Tarcza Antykryzysowa

Breadcrumbs

Treść strony

POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY (ART. 15zzd SPECUSTAWY COVID-19)

Pytanie 1.1. Czy mikroprzedsiębiorca, który nie zatrudniał pracowników na dzień 29 lutego 2020 r. może ubiegać się o mikropożyczkę?

Odpowiedź:

Biorąc pod uwagę cel mikropożyczki czyli utrzymanie w zatrudnieniu pracowników, mikroprzedsiębiorca, który nie zatrudniał pracowników na dzień 29 lutego br., nie może ubiegać się o pożyczkę.

Data odpowiedzi: 2 kwietnia 2020 r.

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.2. Czy mikroprzedsiębiorca, który na dzień złożenia wniosku o mikropożyczkę nie zatrudnia pracowników może ubiegać się o tę pożyczkę?

Odpowiedź:

Mikroprzedsiębiorca, który na dzień złożenia wniosku nie zatrudnia pracowników, nie może ubiegać się o pożyczkę.

Data odpowiedzi: 2 kwietnia 2020 r.

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.3: Czy pożyczkobiorca ma prawo do umorzenia mikropożyczki, jeżeli w dniu podpisania umowy stan zatrudnienia jest niższy niż w dniu 29 lutego 2020 r.

Odpowiedź:

Jeżeli na dzień podpisania umowy stan zatrudnienia u mikroprzedsiębiorcy jest niższy niż w dn.
29 lutego br., pożyczkobiorca nie ma prawa do umorzenia pożyczki.

Data odpowiedzi: 2 kwietnia 2020 r.

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.4.: Czy mogą otrzymać pożyczkę w ramach niniejszej ustawy przedsiębiorstwa, które realizują prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej i inne formy finansowane z Funduszu Pracy?

Odpowiedź:

W regulacjach prawnych brak jest wyłączeń dla przedsiębiorstw wymienionych w Państwa pytaniu. Oznacza to, że nie ma przeszkód formalnych aby wymienione wyżej przedsiębiorstwa mogły otrzymać dofinansowanie na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach…., jednak należy zwrócić szczególną uwagę aby nie udzielano wsparcia na jeden cel z różnych źródeł publicznych czyli aby udzielana pomoc nie dublowała się.

Data odpowiedzi: 6 kwietnia 2020 r.

 

Pytanie 1.5.: Jak należy podpisywać elektronicznie wnioski i umowy o pożyczkę?

Odpowiedź:

Umowa pożyczki wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. wnioskiem i pełnomocnictwem), jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Przedsiębiorca składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę w ww. sposób podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji. Przedsiębiorca powinien zatem dołączyć plik pdf umowy pobrany ze strony i nie po-winien podpisywać go odręcznie.

Data odpowiedzi: 7 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-II.0211.5.5.2.2020.EW.

 

Pytanie 1.6.: Jak wyliczać średnioroczne zatrudnienie w odniesieniu do pożyczki?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 7 ust. 3. Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy), określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Ta zasada stosuje się więc do weryfikacji, czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcą. Natomiast w kontekście umorzenia pożyczki badamy, czy zatrudnienie zostało utrzymane. Dlatego we Wniosku przedsiębiorca podaje liczbę zatrudnionych łącznie z ww. kategoriami pracowników.

Data odpowiedzi: 7 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-II.0211.5.5.2.2020.EW.

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.7.: Czy mikroprzedsiębiorca może złożyć wniosek o pożyczkę, jeżeli zalega ze składkami ZUS?

Odpowiedź:

Kwestie związane z niezaleganiem wnioskodawcy w opłacaniu składek ZUS nie dotyczą pożyczki udzielanej mikroprzedsiębiorcy. W związku z tym pożyczki mogą być udzielane mikroprzedsiębiorcom, którzy mają trudności z opłacaniem składek ZUS.

Data odpowiedzi: 7 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-II.0211.5.5.2.2020.EW.

 

Pytanie 1.8.: Jaki jest termin wypłaty pożyczki?

Odpowiedź:

Na podstawie wniosku i umowy w sprawie udzielenia pożyczki, urząd pracy (działający z upoważnienia Starosty) przekazuje niezwłocznie środki na rachunek wskazany we wniosku przez mikroprzedsiębiorcę, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy przez obie strony.

Data odpowiedzi: 7 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-II.0211.5.5.2.2020.EW.

 

Pytanie 1.9: Przedsiębiorca zatrudnia tylko jedną osobę – pracownika młodocianego. Czy może skorzystać z pożyczki dla mikroprzedsiębiorców?

Odpowiedź:

Tak, o ile spełnia definicję mikroprzedsiębiorcy.

Data odpowiedzi: 9 kwietnia 2020 r.

 

Pytanie 1.10: Przedsiębiorca zatrudnia 8 pracowników na umowę o pracę oraz 3 pracowników młodocianych. Czy może skorzystać z pożyczki?

Odpowiedź:

Tak, o ile spełnia definicję mikroprzedsiębiorcy. Pracowników młodocianych nie uwzględnia się przy wyliczaniu, czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcą.

Data odpowiedzi: 9 kwietnia 2020 r.

 

Pytanie 1.11: Kto będzie decydował o umorzeniu pożyczki (po spełnieniu wymogów) Dyrektor działający w imieniu Starosty, czy Dyrektor po zaciągnięciu opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy?

Odpowiedź:

O umorzeniu pożyczki (po spełnieniu warunków) decydować będzie Dyrektor działający w imieniu Starosty. Nie będzie wymagana opinia Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Data odpowiedzi: 8 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.23.2020.HR   

 

Pytanie 1.12.: Do jakiego urzędu składać wniosek, jeżeli pracodawca ma inną siedzibę niż miejsce prowadzenia działalności?

Odpowiedź:

Pracodawca składa wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli prowadzi działalność na terenie kilku powiatów, wybiera jeden Urząd. We wniosku oświadcza: „Nie złożyłem Wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w innym powiatowym urzędzie pracy, niż wskazany we wniosku.” Pożyczkę można otrzymać tylko jednorazowo. Natomiast adres siedziby podawany jest na potrzeby podpisania umowy.

Data odpowiedzi: 8 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-II.0211.5.12.2020.KDB.

 

Pytanie 1.13.: Jeżeli na dzień 29.02.2020 r. pracownik był w zatrudnieniu i tego dnia złożył wypowiedzenie, które będzie trwało do 31.05.2020 r., czy pracodawca będzie mógł starać się o umorzenie?

