Tarcza Antykryzysowa

Breadcrumbs

Treść strony

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW (ART. 15zzb SPECUSTAWY COVID-19)

 1. DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW (ART. 15zzb SPECUSTAWY COVID-19)

 

Pytanie 3.1.: Czy w przypadku gdy pracownikiem jest student, zatrudniony na umowę zlecenie, może on być objęty wsparciem w ramach art.15 zzb?

Odpowiedź:

Może, z tym, że dofinansowaniu podlegać będzie w tym przypadku jedynie część wynagrodzenia studenta.

Powyższe wynika z faktu, iż nie podlegają ubezpieczeniom społecznym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy- zlecenia, jeżeli osoby te są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami – do ukończenia 26 lat. Zasady tej nie stosuje się nie stosuje się do osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej.

Odpowiedź: 7 kwietnia 2020 r.

 

Pytanie 3.2. Czy będzie możliwe łączenie wsparcia pracodawców zgodnie z art. 15 zza,
art. 15 zzb oraz art. 15 zzc ustawy z równoległą realizacją umów z urzędem pracy w ramach instrumentów rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (np. doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy, prace interwencyjne, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej)?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 15zzb ust. 12 ustawy COVID-19 przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Powyższe oznacza, że przedsiębiorca może się ubiegać o inne formy wsparcia przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrukcjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1478, z późn. zm.) i je otrzymać w części, w której nie pokrywa się ono z ww. dofinasowaniem.

W praktyce będzie to oznaczało, że pracodawca nie może otrzymać np.:

 • refundacji, której mowa w art. 51a ust. 1 ustawy,
 • refundacji część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych,
 • pokrycia kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych pracodawcy, o których mowa w art. 47 ustawy,
 • refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c ustawy,
 • pokrycia kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia, o którym mowa w art. 60d ustawy,
 • refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia
  i składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7 ustawy.

W przypadku pożyczki, o której mowa w art. 15zzd ww. ustawy COVID-19, ustawa ta nie zawiera ograniczenia. Wobec powyższego mikroprzedsiebiorca, który otrzymał pożyczkę, może ubiegać się o wszystkie formy wsparcia przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia (…).

Data odpowiedzi: 8 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.23.2020.HR   

 

Pytanie 3.3. Czy przedsiębiorca, który korzysta z instrumentu w postaci umorzenia składek ZUS, może wystąpić o dofinansowanie do wynagrodzeń i składek pracowników z art.15zzb?

Odpowiedź:

Tak. Uzyskanie zwolnienia w ZUS nie wyklucza skorzystania ze wsparcia w ramach art.15zzb. W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne.  Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Data odpowiedzi: 8 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.23.2020.HR   

 

Pytanie 3.4. Czy mikroprzedsiębiorca, który skorzysta z instrumentu w postaci pożyczki (5 tys.), może skorzystać z instrumentu z art.15zzb?

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem, że nie wykorzysta kwoty pożyczki na finansowanie wynagrodzeń i składek.

Data odpowiedzi: 8 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.23.2020.HR   

 

Pytanie 3.5.: Czy dopuszczalne jest skorzystanie zarówno z dofinansowania wynagrodzeń pracowników w ramach instrumentu z FGŚP i w ramach art. 15zzb?

Odpowiedź:

Tak, ale jedynie pod warunkiem, że nie będzie ono dotyczyło tych samych pracowników.

Data odpowiedzi: 8 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.23.2020.HR   

 

Pytanie 3.6.: Czy ustawa umożliwia łączenie formy wsparcia, o której mowa w art. 15zzd z formą wskazaną w art. 15zzb?

Odpowiedź:

Pożyczka (art. 15zzd) docelowo może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Dofinansowanie w art. 15zzb jest wsparciem z przeznaczeniem na części kosztów wynagrodzeń pracowników. Zatem o ile pożyczka, nie została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników, te dwa instrumenty nie wykluczają się.

Data odpowiedzi: 8 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.23.2020.HR   

 

Pytanie 3.7.: Czy dofinansowanie o którym mowa w art. 15zzb i 15zzc (oraz pożyczka 15 zzd) może być przyznana przedsiębiorcy, który uzyska zwolnienie ze składek ZUS, o którym mowa w art. 31zo ustawy?

Odpowiedź:

Tak, te instrumenty nie wykluczają się. Jeśli przedsiębiorca został zwolniony ze składek ZUS – nie stanowią one części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie przy dofinansowaniu, to przedsiębiorca wybiera, na jaką część prowadzenia działalności przeznacza dofinansowanie i nie ma obowiązku sprawozdawczości przy tej usłudze.

Data odpowiedzi: 8 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.23.2020.HR   

 

Pytanie 3.8.: Czy w przypadku skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników
z instrumentu w ramach FGŚP (np. w 50%), przedsiębiorca może skorzystać
z dofinansowania pozostałej części tych wynagrodzeń z instrumentu w ramach art.15zzb?

Odpowiedź:

Nie. Takie połączenie instrumentów nie jest możliwe z uwagi na to, że wsparcie ma dotrzeć do jak najszerszej liczby przedsiębiorców.

Ponadto, ze środków FGŚP przedsiębiorca nie uzyska dofinansowania do wynagrodzenia pracownika jeśli już na danego pracownika otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia z innych źródeł. Podsumowując, jeśli przedsiębiorca skorzysta z  instrumentu w ramach art.15zzb, nie może skorzystać z instrumentu finansowanego ze środków FGŚP na tego samego pracownika.

Data odpowiedzi: 8 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.23.2020.HR   

 

Pytanie 3.9.: Czy do każdego pracownika objętego dofinansowaniem należy podać dokładną kwotę jego wynagrodzenia w miesiącu składania wniosku, w poprzednim, czy także za kolejne miesiące?

Odpowiedź:

Tak. W odniesieniu do każdego z pracowników, objętych wnioskiem o dofinansowanie
w ramach instrumentu dostępnego na podstawie art.15zzb wymagane jest podanie dokładnej kwoty jego wynagrodzenia brutto według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. Zatem jeżeli przedsiębiorca składa wniosek w kwietniu, to powinien w załączonym do niego oświadczeniu wskazać wartość wynagrodzenia brutto, która zostanie wypłacona pracownikowi za miesiąc kwiecień.

Data odpowiedzi: 10 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.2.3(2).2020.HR.

 

Pytanie 3.10.: Czy mikroprzedsiębiorca, który złożył już wniosek o zwolnienie ze składek ZUS może skorzystać z dofinansowania do wynagrodzenia pracowników ? Jeżeli tak, to w jaki sposób powinien być uzupełniony wniosek, jeżeli arkusz automatycznie po podaniu kwoty wynagrodzenia oblicza kwotę składek ZUS? (ZUS).

Odpowiedz:

Tak, przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania do części kosztów wynagrodzeń pracowników. Kalkulator został skonstruowany w ten sposób, że jeśli przedsiębiorca zaznaczy w odpowiedniej rubryce, że skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek w ZUS to kalkulator obliczy tylko dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń.

Data odpowiedzi: 10 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.2.3(2).2020.HR.

 

Pytanie 3.11. Czy jako osoba samozatrudniona starająca się o otrzymanie zwolnienia ze składek ZUS mogę jednocześnie starać się o dofinansowanie dla samozatrudnionych z Urzędu Pracy?

Odpowiedź:

Tak, te instrumenty nie wykluczają się. Jeśli przedsiębiorca został zwolniony ze składek ZUS – nie stanowią one części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie przy dofinansowaniu, to przedsiębiorca wybiera, na jaką część prowadzenia działalności przeznacza dofinansowanie i nie ma obowiązku sprawozdawczości przy tej usłudze. Dodatkowo sam fakt złożenia wniosku nie dyskwalifikuje z otrzymania wsparcia na którykolwiek z tych instrumentów.

Data odpowiedzi: 10 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.2.3(2).2020.HR.

 

Pytanie 3.12.: Klientka chciałaby skorzystać z dofinansowania do pensji dla części pracowników, na jakiej podstawie ma dobrać pracowników, aby nie przedstawiono jej zarzutu dyskryminacji?

Odpowiedź:

Przedsiębiorca może wystąpić o dofinansowanie dla wszystkich pracowników lub dla części
z nich, decyzja należy do przedsiębiorcy. Aby otrzymać dofinansowanie przedsiębiorca musi spełnić warunki określone w art. 15zzb ustawy.

Data odpowiedzi: 10 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.2.3(2).2020.HR.

 

Pytanie 3.12.: Klientka posiada firmę - 20 osób, chce skorzystać z dofinansowania do pensji. Czy o to dofinansowanie ma się starać dla wszystkich pracowników? Klientka chce zwolnić 2 osoby, czy może wnioskować o dofinansowanie dla pozostałych 18? Czy ma nie zwalniać tych 2 osób i wnioskować o dofinansowanie dla wszystkich? Czy klientka może starać się o dofinansowanie np. dla 19 osób, a 1 zmniejszyć etat i również wnioskować o dofinansowanie?

Odpowiedź:

Jeśli przedsiębiorca spełnia warunki określone w art. 15zzb ustawy to może złożyć wniosek
o dofinansowanie dla wszystkich pracowników, jeśli zwolni część załogi wówczas może wystąpić z wnioskiem na pozostałą część. Nie ma znaczenia wysokość etatu.

Data odpowiedzi: 10 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.2.3(2).2020.HR.

 

Pytanie 3.13. Czy dofinansowanie, o którym mowa w art. 15 zzb, 15 zzc może być przyznane wnioskodawcy, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź:

Aby ubiegać się o wsparcie w art. 15 zzb- 15 zzc przedsiębiorca musi mieć aktywną działalność gospodarczą. Dodatkowo okres, który został uwzględniony do obliczenia spadku obrotów (zarówno w 2020 r. jak i 2019 r.), musi być w czasie, gdy działalność była aktywna.

Wyjaśnienie:

 •            w przypadku dofinansowania, o którym mowa w art. 15 zzc działalność musi być aktywna na czas otrzymywania wsparcia oraz po zakończeniu jego otrzymywania – przez okres równy temu okresowi. Wynika to bezpośrednio z artykułu;

•             w przypadku art. 15 zzb przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania
w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. Zatem działalność nie może być zawieszona. Wynika to bezpośrednio z artykułu;

•             celem tych instrumentów jest zniwelowanie skutków covid-19, jeśli działalność była zawieszona (w okresie wykorzystanym do obliczenia spadku obrotów), spadek obrotów nie mógł nastąpić w wyniku covid-19.

Data odpowiedzi: 10 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.2.3(2).2020.HR.

 

Pytanie 3.14.: Czy dofinansowanie, o którym mowa w art. 15 zzb może być przyznane przedsiębiorcy, którego pracownicy przebywają na bezpłatnych urlopach.

Odpowiedź:

Dofinansowanie, o którym mowa w artykule 15 zzb nie może być przyznane przedsiębiorcy, którego pracownicy przebywają na bezpłatnych urlopach. Celem dofinansowania jest koszt części wynagrodzeń i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. Jak wynika z art. 174 § 2 k.p., okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Dodatkowo okres urlopu bezpłatnego stanowi przerwę w realizacji obowiązków i praw pracowniczych u pracodawcy. W konsekwencji należy przyjąć, że pracodawca nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne za takiego pracownika w czasie, gdy ten przebywa na urlopie bezpłatnym.

Data odpowiedzi: 10 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.2.3(2).2020.HR.

 

Pytanie 3.15.: Firma transportowa zatrudnia aktualnie około 100 pracowników. W obecnej sytuacji firma odnotowała spadek obrotów. Pytanie jest następujące, czy jeżeli rok temu firma zatrudniała znacznie mniej osób i jej obroty były na podobnym poziomie jak w chwili obecnej przy znacznie większej liczbie osób podczas epidemii koronawirusa to jak wykazać spadek obrotu z ostatnich miesięcy w porównaniu do roku 2019? Firma chciałaby się ubiegać o dofinansowanie do pensji pracowników. Chodzi konkretnie o wykaz obrotów w ujęciu ilościowym. Firma ponadto miała znaczeni mniej ciężarówek w roku 2019 niż w roku 2020.

Odpowiedź:

Aby przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie spadek obrotów musi wynosić co najmniej 30%. Spadek należy policzyć w następujący sposób: PROCENTOWY SPADEK  OBROTÓW W 2020R. W PORÓWNANIU DO 2019 R.(spadek obrotów należy obliczyć wg wzoru: (x-y)/y∗100gdzie: x oznacza sumę łącznych obrotów w okresie 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 r., oznacza sumę łącznych obrotów w okresie analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2019 r.

Data odpowiedzi: 10 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.2.3(2).2020.HR.

 

Pytanie 3.16. Czy skorzystanie przez przedsiębiorcę z możliwości zwolnienia z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGSP za okres od 1 marca do 31 maja (art. 31zo) pozbawia go możliwości uzyskania dofinansowania części kosztów wynagrodzenia pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych (art. 15zzb)? Wątpliwości powstają w kontekście przepisu art. 15zzb ust. 12, stanowiącego, ze przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Odpowiedź:

Uzyskanie zwolnienia w ZUS nie wyklucza skorzystania ze wsparcia w ramach art.15zzb. W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Data odpowiedzi: 10 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.II.0211.5.22.2020.AMT. Adresat pisma: Przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów PUP.

Pytanie 3.17.: Jaka powinna być wpisana data we wniosku o udzieleniu dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników ………w części C -  data wejścia w życie ustawy – zgodnie z opisem  czy data złożenia wniosku po ogłoszeniu naboru?

Odpowiedź:

Powinna być to data nie wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

Data odpowiedzi: 10 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.II.0211.5.22.2020.AMT. Adresat pisma: Przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów PUP.

 

Pytanie 3.18.: Czy dofinansowanie wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej należy się pracodawcy, który zatrudnia obecnie pracowników, jednakże pracownicy przebywają na zasiłku opiekuńczym wypłacanym przez ZUS bądź na zwolnieniu chorobowym wypłacanym z ubezpieczenia chorobowego?

Odpowiedź:

Nie. Dofinansowanie może być przyznane, jeżeli w danym miesiącu jest ono faktycznie wypłacane przez przedsiębiorcę. Jeżeli płatność przejął ZUS i przedsiębiorca nie ponosi faktycznie kosztów, to nie może otrzymać dofinansowania.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 3.19: Czy wśród pracowników objętych dofinansowaniem ujmować pracowników sprawujących aktualnie opiekę nad dzieckiem do lat 8?

Odpowiedź:

Nie. Dofinansowanie może być przyznane, jeżeli w danym miesiącu jest ono faktycznie wypłacane przez przedsiębiorcę. Jeżeli płatność przejął ZUS i przedsiębiorca nie ponosi faktycznie kosztów, to nie może otrzymać dofinansowania.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 3.20: Jak prawidłowo określić status mikroprzedsiębiorcy i stan zatrudnienia
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 7 ust. 3. Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy), określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich     i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Ta zasada stosuje się więc do weryfikacji, czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcą.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 3.21: Czy firma która rozpoczęła działalność we wrześniu 2019 może otrzymać dofinansowanie wynagrodzeń za kwiecień-czerwiec 2020?

Odpowiedź:

Nie. Należy przyjąć, że przedsiębiorca starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, oraz dofinansowanie dla samozatrudnionych, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku.  Tak, aby przedsiębiorca mógł wykazać spadek obrotów (odpowiednio o co najmniej 30,50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020).

