Tarcza Antykryzysowa

Breadcrumbs

Treść strony

POMOC PUBLICZNA

Informacja 14.1. Departament Rynku Pracy przedstawia niżej pismo Pani Aliny Nowak, Podsekretarza Stanu w MRPiPS do Dyrektorów PUP z dnia 6 kwietnia 2020 r. znak
DRP-II.0211.13.1.2020.KDB w sprawie pytań z zakresu pomocy publicznej dotyczącej pożyczek dla mikroprzedsiebiorców.

 

Data odpowiedzi: 7 kwietnia 2020 r.

 

Pytanie 14.2.:  Czy nowe instrumenty udzielane dla przedsiębiorców są pomocą de minimis?

Odpowiedź:

Nie, stanowią one – zgodnie z art. 15 zzh, pomoc publiczną.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 14.3.: Jak rozumieć zapisy art. 15zzzh Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - , że wsparcie dot art. 15zzb - 15zze stanowi pomoc publiczną , mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie KE (..) czy należy kontrolować limit udzielonej pomocy i jak - czy tylko w SHRIMP?

Odpowiedź:

Dofinansowanie lub rezygnacja z dochodzenia odsetek przy zwrocie dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)

Pomoc może być udzielona pod warunkiem, że:

1.            Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r. ze zm.);

2.            Pomoc będzie udzielana nie później niż do 31 grudnia 2020 r. ;

3.            Pomoc przyznana przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych uwarunkowana jest jej nie przeniesieniem w części lub w całości na producentów surowców i nie jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez zainteresowane przedsiębiorstwa.

4.            Wartość pomocy nie przekracza, łącznie z inną pomoc udzielaną zgodnie z Sekcją 3.1 Tymczasowych ram, kwoty 800 000 EUR na jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów unijnych (limit 800 000 EUR jest osobny w stosunku do pomocy de minimis, przez co wartość dotychczas otrzymanej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wartość pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce - beneficjent może otrzymać jednocześnie pomoc de minimis w wysokości do 200 000 EUR/100 000 EUR oraz pomoc publiczną w wysokości do 800 tys. EUR).

5.            W przypadku gdy Przedsiębiorca w składanym Wniosku wpisze w części C, że wnosi o dofinansowanie za okres 3 miesięcy, wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych we Wniosku np. gdy we Wniosku Przedsiębiorca wpisał, że spadek obrotów w jego firmie wyniósł co najmniej 30%, to wypłacane przez 3 miesiące dofinansowanie będzie obliczone na tej podstawie i nie będzie można go zmienić. Zatem jeśli Przedsiębiorca przewiduje, że wysokość spadku obrotów będzie wyższa     i chciałby z tego tytułu otrzymać wyższe dofinansowanie, powinien złożyć co miesiąc nowy Wniosek na kolejny miesiąc, w którym przedstawi za każdym razem właściwą wysokość spadku obrotów.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 14.3: „Czy w związku z brzmieniem art. 15 zzzh ww. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. pożyczkobiorca winien składać dodatkowe oświadczenia dotyczące pomocy publicznej oraz czy powiatowy urząd pracy winien wystawiać zaświadczenia o udzielonej pomocy publicznej?”

Odpowiedź:

Tak, pożyczkobiorca musi wypełnić Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Jeśli nie został on wypełniony w momencie składania wniosku, pożyczkobiorca powinien być poproszony o jego uzupełnienie.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 14.4: „Nasze wątpliwości dotyczą weryfikacji sytuacji przedsiębiorcy w związku z udzielaniem pomocy publicznej, oczekujemy pisemnej informacji ministerstwa dot. zwolnienia PUP na moment podpisania umowy z obowiązku wypełnienia przez pracodawcę oświadczenia oraz wyraźnego stanowiska czy będzie trzeba uzupełnić ten dokument na dzień podpisania umowy, czy w innym terminie, jakim?”

Odpowiedź:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Pożyczkobiorca będzie mógł uzupełnić w terminie późniejszym.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 14.5: Czy udzielona pomoc publiczna na podstawie art. 15zzb, 15zzc, 15zze ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) wymaga zgłoszenia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Jeżeli tak, to jaki kod podstawy prawnej, kod formy pomocy oraz kod przeznaczenia pomocy należy wykazać w Sprawozdaniu  o udzielonej pomocy publicznej w aplikacji SHRIMP?"