Odpowiedź:

Celem udzielenia pożyczki jest wsparcie pracodawcy w utrzymaniu stanu zatrudnienia. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty nie powinien ulec zmniejszeniu, jeśli pracodawca chce ubiegać się o umorzenie pożyczki. Nie oznacza to, iż zatrudnione muszą być te same osoby.

Data odpowiedzi: 8 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-II.0211.5.12.2020.KDB.

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.14.: Pracownik odejdzie na emeryturę w związku z tym zmniejszy się zatrudnienie w okresie 3 miesięcy karencji od otrzymania pożyczki lub jeśli pracownik sam odszedł – czy będzie umorzenie?

Odpowiedź:

Celem udzielenia pożyczki jest wsparcie pracodawcy w utrzymaniu stanu zatrudnienia. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty nie powinien ulec zmniejszeniu, jeśli pracodawca chce ubiegać się o umorzenie pożyczki. Nie oznacza to, iż zatrudnione muszą być te same osoby.

Data odpowiedzi: 8 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-II.0211.5.12.2020.KDB.

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.15: Pracodawca zatrudnia samych uczniów na umowę o praktyczną naukę zawodu
– może składać?

Odpowiedź:

Tak, o ile spełnia definicję mikroprzedsiębiorcy.

Data odpowiedzi: 8 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-II.0211.5.12.2020.KDB.

 

Pytanie 1.16.: Pracodawca zatrudnia 2 osoby: 1 osobę na cały etat, jedną osobę na pół etatu. Jak ma to wpisać we Wniosku

Odpowiedź:

Należy wpisywać części etatu, czyli w opisanym przykładzie 1,5 etatu.

Data odpowiedzi: 8 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-II.0211.5.12.2020.KDB.

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.17.: A jeśli zatrudnia jedną osobę na jedną czwartą etatu może złożyć wniosek?

Odpowiedź:

Tak. Jednocześnie musi spełniać definicję mikroprzedsiębiorcy.

Data odpowiedzi: 8 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-II.0211.5.12.2020.KDB.

 

Pytanie 1.18.: Które instrumenty realizowane przez PUP można łączyć z innymi formami realizowanymi przez ZUS i WUP?

Odpowiedź:

Pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Data odpowiedzi: 9 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.19.2020.KDB.                                                                                     

 

Pytanie 1.19. Czy w kwestii umorzenia pożyczki ma jakiekolwiek odpowiednie zastosowanie art. 76 ust. 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czy umorzenie następuje w drodze decyzji administracyjnej, czy w innej formie, jeżeli tak, to w jakiej?

Odpowiedź:

Podobnie, jak przyznanie pożyczki nie jest decyzją administracyjną, nie jest nią umorzenie pożyczki. Następuje ono w drodze czynności materialno-technicznej.

Data odpowiedzi: 9 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.19.2020.KDB.      

                                                                               

Pytanie 1.20. Czy pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I1 z 20.03.2020 r. ze zm.) stanowi wartość pożyczki wraz z odsetkami?

Odpowiedz:

W związku ze zmianą wytycznych Komisji Europejskiej, pomoc publiczną stanowi wartość pożyczki bez odsetek. Informacja ta została nam przekazana w dn. 08.04.2020 r. przez UOKiK. Dokumenty: wzór umowy i Zasady ubiegania się o pożyczkę zostały zaktualizowane. Prosimy o cierpliwość w odniesieniu do kwestii pomocy publicznej, ponieważ jak wynika z korespondencji z UOKiK, ważne kwestie dot. tej pomocy nie zostały jeszcze ustalone.

Data odpowiedzi: 9 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.19.2020.KDB.                                                                                     

 

Pytanie 1.21. W przypadku złożenia wniosku poprzez profil zaufany wraz z umową - czy brak załączników w postaci klauzuli RODO lub wzoru wniosku o umorzenie pożyczki będzie powodować błąd formalny, a tym samym wniosek nie może zostać rozpatrzony? 

Odpowiedź:

Uprzejmie proszę, aby nie odrzucać z góry wniosków, które zawierają błędy czy są niepełne, tylko udzielanie wyjaśnień pracodawcom, aby mogli złożyć dokumenty w prawidłowy sposób, uzupełnić brakujące dokumenty i otrzymać wsparcie.

Data odpowiedzi: 9 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.19.2020.KDB.                                                                                     

 

Pytanie 1.22. W związku z przekazanymi różnymi wersjami umowy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, proszę o jednoznaczne wyjaśnienie kto jest stroną umowy pożyczki czy starosta czy miasto na prawach powiatu/powiat - powiatowy urząd pracy, a zatem kto posiada legitymację procesową, w sytuacji ewentualnego dochodzenia roszczenia?

Odpowiedź:

Zgodnie z aktualnym wzorem umowy o pożyczkę jest ona zawarta pomiędzy Starostą, reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu Pracy.

Data odpowiedzi: 9 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.19.2020.KDB.                                                                                      

 

Pytanie 1.23. Czy zastosowanie wzoru umowy opublikowanego na stronach urzędów pracy bez precyzyjnego wskazania stron będzie skuteczne i wystarczające na wypadek powstania konieczności dochodzenia roszczeń?

Odpowiedź:

Wniosek, w którym szczegółowo określone są dane przedsiębiorcy i urzędu pracy stanowi integralną część umowy. Strony zostały więc wskazane precyzyjnie.

Data odpowiedzi: 9 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.19.2020.KDB. 

                                                                                    

Pytanie 1.24. Czy pracodawca zatrudniający 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i 10 osób na podstawie umowy zlecenia może skorzystać z pożyczki? 

Odpowiedź:

Tak, pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych nie uwzględnia się obliczając stan zatrudnienia.

Data odpowiedzi: 9 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.19.2020.KDB.                                                                                     

Pytanie 1.25. Czy zgodnie z aktualnym wzorem umowy o pożyczki należy rozumieć, że harmonogram spłaty pożyczki pracodawca otrzyma dopiero po upływie karencji spłaty, w sytuacji gdy nie spełni warunków do umorzenia?

Odpowiedź:

Tak, w przypadku, gdy pracodawca nie spełni warunku umorzenia, otrzyma od urzędu pracy harmonogram spłaty pożyczki po upływie okresu karencji spłaty.