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 3.21: Czy jeśli pracodawca uzyska świadczenia na ochronę miejsc pracy na podstawie art. 15g specustawy w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia może się ubiegać o dofinansowanie z art. 15 zzb w wysokości uzupełniającej do kwoty 90% minimalnego wynagrodzenia czyli w wysokości 40%

Odpowiedź:

Nie. Takie połączenie instrumentów nie jest możliwe z uwagi na to, że wsparcie ma dotrzeć do jak najszerszej liczby przedsiębiorców.

Ponadto, ze środków FGŚP przedsiębiorca nie uzyska dofinansowania do wynagrodzenia pracownika jeśli już na danego pracownika otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia z innych źródeł (np. z art. 15 zzb). Podsumowując, jeśli przedsiębiorca skorzysta z instrumentu  w ramach art.15zzb, nie może skorzystać z instrumentu finansowanego ze środków FGŚP na tego samego pracownika. Instrumenty nie będą się wykluczały jeśli nie zostaną wykorzystane na tych samych pracowników.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 3.22: Czy o dofinansowanie wynagrodzeń może ubiegać się także Zakład Aktywności Zawodowej, którego organizatorem jest powiat i posiada on status samorządowego zakładu budżetowego zatrudniającego pracowników na poziomie średniego przedsiębiorstwa?

Odpowiedź:

O dofinansowanie może ubiegać się mikro, mały lub średni przedsiębiorca.

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1.) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2.) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym  z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1.) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2.) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Z kolei za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1.) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2.) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego  z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 3.23: Czy z dofinansowania może skorzystać przedsiębiorca, który zatrudnia jedną osobę na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego?

Odpowiedź:

Może on skorzystać z dofinansowania, ale jedynie jako samozatrudniony, gdyż zgodnie przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy wyłącza m.in. zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 3.24: Czy przedsiębiorcy zatrudniający jedynie studentów w wieku do 26 roku życia korzystający z ustawowego zwolnienia z płacenia za te osoby składek ZUS mogą otrzymać wsparcie w postaci dofinansowania ich wynagrodzeń, oczywiście w sytuacji gdy wystąpił spadek obrotów o co najmniej 30%?

Odpowiedź:

Tak.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 3.25: Czy do stanu zatrudnienia wlicza się osoby przebywające na urlopach macierzyńskich?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z art. 7 ust. 3. Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy), określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich    i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 3.26: Proszę o doprecyzowanie kwoty dofinansowania jaką mogą otrzymać przedsiębiorcy za zatrudnionych pracowników (50% kwoty minimalnego wynagrodzenia + 50 % składek na ubezpieczenie społeczne, czy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenie + 100% składek na ubezpieczenie społeczne)?

Odpowiedź:

Kwota składek odnosi się do części dofinansowanego wynagrodzenia, czyli jeżeli finansowane jest 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, to refundacja składek dotyczy tych 50%.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 3.27: Jaki jest termin wypłaty pierwszego świadczenia w przypadku form art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze?

Odpowiedź:

Środki w ramach ww. instrumentów będą wypłacane Przedsiębiorcy maksymalnie w trzech miesięcznych równych  transzach, niezwłocznie po złożeniu przez Przedsiębiorcę w danym miesiącu oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z udzieleniem dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników( w przypadku  art. 15 zzc) lub oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane ( w przypadku art. 15zzb)

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 3.28: Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania zatrudniania pracowników objętych umowa przez okres równy okresowi dofinansowania, pod rygorem zwrotu dofinansowania. Co w przypadku gdy to pracownik złoży wypowiedzenie umowy o pracę ?

Odpowiedź:

W takim przypadku pracodawca zwraca proporcjonalnie tę część świadczenia, która byłaby należna na tego pracownika  od dnia zakończenia pracy do końca danego miesięcznego okresu dofinansowania.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 3.29: Jak obliczyć spadek obrotów w przypadku gdy firma funkcjonuje krócej niż rok? Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim.

Odpowiedź:

Okres, który został uwzględniony do obliczenia spadku obrotów (zarówno w 2020 r. jak i 2019 r.), musi być w czasie, gdy działalność była aktywna.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-V.070.9.20.2020.EF. Adresat: PUP w Kędzierzynie – Koźle.                                               

 

Pytanie 3.30. Ile musi istnieć firma żeby móc ubiegać się o formy art. 15zzb, 15zzc
oraz 15zze? W zasadach opublikowanych do ww. form brak jest informacji od kiedy musi istnieć firma by móc ubiegać się o wsparcie oraz czy wnioskodawcą może być pracodawca/ przedsiębiorca, który ma zawieszoną działalność gospodarczą?

Odpowiedź:

Art. 15zzd. 1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Aby ubiegać się o wsparcie w art. 15 zzb - 15 zzc przedsiębiorca musi mieć aktywną działalność gospodarczą. Dodatkowo okres, który został uwzględniony do obliczenia spadku obrotów (zarówno w 2020 r. jak i 2019 r.), musi być w czasie, gdy działalność była aktywna.

Wyjaśnienie:

 • W przypadku dofinansowania, o którym mowa w art. 15 zzc działalność musi być aktywna na czas otrzymywania wsparcia oraz po zakończeniu jego otrzymywania – przez okres równy temu okresowi. Wynika to bezpośrednio z artykułu;
 • W przypadku art. 15 zzb przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania
  w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. Zatem działalność nie może być zawieszona. Wynika to bezpośrednio z artykułu;
 • Celem tych instrumentów jest zniwelowanie skutków COVID-19, jeśli działalność była zawieszona (w okresie wykorzystanym do obliczenia spadku obrotów), spadek obrotów nie mógł nastąpić w wyniku COVID-19.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-V.070.9.20.2020.EF. Adresat: PUP w Kędzierzynie – Koźle.                                                

 

Pytanie 3.31: Jaki jest termin wypłaty pierwszego świadczenia w przypadku form art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze?

Odpowiedź:

Na podstawie wniosku i umowy w sprawie udzielenia pożyczki, urząd pracy (działający z upoważnienia Starosty) przekazuje niezwłocznie środki na rachunek wskazany we wniosku przez mikroprzedsiębiorcę, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy przez obie strony.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-V.070.9.20.2020.EF. Adresat: PUP w Kędzierzynie – Koźle

 

Pytanie 3.32: Czy dofinasowanie może zostać udzielone przedsiębiorcy, który ze względu na rozpoczęcie działalności gospodarczej w roku ubiegłym, nie jest w stanie oszacować spadku obrotów w stosunku do analogicznych dwóch miesięcy kalendarzowych roku ubiegłego i porównać ich do miesięcy przypadających po 1 stycznia 2020 r.?

Odpowiedź:

Możliwość przyznania, a co za tym idzie - także dostępna wysokość wsparcia, oferowanego przedsiębiorcom w ramach art. 15 zzb "specustawy" - zgodnie z wolą ustawodawcy, opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Należy zatem przyjąć, że przedsiębiorca, starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. W innym przypadku bowiem nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r.

 

Pytanie 3.33: Czy podmioty, które w okresie styczeń-marzec 2019 miały zawieszoną działalność gospodarczą i nie mają możliwości dokonania porównania okresu z 2019 do okresu z 2020 roku, mogą skorzystać ze wsparcia z art. 15 zzb?

Odpowiedź:

Możliwość przyznania, a co za tym idzie - także dostępna wysokość wsparcia, oferowanego przedsiębiorcom w ramach art. 15 zzb "specustawy" - zgodnie z wolą ustawodawcy, opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020. W okresie wskazanych do wyliczenia spadku obrotów 2 kolejnych miesięcy roku bieżącego oraz analogicznych 2 miesięcy roku poprzedniego, działalność gospodarcza nie mogła być zawieszona. Działalność musiała być wykonywana, aby przedsiębiorca mógł obliczyć obroty, a w rezultacie wskazać ich spadek.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r.

 

Pytanie 3.34: Co w przypadku jeśli przedsiębiorca skorzysta ze wsparcia i w trakcie zatrudnienia pracownik złoży wypowiedzenie umowy o pracę? Czy będzie to skutkowało zwrotem?

Odpowiedź:

W odniesieniu do instrumentu w ramach art. 15zzb przyjmuje się, że dokumentem bazowym, do którego odnoszą się kolejne miesięczne oświadczenia o zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem, jest pierwsze oświadczenie składane wraz z nim. Jeżeli stan zatrudnienia pracowników objętych wnioskiem w kolejnym miesiącu będzie inny od początkowego, to przedsiębiorca otrzyma proporcjonalnie pomniejszone dofinansowanie. Oświadczenie przedsiębiorcy jest bowiem składane co miesiąc i w sytuacji, kiedy pracownik już nie pracuje, należy go nie uwzględniać lub wpisać  w przypadku kosztów wynagrodzenia czy składek 0 zł.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r.

 

Pytanie 3.35: Jak należy rozumieć zapis mówiący o tym, że przedsiębiorca „nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych”?

Odpowiedź:

Zapis mówiący o „tych samych kosztach” należy odnieść wprost do celu, na który przedsiębiorca może przeznaczyć dane wsparcie. Na przykład przedsiębiorca może skorzystać  z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników (…) w ramach instrumentu z art.15 zzb i pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, lecz z zastrzeżeniem, że koszty pożyczki nie mogą posłużyć do pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od nich składek.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r.

 

Pytanie 3.36: Czy przedsiębiorca, który korzysta ze wsparcia w ramach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oferowanego podmiotom, realizującym prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej i inne formy finansowane z Funduszu Pracy, może skorzystać ze wsparcia w ramach „specustawy”?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 15zzb ust. 12 ustawy COVID-19 przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane  z innych środków publicznych.

Powyższe oznacza, że przedsiębiorca może się ubiegać o inne formy wsparcia przewidziane   w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instrukcjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1478, z późn. zm.) i je otrzymać w części, w której nie pokrywa się ono z ww. dofinasowaniem. W praktyce będzie to oznaczało, że pracodawca nie może otrzymać np.:

 • refundacji, której mowa w art. 51a ust. 1 ustawy,
 • refundacji część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych,
 • pokrycia kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych pracodawcy, o których mowa w art. 47 ustawy,
 • refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c ustawy,
 • pokrycia kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia, o którym mowa w art. 60d ustawy,
 • refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia
  i składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7 ustawy.

W przypadku pożyczki, o której mowa w art. 15zzd ww. ustawy COVID-19, ustawa ta nie zawiera ograniczenia. Wobec powyższego mikroprzedsiebiorca, który otrzymał pożyczkę, może ubiegać się o wszystkie formy wsparcia przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia (…).

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r.

 

Pytanie 3.37.: "Czy formy wsparcia  realizowane przez pup  wykluczają się w którymś zakresie z usługami świadczonymi przez ZUS? np. przyznane zwolnienie ze składek ZUS pozwala starać się o art. 15zzb lub inne?"

Odpowiedź:

Obie wskazane formy się nie wykluczają. Jednakże w przypadku uzyskania zwolnienia ze składek ZUS skutkuje ono w tym zakresie, że przedsiębiorca starający się także o dofinansowanie w ramach art. 15zzb może w jego ramach uzyskać jedynie dofinansowanie do części wynagrodzeń. Szczegółowa informacja została zawarta w odpowiedzi na pytanie 15.7.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.38: „Czy pracodawca, który nie może wykazać spadku obrotów do analogicznych miesięcy roku poprzedniego (prowadzi krócej działalność), może skorzystać z pomocy zawartej w art. 15 zzb oraz 15 zzc?”

Odpowiedź:

Nie może skorzystać. Możliwość przyznania, a co za tym idzie - także dostępna wysokość wsparcia, oferowanego przedsiębiorcom w ramach art. 15 zzb  oraz art. 15zzc"specustawy" - zgodnie z wolą ustawodawcy, opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30,50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Należy zatem przyjąć, że przedsiębiorca, starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne lub o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. W innym przypadku bowiem nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.39: „Czy podmioty, które w okresie styczeń-marzec 2019 miały zawieszoną działalność gospodarczą i nie mają możliwości dokonania porównania z okresem z poprzedniego roku mogą skorzystać ze wsparcia z art. 15 zzb?”

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 15zzb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) warunkiem koniecznym przyznania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników jest  spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Został on zdefiniowany w art. 15zzb ust. 3 ww. ustawy .

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej w okresie styczeń-marzec 2019 r. nie można porównać z analogicznym okresem 2020 r. i określić spadku obrotu.

Wobec powyższego warunek, o którym mowa w art. 15zzb ust. 1 ww. ustawy nie został spełniony.

W związku z powyższym podmioty, które w okresie styczeń-marzec 2019 miały zawieszoną działalność gospodarczą nie mogą skorzystać z wsparcia z art. 15zzb ww. ustawy. Należy bowiem przyjąć, że przedsiębiorca, starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku, w tym także w okresie 2 miesięcy roku ubiegłego, które mają posłużyć do wykazania spadku obrotów względem dwóch miesięcy roku bieżącego. W okresie, w którym wykazywany jest spadek obrotów, działalność gospodarcza nie mogła być zawieszona. W innym przypadku pracodawca nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych. Okres, w odniesieniu do którego należy wyliczyć spadek obrotów przesuwa się bowiem o te miesiące, w których działalność była zawieszona.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.40.: a) „Czy z pożyczek mogą korzystać spółki? b) Czy spółki, które nie zatrudniają mogą skorzystać ze wsparcia art. 15zzc?”.

Komentarz DRP: chyba autorowi chodziło o art. 15 zzb. Art. 15zzc dotyczy bowiem przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

Odpowiedź:

Ad a.

Forma prawna działalności nie ma znaczenia w przypadku ubiegania się o pożyczkę. Mogą się o nią starać również spółki, o ile posiadają status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz.1292).

Ad. b.

Dofinansowanie, o którym mowa w art. 15zzb ust. 1 ustawy o COVID-19 może otrzymać przedsiębiorca zatrudniający pracownika na podstawie umowy pracę (zdanie 1 z art. 15g ust. 4, do którego odsyła art. 15zzb ust. 1 ustawy o COVID-19) lub na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną (art. 15zzb ust. 2 ustawy o COVID-19) . Wobec powyższego spółka nie zatrudniająca pracownika nie może dostać dofinansowania, o którym mowa w art. 15zzb ustawy o COVID-19.

Ponadto wskazać należy, że omawiana forma wsparcia ma na celu złagodzenia negatywnych skutków wywołanych przez stan epidemii w działalności przedsiębiorców, w szczególności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, planowane jest ich wsparcie poprzez dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.41: "Czy ma znaczenie przy dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia i składek... art.15 zzb, że jeden z pracowników złożył wypowiedzenie 3-miesięczne w dniu 31.01.2020r. czyli pracuje do 30.04.2020r.? Czy należy takiego pracownika objąć wnioskiem i starać się o dofinansowanie, skoro należy utrzymać pracowników w zatrudnieniu przez kolejne miesiące?"

Odpowiedź:

Można takiego pracownika objąć wnioskiem, ale po wygaśnięciu zatrudnienia przedsiębiorca ma obowiązek skorygowania comiesięcznego oświadczenia o tego pracownika. Obowiązek utrzymania pracownika w zatrudnieniu nie dotyczy bowiem czynności prawnych, jak rozwiązanie/ wygaśnięcie umowy o pracę, czy losowych – śmierć pracownika. Odnosi się on bowiem jedynie do działań z winy pracodawcy.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.42: "Czy pracodawca, który skorzysta ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, może ubiegać się o dofinansowanie tylko wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, czy może te dwie formy pomocy się wykluczają, z uwagi, że jeśli PUP będzie dofinansowywał wynagrodzenie to tylko i wyłącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne?"

