscowości do Radomia kursowały busy, a komunikacja w mieście byłaby dla ciebie darmowa? A może wolałbyś dojeżdżać rowerem po sieci bezpiecznych ścieżek? Odpowiedzi na takie pytania ma dostarczyć tworzony właśnie plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Mieszkańcy Powiatu Radomskiego mogą wziąć udział w anonimowej ankiecie na ten temat.

   

 • 2021.02.02

  Konkurs Rozświetlony Powiat Radomski rozstrzygniety

  W poniedziałek, 1.02.2021 r. Waldemar Trelka - starosta radomski nagrodził zwycięzców pierwszej edycji konkursu Rozświetlony Powiat Radomski.
   
   
 • 2021.01.29

  Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w Chwałowicach

  Od 1 września 2021 roku na oświatowej mapie powiatu pojawi się nowa placówka - Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach. Będzie łączyć najlepsze elementy dawnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, czyli kursy zawodowe i kwalifikacyjne z ofertą edukacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, przy którym powstanie nowa Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. To jedna z najważniejszych decyzji, jakie podjęli radni powiatu podczas sesji, która odbyła się w piątek, 29 stycznia.

 • 2021.01.27

  Edukacyjny sukces szkół technicznych w Pionkach i Iłży

   W ogólnopolskim rankingu edukacyjnym Perspektywy technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach oraz technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych imienia Stanisława Staszica w Iłży znalazły się w pierwszej dwudziestce najlepszych szkół tego typu w województwie mazowieckim. Technikum "Czerwonego" jest drugą najlepszą, a technikum w Iłży trzecią szkołą tego rodzaju w całym regionie radomskim.  

Kalendarium

«luty2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.