Data odpowiedzi: 9 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.19.2020.KDB.                                                                                      

 

Pytanie 1.26. Przy dużej ilości wpływających wniosków, w tym wniosków wymagających uzupełnienia, poprawy, urząd nie jest w stanie zrealizować – wypłacić pożyczki w 2 dni nawet mając środki finansowe, czy ten zapis w umowie może podlegać zmianie?

Odpowiedź:

Termin 2 dni liczony jest od dnia zaakceptowania wniosku przez urząd pracy podpisania umowy przez obie strony. Czyli w przypadku, gdy wniosek wymaga uzupełnienia, jego zaakceptowanie podpisanie umowy przez starostę, reprezentowanego przez dyrektora urzędu pracy się przesuwa.

Data odpowiedzi: 9 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.19.2020.KDB.        

UWAGA. Nastąpiła modyfikacja wyjaśnienia w związku z pismem z dnia 30 kwietnia 2020 r., znak
DRP-II.0211.5.72.2020 do wszystkich Dyrektorów PUP.

                                                                           

Pytanie 1.27. Czy zatrudniony pracownik na umowę o pracę, ale przebywający na urlopie bezpłatnym wlicza się do stanu zatrudnienia wg stanu na 29 lutego 2020 r.?

Odpowiedź:

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, przebywający na urlopie bezpłatnym wliczany jest do stanu zatrudnienia pracodawcy.

Data odpowiedzi: 9 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.19.2020.KDB.    

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

                                                                                

Pytanie 1.28. Jak dokładnie interpretować zapis  stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień 29 lutego 2020 r. Czy wystarczy  np. ,że pracodawca zatrudnia 1 osobę na 29 lutego w wymiarze ½ etatu i po zawarciu umowy stan ten utrzymuje a po okresie 3 miesięcy stara się o umorzenie. Czy chodzi o to aby nie zmienić stanu zatrudnienia i nie obniżać wymiaru bo w przeciwnym wypadku nie będzie umorzenia?

Odpowiedź:

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełen etat po upływie 3 miesięcy nie może ulec zmniejszeniu. Jeśli podmiot obniżył wymiar czasu pracy pracownikom i  nie zatrudnił innych nie ma prawa do umorzenia. Natomiast umorzenie będzie przysługiwało jeśli na dzień 29 lutego i dzień złożenia wniosku zatrudniona była jedna osoba na pół etatu, a na dzień umorzenia dwie osoby na jedną czwartą etatu.

Data odpowiedzi: 9 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.19.2020.KDB.                                                                                     

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.29. Przy wypełnianiu wniosku przez Internet www.praca.gov.pl w części C w polu „stan zatrudnienia” – nie można wpisać wartości tzw. po przecinku tzn. jeśli pracodawca zatrudnia na ¼ etatu nie może wpisać 0,25 etatu i tak w przypadku 1 i ½ etatu – nie może wpisać 1,5 etatu.

Odpowiedź:

Brak możliwości wpisania wartości wymiaru etatu po przecinku wynikała z błędu technicznego formularza i zostało to już naprawione. Przepraszamy za utrudnienia. Obecnie kreator wniosku elektronicznego przyjmuje wartości do dwóch miejsc po przecinku.

Data odpowiedzi: 9 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.19.2020.KDB.      

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

                                                                              

Pytanie 1.30. Kiedy można spodziewać się aktualizacji systemu ze względu na niemożliwość ściągnięcia listy wniosków złożonych na stronie praca.gov.pl w Syriuszu? 

Odpowiedź:

W tym zakresie systemy informatyczne zostaną zaktualizowane w najbliższym czasie.

Data odpowiedzi: 9 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.19.2020.KDB.                                                                                     

 

Pytanie 1.31. Co należy rozumieć przez pojęcie „może być udzielona do wysokości..”? Czy Starosta sam może podjąć decyzję o wysokości pożyczki? Jeżeli tak to jakie kryteria powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości pożyczki i czy powinno się w takiej sytuacji wprowadzić wewnętrzne regulaminy?

Odpowiedź:

Wnioskodawca określa we wniosku o udzielenie pożyczki wysokość wsparcia, o którą wnioskuje. Urząd pracy przyznaje pożyczkę w wysokości wskazanej we wniosku, jednocześnie nie może to być kwota wyższa niż 5 tys. zł. Priorytetem jest udzielenie szybkiego wsparcia na ratowanie firm.

Data odpowiedzi: 9 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.19.2020.KDB. 

                                                                                    

Pytanie 1.32. Czy pożyczka w wysokości 5 tys. zł może być udzielona dla mikroprzedsiębiorcy zatrudniającego jednego pracownika na ½ etatu? Jeżeli tak to jaki jest mechanizm różnicowania mikroprzedsiębiorcy zatrudniającemu jednego pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy a mikroprzedsiębiorcy zatrudniającemu np. 3 pracowników?

Odpowiedź:

Wysokości udzielanego wsparcia nie różnicuje się wg liczby zatrudnionych. Jak wskazano w powyższej odpowiedzi Wnioskodawca określa we wniosku o udzielenie pożyczki wysokość wsparcia, o którą wnioskuje. Urząd pracy przyznaje pożyczkę w wysokości wskazanej we wniosku, jednocześnie nie może to być kwota wyższa niż 5 tys. zł.

Data odpowiedzi: 9 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.19.2020.KDB.          

                                                                          

Pytanie 1.33. Jeżeli mikroprzedsiębiorca wykaże że zatrudnia jednego pracownika w ½ wymiarze czasu pracy czy może ubiegać się o pożyczkę? Jeżeli tak czy w wysokości 5 tys. zł?

Odpowiedź:

Tak. Nie ma przeszkód formalnych aby ubiegać się o pożyczkę w maksymalnej wysokości. W takim przypadku mikroprzedsiębiorca określa zatrudnienie na poziomie ½ pracownika.

Data odpowiedzi: 9 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.19.2020.KDB.   

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

                                                                                 

Pytanie 1. 34. Wnioski o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy złożone drogą elektroniczną www. praca, gov.pl opatrzone są podpisem kwalifikowanym lub opatrzone potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Załącznikiem dołączonym w formie elektronicznej do wniosku jest umowa pożyczki. Czy umowa przesłana jakozałącznik jest dokumentem automatycznie podpisanym przez pożyczkobiorcę podpisem kwalifikowanym lub opatrzona profilem zaufanym ePUAP?