Odpowiedź:

Zarówno pracodawca, jak i przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników może skorzystać z obu wymienionych instrumentów wsparcia. Jednakże w takim przypadku uzyskania zwolnienia ze składek ZUS skutkuje ono w tym zakresie, że przedsiębiorca starający się także o dofinansowanie w ramach art. 15 zzb może w jego ramach uzyskać jedynie dofinansowanie do części wynagrodzeń.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.43: "Czy przedsiębiorca, który ma przyznaną refundację w ramach prac interwencyjnych lub dofinansowania wynagrodzenia osób 50+,  może starać się o dofinansowania w ramach "tarczy" na tych pracowników? Czy może, ale wykluczając we wniosku tych konkretnych pracowników?"

Odpowiedź:

Wsparcie, o którym mowa w art. 15zzb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwana dalej ustawą o COVID-19) polega na dofinansowaniu części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Natomiast:

1. W czasie prac interwencyjnych – starosta zwraca pracodawcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej;

2. Starosta może przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Jednocześnie w myśl art. 15zzb ust. 12 ww. ustawy o COVID-19 przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Wobec powyższego, pracodawca lub przedsiębiorca, który otrzymał refundację w ramach prac interwencyjnych lub dofinansowania wynagrodzenia osób 50+ (w tym samym czasie i za tych samych pracowników) w ramach dofinansowania, o którym mowa w art. 15zzb ustawy o COVID-19, może otrzymać dofinansowanie wynagrodzenia pracownika, w części która nie została sfinansowana w ramach prac interwencyjnych (czy dofinansowania wynagrodzenia osób 50+).

W przeciwnym razie doszłoby do sfinansowania tych samych kosztów ze środków publicznych.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.44.: "Jeśli przy dofinansowaniu z art. 15 zzb pracownik zwolni się sam lub zostanie zwolniony dyscyplinarnie, czy przedsiębiorca będzie musiał zwrócić dofinansowanie na tę osobę czy za wszystkie, bo  nie utrzymał pracownika w zatrudnieniu? Czy powinien złożyć wyjaśnienia tej sytuacji czy ewentualnie uzupełnić stan zatrudnienia innym pracownikiem?"

Odpowiedź:

W ramach instrumentu z art. 15 zzb po wygaśnięciu zatrudnienia z winy pracownika przedsiębiorca ma jedynie obowiązek skorygowania comiesięcznego oświadczenia o tego pracownika. Obowiązek utrzymania pracownika w zatrudnieniu nie dotyczy bowiem czynności prawnych, jak rozwiązanie/ wygaśnięcie umowy  o pracę, czy losowych – śmierć pracownika. Odnosi się on bowiem jedynie do działań    z winy pracodawcy. W ramach tej formy wsparcia nie ma również obowiązku uzupełniania stanu zatrudnienia.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.45: "Zgodnie z przepisami art. 15zzb ust. 8 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. W jaki sposób Urząd powinien egzekwować od Przedsiębiorcy potwierdzenie spełnienia powyższego zapisu po zakończeniu okresu dofinansowania, jeżeli zapisy umowy nie regulują powyższej kwestii?"

Odpowiedź:

W przypadku nie dotrzymania zobowiązań umownych przedsiębiorca, na mocy postanowień umowy o dofinansowanie ma obowiązek zwrotu otrzymanego dofinansowania w całości lub w części. Urząd pracy ma prawo do przeprowadzenia kontroli  u przedsiębiorcy  w przedmiocie właściwej realizacji umowy o dofinansowanie. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, a w sytuacji gdy nie będzie to możliwe, Strony poddadzą spór rozpoznaniu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Urzędu Pracy.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.46: Czy dofinansowanie wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej należy się pracodawcy, który zatrudnia obecnie pracowników, jednakże pracownicy przebywają na zasiłku opiekuńczym wypłacanym przez ZUS bądź na zwolnieniu chorobowym wypłacanym z ubezpieczenia chorobowego?

Odpowiedź:

Nie. Dofinansowanie może być przyznane, jeżeli w danym miesiącu jest ono faktycznie wypłacane przez przedsiębiorcę. Jeżeli płatność przejął ZUS i przedsiębiorca nie ponosi faktycznie kosztów, to nie może otrzymać dofinansowania.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.47: Czy wśród pracowników objętych dofinansowaniem ujmować pracowników sprawujących aktualnie opiekę nad dzieckiem do lat 8?

 

Odpowiedź:

Nie. Dofinansowanie może być przyznane, jeżeli w danym miesiącu jest ono faktycznie wypłacane przez przedsiębiorcę. Jeżeli płatność przejął ZUS i przedsiębiorca nie ponosi faktycznie kosztów, to nie może otrzymać dofinansowania.

 

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.48: Czy może otrzymać dofinansowanie przedsiębiorca jeżeli w części, te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych – tzn. firmy, które dostały środki w ramach projektu zatrudniły osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych.

Pytanie 3.48.1: Czy pracodawca, który otrzymuje refundację wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych lub dofinansowanie zatrudnienia osoby powyżej 50 roku życia będzie mógł ubiegać się o refundację wynagrodzenia w części wynagrodzenia i ZUS, za które nie otrzymuje dofinansowania w ramach zawartej umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 15zzb ust. 12 i 15zzc ust. 10 ustawy COVID-19 przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Powyższe oznacza, że przedsiębiorca może się ubiegać o inne formy wsparcia przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrukcjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1478, z późn. zm.) i je otrzymać w części, w której nie pokrywa się ono z ww. dofinasowaniem. W praktyce będzie to oznaczało, że pracodawca nie może otrzymać np.:

-              refundacji, której mowa w art. 51a ust. 1 ustawy,

-              refundacji część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych,

-              pokrycia kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych pracodawcy, o których mowa w art. 47 ustawy,

-              refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c ustawy,

-              pokrycia kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia, o którym mowa w art. 60d ustawy,

-              refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7 ustawy.

W przypadku pożyczki, o której mowa w art. 15zzd ww. ustawy COVID-19, ustawa ta nie zawiera ograniczenia. Wobec powyższego mikroprzedsiebiorca, który otrzymał pożyczkę, może ubiegać się o wszystkie formy wsparcia przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia (…).

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

Data odpowiedzi: 8 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.14.2020.JK. Adresat pisma: Departament Funduszy w MRPiPS przygotowujący odpowiedzi na zapytania PUP z województwa mazowieckiego.

 

Pytanie 3.49: Ile musi istnieć firma żeby móc ubiegać się o formy art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze? W zasadach opublikowanych do ww. form brak jest informacji od kiedy musi istnieć firma by móc ubiegać się o wsparcie oraz czy wnioskodawcą może być pracodawca/ przedsiębiorca, który ma zawieszoną działalność gospodarczą.

Odpowiedź:

Możliwość przyznania, a co za tym idzie - także dostępna wysokość wsparcia, oferowanego przedsiębiorcom w ramach art. 15 zzb (a także 15 zzc i 15 zze) specustawy - zgodnie z wolą ustawodawcy, opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego
z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Należy zatem przyjąć, że przedsiębiorca, starający się o dofinansowanie, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. W innym przypadku bowiem nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie3.50: Czy jeśli pracodawca uzyska świadczenia na ochronę miejsc pracy na podstawie art. 15g specustawy w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia może się ubiegać o dofinansowanie z art. 15 zzb w wysokości uzupełniającej do kwoty 90% minimalnego wynagrodzenia czyli w wysokości 40%.

Odpowiedź:

Nie. Takie połączenie instrumentów nie jest możliwe z uwagi na to, że wsparcie ma dotrzeć do jak najszerszej liczby przedsiębiorców.

Ponadto, ze środków  FGŚP przedsiębiorca nie uzyska dofinansowania do wynagrodzenia pracownika jeśli już na danego pracownika otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia  z innych źródeł (np. z art. 15 zzb). Podsumowując, jeśli przedsiębiorca skorzysta z instrumentu w ramach art.15zzb, nie może skorzystać z instrumentu finansowanego ze środków FGŚP na tego samego pracownika. Instrumenty nie będą się wykluczały jeśli nie zostaną wykorzystane na tych samych pracowników.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.51. Czy o dofinansowanie wynagrodzeń może ubiegać się także Zakład Aktywności Zawodowej, którego organizatorem jest powiat i posiada on status samorządowego zakładu budżetowego zatrudniającego pracowników na poziomie średniego przedsiębiorstwa?

Odpowiedź:

O dofinansowanie zgodnie z art. 15zzb może ubiegać się przedsiębiorca (mikro, mały lub średni przedsiębiorca) w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. -  Prawo przedsiębiorców.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.52. Jak wynika z zasad przedsiębiorca nie może się ubiegać o dofinansowanie jeżeli otrzymał bądź otrzyma na ten cel inne środki publiczne. Czy ten zapis dotyczy również trwających umów na prace interwencyjne, dofinansowania +50?  

Odpowiedź:

Tak.

Jeżeli tak:

  1. - jeżeli przedsiębiorca ma zatrudnionych 6 pracowników, z czego dwóch jest zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, to czy na pozostałych 4 może złożyć?

Tak, na pozostałych 4 może złożyć.

  1. - jeżeli wpłynie wniosek na wszystkich czy możemy przyznać w części tylko na tych nie finansowanych przez nas?

Tak.

  1. - czy może jednak umowy na interwencje i + 50 powinny zostać zawieszone, pracodawca korzysta z dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej a po wymaganym okresie zatrudnienia umowy odwieszamy?

Jest to, zgodnie z art. 15 zzf, uzależnione od decyzji starosty  i pracodawcy.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.53:. Czy dofinansowanie w ramach EFS, będzie wypłacane także za pracodawcę, zatrudniającego min. 1 osobę, który ma także stałe wynagrodzenie prowadząc firmę?

Odpowiedź:

Tak (uwaga - art. 15zzb. dotyczy przedsiębiorców).

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.54:. Czy z dofinansowania może skorzystać przedsiębiorca, który zatrudnia jedną osobę na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego?

Odpowiedź:

Może on skorzystać z dofinansowania, ale jedynie jako samozatrudniony, gdyż zgodnie przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy wyłącza m.in. zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.55:. Czy do stanu zatrudnienia wlicza się osoby przebywające na urlopach macierzyńskich?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z art. 7 ust. 3. Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy), określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.56:. Proszę o doprecyzowanie kwoty dofinansowania jaką mogą otrzymać przedsiębiorcy za zatrudnionych pracowników (50% kwoty minimalnego wynagrodzenia + 50 % składek na ubezpieczenie społeczne, czy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenie + 100% składek na ubezpieczenie społeczne)?

Odpowiedź:

Kwota składek odnosi się do części dofinansowanego wynagrodzenia, czyli jeżeli finansowane jest 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, to refundacja składek dotyczy tych 50%.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.57:. Czy prowadzony przez urzędy pracy nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń powinien być prowadzony w sposób ciągły (tj. przez 3 miesiące - do 30.06.2020 r.), czy określony w czasie, np. będzie trwał 14 dni, lub czy do wyczerpania środków EFS?

Odpowiedź:

Nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń w ramach art. 15 zzb powinien być prowadzony przez 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.  Po zakończeniu naboru powinny być ogłaszane następne nabory.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.58:. Punkt VI. 4. Wytycznych stanowi, iż wnioski powinny być złożone w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru – czy po tym terminie możliwe będzie wnioskowanie o wsparcie (firma może za marzec mieć jeszcze dobrą sytuację, ale za kwiecień i maj będzie pogorszenie)?

Odpowiedź:

Na obecnym etapie założono 14 –dniowy termin na składanie wniosków, po zakończonym naborze dyrektor pup powinien ogłosić kolejny itd.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.59:  Jaki jest termin wypłaty pierwszego świadczenia w przypadku form art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze?

Odpowiedź:

Środki w ramach ww. instrumentów będą wypłacane przedsiębiorcy niezwłocznie po złożeniu przez przedsiębiorcę w danym miesiącu oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z udzieleniem dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (w przypadku  art. 15 zzc) lub oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.60: W odniesieniu do art. 15zzb ust. 3 ustawy o „Tarczy"- co w przypadku kiedy przedsiębiorca otworzył działalność gospodarczą w drugiej połowie 2019r. i zatrudnia pracowników i nie jest w stanie wykazać obrotów z okresu 2 miesięcy analogicznych
z 2019r. względem 2 miesięcy kolejnych przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020r. Przepis wyłącza ze wsparcia przedsiębiorców którzy otworzyli działalność po 1 kwietnia 2019r
.

Odpowiedź:

Możliwość przyznania przedsiębiorcom wsparcia oraz jego wysokość - w ramach art. 15 zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (…) - opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30,50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Należy zatem przyjąć, że przedsiębiorca starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. W innym przypadku bowiem nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.61:  Czy zgodnie z art. 15zzb ust.10  oraz 15zzc ust. 8,  powiatowy urząd pracy powinien ogłosić nabór na 14 dni, a później kolejny, skoro przedsiębiorca składa wniosek do właściwego urzędu pracy w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru.

Odpowiedź:

W celu zapewnienia stałego wsparcia dla pracodawców na lokalnym rynku pracy zasadne jest, aby dyrektor urzędu pracy ogłaszał nabór wniosków w trybie ciągłym. Oznacza to, że po zakończeniu jednego naboru urząd pracy powinien ogłosić niezwłocznie kolejny nabór. 

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.62: Co należy rozumieć przez pojęcie „może być przyznane w wysokości.. "? Czy Starosta sam może podjąć decyzję o wysokości dofinansowania? Jeżeli tak to jakie kryteria powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości dofinansowania i czy powinno się w takiej sytuacji wprowadzić wewnętrzne regulaminy?

Odpowiedź:

To znaczy, że po pozytywnie rozpatrzonym wniosku, może zostać przyznane dofinansowanie. Wysokość kwoty jest stała (według trzech kategorii procentowego spadku obrotu) oraz jest jednoznacznie wskazana zarówno w artykule jak i we wniosku.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.63: Czy podmioty, które w okresie styczeń-marzec 2019 miały zawieszoną działalność gospodarczą i nie mają możliwości dokonania porównania z okresem z poprzedniego roku mogą skorzystać ze wsparcia z art. 15 zzb?

Odpowiedź:

Nie, w chwili obecnej nie mogą. Należy bowiem przyjąć, że przedsiębiorca, starający się
o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku, w tym także w okresie 2 miesięcy roku ubiegłego, które mają posłużyć do wykazania spadku obrotów względem dwóch miesięcy roku bieżącego. W okresie, w którym wykazywany jest spadek obrotów, działalność gospodarcza nie mgła być zawieszona. W innym przypadku pracodawca nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych. Okres, w odniesieniu do którego należy wyliczyć spadek obrotów przesuwa się bowiem o te miesiące, w których działalność była zawieszona.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.64: W jaki sposób firmy, które wykazują straty mogą porównać okresy i wykazać spadek obrotów?