Odpowiedź:

Wyjaśnienia ze strony UOKiK:

https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3982

Pomoc publiczna udzielana w związku z sytuacją wywołaną COVID-19 podlega raportowaniu, jak każda inna pomoc publiczna. W celu skutecznego monitorowania tej pomocy, prowadzone są obecnie prace legislacyjne, mające na celu wprowadzenie nowych kodów dla ustaw i nowych przeznaczeń pomocy.

Będziemy informować o możliwości i sposobie sprawozdawania pomocy udzielanej w związku z COVID-19. Zamieścimy tutaj wkrótce nowe kody przeznaczeń pomocy oraz znowelizowane rozporządzenie sprawozdawcze*.

Prosimy o śledzenie informacji na stronie Urzędu.

*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 1871) - zawiera instrukcję sporządzenia sprawozdania.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 14.6.  Czy nowe instrumenty udzielane dla przedsiębiorców są pomocą de minimis?

Odpowiedź:

Nie, stanowią one – zgodnie z art. 15 zzh, pomoc publiczną.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 14.7. Jak rozumieć zapisy art. 15zzzh Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - , że wsparcie dot art. 15zzb - 15zze stanowi pomoc publiczną , mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie KE (..) czy należy kontrolować limit udzielonej pomocy i jak- czy tylko w SHRIMP?

 

Odpowiedź:

Dofinansowanie lub rezygnacja z dochodzenia odsetek przy zwrocie dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)

Pomoc może być udzielona pod warunkiem, że:

1.            Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r. ze zm.);

2.            Pomoc będzie udzielana nie później niż do 31 grudnia 2020 r. ;

3.            Pomoc przyznana przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych uwarunkowana jest jej nie przeniesieniem w części lub w całości na producentów surowców i nie jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez zainteresowane przedsiębiorstwa.

4.            Wartość pomocy nie przekracza, łącznie z inną pomoc udzielaną zgodnie
z Sekcją 3.1 Tymczasowych ram, kwoty 800 000 EUR na jedno przedsiębiorstwo
w rozumieniu przepisów unijnych (limit 800 000 EUR jest osobny w stosunku do pomocy de minimis, przez co wartość dotychczas otrzymanej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wartość pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce - beneficjent może otrzymać jednocześnie pomoc de minimis w wysokości do 200 000 EUR/100 000 EUR oraz pomoc publiczną w wysokości do 800 tys. EUR).

5.            W przypadku gdy Przedsiębiorca w składanym Wniosku wpisze w części C, że wnosi o dofinansowanie za okres 3 miesięcy, wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych we Wniosku np. gdy we Wniosku Przedsiębiorca wpisał, że spadek obrotów w jego firmie wyniósł co najmniej 30%, to wypłacane przez 3 miesiące dofinansowanie będzie obliczone na tej podstawie i nie będzie można go zmienić. Zatem jeśli Przedsiębiorca przewiduje, że wysokość spadku obrotów będzie wyższa     i chciałby z tego tytułu otrzymać wyższe dofinansowanie, powinien złożyć co miesiąc nowy Wniosek na kolejny miesiąc, w którym przedstawi za każdym razem właściwą wysokość spadku obrotów.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Informacja 14.8. Departament Rynku Pracy przedstawia niżej zestawienie pytań i odpowiedzi dotyczących art. 15zzb – 15zzd w kontekście pomocy publicznej, opracowane przez Departament Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK w związku z wydaniem w dniu 23 kwietnia 2020 r. decyzji w sprawie SA.56922 - Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 - dopłaty do wynagrodzeń, ulgi podatkowe i w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne środki. Zestawienie to zostało  przekazane do wiadomości i wykorzystania przez Departament Rynku Pracy w dniu 27 kwietnia
2020 r.

 

Data odpowiedzi: 27 kwietnia 2020 r.