Odpowiedź:

Umowa pożyczki wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. wnioskiem
i pełnomocnictwem), jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Przedsiębiorca składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę w ww. sposób podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji. Przedsiębiorca powinien zatem dołączyć plik pdf umowy pobrany ze strony i nie powinien podpisywać go odręcznie.

Data odpowiedzi: 9 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.IV.0211.3.2020.BPS.

 

Pytanie 1. 35. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy przewodniczącymi konwentów wojewódzkich PUP a przedstawicielami MRPiPS wniosek powinien być oceniany zero-jedynkowo, dopuszczalna jest jedynie poprawa przez urząd oczywistych omyłek pisarskich. Czy błędnie podany we wniosku numer dowodu osobistego lub błędnie podany stan zatrudnienia na dzień 29.02.2020 r. możemy uznać za oczywistą pomyłkę. Zarówno numer dowodu jaki i stan zatrudnienia na etapie rozpatrywania wniosków urząd nie jest w stanie zweryfikować, natomiast o ww. pomyłkach we wnioskach urząd uzyskał informacje telefoniczne od wnioskodawców już po złożeniu wniosku. W jaki sposób wnioskodawca może skorygować we wniosku ww. pomyłki?

Odpowiedź:

W odniesieniu do kwestii omyłek we wniosku o pożyczkę, informujemy że w swoim wyroku z dnia 29 maja 2019 r. nr II SA/Wr 230/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odniósł się do kwestii błędu rachunkowego i pisarskiego. W uzasadnieniu do wyroku Sąd wskazał, że błąd rachunkowy oznacza omyłkę w wykonaniu działania matematycznego.  Z kolei błąd pisarski należy rozumieć jako widoczne prima facie, niezamierzone, niewłaściwe użycie wyrazu lub zwrotu, mylną pisownię, opuszczenie lub dodanie jakiegoś wyrazu. Należy przy tym zastrzec, iż granicami dopuszczalności sprostowania jest oczywistość stwierdzonych omyłek i błędów.

Zdaniem Departamentu Rynku Pracy pomyłka we wniosku o pożyczkę w postaci podania przez wnioskodawcę błędnego nr dowodu osobistego czy nieprawidłowego stanu zatrudnienia na dzień
29 lutego 2020 r. nie jest błędem pisarskim. W takim przypadku wnioskodawca powinien złożyć nowy wniosek o pożyczkę, a poprzedni wadliwy powinien zostać odrzucony.

Data odpowiedzi: 9 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP.IV.0211.3.2020.BPS.

 

Pytanie 1.36.: Czy harmonogram spłaty pożyczki powinien stanowić załącznik do umowy i być akceptowany i podpisany przez strony umowy, czy ma stanowić jedynie informację przesłaną przez urząd Wnioskodawcy? Jeśli ma stanowić tylko informację to kiedy ma ona być przekazana Wnioskodawcy – w dniu podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami § 4 pkt 1 i 2 umowy harmonogram spłaty przygotowuje Urząd Pracy i przesyła Pożyczkobiorcy w sytuacji, gdy nie zmniejszy on stanu zatrudnienia lub nie złoży wniosku o umorzenie. Na etapie podpisywania umowy, nie wiadomo jeszcze, czy Pożyczkobiorcy będzie przysługiwało umorzenie, więc nie ma potrzeby przekazywać harmonogramu spłaty w dniu podpisania umowy.

Data odpowiedzi: 10 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.II.0211.5.22.2020.AMT. Adresat pisma: Przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów PUP.

 

Pytanie 1.37: Czy urząd obowiązuje termin rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki, czy jedynym terminem jest termin wypłaty środków?

Odpowiedź:

Urząd wypłaca środki w ciągu 2 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony. Z uwagi jednak na cel pożyczki podpisanie umowy przez Starostę powinno nastąpić jednak bez zbędnej zwłoki.

Data odpowiedzi: 10 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.II.0211.5.22.2020.AMT. Adresat pisma: Przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów PUP.

 

Pytanie 1.38.: Wsparcie w postaci pożyczki stanowi pomoc publiczną i jest udzielane w przypadku spełnienia trzech warunków mając na uwadze powyższe proszę o wyjaśnienie czy urząd opiera się tylko na wniosku, w którym przedsiębiorca oświadcza że zapoznał się z zasadami i tym samym potwierdza że na dzień 31 grudnia 2019 r. nie dotyczyła go  żadna z powyższych 3 sytuacji? Gdzie powinna być wykazywana udzielona pomoc publiczna?

Odpowiedź:

Pożyczkobiorca musi wypełnić Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Jeśli nie został on wypełniony w momencie składania wniosku, pożyczkobiorca powinien być poproszony o jego uzupełnienie.

Data odpowiedzi: 10 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.II.0211.5.22.2020.AMT. Adresat pisma: Przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów PUP.

 

Pytanie 1.39.: Zgodnie z art. 15zzd ust. 7 pożyczka ulega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy nie zmniejszy zatrudnienia w stosunku do stanu na dzień 29 luty 2020 r. Co w sytuacji zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn niezależnych od pracodawcy tj. ze względu na zakończenie planowanych umów terminowych, zawartych jeszcze przed 29 lutym
2020 r. czy wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika?               

Odpowiedź:

Celem udzielenia pożyczki jest wsparcie pracodawcy w utrzymaniu stanu zatrudnienia. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty nie powinien ulec zmniejszeniu, jeśli pracodawca chce ubiegać się o umorzenie pożyczki. Nie oznacza to, iż zatrudnione muszą być te same osoby.

Data odpowiedzi: 10 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.II.0211.5.22.2020.AMT. Adresat pisma: Przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów PUP.

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.40.: Proszę o wykładnię czy jeżeli przedsiębiorca w trakcie okresu trzech miesięcy po uzyskaniu pożyczki udzielił urlopu bezpłatnego pracownikom i urlop ten zakończył się przed dniem złożenia wniosku o umorzenie pożyczki obniżył stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu na dzień 29.02.2020 r. Czy Urząd powinien i w jaki sposób weryfikować przebieg stanu zatrudnienia w wymienionym okresie?

Odpowiedź:

Pracownik przebywający na bezpłatnym urlopie uwzględniany jest do wyliczenia stanu zatrudnienia zarówno na dzień 29 lutego 2020, jak i przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, który brany jest pod uwagę przy umorzeniu. Dlatego nie ma potrzeby monitorowania przez Urząd udzielania pracownikom bezpłatnych urlopów oraz powrotów pracowników z bezpłatnego urlopu.