Odpowiedź:

Możliwość przyznania, a co za tym idzie - także dostępna wysokość wsparcia, oferowanego przedsiębiorcom w ramach art. 15 zzb specustawy - zgodnie z wolą ustawodawcy, opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty  i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Należy zatem przyjąć, że przedsiębiorca, starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. W innym przypadku bowiem nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.65:  Co w przypadku jeśli przedsiębiorca skorzysta ze wsparcia i w trakcie zatrudnienia PRACOWNIK złoży wypowiedzenie umowy o pracę? Czy będzie to skutkowało zwrotem?

Odpowiedź:

W takim przypadku, w ramach instrumentu z art. 15 zzb, pracodawca powinien w kolejnym oświadczeniu wykazać zmianę w ilości zatrudnionych osób, a następnie będzie zobowiązany do proporcjonalnego zwrotu środków, otrzymanych na tego pracownika. 

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.66: Przepisy specustawy z mocy prawa umożliwiają cudzoziemcom dłuższe wykonywanie pracy w oparciu o posiadane zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jeżeli uprawnienia z nich wynikające kończyłyby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (art. 15zzq ww. specustawy). Analogicznie z mocy prawa przedłużeniu ulega ważność dokumentów pobytowych (art. 15z i 15zd ww. ustawy).  Czy jest możliwość dofinansowania do wynagrodzeń (art.15zzb  oraz 15d specustawy) zatrudnionych legalnie cudzoziemców? Wielu przedsiębiorców pyta o taką możliwość.

Odpowiedź:

Tak. W ustawie nie ma wskazania obywatelstwa pracownika, na którego wynagrodzenie przedsiębiorca może wnioskować o dofinansowanie.

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Pytanie 3.67: Aby przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie, spadek obrotów musi wynosić co najmniej 30%. Spadek należy policzyć w następujący sposób: PROCENTOWY SPADEK OBROTÓW W 2020r W PORÓWNANIU DO 2019r. (spadek obrotów należy obliczyć wg wzoru: (x-y)/y100gdzie: x oznacza sumę łącznych obrotów w okresie 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 r., oznacza sumę łącznych obrotów w okresie analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2019 r. Odpowiedź powyższa pokazuje obliczenia spadku obrotów w ujęciu wartościowym. Proszę o wskazanie metody obliczania  spadku obrotów w ujęciu ilościowym.

Odpowiedź:

Ministerstwo jest w trakcie procedury dostosowania kalkulatora tak, aby przedsiębiorca mógł wyliczyć spadek obrotów w ujęciu ilościowym.

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Pytanie 3.68: Zgodnie z opinią MFiPR - Przedsiębiorca starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. Tak, aby przedsiębiorca mógł wykazać spadek obrotów (odpowiednio o co najmniej 30,50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). W związku z powyższą interpretacją, proszę o odniesienie się do art. 15g ust. 9 pkt 2 (wsparcie z FGŚP nie wymaga prowadzenia działalności w roku 2019).

Odpowiedź:

Nie można porównać tych dwóch instrumentów ponieważ art. 15g ust. 9 pkt. 2 określa inne  zasady wyliczania spadku obrotów przez przedsiębiorcę aniżeli art. 15zzb ust.4 pkt. 1, 2, i 3 oraz art.15zzc ust.3 pkt.

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Pytanie 3.69: Czy przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie lub refundację z Urzędu Pracy, na którym ciąży obowiązek zwrotu otrzymanego od tutejszego Urzędu wsparcia, czyli jest naszym dłużnikiem, może otrzymać środki finansowe wynikające z art.15zzb - 15zze?

Odpowiedź:

Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie lub refundację z Urzędu Pracy oraz ciąży obowiązek zwrotu otrzymanego od tutejszego Urzędu wsparcia, może otrzymać środki finansowe wynikające z art.15zzb - 15zze. Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) nie uzależniają przyznania ww. wsparcia od wcześniejszego wywiązania się z zobowiązań wobec urzędu. Nie mniej jednak, niewywiązanie się przez pracodawcę / przedsiębiorcę ze wcześniejszego zobowiązania wobec urzędu pracy może budzić wątpliwość dotyczącą racjonalności wydatkowania środków publicznych. Ostateczną decyzję podejmuje w tej kwestii starosta.

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Pytanie 3.70: Jak należy wyliczyć spadek obrotów przedsiębiorstwa / spółdzielni, które prowadzą kilka odrębnych gałęzi produkcji. Co w przypadku kiedy spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dotyczy tylko jednej z gałęzi produkcji, a pracowników nie można, ze względu na specyfikę zadań, przesunąć do realizacji innych prac. Czy taki pracodawca może się ubiegać o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych tylko w tej gałęzi, która została dotknięta spadkiem obrotów w związku z wystąpienia COVID-19"?

Odpowiedź:

Zgodnie  z art. 15 zzb ustawy o Covid-19 przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca decyduje których pracowników chce objąć dofinansowaniem i wykazuje ich we wniosku.  Warunkiem uzyskania wsparcia jest również wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym o kolejno 30, 50 lub 80% . Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku. Różnorodna działalność gospodarcza ( pod względem wpisanych w CEIDG kodów PKD) jest traktowana jako całość, co oznacza, że  przedsiębiorca/ spółdzielnia spadek obrotów wylicza uwzględniając obroty całej działalności.

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Pytanie 3.71: Czy Powiatowy Urząd Pracy jest zobowiązany weryfikować oświadczenia składane przez pracodawcę/ przedsiębiorcę we wniosku o formy ustawy COVID-19 np. poprzez wywołanie usługi U7?

Odpowiedź:

Pracodawca składa oświadczenia m.in. o:

 • zatrudnianiu osób objętych wnioskiem
 • braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019r.
 • przeznaczeniu dofinansowania na koszty związane z wynagrodzeniami pracowników oraz składkami na ubezpieczenia społeczne, należnymi od tych wynagrodzeń
 • nie ubieganiu się o dofinansowanie na ten sam cel z innych środków publicznych
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –Prawo upadłościowe

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Pytanie 3.72: Porównanie okresów z roku bieżącego z analogicznym okresem roku minionego jeśli obejmuje on luty (np. 1 luty – 31 marca), z uwagi na to, że w bieżącym roku luty liczy 29 dni, obejmu różne liczby dni (różnica o 1 dzień). Dla 2019 roku ten okres to 59 dni, a dla 2020 roku to 60 dni. Czy wobec dla porównania analogicznych okresów jego ramy należy określić datami dziennymi (jak wyżej w przykładzie) czy też wskazać daty dla konkretnej liczby 59 dni (np. dla roku 2019 byłyby by daty 1 luty – 31 marca, a analogiczny okres dla 2020 roku obejmowałby daty 1 luty 30 marca)?

 

Odpowiedź:

Warunkiem uzyskania wsparcia w zakresie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.  Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego. Jeżeli okres porównawczy rozpoczyna się w innym dniu niż początek miesiąca kalendarzowego, to należy od tego dnia cofając się o 60 dni kalendarzowych obliczyć początek tego okresu. Zarówno w 2019 r. jak i w 2020 r. należy liczyć 60 dni kalendarzowych.

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

 

Pytanie 3.73: Czy komornik, który nie jest uznawany za przedsiębiorcę, może skorzystać z instrumentów wprowadzonych ustawą antykryzysową?

Odpowiedź:

Jeżeli komornik nie jest przedsiębiorcą zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców  i nie spełnia kryteriów określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695.) nie może ubiegać się o wsparcie w zakresie :

 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy ( art. 15zzb)
 • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników (art. 15zzc)
 • niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd)

 

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Pytanie 3.74: Czy spółka cywilna może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w ramach   art. 15 zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.  poz. 374, z późn. zm.)?

Odpowiedź:

Zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców, przedsiębiorcą nie jest spółka cywilna. Natomiast przedsiębiorcą jest każdy wspólnik spółki cywilnej. Wspólnicy spółki cywilnej w przypadku zatrudniania pracowników, występują jako zbiorowy pracodawca. W związku z powyższym z wnioskiem o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powinien wystąpić uprawniony wspólnik (lub wspólnicy) do reprezentowania ww. pracodawcy zbiorowego.

Data odpowiedzi: 29 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.122.2020.PK. Adresat: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.75: Co w sytuacji, w której przedsiębiora złożył wniosek o pomoc w ramach art. 15zzb ustawy o szczególnych rozwiązaniach (…) i jeszcze przed jego rozpatrzeniem przez urząd pracy wypłacił już wynagrodzenia swoim pracownikom? Czy w takiej sytuacji urząd pracy powinien udzielić wsparcia w ramach ww. instrumentu, mając na uwadze, że będzie to de facto refundacja, a nie dofinansowanie?

Odpowiedź:

Wejście w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), wprowadziło zmianę w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (…), w części dot. realizacji wsparcia w ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, o którym w art. 15zzb ust. 1 ww. ustawy. W części odnoszącej się do ww. pomocy zmiana spowodowała, że przedsiębiorcy przyznaje się dofinansowanie od miesiąca złożenia wniosku, a nie od dnia jego złożenia. Oznacza to, że w części przypadków, szczególnie na przełomie miesięcy, urzędy pracy mogą mieć do czynienia z sytuacją, w której przedsiębiorca złożył/złoży wniosek o dofinansowanie, i w trakcie jego rozpatrywania przez urząd pracy (co może ze względu na dużą liczbę wniosków potrwać dzień/dwa lub więcej) wypłacił/wypłaci pracownikom wynagrodzenia (o dofinansowanie których wnioskował/wnioskuje). Skutkiem takiej sekwencji zdarzeń jest/będzie to, że dofinansowanie de facto stało/stanie się refundacją ponieważ zostało/zostanie wypłacane przez urząd pracy już po zrealizowaniu przez przedsiębiorcę wypłat wynagrodzeń.

Wystąpienie sytuacji, w której przedsiębiorca dokonał/dokona wypłaty wynagrodzeń jeszcze przed rozpatrzeniem przez urząd pracy wniosku o dofinansowanie w ramach art. 15zzb ustawy o szczególnych rozwiązaniach (…), nie może stanowić dla urzędu pracy przesłanki do negatywnego rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia ww. wsparcia. Przedsiębiorca ma w takiej sytuacji również prawo do uzyskania pomocy w ramach art. 15zzb ww. ustawy.

Data odpowiedzi: 30 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-1.0211.125.2020.SS. Adresat: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.76: Czy przedsiębiorca może skorzystać jednocześnie z instrumentów w ramach
art. 15zzc i art. 15zzb?

 

Odpowiedź:

W instrumencie 15zzc - dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracownika. Za pracownika uznaje się osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy, zgodnie z Kodeksem Pracy. Zatem jeśli dany przedsiębiorca nawiązał umowę cywilnoprawną, ze zleceniobiorcą (tzw. umowa zlecenie) - nie jest traktowana w tym instrumencie jako zatrudnienie.

Jednocześnie według art. 15zzb, ten sam zleceniobiorca może zostać wykazany
w zatrudnieniu, jeśli przedsiębiorca chciałby ubiegać się o dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia
społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Zatem jeśli zachodzą ww. okoliczności, przedsiębiorca może ubiegać się zarówno o wsparcie w ramach art. 15zzb i 15zzc, o ile spełnia wszelkie wymogi tych instrumentów, z zaznaczeniem, że środki te nie mogą zostać przeznaczone na ten sam cel.

Data odpowiedzi: 30 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.107.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

 

Pytanie 3.77: Pytanie dotyczy  kalkulatora udostępnionego przy wnioskach o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy (art. 15zzb). Jak traktować złożone wnioski z załączonymi obliczeniami przed 22 04 2020 i ich wartościami, po sprawdzeniu z obecnym kalkulatorem wersji 4 … ? różnią się w obliczeniach. Mamy sami przeliczać ponownie, czy wzywać pracodawców do zmiany wniosku i uzupełnienia?

 

Odpowiedź:

W kalkulatorze do art. 15zzb (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy) dokonano zmiany polegającej na uzupełnieniu o składkę zdrowotną. Dotyczy to sytuacji, w której przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia ze składki ZUS (zgodnie z art. 31zo) a zwolnienie to oprócz składek na ubezpieczenia społeczne zawiera również zwolnienie ze składki zdrowotnej. Dlatego też nastąpiła zmiana w kalkulatorze i został on dostosowany do tej sytuacji.

DRP stoi na stanowisku, że wniosków złożonych przed zmianą kalkulatora nie ma konieczności zamiany, natomiast, po zakończonym okresie dofinansowania, przy końcowym rozliczeniu (zgodnie z § 3 Umowy), przedsiębiorca musi zwrócić do Urzędu Pracy środki nadmiernie pobrane.

Data odpowiedzi: 30 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.107.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

 

Pytanie 3.78.: Czy dofinasowanie może zostać udzielone przedsiębiorcy, który ze względu na rozpoczęcie działalności gospodarczej w roku ubiegłym, nie jest w stanie oszacować spadku obrotów w stosunku do analogicznych dwóch miesięcy kalendarzowych roku ubiegłego i porównać ich do miesięcy przypadających po 1 stycznia 2020 r.?

Odpowiedź:

Możliwość przyznania, a co za tym idzie - także dostępna wysokość wsparcia, oferowanego przedsiębiorcom w ramach art. 15 zzb „specustawy” - zgodnie z wolą ustawodawcy, opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Należy zatem przyjąć, że przedsiębiorca, starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. W innym przypadku bowiem nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.79: Czy podmioty, które w okresie styczeń-marzec 2019 miały zawieszoną działalność gospodarczą i nie mają możliwości dokonania porównania okresu z 2019 do okresu z 2020 roku, mogą skorzystać ze wsparcia z art. 15 zzb?

Odpowiedź:

Możliwość przyznania, a co za tym idzie - także dostępna wysokość wsparcia, oferowanego przedsiębiorcom w ramach art. 15 zzb „specustawy” - zgodnie z wolą ustawodawcy, opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020. W okresie wskazanych do wyliczenia spadku obrotów 2 kolejnych miesięcy roku bieżącego oraz analogicznych 2 miesięcy roku poprzedniego, działalność gospodarcza nie mogła być zawieszona. Działalność musiała być wykonywana, aby przedsiębiorca mógł obliczyć obroty, a w rezultacie wskazać ich spadek.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.80: W jaki sposób firmy, które wykazują straty mogą porównać okresy i wykazać spadek obrotów?

Odpowiedź:

Komplet dokumentów (zamieszczony m.in. na https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza ) zawiera m.in. Załącznik nr 2 do Wniosku - Wykaz pracowników, który zawiera imienną listę pracowników objętych Umową oraz 3 kalkulatory:  przy pomocy jednego kalkulatorów przedsiębiorca wpisując wysokość obrotów w swojej firmie oblicza procentowy spadek obrotów oraz procentową wysokość dofinansowania.

Obliczenie spadku obrotów dokonujemy według algorytmu: (x-y)/y*100

gdzie:

X= suma łącznych obrotów w okresie 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 r.

Y= suma łącznych obrotów w okresie analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych
w 2019 r.

Wynik, to procentowy spadek obrotów w 2020 r.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.81: Co w przypadku jeśli przedsiębiorca skorzysta ze wsparcia i w trakcie zatrudnienia pracownik złoży wypowiedzenie umowy o pracę? Czy będzie to skutkowało zwrotem?