Pytanie 14.9: W związku z rozszerzeniem katalogu uprawnionych do otrzymania mikropożyczki w ramach tarczy antykryzysowej o osoby samozatrudnione pojawia się pytanie dotyczące wniosku o tę pomoc. Przedsiębiorcy odnotowują problem przy wypełnianiu załącznika do wniosku. Należy w nim stwierdzić czy w ramach walki z COVID-19 otrzymali już pomoc publiczną. Jeśli tak, podać datę i kwotę. Problem tkwi w tym, że za pomoc publiczną uznaje się zwolnienie z obowiązku opłacania składek za okres marzec-maj 2020, ale jak tłumaczy ZUS, w tej sprawie wystarczy złożyć wniosek, ale Zakład nie wyda w tej sprawie decyzji. Zwolnienie, według interpretacji ZUS, "należy się z ustawy". Jaką zatem datę przyznania pomocy należy wskazać skoro informacje o umorzeniu maja być wysyłane "wstecznie"? Z automatu rodzi to pytanie, jaką kwotę należy wpisać? Czy należy zsumować łączną wartość należnych składek za okres umorzenia, o który wnioskował przedsiębiorca?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisami, ZUS informuje płatnika o dokonanym zwolnieniu. Informacja o zwolnieniu będzie zamieszczona na profilu płatnika w PUE lub wysłana pocztą (gdy płatnik nie ma PUE). W informacji będzie zamieszczone w jakiej wysokości została udzielona pomoc w zł i EURO oraz jaka jest data udzielenia pomocy. Datą udzielenia pomocy jest data rozstrzygnięcia, czyli umorzenia należności. Pierwsze zwolnienia z opłacania składek za marzec 2020 r. zostaną zrealizowane w ostatnim tygodniu kwietnia.

Data odpowiedzi: 21 kwietnia 2020 r. Autor odpowiedzi: Departament Ubezpieczeń Społecznych MRPiPS.

 

Informacja 15: Pomoc Publiczna udzielana na podstawie art. 15zzb, 15zzc, 15 zzd i 15zze – stanowisko UOKiK :

Odpowiedź:

Pomoc udzielana na podstawie art. 15zzb, 15zzc, 15 zzd i 15zze ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz 374, 567 i 568), została notyfikowana KE jako pomoc zgodna z warunkami określonymi w Komunikacie Komisji z 19 marca 2020 r. Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/01 z 20.3.2020) zmienionym Komunikatem Komisji  z 3 kwietnia 2020 r. Zmiany w tymczasowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 112 I/01  z 4.4.2020) - dalej Tymczasowe Ramy. Na ten moment - tj. do czasu wydanie decyzji KE - nie jest jeszcze przesądzone, czy pomoc ta zostanie zakwalifikowana jako pomoc z sekcji 3.1 czy 3.10.

W odniesieniu do pomocy udzielanej zgodnie z sekcją 3.1 Tymczasowych Ram, Komisja wprost określiła, iż pomoc można przyznawać w formie m.in. dotacji bezpośrednich, pod warunkiem że łączna wartość nominalna takich środków pozostanie poniżej całkowitego pułapu wynoszącego 800 000 EUR na przedsiębiorstwo; wszystkie dane liczbowe muszą zostać podane w kwotach brutto, tj. przed odliczeniem podatków lub innych opłat. Tym samym istotna jest wyłącznie wartość nominalna pomocy, nie podlegająca dyskontowaniu.

W odniesieniu do pomocy określonej w sekcji 3.10, KE w ogóle nie wymaga natomiast monitorowania takiej pomocy (mimo to, zgodnie z przepisami krajowymi ona również powinna być sprawozdawana do UOKiK). Mając to na uwadze, a także tymczasowy charakter przedmiotowej regulacji i nadmierne obciążenia administracyjne, które może powodować dyskontowanie udzielanej pomocy, zdaniem UOKiK nie należy dyskontować pomocy udzielanej na podstawie art. 15zzb, 15zzc, 15 zzd i 15zze ww. ustawy.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

UWAGA: patrz informacja UOKiK nr 14.8

 

Pytanie 16: Co w przypadku kiedy przedsiębiorcy ubiegają się o wsparcie w ZUS, ale nie otrzymali jeszcze decyzji, czy powinni takie dane umieszczać w formularzu pomocy publicznej jako otrzymaną pomoc?

Odpowiedź:

W formularzu pomocy publicznej przedsiębiorca zawiera tylko te informacje, które są potwierdzone przez organ przyznający wsparcie w ramach pomocy publicznej. Jeśli przedsiębiorca nie otrzymał informacji o tym od kiedy otrzymuje wsparcie i w jakiej kwocie, nie ma możliwości uzupełnienia jej w formularzu.