Data odpowiedzi: 10 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.II.0211.5.22.2020.AMT. Adresat pisma: Przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów PUP.

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.41.: Wątpliwość budzi również sprawa dotycząca podania we wniosku adresu siedziby przedsiębiorcy, gdyż zgodnie z zasadami ubiegania się o pożyczkę przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie pożyczki do Urzędu terytorialnie właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Aktualnie w CEIDG przedsiębiorca podaje stałe lub dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Biorąc powyższe pod uwagę  proszę o informację czy podany w CEIDG adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej ma być traktowany jako adres siedziby firmy i tym samym podany we wniosku, a także czy podległość terytorialną należy rozumieć w tym kontekście?

Odpowiedź:

Pracodawca składa wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli prowadzi działalność na terenie kilku powiatów, wybiera jeden Urząd. We wniosku oświadcza: „Nie złożyłem Wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w innym powiatowym urzędzie pracy, niż wskazany we wniosku.” Pożyczkę można otrzymać tylko jednorazowo. Natomiast adres siedziby podawany jest na potrzeby podpisania umowy.

Data odpowiedzi: 10 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.II.0211.5.22.2020.AMT. Adresat pisma: Przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów PUP.

 

Pytanie 1.42.: Czy do stanu zatrudnienia wlicza się młodocianych?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z art. 7 ust. 3. Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy), określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Adresat korespondencji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 1.43.  Czy rolnik może skorzystać z pożyczki dla mikroprzedsiębiorców?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.94

Co do zasady, rolnicy nie mogą ubiegać się o pożyczkę, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, przepisów tej ustawy nie stosuje się m.in. do działalności wytwórczej w rolnictwie, agroturystyki czy wyrobu wina.

Jeśli jednak rolnik prowadzi dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą – może w związku z tą działalnością ubiegać się o pożyczkę. W przypadkach kiedy ta sama osoba prowadzi jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, a także prowadzi działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, konieczne jest przekazanie do PUP bardziej szczegółowych informacji.

W takich sytuacjach z wnioskiem o pożyczkę należy dodatkowo złożyć informacje określone w części C formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod bezpośrednim linkiem: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=19264

Data odpowiedzi: 15 kwietnia 2020 r.

 

Pytanie 1.44.: Jak prawidłowo określić status mikroprzedsiębiorcy i stan zatrudnienia
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy? Zgodnie z definicją Kodeksu Pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 KP). Umowa o dzieło oraz umowa zlecenie to umowy cywilne, które reguluje Kodeks Cywilny – nie są wliczane do stanu zatrudnienia. Definicja zatrudnienia zamieszczona jest również w ustawie Prawo Przedsiębiorców. Zgodnie z art.22 §1/1 zatrudnienie następuje na podstawie stosunku pracy. W stanie zatrudnienia zgodnie z art. 7 ust.3 nie ujmuje się pracowników
na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich, urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Jednocześnie w ZASADACH UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGOI ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, w SŁOWNIKU POJĘĆ pracownik oznacza to osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustaw z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną. (PRZYKŁAD Pracodawca zatrudnia 4 osoby na umowę o pracę oraz 10 osób na umowę zlecenie, czy ma status mikroprzedsiębiorcy i z jakich form może skorzystać?). Jeśli do stanu zatrudnienia wlicza się osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia to jak prawidłowo przeliczyć je na pełny wymiar czasu pracy?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 7 ust. 3. Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy), określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Ta zasada stosuje się więc do weryfikacji, czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcy. Natomiast
w kontekście umorzenia pożyczki badamy, czy zatrudnienie zostało utrzymane. Dlatego we Wniosku przedsiębiorca podaje liczbę zatrudnionych łącznie z ww. kategoriami pracowników. Osoba pozostająca na urlopie bezpłatnym jest w dalszym ciągu pracownikiem.
Konsekwentnie sugerujemy zatem stosowanie reguł interpretacyjnych art. 11 Prawa przedsiębiorców (interpretacja na korzyść przedsiębiorcy). Zwraca uwagę, że art. 7 ust. 3 Prawa przedsiębiorców wskazuje, jacy pracownicy nie są uwzględniani przy obliczaniu limitów („pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego”). W konsekwencji, w oparciu o wnioskowanie a contrario można przyjąć, że osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym nadal jest pracownikiem i do limitu tego się zalicza.

Do przyznania przedsiębiorcy statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy znaczenie ma zatrudnienie średnioroczne, nie zaś z chwili składania wniosku. Należy podkreślić, że przedsiębiorca, który nigdy nie zatrudniał pracowników także może być uznany za mikroprzedsiębiorcę, o ile nie przekroczył obrotów określonych w ustawie.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-V.070.9.20.2020.EF. Adresat: PUP w Kędzierzynie – Koźle.                                               

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.45: W przypadku formy z art. 15zzd środki przekazywane są na podstawie wniosku
i umowy niezwłocznie (nie dłużej niż do 2 dni roboczych na wskazany rachunek), czy termin 2 dni liczony jest od podpisania umowy również przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy (występującego w imieniu Starosty?), Jaki czas od złożenia wniosku ma Dyrektor na podpisanie ww. umowy?

Odpowiedź:

Tak. Umowa liczy się jako podpisana, jeśli dwie strony złożą na niej podpis,
w tym wypadku również Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, który robi to niezwłocznie, jednak w ustawie nie ma wskazanego konkretnego terminu. W przypadku, gdy wniosek posiada braki formalne i wymaga uzupełnienia, podpisanie umowy przez starostę, reprezentowanego przez Dyrektora Urzędu Pracy automatycznie się przesuwa.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-V.070.9.20.2020.EF. Adresat: PUP w Kędzierzynie – Koźle.                                               

 

Pytanie 1.46: W przypadku formy z art. 15zzd pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Jaką datę uznać jako dzień udzielenia, datę podpisania umowy czy realizacji wypłaty?

Odpowiedź:

Datę realizacji wypłaty.