Odpowiedź:

W odniesieniu do instrumentu w ramach art. 15zzb przyjmuje się, że dokumentem bazowym, do którego odnoszą się kolejne miesięczne oświadczenia o zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem, jest pierwsze oświadczenie składane wraz z nim. Jeżeli stan zatrudnienia pracowników objętych wnioskiem w kolejnym miesiącu będzie inny od początkowego, to przedsiębiorca otrzyma proporcjonalnie pomniejszone dofinansowanie. Oświadczenie przedsiębiorcy jest bowiem składane co miesiąc i w sytuacji, kiedy pracownik już nie pracuje, należy go nie uwzględniać lub wpisać  w przypadku kosztów wynagrodzenia czy składek 0 zł.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.82: Jak należy rozumieć zapis mówiący o tym, że przedsiębiorca „nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych”?

Odpowiedź:

Zapis mówiący o „tych samych kosztach” należy odnieść wprost do celu, na który przedsiębiorca może przeznaczyć dane wsparcie. Na przykład przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników (…) w ramach instrumentu z art.15 zzb i pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, lecz z zastrzeżeniem, że koszty pożyczki nie mogą posłużyć do pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od nich składek.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.83: Czy w ramach dofinansowania wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcom ze środków RPO można dofinansować wynagrodzenie mężczyzny z wykształceniem wyższym lub policealnym/ Pomaturalnym mającego kwalifikacje. W naszych umowach – kujawsko-pomorskie te osoby niespełniające definicji uczestnika projektu są wyłączone.  Pytanie wynika z tego że w pierwszej edycji RPO bieżącego okresu finansowania takie osoby mogły być finansowane.   

Odpowiedź:

W ramach RPO można dofinansować wynagrodzenie mężczyzn z wykształceniem wyższym lub policealnym/pomaturalnym mających kwalifikacje. Te warunki nie będą mieć zastosowania do osób pracujących, a takie są grupą docelową instrumentu dofinansowań do wynagrodzenia.

(odpowiedź konsultowana z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej)

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.84: Wniosek składany 28.04.2020 r.: 

 • dofinansowanie od 01.04 czy 28.04?

Odpowiedź:

Dofinansowanie za miesiąc, w którym zostało przyznane wsparcie.

 • okres 3 miesięcy liczony : od 01.04.2020 r. – 30.06.2020 r. + 3 miesiące

utrzymanie firmy od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.,  czy od 28.04.2020 r. – 28.07.2020 r. + utrzymanie firmy od 29.07.2020 r. do 29.10.2020 r.?
 

Odpowiedź:

Wedle ustawy, dofinansowanie przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku. Zatem jeśli dofinansowanie zostało przyznane od kwietnia na 3 miesiące, to przedsiębiorca dofinansowanie otrzyma za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec. Zgodnie ze zmianami zawartymi w ustawie przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

 • pierwsza transza po złożeniu wniosku np. 29.04, a czy kolejna może być wypłacona na początku maja po złożeniu oświadczenia, że w maju prowadzi działalność?

Odpowiedź:

Dofinansowanie powinno zostać wypłacone niezwłocznie, zgodnie z miesiącem za które zostało przyznane i niezwłocznie za każdy kolejny miesiąc wedle umowy z danym przedsiębiorcą.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.85: Czy wnioskodawca może złożyć zamiast jednego trzy wnioski (po jednym
w każdym miesiącu), np. w kwietniu (obroty za luty i marzec – spadek 35%),  w maju (obroty za marzec i kwiecień – spadek 60%),  w czerwcu (obroty za kwiecień i maj – spadek 95%) ? Jeśli tak to jak będzie liczony okres utrzymania firmy. Jeśli bierzemy pod uwagę, że okres utrzymania ma być taki jak dofinansowania , to umowa kwietniowa obejmowałaby maj, majowa - czerwiec, czerwcowa - lipiec. W tej sytuacji przedsiębiorca byłby w lepszej sytuacji niż składając wniosek od razu na 3 miesiące, bo wystarczyłoby utrzymać firmę do lipca zamiast do września.

Odpowiedź:

Z art. 15zzc ust. 3 wynika, że dotacja może zostać przyznana na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. We wniosku, w części D przedsiębiorca ma za zadanie wpisać, ilość miesięcy, na jakie ubiega się o wsparcie. Może zatem zdecydować, czy będzie to okres maksymalny (3 miesięcy) czy np. tylko na 1 miesiąc. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą skorzystać z opcji wielokrotnego składania wniosku, jeśli np. w następnym miesiącu będą mieli wyższy spadek obrotu i będą mogli ubiegać się o wyższą kwotę dofinansowania. Z zaznaczeniem, że wsparcie w sumie, nie może przekroczyć 3 miesięcy. Zatem przedsiębiorca będzie mógł złożyć w tym zakresie maksymalnie 3 wnioski. Należy natomiast zwrócić uwagę, że w świetle art. 15zzc ust. 8, wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, zatem wniosek w kolejnych miesiącach będzie można złożyć pod warunkiem ogłoszenia nowego naboru wniosków.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.86. Małe i średnie firmy. 1. Czy można złożyć wniosek o dofinansowanie, jeżeli spadek dochodów będzie dopiero po kwietniu czy maju?

2. Jak należy policzyć spadek obrotów, jeżeli w jednym miesiącu spadek obrotów wynosi 30%, a w kolejnym 80%? Czy trzeba w takim razie wnioskować 2 razy (np. z rozbiciem dofinansowania)?
3. W jaki sposób powinno się liczyć wynagrodzenie, jeżeli nie jest to stawka godzinowa, czy miesięczna, a np. wynagrodzenie za usługę (np. wynagrodzenie za jednego pacjenta)?

Odpowiedź:

Ad. 1. Jeśli spadek obrotów miał miejsce w kwietniu to przedsiębiorca może złożyć Wniosek w maju a przy obliczaniu spadku obrotu uwzględnić dane z marca i kwietnia. Natomiast jeśli spadek obrotów nastąpi w maju to postępujemy analogicznie jak poprzednio czyli Wniosek może zostać złożony w czerwcu natomiast do obliczenia spadku obrotów będą brane pod uwagę dane z kwietnia i maja ale sytuacja ta będzie możliwa pod warunkiem, że Dyrektor PUP ogłosi nabór wniosków w czerwcu.

Ad. 2 Spadek obrotów należy obliczyć wg wzoru: (x-y)/y∗100gdzie: x oznacza sumę łącznych obrotów w okresie 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 r., y oznacza sumę łącznych obrotów w okresie analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2019 r. Aby Przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie z art. 15zzb ustawy spadek obrotów musi wynosić co najmniej 30%.

Ad. 3 Wynagrodzenie, które podlega dofinansowaniu w ramach przepisów zawartych w art. 15zzb ustawy (tj. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne) to kwota brutto jaką pracodawca zobowiązał się wypłacać pracownikowi w umowie (o której mowa w ust. 1 przytoczonego powyżej artykułu ustawy).

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.87. Mikrofirma. Czy można skorzystać z różnych form dofinansowania do pensji pracowników, np. najpierw złożyć wniosek o dofinansowanie do pensji pracowników
z powodu przestoju ekonomicznego, a potem przejść na dofinansowanie do pensji pracowników w przypadku spadku obrotów firmy o co najmniej 80 procent?

Odpowiedź:

Dopuszczalne jest także skorzystanie zarówno z dofinansowania wynagrodzeń pracowników  w ramach instrumentu z FGŚP i w ramach art. 15zzb, ale jedynie pod warunkiem, że nie będzie ono dotyczyło tych samych pracowników, w tym samym okresie.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.88:  Mikrofirma do 9 osób. Czy świadczenia z tarczy antykryzysowej - niskooprocentowana pożyczka, dofinansowanie do pensji oraz zwolnienie składek nie wykluczają się wzajemnie oraz czy mogą być przyznane jednocześnie?

Odpowiedź:

Ww. instrumenty nie wykluczają wzajemnie, pod warunkiem, że nie przeznacza się ich na opłacenie kosztów działalności, które zostają pokryte z innych źródeł publicznych.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.89: Mikrofirma. Czy w ramach jednego zakładu pracy, pracodawca może wnioskować o obniżony wymiar czasu pracy z funduszu dla części pracowników (pracownicy produkcji), a dla drugiej części pracowników (administracja) wnioskować o dofinansowanie od starosty?

Odpowiedź:

Dopuszczalne jest skorzystanie zarówno z dofinansowania wynagrodzeń pracowników 
w ramach instrumentu z FGŚP i w ramach art. 15zzb, ale jedynie pod warunkiem, że nie będzie ono dotyczyło tych samych pracowników.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.90: Czy pracownicy w mikroprzedsiębiorstwie również mogą korzystać z pomocy Tarczy Antykryzysowej jeżeli od zeszłego roku są na urlopie wychowawczym?

Odpowiedź:

W ramach art. 15zzb to przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie do faktycznych kosztów wynagrodzenia i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników, a jeśli ich nie ponosi nie może otrzymać dofinansowania w ramach art. 15zzb.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.91: Czy można obniżyć wielkość etatu do np. 0.95, aby otrzymać dofinansowanie wynagrodzeń pracowników? Czy można równolegle skorzystać z umorzenia składek ZUS
i dofinansowania wynagrodzenia za pracowników z urzędu pracy?

Odpowiedź:

1.     TAK.

2. TAK - Uzyskanie zwolnienia w ZUS nie wyklucza skorzystania ze wsparcia
w ramach art. 15zzb. W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.92: Przedsiębiorca zatrudnia 2 osoby na pełny etat, od 15.03 nie ma żadnych wpływów. Na koniec III kw. zalegała z płatnością VAT, który został opłacony z 10-cio dniowym opóźnieniem wraz z odsetkami i pytania brzmi: czy może ubiegać się o dopłaty do wynagrodzeń czy to opóźnienie  dyskwalifikuje?

Odpowiedź:

We wniosku przedsiębiorca oświadcza o nie zaleganiu z uregulowaniem zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,  Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. Jeśli przedsiębiorca nie ma ww. zaległości  może ubiegać się o świadczenie.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.93. Klient prowadzi pod jednym nr NIP dwa rodzaje działalności: sklep spożywczy oraz usługi kosmetyczne i solarium. Chce skorzystać z ochrony miejsc pracy wyłącznie dla osób zatrudnionych w salonie kosmetycznym. W jaki sposób powinien wyliczyć poziom spadku obrotów wyłącznie tej działalności przy składaniu wniosku w dostępnym programie?

Odpowiedź:

Zgodnie  z art. 15 zzb ustawy o Covid-19 przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca decyduje których pracowników chce objąć dofinansowaniem i wykazuje ich we wniosku.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest również wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym o kolejno 30, 50 lub 80%. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku. Różnorodna działalność gospodarcza (pod względem wpisanych w CEIDG kodów PKD) jest traktowana jako całość, co oznacza, że  przedsiębiorca spadek obrotów wylicza uwzględniając obroty całej działalności.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.94:. Jak ujmować osoby przebywające na zasiłku chorobowym płatnym ze strony Pracodawcy ?

Odpowiedź:

W tej sytuacji Przedsiębiorca ujmuje tego pracownika/ów we Wniosku i po zakończonym okresie dofinansowania, przy końcowym rozliczeniu (zgodnie z § 3 Umowy), zwraca do Urzędu Pracy środki nienależnie pobrane.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.95: Co w sytuacji gdy Przedsiębiorca ma problem z wyliczeniem wynagrodzenia (np. dla pracy w systemie akordowym) ?

Odpowiedź:

W tej sytuacji sugerujemy Przedsiębiorcy skorzystanie z opcji składania wniosku co miesiąc – może to ułatwić kalkulację wysokości wynagrodzeń pracowników (kalkulacja będzie wówczas dotyczyła jednego miesiąca, a nie od razu trzech). W przypadku trudności z dokładnym wyliczeniem wysokości wynagrodzenia za wnioskowany okres, Przedsiębiorca może wskazać maksymalną wysokość przewidywanego wynagrodzenia, o które wnioskuje, a po zakończonym okresie dofinansowania, przy końcowym rozliczeniu (zgodnie z § 3 Umowy), zwrócić do Urzędu Pracy środki nienależnie pobrane.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.96: Pracodawca zatrudnia tylko pracowników na umowę zlecenia, nie zatrudnia żadnego na umowę o pracę. Czy może skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców ?

Odpowiedź:

Przedsiębiorca może, zatrudniając wyłącznie na umowę zlecenie, skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.97: Czy mogę starać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników będących na wymiarze czasu pracy pół etatu oraz niższych ?

Odpowiedź:

Tak, Przedsiębiorca może również składać wniosek gdy zatrudnia na mniej niż pełen etat.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.98: Czy w przypadku przyznania przedsiębiorcy dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 15 zzb dopuszcza się aneksowanie zawartych umów w zakresie pracowników zgłoszonych przez przedsiębiorcę we wniosku np. gdy pracownik się zwolni, a na jego miejsce zostanie przyjęty nowy ponadto czy w przypadku gdy pracownik sam się zwolni i nie zostanie w danym miesiącu zatrudniony nowy to czy przedsiębiorca ma dalej prawo korzystać z dofinansowania?

Odpowiedź:

Nie przewiduje się aneksowania umów w tym zakresie. W sytuacji gdy pracownik zwolni się z pracy a pracodawca nie zatrudni nikogo na jego miejsce wówczas pracodawca zwraca proporcjonalnie tę część dofinansowania, które byłoby należne na tego pracownika od dnia zakończenia pracy do końca danego miesięcznego okresu dofinansowania.

Natomiast w przypadku gdy po odejściu pracownika na jego miejsce zostanie zatrudniony kolejny  wówczas pracodawca nie zwraca otrzymanego dofinansowania ale po zakończeniu okresu dofinansowania, przy końcowym rozliczeniu (zgodnie z § 3 Umowy), zwraca do urzędu pracy środki nienależnie pobrane. Sytuacja taka może zaistnieć gdy np. osoba zatrudniona po odejściu innego pracownika otrzyma niższe wynagrodzenie niż to, o które Przedsiębiorca wnioskował. W takim przypadku różnicę należy zwrócić na konto urzędu pracy.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.99: Co należy rozumieć przez pojęcie „niestandardowe składki ZUS” wskazane w kalkulatorze stanowiącym załącznik do wniosku?

Odpowiedź:

Pojęcie „niestandardowe składki ZUS” zostało doprecyzowane w kalkulatorze.

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.I.0211.63.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP.

 

Pytanie 3.100 : Jeżeli pracodawca miał zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne (…) w okresie kwiecień – maj 2019r, ale je uregulował i na koniec III kwartału 2019r. takich zaległości nie posiada czy może ubiegać się o udzielenie dofinansowania?

Odpowiedź:

Tak, może. Zgodnie z przyjętą interpretacją w takiej sytuacji można uznać za spełniony warunek wynikający z art. 15 zzb ust. 10 pkt 3 ww. ustawy. Bierzemy bowiem pod uwagę  nie zaleganie   na dzień składania wniosku.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie: 3.101 „Czy w związku z realizacją instrumentów wsparcia o których mowa w art. 15 zzb, zzc oraz zze Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Urząd Pracy powinien w jakikolwiek sposób weryfikować  czy wykazany we wniosku spadek obrotów gospodarczy nastąpił faktycznie w wyniku wystąpienia COVID-19  czy też wystarczającym do przyznania dofinansowania jest uznanie takiego oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń? W opinii Urzędu sumaryczny spadek obrotów w miesiącach styczeń-luty 2020 w stosunku do roku ubiegłego w przypadku niektórych przedsiębiorców mógł nie mieć związku z wystąpieniem COVID-19?”