Data odpowiedzi: 15 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-IV.0211.2.BPS.2020. Adresat pisma: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

wstecz

Aktualności

 • 2021.02.22

  Coraz lepsza kondycja szpitali w Pionkach oraz Iłży

  - Chcemy, aby nasze szpitale wybierane przez lekarzy i pacjentów jako dobre miejsce do pracy oraz leczenia w nowoczesnych warunkach. To nasza wizja, która powinna spełnić się jeszcze w tej kadencji samorządowej – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

 • 2021.02.17

  W Krzyżanowicach powstanie Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

  Powiat Radomski zrealizuje budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach koło Iłży. Nowa placówka ma zapewniać wszechstronne wsparcie i opiekę dorosłym osobom niepełnosprawnym. Inwestycję wspomogło wysokie dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na ten cel samorząd powiatowy uzyskał blisko 3 miliony złotych. Budowa ma zakończyć się w połowie 2022 roku.

 • 2021.02.16

  Projektują obwodnicę Skaryszewa. Mieszkańcy mogą zgłaszać opinie

  Spółka projektowa Arkas-Projekt, działająca w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaprasza mieszkańców miasta i gminy Skaryszew do zgłaszania opinii, dotyczących projektowanej obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej numer 9.

   

 • 2021.02.11

  Szczepienia dla nauczycieli w szpitalach w Pionkach i Iłży

  Szpitale powiatowe w Pionkach oraz Iłży będą realizowały szczepienia nauczycieli: pierwsza z placówek od 1 marca, zaś druga z nich już od 12 lutego. W sumie chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 wyraziło już kilkuset nauczycieli z różnych typów szkół w Powiecie Radomskim.

      

 • 2021.02.08

  Zima na drogach powiatu radomskiego

  W poniedziałek rano wszystkie drogi powiatowe w Powiecie Radomskim były przejezdne, chociaż na niektórych odcinkach warunki są bardzo trudne. Sytuacja na „powiatówkach” nie różni się zbytnio od stanu dróg wojewódzkich i krajowych. Wszystko przez mróz, ciągłe opady śniegu i silny wiatr, który w wielu miejscach nawiewa tak zwane jęzory śniegu.

   

 • 2021.02.05

  Władze Powiatu Radomskiego pozyskały ponad 218 milionów złotych

  Jak poinformował Waldemar Trelka, starosta radomski, w 2020 roku do budżetu Powiatu Radomskiego pozyskano ponad 218 milionów złotych. Największą pulę stanowiły środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazane na wniosek starosty dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z Tarczy Antykryzysowej. Oprócz tego pozyskiwano fundusze na przebudowę dróg powiatowych i powiatową służbę zdrowia.

   

 • 2021.02.03

  Budowa szpitala w Pionkach bez zakłóceń

  Trwa budowa pawilonu zabiegowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach. Największa od dwóch dekad inwestycja Powiatu Radomskiego jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Cała budowa ma potrwać do połowy sierpnia 2021 roku.

   

 • 2021.02.03

  Dojeżdżasz do Radomia? Weź udział w ankiecie

  Czy zrezygnowałbyś z dojazdów samochodem, gdyby z twojej miejscowości do Radomia kursowały busy, a komunikacja w mieście byłaby dla ciebie darmowa? A może wolałbyś dojeżdżać rowerem po sieci bezpiecznych ścieżek? Odpowiedzi na takie pytania ma dostarczyć tworzony właśnie plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Mieszkańcy Powiatu Radomskiego mogą wziąć udział w anonimowej ankiecie na ten temat.

   

 • 2021.02.02

  Konkurs Rozświetlony Powiat Radomski rozstrzygniety

  W poniedziałek, 1.02.2021 r. Waldemar Trelka - starosta radomski nagrodził zwycięzców pierwszej edycji konkursu Rozświetlony Powiat Radomski.
   
   
 • 2021.01.29

  Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w Chwałowicach

  Od 1 września 2021 roku na oświatowej mapie powiatu pojawi się nowa placówka - Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach. Będzie łączyć najlepsze elementy dawnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, czyli kursy zawodowe i kwalifikacyjne z ofertą edukacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, przy którym powstanie nowa Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. To jedna z najważniejszych decyzji, jakie podjęli radni powiatu podczas sesji, która odbyła się w piątek, 29 stycznia.

Kalendarium

«marzec2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.