Data odpowiedzi: 14 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-V.070.9.20.2020.EF. Adresat: PUP w Kędzierzynie – Koźle

 

Pytanie 1.47: „Czy przedsiębiorca może łączyć ubieganie się o wsparcie na podstawie art. 15 zzb, oraz 15 zzd? (tj. otrzymać pożyczkę i jednocześnie wnioskować o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników)”

Odpowiedź:

Pożyczka (art. 15zzd) docelowo może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Dofinansowanie w art. 15zzb jest wsparciem z przeznaczeniem na części kosztów wynagrodzeń pracowników. Zatem o ile pożyczka, nie została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników, te dwa instrumenty nie wykluczają się.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 1.48: „Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców czyli przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

Jednocześnie przepis zawiera definicję zatrudnienia średniorocznego w której odnosi się do przeliczenia na pełne etaty.

Wg przekazywanych informacji powinniśmy brać pod uwagę liczbę pracowników a nie ilość w przeliczeniu na etaty. Jak to się ma do powyższej definicji ?”

Odpowiedź:

Pod uwagę należy wziąć liczbę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Przykładowo: jeśli pracodawca zatrudnia dwóch pracowników przy czym każdego na 0,5 etatu, to w przeliczeniu na pełny etat zatrudnia 1 pracownika.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 1.49: W związku z jednoznacznym brzmieniem art. 7 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i doniesieniami medialnymi, iż urzędy pracy winny liczyć „głowy nie etaty”, prosimy o wskazanie podstawy prawnej takiej interpretacji.”

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 7 ust. 3. Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy), określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Tę zasadę stosuje się więc do weryfikacji, czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcą.

Natomiast w kontekście umorzenia pożyczki badamy, czy zatrudnienie zostało utrzymane. Dlatego we Wniosku przedsiębiorca podaje liczbę zatrudnionych łącznie z ww. kategoriami pracowników.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.50: „W jaki sposób dołączać umowy opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym jeżeli format podpisu nie jest obsługiwany ( z założenia wskazano format jpg i pdf, jednak nie ma możliwości przetworzenia na takie rozszerzenia)?”

Odpowiedź:

Umowa pożyczki wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. wnioskiem i pełnomocnictwem), jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Przedsiębiorca składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę w ww. sposób podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji.

Przedsiębiorca powinien zatem dołączyć plik pdf umowy pobrany ze strony i nie powinien podpisywać go odręcznie.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 1.51.: „Czy w kwestii umorzenia pożyczki ma jakiekolwiek odpowiednie zastosowanie art. 76 ust. 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czy umorzenie następuje w drodze decyzji administracyjnej, czy w innej formie, jeżeli tak, to w jakiej?”

Odpowiedź

Podobnie jak przyznanie pożyczki nie jest decyzją administracyjną, nie jest nią umorzenie pożyczki. Następuje ono w drodze czynności materialno-technicznej.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 1.52: „Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników młodocianych (uczniów na praktykach) czy wówczas liczą się oni do stanu zatrudnienia?”

Odpowiedź:

Tak.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.53 : „Co w przypadku jeżeli pracodawca przebywa na zwolnieniu lekarskim, czy również może wystąpić o pożyczkę?”

Odpowiedź:

To pytanie zostało przesłane do Ministerstwa Rozwoju według właściwości w trybie pilnym. Przekażemy tę odpowiedź w Intranecie wortalu PSZ.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie  1.54: „Co w przypadku kiedy w trakcie realizacji umowy pożyczki pracownik zrezygnuje z pracy lub kończy mu się umowa zawarta na czas określony?”

Odpowiedź:

Celem udzielenia pożyczki jest wsparcie pracodawcy w utrzymaniu stanu zatrudnienia. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty nie powinien ulec zmniejszeniu, jeśli pracodawca chce ubiegać się o umorzenie pożyczki. Nie oznacza to, iż zatrudnione muszą być te same osoby.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.55: „Przedsiębiorstwo 7 osobowe w tym 2 osoby zatrudnione w ramach umowy na czas określony do 10 marca 2020. Stan zatrudnienia z 29.02.2020 ulegnie zmianie. Co wówczas z utrzymaniem zatrudnienia?”

Odpowiedź: Celem udzielenia pożyczki jest wsparcie pracodawcy w utrzymaniu stanu zatrudnienia. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty nie powinien ulec zmniejszeniu, jeśli pracodawca chce ubiegać się o umorzenie pożyczki. Nie oznacza to, iż zatrudnione muszą być te same osoby.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 1.56:„ W związku z przekazanymi różnymi wersjami umowy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, proszę o jednoznaczne wyjaśnienie kto jest stroną umowy pożyczki czy starosta czy miasto na prawach powiatu/powiat - powiatowy urząd pracy, a zatem kto posiada legitymację procesową, w sytuacji ewentualnego dochodzenia roszczenia. Prosimy o wykładnię w tym zakresie przepisów art. 15 zzb - art. 15 zze w kontekście źródła i metod finansowania, o których mowa w art. 31q ww. ustawy. Prosimy o odpowiedź w trybie pilnym ze względu na bezpieczeństwo obrotu prawnego i konieczność niezwłocznego realizowania zadań  związanych z epidemią COVID-19.”

Odpowiedź:

Zgodnie z aktualnym wzorem umowy o pożyczkę jest ona zawarta pomiędzy Starostą, reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 1.57: „Czy mikroprzedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniający pracownika, może otrzymać jednorazowo pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?”

Odpowiedź:

Celem stworzenia formy wsparcia w postaci niskooprocentowanej pożyczki dla przedsiębiorców było utrzymanie w zatrudnieniu pracowników mikrofirm. Dlatego nie jest ona przeznaczona dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą przeznaczone są inne formy wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej, o których informacje można znaleźć pod bezpośrednim linkiem: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/jednoosobowa-firma.

Trwają prace legislacyjne nad rozwojem Tarczy Antykryzysowej i  jest prawdopodobne, że w ich wyniku także mikroprzedsiębiorcy niezatrudniający pracowników otrzymają możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie  1.58.: „W związku z przygotowywaniem do wypłaty pierwszych pożyczek opisanych w art. 15zzd Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19…, Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu rozważa czy zastosowanie wzoru umowy opublikowanego na stronach urzędów pracy bez precyzyjnego wskazania stron będzie skuteczne i wystarczające na wypadek powstania konieczności dochodzenia roszczeń?”