Odpowiedź:

Wystarczające jest przyjęcie oświadczenia złożonego przez przedsiębiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 3.102: „Czy wniosek o dofinansowanie złożony np. 15 kwietnia, w którym wypłacane jest dofinansowanie w kwietniu obejmuje listę pracowników wg stanu na 31 marca?”

Odpowiedź:

Nie. Pracodawca oświadcza o stanie osobowym, tj. pracownikach objętych wnioskiem według stanu na ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy wniosek, a więc składając wniosek 15 kwietnia oświadcza wg. stanu na koniec kwietnia.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 3.103: „Wniosek dotyczący udzielenia pomocy zgodnie z art 15 zzb oraz 15 zzc zawiera oświadczenie o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne (...) do końca trzeciego kwartału 2019r. Jak należy badać okres do końca kwartału?”

Odpowiedź:

Badamy stan na dzień, w którym wymagalne stało się świadczenie należne za miesiąc wrzesień 2019 r.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 3.104: „Czy jeżeli ktoś posiadał zaległość np. w lutym i czerwcu 2019r i spłacił je w lipcu 2019r. może uzyskać pomoc i podpisać oświadczenie iż nie zalegał z opłatami? Czy też ważny jest stan na koniec III kwartału 2019r i nie należy brać pod uwagę 7.wcześniejszych zaległości?

Odpowiedź:

Zgodnie z przyjętą interpretacją w takiej sytuacji można uznać za spełniony warunek wynikający z art. 15 zzb ust. 10 pkt 3 ww. ustawy. Bierzemy bowiem pod uwagę  nie zaleganie   na dzień składania wniosku.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 3.105: „W „Zasadach ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (...)” opracowanych przez Ministerstwo (art 15 zzb) określono sposób postępowania przy ubieganiu się o dofinansowanie w punkcie 6, a mianowicie : Oświadczenie (stanowiące Załącznik nr 2 do Umowy)  - Pierwsze oświadczenie jest składane wraz z wnioskiem, kolejne oświadczenia będą uruchamiać wypłatę świadczenia w następnych miesiącach. Jeśli pierwsze oświadczenie wraz z wnioskiem zostanie złożone np. 16 kwietnia 2020r. to czy należy wymagać w maju ponownego oświadczenia, wynikającego z art 15 zzb ust 7 które ma dotyczyć stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane?”

Odpowiedź:

Tak. W maju przedsiębiorca powinien złożyć kolejne oświadczenie wg. stanu na koniec maja. Podobnie w czerwcu

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 3.106 : „W nawiązaniu do zapisu części II,  pkt. 5  zasad udzielania dofinansowania w oparciu o art. 15 zzb ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19 (…) (Dz.U.2020.374 z póź.zm) części kosztów wynagrodzeń pracowników , i zawartej w nim informacji, iż: „ W przypadku gdy Przedsiębiorca w składanym Wniosku wpisze w części C, że wnosi o dofinansowanie za okres 3 miesięcy, wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych we Wniosku np. gdy we Wniosku Przedsiębiorca wpisał, że spadek obrotów w jego firmie wyniósł co najmniej 30%, to wypłacane przez 3 miesiące dofinansowanie będzie obliczone na tej podstawie i nie będzie można go zmienić.   Zatem jeśli Przedsiębiorca przewiduje, że wysokość 20.spadku obrotów będzie wyższa i chciałby z tego tytułu otrzymać wyższe dofinansowanie, powinien złożyć co miesiąc nowy Wniosek na kolejny miesiąc, w którym przedstawi za każdym razem właściwą wysokość spadku obrotów”   proszę o udzielenie odpowiedzi: czy zatrudnienie pracownika, w ramach złożonego przez przedsiębiorcę „nowego Wniosku na kolejny miesiąc” o ww. formę i w konsekwencji zawarta kolejna umowa obejmująca kolejny miesiąc dofinansowania, może zostać  uznana za spełnienie zgodnie z art. 15 zzb ust 8 ww. ustawy,  warunku wynikającego z pierwszej zawartej umowy  o dofinansowanie dot. obowiązku utrzymania w zatrudnieniu pracownika objętego umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania przez okres równy temu okresowi. (W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie ścieżki/procedury postępowania w przypadku składania przez Przedsiębiorcę osobnych wniosków dot. pojedynczych miesięcy). Czy też należy uznać, iż zawarcie drugiej umowy będzie możliwe dopiero po  spełnieniu warunku dot. ww. zobowiązania (które jest również zawarty we wzorze w  § 2 pkt 2 umowy o wypłatę dofinansowania)?”

Odpowiedź:

Aktualnie po wprowadzonych zmianach do tzw. Tarczy (USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) w sytuacji gdy przedsiębiorca składa co miesiąc wnioski o dofinansowanie ( w ramach art. 15zzb),  we wniosku wskazuje pracowników, którzy mają być objęci dofinansowaniem.

Obecnie obowiązkiem przedsiębiorcy przy ubieganiu się o dofinansowanie ( art. 15zzb)  jest utrzymanie w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania. Zatem składając wniosek na jeden miesiąc np. w kwietniu, musi zatrudniać pracowników wskazanych w umowie przez okres na który otrzymał dofinansowanie - czyli przez miesiąc kwiecień. W każdym kolejnym wniosku przedsiębiorca ponownie wskazuje pracowników, których chce objąć dofinansowaniem.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 3.107: „W jaki sposób wykazać pracowników jeśli przedsiębiorca ubiega się
o dofinansowanie do wynagrodzenia za 3 miesiące ( maj, czerwiec, lipiec), gdzie za maj jest zwolniony ze składek ZUS a za czerwiec i lipiec będzie ponosił już koszty wynagrodzenia + składki. Jak ma wypełnić kalkulator i wniosek tak, aby można było odpowiednio zabezpieczyć dla Niego środki finansowe? Czy musi wypełnić kalkulator za 2 miesiące zaznaczając zwolnienie ZUS i kolejny za 1 miesiąc bez zwolnienia i we wniosku dodać obydwie kwoty?” 

Odpowiedź:

W takiej sytuacji przedsiębiorca może złożyć wniosek w maju na 1 miesiąc (tj. na maj) 
z informacją, że został zwolniony ze składek ZUS, a w czerwcu może złożyć wniosek na
2 miesiące (tj. na czerwiec i lipiec) z zaznaczeniem, że pracodawca nie jest zwolniony
z opłacania  składek ZUS we wnioskowanym okresie.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.108: „ Jeśli organizacja (przedsiębiorca) zatrudnia jednego pracownika na podstawie kilku umów, to jak należy ująć to w kalkulatorze? Czy osoba ta powinna zostać wykazana jeden raz a kwota brutto wynagrodzenia powinna zostać zsumowana z kliku umów? Czy osoba ta powinna być wykazywana z każdej umowy osobno?”

Odpowiedź:

W sytuacji, w której jeden pracownik związany jest kilkoma umowami z jednym pracodawcą, z uwagi na fakt iż każdy pracownik może być ujęty tylko raz we wniosku o dofinansowanie
w ramach art. 15zzb, zarówno wynagrodzenia jak i należne od nich składki ze wszystkich ww. umów powinny być zsumowane. Ich suma powinna być ujęta w kalkulatorze trzecim,
w ramach którego pracodawca ma możliwość wpisania ręcznie wysokości wynagrodzenia
i składek.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.109: „ Teraz wnioskujemy za kwiecień  i  nasz drugi wniosek do art 15zzb złożymy
w maju  i z tej sytuacji drugi wniosek będzie ważny i brany pod uwagę? Inne PUP już potwierdziły, że firmy co m-c mogą wnioskować, a niektóre nie?”

Odpowiedź:

Można złożyć zarówno jeden wniosek na trzy miesiące lub składać oddzielny wniosek na każdy  z miesięcy. Tak więc można wnioskować o dofinansowanie raz w miesiącu, niemniej jednak w terminach, które wyznaczane są każdorazowo decyzją dyrektora powiatowego urzędu pracy. Zatem również wniosek, który zostanie złożony w maju oraz w czerwcu -
w terminie wskazanym przez dyrektora urzędu, będzie ważny i brany pod uwagę.

Dyrektor powiatowego urzędu pracy decyduje bowiem o terminie ogłoszenia  i rozpoczęcia naboru wniosków m.in. o dofinansowanie w ramach art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

MRPiPS wystosowało natomiast do dyrektorów powiatowych urzędów pracy pismo
z wytycznymi, które dotyczyły m.in. konieczności cyklicznego ogłaszania ww. naborów.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.110: „ Jeżeli ktoś na umowie zlecenie od 13 marca nie pracuje z powodu zamknięcia zakładu, to czy oprócz wniosku do ZUS RSP-C (świadczenie postojowe z art 15zq)  możemy  jako firma ująć ta osobę  w kalkulatorze dla umów cywilnoprawnych do wniosku PSZ-DKWP (art 15zzb)?”

Odpowiedź:

W ustawie nie ma warunku negatywnego do przyznania świadczenia postojowego w postaci pobierania innego świadczenia lub innej pomocy. Oznacza to, że z punktu widzenia przepisów dotyczących świadczenia postojowego nie ocenia się innej pomocy uzyskiwanej przez przedsiębiorcę, ponieważ ten fakt w procesie przyznania prawa do świadczenia nie ma żadnego znaczenia prawnego. Świadczenie postojowe ma bowiem charakter socjalny, z tego też względu nie odprowadza się od niego składek oraz podatku. Także przyznane świadczenia nie ma określonego celu np. finansowania składek, lecz ma zapewnić niezbędne środki finansowe dla przedsiębiorcy.

W związku z powyższym świadczenie postojowe może być przyznane zarówno przedsiębiorcy opłacającemu składki wyłącznie za siebie (samozatrudnionemu) jak również przedsiębiorcy zatrudniającemu pracowników. Jednakże należy zauważyć, że charakter prawny świadczenia postojowego ma taki sam charakter niezależnie komu jest przyznawany. Podsumowując powyższe należy także stwierdzić, że świadczenie postojowe może łączyć się z każdą inną formą pomocy.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.111: „Czy będzie nowy kalkulator PSZ-DKWP  dla firmy z umorzeniem ZUS 50%? Teraz tylko są dostępne dwie opcje - bez zwolnienia  i zwolnienie 100% ZUS?”

Odpowiedź:

Kalkulator do art. 15zzb, to zawiera zapis dot. art. 31zo, który mówi o zwolnieniu ze składek ZUS w 100% i w 50%. Biorąc pod uwagę powyższe, jeśli ktoś skorzystał ze zwolnienia ze składek ZUS to bez względu czy jest to 100% czy 50%, istotny jest sam fakt skorzystania ze zwolnienia, co skutkuje w tym, że składki już nie są tej osobie dofinansowywane, a jedynie wynagrodzenie.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.112:  „ Czy jako średni przedsiębiorca jeśli złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z art 15zzb możemy obniżyć wymiar czasu pracy i wynagrodzenie na wniosek przedstawicieli załogi skoro już wpisano do wniosku pełne etaty i pełne kwoty?”

Odpowiedź:

W przypadku, w którym - po złożeniu wniosku z art. 15zzb, przedstawiciele załogi wystąpili
z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia, możliwe jest dokonanie przez przedsiębiorcę ww. obniżenia, co będzie wymagało jednak złożenia w powiatowym urzędzie pracy stosownej korekty wniosku.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.113:  „Jeżeli pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę i dodatkowo na umowę zlecenie w innej firmie, czy obaj pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach 15zzb?”

Odpowiedź:

Każdy przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie, gdyż u każdego z nich osoba ta, zatrudniona jest na podstawie niezależnej umowy, czy to umowy o pracę czy umowy zlecenia.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.114:. „Czy w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zzd, art. 15zze z założeniem, że jeden wspólnik może ubiegać się tylko o jedno wsparcie w formie poszczególnych dofinansowań. Bez względu na to w ilu spółkach jest wspólnikiem (podobnie jak w przypadku spółek cywilnych)?”

Odpowiedź:

W przypadku artykułu 15zzc dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, tylko taki przedsiębiorca (zatem spółka z o.o. – nie), posiadający wpis do CEIDG może ubiegać się o ww. wsparcie. Wspólników spółki
z o.o. nie można traktować analogicznie jak wspólników spółki cywilnej. Zgodnie z Prawem przedsiębiorców art. 4 ust. 2. przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Takiego statusu nie mają natomiast wspólnicy spółki z o.o. Taka spółka ma własną podmiotowość prawną i może zatrudniać pracowników. O wsparcie w ramach art. 15zzb może się zatem ubiegać spółka z o.o., a nie poszczególni  jej wspólnicy.

Jeżeli chodzi o wsparcie z 15zze, to skorzystać z niego może organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wśród podmiotów z art 3 ust. 3 ww. ustawy znajdują się m.in. niedziałające w celu osiągnięcia zysku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odnosząc się do postawionego pytania, to należałoby wskazać, że podmiotem uprawnionym do skorzystania ze wsparcia jest spółka jako całość, a nie jej poszczególni wspólnicy. Spółka z.o.o. jest odrębnym podmiotem, który posiada własną osobowość prawną. Inaczej jest przy spółce cywilnej, w której wspólnicy działają na rzecz spółki ale we własnym imieniu. 

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.115: „Czy przedsiębiorca otrzymujący dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników może również otrzymać dofinansowania z art.15g lub tych określonych
z art.15zzb, jeśli tak to w jakim zakresie?”

Odpowiedź:

Przedsiębiorca otrzymujący dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników nie może otrzymać dofinansowania z art.15zzb, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), ponieważ otrzymał już dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z innych źródeł publicznych.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że Sejm RP uchwalił ustawę z dnia
30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, gdzie m.in. znalazł się zapis, że pracodawca będący przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 15zzb, korzystający z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w części niepodlegającej dofinansowaniu na podstawie tej ustawy może otrzymać dofinansowanie, o którym mowa w art. 15zzb. Ustawa jest nadal w trakcie procesu legislacyjnego.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie3.1 16: „ Jak należy rozumieć pojęcie wynagrodzenie pracownika (art. 15zzb)?”

Odpowiedź:

W art. 15zzb jest mowa o wynagrodzeniu pracownika, przez co należy rozumieć miesięczne wynagrodzenie brutto, a więc wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem bez dodatków, których uruchomienie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek, jak np. wykonywania określonych zadań. Dodatek funkcyjny, który stanowi stały element wynagrodzenia, powinien zostać uwzględniony w kwocie wynagrodzenia brutto. Należy podać stałe miesięczne wynagrodzenie pracownika.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.117: „Czy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą w 2019 roku (art. 15zzb)?”

Odpowiedź:

Możliwość przyznania, a co za tym idzie - także dostępna wysokość wsparcia, oferowanego przedsiębiorcom w ramach art. 15zzb „specustawy” - zgodnie z wolą ustawodawcy, opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Przedsiębiorca może także zestawić ze sobą okres kolejno następujących po sobie 60 dni roku ubiegłego i roku bieżącego. W okresie wskazanych do wyliczenia spadku obrotów 2 kolejnych miesięcy roku bieżącego oraz analogicznych 2 miesięcy roku  ubiegłego. W związku z tym przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza była zawieszona w ww. okresach, nie mogą ubiegać się o tę formę wsparcia.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.118: „Czy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali żadnego przychodu w roku 2019 – prowadzili czynności przygotowawcze (np. montowali linię produkcyjną, organizowali biuro, ponosili koszty na wytworzenie programu komputerowego) (art. 15zzb)?”