Odpowiedź:

Wniosek, w którym szczegółowo określone są dane przedsiębiorcy stanowi integralną część umowy. Strony zostają więc wskazane precyzyjnie.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie  1.59.: „Czy pracodawca - mikroprzedsiębiorca zatrudniający 1 osobę na  wymiarze 1/2 etatu może złożyć wniosek na pożyczkę? ”

Odpowiedź:

Tak. W przeliczeniu na pełny etat zatrudnia 0,5 pracowników.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 1.60.: „Czy pracodawca zatrudniający 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i 10 osób na podstawie umowy zlecenia może skorzystać z pożyczki?  Wg nas tak  bo zatrudnia  mniej niż 10 pracowników”

Odpowiedź:

Tak, pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych nie uwzględnia się obliczając stan zatrudnienia.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 1.61.: „Co w przypadku jeśli przedsiębiorca skorzysta ze wsparcia i w trakcie zatrudnienia PRACOWNIK złoży wypowiedzenie umowy o pracę? Czy będzie to skutkowało zwrotem?”

Odpowiedź:

Celem udzielenia pożyczki jest wsparcie pracodawcy w utrzymaniu stanu zatrudnienia. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty nie powinien ulec zmniejszeniu, jeśli pracodawca chce ubiegać się o umorzenie pożyczki. Nie oznacza to, iż zatrudnione muszą być te same osoby.

W takim przypadku, w ramach instrumentu z art. 15 zzb, pracodawca powinien w kolejnym oświadczeniu wykazać zmianę w ilości zatrudnionych osób, a następnie będzie zobowiązany do proporcjonalnego zwrotu środków, otrzymanych na tego pracownika. 

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.62.: a) „Czy z pożyczek mogą korzystać spółki? b) Czy spółki, które nie zatrudniają mogą skorzystać ze wsparcia art. 15zzc?”.

Komentarz DRP: chyba autorowi chodziło o art. 15 zzb. Art. 15zzc dotyczy bowiem przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

Odpowiedź:

Ad a.

Forma prawna działalności nie ma znaczenia w przypadku ubiegania się o pożyczkę. Mogą się o nią starać również spółki, o ile posiadają status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz.1292).

Ad. b.

Dofinansowanie, o którym mowa w art. 15zzb ust. 1 ustawy o COVID-19 może otrzymać przedsiębiorca zatrudniający pracownika na podstawie umowy pracę (zdanie 1 z art. 15g ust. 4, do którego odsyła art. 15zzb ust. 1 ustawy o COVID-19) lub na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną (art. 15zzb ust. 2 ustawy o COVID-19) . Wobec powyższego spółka nie zatrudniająca pracownika nie może dostać dofinansowania, o którym mowa w art. 15zzb ustawy o COVID-19.

Ponadto wskazać należy, że omawiana forma wsparcia ma na celu złagodzenia negatywnych skutków wywołanych przez stan epidemii w działalności przedsiębiorców, w szczególności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, planowane jest ich wsparcie poprzez dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

UWAGA: odpowiedź na pkt b zostało przeniesione do pytań i odpowiedzi dotyczących art. 15zzb.

Pytanie 1.63..: „Jeżeli wniosek na pożyczkę składa spółka z o.o./spółka komandytowa niezatrudniająca na dzień 29 lutego 2020 roku pracowników co należy zrobić z takim wnioskiem?. Wystarczy odpowiedź negatywna tą drogą którą wpłynął wniosek (przez internet)?”

Odpowiedź:

W przypadku negatywnego rozpoznania wniosku, o jedną z form wsparcia przewidzianą w ustawie jest poinformowanie o tym przedsiębiorcy.

Ze względu na fakt, iż przyznanie dofinansowania, na podstawie art. 15zzb, art. 15zzc oraz pożyczki, o której mowa w art. 15zzd ustawy o COVID 19 ma charakter fakultatywny rozstrzygnięcie w tej sprawie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, nie jest podejmowane w formie decyzji administracyjnej.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 1.64: „We wniosku dot. wsparcia z art. 15zzd zamieszczonym na stronie praca.gov.pl  przedsiębiorca wskazuje  adres siedziby firmy, a z ustawy wynika, że właściwym jest urząd ze względu na miejsce prowadzenia działalności? Który zapis należy stosować? Wpływają wnioski pracodawców, których siedziba jest w Zabrzu, a miejsce wykonywania działalności Gliwice, w jaki sposób wniosek należy rozpatrzyć?”

Odpowiedź:

Pracodawca składa wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli prowadzi działalność na terenie kilku powiatów, wybiera jeden Urząd. We wniosku oświadcza: „Nie złożyłem Wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w innym powiatowym urzędzie pracy, niż wskazany we wniosku.” Pożyczkę można otrzymać tylko jednorazowo. Natomiast adres siedziby podawany jest na potrzeby podpisania umowy.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 1.65: „Czy do wniosku o pożyczkę przedsiębiorcy powinni dołączać formularz pomocy publicznej tożsamy z tym, który został dołączony do dokumentów w ramach art. 15 zzb, i 15 zzc?”

Odpowiedź:

Tak, pożyczkobiorca musi wypełnić Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Jeśli nie został on wypełniony w momencie składania wniosku, pożyczkobiorca powinien być poproszony o jego uzupełnienie.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 1.67: „Czy umowa o pożyczkę zostanie zrealizowana jeśli pracownik sam się zwolni, kończy się lub wygasa umowa w trakcie 3 miesięcy?”

Odpowiedź:

Celem udzielenia pożyczki jest wsparcie pracodawcy w utrzymaniu stanu zatrudnienia. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty nie powinien ulec zmniejszeniu, jeśli pracodawca chce ubiegać się o umorzenie pożyczki. Nie oznacza to, iż zatrudnione muszą być te same osoby.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.68: „Wartość pożyczki wraz z odsetkami stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I1 z 20.03.2020 r. ze zm.) Pomoc będzie udzielana nie później niż do 31 grudnia 2020 r. Pomoc może być udzielona, gdy na dzień 31 grudnia 2019 r. Wnioskodawcy nie dotyczyła żadna z poniższych sytuacji:

a) wysokość niepokrytych strat przewyższała 50 % wysokości kapitału zarejestrowanego? (w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz  spółki komandytowo-akcyjnej,

b) wysokość niepokrytych strat przewyższała 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki (w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz spółki cywilnej)

c) spełnione były kryteria kwalifikujące do objęcia postępowaniem upadłościowym.

Jak PUP ma to sprawdzić? Czy nie powinien być dołączony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w którym przedsiębiorca odpowiada na te pytania.”