Odpowiedź:

Przedsiębiorca powinien wykazać spadek obrotów w zestawieniu rok do roku, co w opisanej sytuacji nie jest możliwe.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.119: „ Czy obrót obejmuje także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu o usługi świadczone w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzaniem stanu epidemii (art. 15zzb)?”

Odpowiedź:

Tak, przy wyliczaniu spadku obrotów należy wliczać także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu o usługi świadczone w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzaniem stanu epidemii.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.120: „Czy w przypadku niedotrzymania warunku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, jednego z pracowników objętych dofinansowaniem, przedsiębiorca zwraca proporcjonalnie część dofinansowania przypadającego na tego pracownika, czy też część dofinansowania ogółem (otrzymanego na wszystkich pracowników) (art. 15zzb)?”

Odpowiedź:

W przypadku niedotrzymania warunku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, jednego z pracowników objętych dofinansowaniem, przedsiębiorca zwraca proporcjonalnie część dofinansowania przypadającego tylko na tego pracownika.

W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z rozwiązaniami Tarczy Antykryzysowej 2.0 przedsiębiorcy będą mieli obowiązek prowadzenia działalności tylko przez okres otrzymywania dofinansowania. Prowadzenie działalności gospodarczej po zakończeniu wsparcia nie będzie już obowiązkiem przedsiębiorcy.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.121: „ Jak należy rozumieć brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 15zzb)?”

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 15zzb ust. 10, pkt 2) ustawy o COVID-19 we wniosku o przyznanie dofinasowania przedsiębiorca oświadcza o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

Zamysłem ustawodawcy wprowadzającego ww. zapis było, aby przedsiębiorca składając przedmiotowe oświadczenie – oświadczał o stanie swojej wypłacalności na dzień składania wniosku, nie zaś na dzień ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.122: „Czy w przypadku otrzymania świadczenia postojowego, o jakim mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19, przedsiębiorcy przysługuje również pomoc w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, o jakich mowa w art. 15zzb ustawy o COVID-19?”

Odpowiedź:

Przedsiębiorcy, który otrzymał świadczenie postojowe, o jakim mowa w art. 15zq   przysługuje również pomoc w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, o jakich mowa w art. 15zzb ustawy o COVID-19.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.123: „Czy w przypadku otrzymania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
o jakim mowa w art. 15zzb ustawy o COVID-19, przedsiębiorcy przysługuje również pomoc w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników z art. 15g z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? „

Pytanie 3.124: „Czy w przypadku otrzymania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
o jakim mowa w art. 15zzb ustawy o COVID-19, przedsiębiorcy przysługuje również pomoc w formie dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne pracowników z art. 15g ustawy o COVID-19 z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?”

Odpowiedź:

Odpowiadając na pytanie 3.123 oraz pytanie 3.124 należy wskazać, że przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), o której mowa w art. 15g ww. ustawy wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy (wynagrodzenia, składki). Reasumując, jeśli przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia z innego źródła w związku z ochroną miejsc pracy to nie może skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia z FGŚP na tych samych pracowników.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.125: „Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 15zzb w przypadku spółki cywilnej?”

Odpowiedź:

Wspólnicy spółki cywilnej w przypadku zatrudniania pracowników, występują jako zbiorowy pracodawca. W związku z powyższym z wnioskiem o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne może wystąpić tylko wspólnik uprawniony do reprezentowania ww. pracodawcy zbiorowego. We wniosku  wspólnik podaje  dane  spółki cywilnej (w tym NIP, REGON oraz numer rachunku bankowego).

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 3.126: Czy pracodawca, który otrzymał środki na wyposażenie stanowiska pracy, będzie mógł ubiegać się o refundację wynagrodzenia?

Odpowiedź:

Beneficjenci pomocy w postaci refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą skorzystać z form wsparcia zawartych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych               z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…), w tym także z instrumentu w ramach art. 15 zzb, o ile spełniają warunki dotyczące konkretnych form wsparcia.

Należy jednak zauważyć, że przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Data odpowiedzi: 8 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.14.2020.JK. Adresat pisma: Departament Funduszy w MRPiPS przygotowujący odpowiedzi na zapytania PUP z województwa mazowieckiego.

 

Pytanie 3.127: W treści umów dotyczących dofinansowania wynagrodzenia w trybie art. 15zzb oraz  art. 15zze ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) nie została zawarta informacja dla przedsiębiorcy oraz organizacji pozarządowej i podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy (…), że wartość dofinansowania stanowi pomoc publiczną, mającą a celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy (…). Czy w związku z powyższym zapisy wskazanych umów nie naruszają przepisów art. 15zzzh cytowanej ustawy?

Odpowiedź:

Treść umów dotyczących dofinansowania wynagrodzenia w trybie art. 15 zzb oraz art. 15 zze była konsultowana m.in. z instytucjami i organami odpowiedzialnymi za pomoc publiczną.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.128: Firma istnieje od lipca 2019 roku. W jaki sposób wykazać spadek obrotów w dwóch analogicznych miesiącach (jakie przyjąć miesiące do wliczenia)?

Odpowiedź:

Firma istniejąca od lipca 2019 roku nie będzie mogła wykazać spadku obrotów, w związku z czym nie może wystąpić o dofinansowanie.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.129: Czy pracownik, który był 2 dni na urlopie bezpłatnym, oraz czy o wsparcie można się starać dla pracownika któremu wypłata jest płacona do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (dofinansowanie za marzec, jeśli wynagrodzenie płatne w kwietniu)?

Odpowiedź:

Jeśli miesiącem, w którym przedsiębiorca składa wniosek jest kwiecień, to przedsiębiorca składa oświadczenie według stanu na koniec kwietnia i uwzględnia wynagrodzenie za kwiecień.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.130: Jak rozpatrywać wniosek, jeżeli u pracodawcy zatrudniony jest pracownik na czas określony, a umowa wygasa w trakcie refundacji lub po jej okresie?

Odpowiedź:

Można takiego pracownika objąć wnioskiem, ale po wygaśnięciu zatrudnienia przedsiębiorca ma obowiązek skorygowania comiesięcznego oświadczenia o tego pracownika. PUP w takiej sytuacji pomniejsza następną transzę.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.131: Jak rozpatrywać wniosek, jeżeli pracodawca opłaca niższe składki ZUS dla pracownika w wieku 55+, 60+?

Odpowiedź:

Uzyskanie zwolnienia w ZUS (w tym częściowego) nie wyklucza skorzystania ze wsparcia w ramach art.15 zzb.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS (w tym częściowego), nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne (w ramach art. 15zzb). Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników. Przedsiębiorca powinien takich pracowników wpisać w kalkulatorze 3 pn. „umowy zlecenia, praca nakładcza”, uzupełniając jedynie rubrykę dotyczącą wysokości wynagrodzenia brutto.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.132: Jak liczyć kwotę dofinansowania należną za pracowników przebywających na zwolnieniu L4?

Odpowiedź:

W ramach wniosku pracodawca wykazuje jedynie faktycznie poniesione koszty, czyli gdy pracownik przebywał połowę miesiąca na L4, to w odniesieniu do niego należy podać wynagrodzenie za faktycznie przepracowany okres oraz wynagrodzenie chorobowe. Przy oświadczeniu za kolejny miesiąc, który już pracownik przepracuje, można to skorygować i podać pełną kwotę wynagrodzenia.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.133: Czy należy się pomoc jeżeli w firmie już obniżono wymiar czasu pracy lub zawarto porozumienie dotyczące postoju ekonomicznego? Jak liczyć taką pomoc?

Odpowiedź:

W takim przypadku przedsiębiorcy przysługuje wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeżeli nie skorzysta z tej formy wsparcia, może się ubiegać o dofinansowanie w ramach art. 15 zzb.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.134: Czy pomoc liczymy od kwoty wynagrodzenia brutto, czy brutto + premia i dodatki dające minimalne wynagrodzenie brutto?

Odpowiedź:

Pomoc liczona jest od kwoty wynagrodzenia brutto.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.135: Czy załączony kalkulator do obliczania kwoty dofinansowania dla poszczególnych pracowników (dotyczy zadań określonych w art. 15zzb oraz 15zze) zawiera poprawne formuły obliczeń? W kolumnie „G” kalkulatora wykazano składki na ubezpieczenia społeczne potrącane z pensji pracownika w wysokości 13,71%. Należne składki po stronie pracodawcy wynoszą natomiast 9,76% ubezpieczenie emerytalne, 6,5% ubezpieczenie rentowe oraz np. 1,67% ubezpieczenie wypadkowe (stawka ustalana indywidualnie dla każdego pracodawcy). Łącznie wysokość składek wynosi np. 17,93%. Ponadto w kolumnie „J” kalkulatora wykazano składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w wysokości 6,5%. Stawka ta dotyczy tylko ubezpieczenia rentowego i nie obejmuje składek na ubezpieczenie emerytalne i wypadkowe. Jednocześnie kolumny „N” oraz „O” kalkulatora oraz kolumny zaznaczone kolorem niebieskim nie sumują danych do obliczeń.

Odpowiedź:

Składki w kalkulatorze dot. art. 15zzb naliczane są poprawnie.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.136: PUP w Zawierciu zgłasza błąd w załączniku: 15zzc_kalkulator_spadku_obrotow_v3 w arkuszu „dofinansowanie” polegający na błędnym przypisaniu źródła finansowania w zależności od wieku pracownika (prawdopodobnie powtarza się pospolity błąd logiczny przy pytaniu: „czy wiek pracownika nie przekracza 30 lat”).

Odpowiedź:

Błąd został skorygowany ale dotyczył art. 15zzb. Obecnie kalkulator działa poprawnie. Brak jest kalkulatora do wniosku dotyczącego art. 15 zzc.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.137: „OPP mają możliwość finansowania wynagrodzenia  swoich pracowników w 1/2 części ze środków gminy. Pozostałą część wynagrodzenia finansują ze środków własnych. Czy w ramach dofinansowania art. 15 zzb w części finansowanej z własnych środków mogą starać się o dofinansowanie?”

Odpowiedź:

Dofinansowanie w ramach art. 15 zzb nie dotyczy OPP.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.138: „Jak obliczyć kwotę wsparcia dla przedsiębiorcy, który zatrudnia pracownika na umowę zlecenie    i w każdym miesiącu wynagrodzenie jest różne. Kalkulator dofinansowania z automatu liczy *3?”

Odpowiedź:

W takim przypadku przedsiębiorca składa wnioski oddzielnie, w każdym miesiącu, podając we wniosku wynagrodzenie pracownika za dany miesiąc, na którego chce uzyskać dofinansowanie. Druga możliwość jest taka, że wniosek zostanie złożony na 3 miesiące a wynagrodzenia zostaną wyszacowane. Po zakończonym okresie dofinansowania Przedsiębiorca zgodnie z zapisami umowy potwierdza prawidłowość wydatkowanych środków i w sytuacji gdy zawnioskował na wyższą kwotę niż wydał wówczas zwraca różnicę na konto urzędu pracy.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.139: „Co w przypadku, kiedy pracodawca co miesiąc będzie składał wniosek o dofinansowanie z art. 15 zzb. Okres obowiązkowego zatrudnienia w przypadku wniosku na miesiąc wynosi dodatkowo miesiąc. Jeżeli wnioski będą składane w miesiącach: kwiecień, maj i czerwiec to obowiązek zatrudnienia z ostatniego wniosku jest miesięczny wobec tego zatrudnić musi do końca lipca. Czy w takim przypadku należy odliczyć miesiące maj i czerwiec i doliczyć 2 do obowiązku zatrudnienia po okresie dofinansowania czyli do końca września?”

Odpowiedź:

Aby  uzyskać wsparcie w postaci dofinansowania ( art. 15zzb) przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania. 

W sytuacji kiedy przedsiębiorca złożył wniosek o dofinansowanie za 1 miesiąc ( np. kwiecień ) jest zobowiązany do zatrudniania pracowników objętych umową przez ten miesiąc na który otrzymał wsparcie, czyli w tym przykładzie za kwiecień.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.140: „Zgodnie z art 15 zzb pracodawca składa wniosek w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP. Czy nabory te należy prowadzić w analogicznych okresach przez kolejne miesiące od pierwszego naboru? Do kiedy będzie można prowadzić nabór?”

Odpowiedź:

O terminie naboru wniosków decyduje dyrektor powiatowego urzędu pracy. Terminy naborów powinny być ogłaszane cyklicznie.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.141: „Jak obliczyć wynagrodzenie pracowników na koniec miesiąca, jak wniosek będzie złożony np. 20 kwietnia i do 30 może się wiele zmienić (chorobowe, opieka, urlop bezpłatny)?”

Odpowiedź:

Należy przyjąć możliwie najbardziej dokładny szacunek tych kosztów. Przepisy przewidują – w zależności od określonego procentowo spadku obrotów u pracodawcy, dofinansowanie określonego procenta minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.142: „Jeżeli w trakcie dofinansowania z art. 15zzb, pracownik złoży wypowiedzenie lub porzuci pracę to w jaki sposób rozliczyć refundację?”

Odpowiedź:

Po wygaśnięciu zatrudnienia przedsiębiorca ma obowiązek skorygowania comiesięcznego oświadczenia o tego pracownika, a także ewentualnego proporcjonalnego zwrotu w części dotyczącej tego pracownika.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.143: „Czy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie przed wypłatą dofinansowania za dany miesiąc skoro dofinansowanie może być przeznaczone tylko na koszty wynagrodzenia?”

Odpowiedź:

Tak, może - ponieważ może zdarzyć się sytuacja, że PUP nie zdąży z wypłatą wynagrodzenia- wyjaśnienie zostało wysłane pismem i zamieszczone na Intranecie wortalu PSZ.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.144: „Co w przypadku, jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek o dofinansowanie art. 15zzb i ubiega się o wynagrodzenie oraz ZUS, jednocześnie zaznacza, że ubiega się o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej z ZUS, ale tam nie ma jeszcze rozstrzygnięcia.  Czy wniosek powinien 16.zostać  skorygowany/odrzucony? Czy możliwe jest wypłacenie tylko wynagrodzenia?”

Odpowiedź:

Uzyskanie zwolnienia w ZUS nie wyklucza skorzystania ze wsparcia w ramach art.15 zzb.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne w ramach art. 15zzb. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

W sytuacji kiedy przedsiębiorca skorzystał zarówno z pomocy z  ZUS-u i otrzymał również dofinansowanie w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne  w ramach art. 15zzb musi środki wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem (w tym przypadku będą to składki na ubezpieczenia społeczne) zwrócić bez odsetek do PUP,  w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.145:  a) „We wniosku o dofinansowanie w pkt. D osoba wpisuje datę złożenia wniosku czy datę od kiedy wnioskuje o dofinansowanie?  Przykład: Osoba składa wniosek 15.04.2020 r. to wpisuje tą datę czy może wpisać 01.04.2020 (jest tam zapis, że data nie może być wcześniejsza niż data wejścia w życie ustawy…)”; b) Ww. zapisu brak jest w ustawie z dnia 31 marca 2020r.  o  zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 568)”

Odpowiedź:

Ad. a)

W punkcie D wniosku o dofinansowanie nigdzie nie wpisuje się daty. Wnioskujemy, że pytanie dotyczy części C- obecnie należy podać. miesiąc złożenia wniosku.

Ad b)

Taki zapis pojawił się w zasadach do dofinansowania.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.146: „Pracodawca składa wniosek w dniu 16.04.2020 (zgodnie z naborem PUP) o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zgodnie z art. 15 zzb  i wnosi o przyznanie dofinansowania od 01.04.2020r. Czy mimo złożenia wniosku w dniu 16.04.2020, Podmiot ubiegający się o dofinansowanie może wnioskować o dofinansowanie za cały  miesiąc kwiecień?”

Odpowiedź:

Tak. Dofinansowanie jest przyznawane od miesiąca złożenia wniosku, a  nie od dnia jego złożenia.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.147: „Pracodawca składa wniosek w dniu 16.04.2020 (zgodnie z naborem PUP) o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zgodnie z art. 15 zzb  i we wniosku w części C, wnosi o przyznanie dofinansowania od dnia 01.05.2020r. Czy pomimo, iż Podmiot składa wniosek w miesiącu kwietniu może mu przysługiwać dofinansowanie od miesiąca maja?”

Odpowiedź:

Nie, dofinansowanie jest przyznawane od miesiąca składania wniosku.

Data odpowiedzi: 11 maja 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Informacja 3.148: Informacja odnośnie pomocniczego narzędzia KALKULATOR stworzonego na potrzeby programu Tarcza Antykryzysowa:


Kalkulator został stworzony przez departament informatyki Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki społecznej, jako pomoc dla przedsiębiorców chcących skorzystać z programu tarcza antykryzysowa.
Jego celem jest ułatwienie uporządkowania informacji o przedsiębiorstwie i jego pracownikach mających zostać objętymi programem oraz ułatwienie pracodawcom obliczeń potrzebnych do złożenia wniosku.

Mając na uwadze potrzeby urzędów jaki i chcąc ograniczyć do minimum ilość błędów w składanych przez pracodawców wniosków objęliśmy narzędzie KALKULATOR dodatkowymi obostrzeniami oraz wprowadziliśmy szereg wskazówek i instrukcji jak poprawnie wypełnić tę część wniosku.  Dostajemy wiele pytań i próśb o zmianę w zablokowanych funkcjach narzędzia takich jak tabela z numerem PESEL, która została uwarunkowana poprzez brak możliwości wpisywania w nią liter, oraz konieczność poprawnego wpisania w nią numeru PESEL. Departament Informatyki rozumie wymogi przedsiębiorców, jesteśmy również świadomi, z jak wielu często od siebie różnych programów do arkuszy kalkulacyjnych  korzystają przedsiębiorcy. Ten właśnie ogrom dostępnych na rynku programów typu Excel jest jednak powodem dla którego zdecydowaliśmy się  na stworzenie naszego narzędzia akurat  w programie Microsoft Excel, który w naszej opinii jest najlepszym dostępnym na rynku programem do tworzenia plików Excel oraz cieszy się największą popularnością wśród przedsiębiorców, są to również powody dla których nie wspieramy innych programów tego typu, często pozbawionych potrzebnych nam funkcjonalności. Aby zapewnić jak najlepszą jakość usług świadczonych przez nasze narzędzie nie będziemy zmieniać funkcjonalności nałożonych na KALKULATOR, wiązałoby się to ze wzrostem przesyłania błędnie wypełnionych plików a co za tym idzie wydłużeniem czasu rozpatrywania przez urzędy wniosków.

Data odpowiedzi: 14 maja 2020 r. Autor : Departament Informatyki, MRPiPS.

 

Pytanie 3.149: Zwracam się z prośba o rozstrzygniecie kwestii dotyczącej możliwości otrzymania wsparcia opisanego w art. 15 zzb ustawy z 02.03.2020 r. „COVID-19” przez spółkę cywilną, która jako taka nie posiada osobowości prawnej i jednocześnie nie jest przedsiębiorcą o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, natomiast przedsiębiorcami są jej poszczególni wspólnicy. Powstaje zatem pytanie czy przedsiębiorcy działający w ramach spółki cywilnej mogą ubiegać się o przedmiotowe dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników spółki, a jeśli tak jaka powinna być zastosowana forma komparycji umowy i kto ją powinien podpisać ( reprezentant, czy wszyscy wspólnicy) ?

Odpowiedź:

Wspólnicy spółki cywilnej w przypadku zatrudniania pracowników, występują jako zbiorowy pracodawca. W związku z powyższym z wnioskiem o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne może wystąpić tylko wspólnik uprawniony do reprezentowania ww. pracodawcy zbiorowego. We wniosku  wspólnik podaje  dane  spółki cywilnej (w tym NIP, REGON oraz numer rachunku bankowego ).

Data odpowiedzi: 15 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-IV.0211.2.BPS.2020. Adresat pisma: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.150: Prosimy o doprecyzowanie faktu posiadanych zaległości z uregulowaniem zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FP lub Fundusz Solidarnościowy na koniec III kwartału 2019r. Przy dokonywaniu weryfikacji niniejszego faktu za pomocą usługi U7 w Syriuszu znaczna część przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników posiada na koniec III kwartału 2019r. zaległości. Wszyscy Przedsiębiorcy składający wniosek podpisali oświadczenia jakoby nie posiadali takowych zobowiązań. - Czy kwota zaległości w wysokości 4 groszy dyskwalifikuje z udzielenia wsparcia?  - Czy PUP powinien dokonywać weryfikacji tych zaległości i odmawiać udzielenia dofinansowania? - Czy decyzja o rozłożeniu na raty zaległości ZUS wystawiona w styczniu 2020 roku daje możliwość urzędowi do udzielenia dofinansowania wynagrodzeń pracowników?

Odpowiedź:

W naszej opinii należy takie drobne rozbieżności interpretować na korzyść przedsiębiorcy. Decyzją pup jest natomiast to, czy w takich przypadkach odmawiać przyznania dofinansowania. Jeżeli na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca nie zalega ze składkami ,można uznać warunek za spełniony.  Decyzja ZUS o rozłożeniu na raty zaległości ZUS może być potraktowana jako okoliczność, działająca na korzyść przedsiębiorcy.

Data odpowiedzi: 15 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-IV.0211.2.BPS.2020. Adresat pisma: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.151: Czy w przypadku kiedy przeds. złożył wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia z art 15zzb bez składek ZUS (to wsparcie otrzyma z ZUS) i błędnie przedstawił wyliczenia (kwota zawyżona z przyczyn niezawinionych przez przedsiębiorcę kalkulator błędnie przeliczał składki od pracownika) PUP może sam skorygować kwotę we wniosku i kalkulatorze? W takich przypadkach kwoty we wniosku są ZAWYŻONE.

Odpowiedź:

W takiej sytuacji urząd pracy może poprosić przedsiębiorcę, aby przy składaniu oświadczenia
(i ewentualnie kalkulatora) za kolejny miesiąc, złożył także korektę kalkulatora za miesiąc poprzedni. Pup może również samodzielnie skorygować błąd i poinformować o tym fakcie przedsiębiorcę.

Data odpowiedzi: 15 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-IV.0211.2.BPS.2020. Adresat pisma: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.152: Czy przedsiębiorca korzystający z dofinansowania z art. 15zzb może skorzystać z subwencji z tarczy finansowej?

Odpowiedź:

W przypadku, gdy subwencja z tarczy finansowej nie zostanie przeznaczona na pokrycie tych samych kosztów, co dofinansowanie w ramach art. 15 zzb (część kosztów wynagrodzeń i składek), to przedsiębiorca może skorzystać z tej subwencji.

Data odpowiedzi: 15 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-IV.0211.2.BPS.2020. Adresat pisma: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.153: Czy przedsiębiorca korzystający z ulgi 50% na ZUS w ramach tarczy antykryzysowej w ZUS może skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia i składek ZUS z art. 15zzb w przypadku kiedy spadek obrotów wykazał w wysokości co najmniej 80%, wynagrodzenie pracownika wynosi 2600,00 brutto? Kalkulator maksymalnie przelicza 90% wynagrodzenia oraz składek ZUS od tego wynagrodzenia bez możliwości zmiany wysokości składek.

Odpowiedź:

Jeśli Przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia ze składek ZUS czy to w wysokości 100% czy 50% uznajemy, że otrzymał pomoc w zakresie składek dlatego w ramach art. 15zzb może ubiegać się jedynie o dofinansowanie wynagrodzenia.

Data odpowiedzi: 15 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-IV.0211.2.BPS.2020. Adresat pisma: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.154: Czy przedsiębiorca korzystający z ulgi 50% na ZUS w ramach tarczy antykryzysowej w ZUS może skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia i składek ZUS z art. 15zzb w przypadku kiedy spadek obrotów wykazał w wysokości co najmniej 80%, wynagrodzenie pracownika wynosi 2600,00 brutto? Kalkulator maksymalnie przelicza 90% wynagrodzenia oraz składek ZUS od tego wynagrodzenia bez możliwości zmiany wysokości składek.

Odpowiedź:

Jeśli Przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia ze składek ZUS czy to w wysokości 100% czy 50% uznajemy, że otrzymał pomoc w zakresie składek dlatego w ramach art. 15zzb może ubiegać się jedynie o dofinansowanie wynagrodzenia.

Data odpowiedzi: 15 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-IV.0211.2.BPS.2020. Adresat pisma: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.155: Przedsiębiorca zalegał ze składkami na 30.09.2019r. Nie został objęty systemem ratalnym a w listopadzie spłacił zaległość. Czy można mu przyznać dofinansowanie?

Odpowiedź:

W odniesieniu do warunku niezalegania ze składkami do końca trzeciego kwartału, wynikającego z art. 15 zzb ust. 10 pkt 3 ww. ustawy w przypadku gdy przedsiębiorca, który na dzień składania wniosku nie zalega ze składkami i podatkami, mimo że zalegał na koniec trzeciego kwartału 2019 można uznać wspomniany warunek za spełniony.

Data odpowiedzi: 15 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-IV.0211.2.BPS.2020. Adresat pisma: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.156: Przedsiębiorca zalegał ze składkami na 30.09.2019r. W lutym 2020 został objęty systemem ratalnym i posiada zaświadczenie że nie ma zaległości. Czy można mu przyznać dofinansowanie?

Odpowiedź:

W odniesieniu do warunku niezalegania ze składkami do końca trzeciego kwartału, wynikającego z art. 15 zzb ust. 10 pkt 3 ww. ustawy w przypadku gdy przedsiębiorca, który na dzień składania wniosku nie zalega ze składkami i podatkami , na co posiada stosowne zaświadczenie, można uznać wspomniany warunek za spełniony.

Data odpowiedzi: 15 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-IV.0211.2.BPS.2020. Adresat pisma: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

Pytanie 3.157: Pracownik przez część miesiąca pracował, natomiast za cześć miesiąca przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe. Miesięczna kwota brutto, która przysługuje pracownikowi za część przepracowaną i wynagrodzenie chorobowe przekracza najniższe wynagrodzenie . Jaka kwotę należy wykazać, jeżeli od wynagrodzenia chorobowego nie są naliczane składki?

Odpowiedź:

Należy wykazać rzeczywistą kwotę wynagrodzenia jaką pracownik otrzyma w danym miesiącu od pracodawcy. Nie ma znaczenia czy pracownik ma wynagrodzenie wyższe niż kwota minimalna. Jeśli pracodawca nie opłaca składek za pracownika to przy wykazywaniu wysokości wynagrodzenia tych składek nie będzie uwzględniał.

Data odpowiedzi: 15 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-IV.0211.2.BPS.2020. Adresat pisma: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

 

wstecz

Aktualności

 • 2021.02.22

  Coraz lepsza kondycja szpitali w Pionkach oraz Iłży

  - Chcemy, aby nasze szpitale wybierane przez lekarzy i pacjentów jako dobre miejsce do pracy oraz leczenia w nowoczesnych warunkach. To nasza wizja, która powinna spełnić się jeszcze w tej kadencji samorządowej – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

 • 2021.02.17

  W Krzyżanowicach powstanie Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

  Powiat Radomski zrealizuje budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach koło Iłży. Nowa placówka ma zapewniać wszechstronne wsparcie i opiekę dorosłym osobom niepełnosprawnym. Inwestycję wspomogło wysokie dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na ten cel samorząd powiatowy uzyskał blisko 3 miliony złotych. Budowa ma zakończyć się w połowie 2022 roku.

 • 2021.02.16

  Projektują obwodnicę Skaryszewa. Mieszkańcy mogą zgłaszać opinie

  Spółka projektowa Arkas-Projekt, działająca w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaprasza mieszkańców miasta i gminy Skaryszew do zgłaszania opinii, dotyczących projektowanej obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej numer 9.

   

 • 2021.02.11

  Szczepienia dla nauczycieli w szpitalach w Pionkach i Iłży

  Szpitale powiatowe w Pionkach oraz Iłży będą realizowały szczepienia nauczycieli: pierwsza z placówek od 1 marca, zaś druga z nich już od 12 lutego. W sumie chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 wyraziło już kilkuset nauczycieli z różnych typów szkół w Powiecie Radomskim.

      

 • 2021.02.08

  Zima na drogach powiatu radomskiego

  W poniedziałek rano wszystkie drogi powiatowe w Powiecie Radomskim były przejezdne, chociaż na niektórych odcinkach warunki są bardzo trudne. Sytuacja na „powiatówkach” nie różni się zbytnio od stanu dróg wojewódzkich i krajowych. Wszystko przez mróz, ciągłe opady śniegu i silny wiatr, który w wielu miejscach nawiewa tak zwane jęzory śniegu.

   

 • 2021.02.05

  Władze Powiatu Radomskiego pozyskały ponad 218 milionów złotych

  Jak poinformował Waldemar Trelka, starosta radomski, w 2020 roku do budżetu Powiatu Radomskiego pozyskano ponad 218 milionów złotych. Największą pulę stanowiły środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazane na wniosek starosty dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z Tarczy Antykryzysowej. Oprócz tego pozyskiwano fundusze na przebudowę dróg powiatowych i powiatową służbę zdrowia.

   

 • 2021.02.03

  Budowa szpitala w Pionkach bez zakłóceń

  Trwa budowa pawilonu zabiegowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach. Największa od dwóch dekad inwestycja Powiatu Radomskiego jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Cała budowa ma potrwać do połowy sierpnia 2021 roku.

   

 • 2021.02.03

  Dojeżdżasz do Radomia? Weź udział w ankiecie

  Czy zrezygnowałbyś z dojazdów samochodem, gdyby z twojej miejscowości do Radomia kursowały busy, a komunikacja w mieście byłaby dla ciebie darmowa? A może wolałbyś dojeżdżać rowerem po sieci bezpiecznych ścieżek? Odpowiedzi na takie pytania ma dostarczyć tworzony właśnie plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Mieszkańcy Powiatu Radomskiego mogą wziąć udział w anonimowej ankiecie na ten temat.

   

 • 2021.02.02

  Konkurs Rozświetlony Powiat Radomski rozstrzygniety

  W poniedziałek, 1.02.2021 r. Waldemar Trelka - starosta radomski nagrodził zwycięzców pierwszej edycji konkursu Rozświetlony Powiat Radomski.
   
   
 • 2021.01.29

  Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w Chwałowicach

  Od 1 września 2021 roku na oświatowej mapie powiatu pojawi się nowa placówka - Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach. Będzie łączyć najlepsze elementy dawnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, czyli kursy zawodowe i kwalifikacyjne z ofertą edukacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, przy którym powstanie nowa Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. To jedna z najważniejszych decyzji, jakie podjęli radni powiatu podczas sesji, która odbyła się w piątek, 29 stycznia.

Kalendarium

«marzec2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.