Odpowiedź:

Tak, pożyczkobiorca musi wypełnić Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Jeśli nie został on wypełniony w momencie składania wniosku, pożyczkobiorca powinien być poproszony o jego uzupełnienie.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 1.69: „Czy zgodnie z aktualnym wzorem umowy o pożyczki należy rozumieć, że harmonogram spłaty pożyczki pracodawca otrzyma dopiero po upływie karencji spłaty, w sytuacji gdy nie spełni warunków do umorzenia?”

Odpowiedź:

Tak.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 1.70: Czy ewentualnie spłacane odsetki pozostają na rachunku Funduszu Pracy PUP z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń obligatoryjnych?”

Odpowiedź:

Środki te pozostają na wyodrębnionym dla środków Funduszu Pracy rachunku PUP z przeznaczeniem na finansowanie zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 1.71:: "Czy dla skutecznego zawarcia umowy pożyczki wystarczające jest użycie podpisu zaufanego przez pożyczkobiorcę i osobę reprezentującą PUP, czy też konieczne jest złożenie własnoręcznego podpisu na umowie, ewentualnie podpisu elektronicznego?"

Odpowiedź:

Umowa pożyczki wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. wnioskiem i pełnomocnictwem), jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Przedsiębiorca składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę w ww. sposób podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji.

Przedsiębiorca powinien zatem dołączyć plik pdf umowy pobrany ze strony i nie powinien podpisywać go odręcznie.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 1.72.: "Czy zatrudniony pracownik na umowę o pracę ale przebywający na urlopie bezpłatnym wlicza się do stanu zatrudnienia wg stanu na 29 lutego 2020 r.?"     

Odpowiedź:

Wlicza się.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.73: W umowie pożyczki jako strona umowy został wpisany Starosta a powinien być powiat (np. białostocki) gdyż Starosta nie ma osobowości prawnej. Nie będzie możliwe dochodzenie roszczeń jeżeli zostanie jako strona umowy: Starosta. Czy możliwa jest modyfikacja umowy przez Urząd?

Odpowiedź:

Nie ma możliwości modyfikacji umowy przez Urząd. Zgodnie z  art. 34 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) starosta organizuje pracę zarządu powiatu
i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r., znak pisma DRP-V.070.9.18.GW. Adresat: PUP w Bielsku Podlaskim (w imieniu PUP-ów województwa podlaskiego).

 

Pytanie 1.74.: Czy w przypadku mikropożyczki i wskazaniu przez przedsiębiorcę stanu zatrudnienia
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy „0” może ona zostać umorzona?

Odpowiedź:

Celem stworzenia formy wsparcia w postaci niskooprocentowanej pożyczki dla przedsiębiorców było utrzymanie w zatrudnieniu pracowników mikrofirm. Dlatego nie jest ona przeznaczona dla osób prowadzących działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą przeznaczone są inne formy wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej, o których informacje można znaleźć pod bezpośrednim linkiem: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/jednoosobowa-firma.

Trwają prace legislacyjne nad rozwojem Tarczy Antykryzysowej i jest prawdopodobne, że w ich wyniku także mikroprzedsiębiorcy niezatrudniający pracowników otrzymają możliwość skorzystania
z niskooprocentowanej pożyczki.

W chwili obecnej mikroprzedsiębiorca, który nie zatrudniał pracowników na dzień 29 lutego br., nie może ubiegać się o pożyczkę. Mikroprzedsiębiorca, który na dzień złożenia wniosku nie zatrudnia pracowników, nie może ubiegać się o pożyczkę.  Jeżeli na dzień podpisania umowy stan zatrudnienia
u mikroprzedsiębiorcy jest niższy niż w dn. 29 lutego br., pożyczkobiorca nie ma prawa do umorzenia pożyczki.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r., znak pisma DRP-V.070.9.18.GW. Adresat: PUP w Bielsku Podlaskim (w imieniu PUP-ów województwa podlaskiego).

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.75.: Czy w przypadku spadku zatrudnienia po dniu 29 luty 2020 r. nie leżącym po stronie pracodawcy a wynikającym np. ze zwolnienia dyscyplinarnego lub wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika złożonego przed tym dniem 29 luty 2020 r. pożyczka może być umorzona?

Odpowiedź:

Celem udzielenia pożyczki jest wsparcie pracodawcy w utrzymaniu stanu zatrudnienia. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty nie powinien ulec zmniejszeniu, jeśli pracodawca chce ubiegać się o umorzenie pożyczki. Nie oznacza to, iż zatrudnione muszą być te same osoby. W przypadku, gdy umowa o pracę zostaje rozwiązana nie z winy pracodawcy, może on uzupełnić stan osobowy.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r., znak pisma DRP-V.070.9.18.GW. Adresat: PUP w Bielsku Podlaskim (w imieniu PUP-ów województwa podlaskiego).

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.76: Umowa o pożyczkę nie zaciąga danych z wniosku. W ogóle w tej chwili da się załączyć tylko czysty formularz. Nieprecyzyjna jest instrukcja na stronie praca.gov.pl, która mówi, że wniosek oraz umowa ma być podpisane elektronicznie, w jaki sposób PUP ma podpisać umowę?

Odpowiedź:

Umowa pożyczki wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. wnioskiem i pełnomocnictwem), jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Przedsiębiorca składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę w ww. sposób podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji. Przedsiębiorca powinien zatem dołączyć plik pdf umowy pobrany ze strony i nie powinien podpisywać go odręcznie.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r., znak pisma DRP-V.070.9.18.GW. Adresat: PUP w Bielsku Podlaskim (w imieniu PUP-ów województwa podlaskiego).

 

Pytanie 1.77 :Jaki będzie okres spłaty pożyczki z karencją  : 12 miesięcy  + 3 miesiące  czy 9 miesięcy + 3 miesiące ?

Odpowiedź:

Najpierw 3 miesiące karencji, następnie maksymalnie 12 miesięcy spłaty czyli 3 miesiące + 12 miesięcy.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.1.BPS.2020. Adresat: PUP w Goleniowie (w imieniu PUP-ów z województwa zachodniopomorskiego).

 

Pytanie 1.78: W jaki sposób Urząd ma badać stan zatrudnienia, rodzaj umowy, wymiar  etatu  pracowników wskazanych we wniosku  ?   Czy pracodawca będzie zobowiązany do dołączenia do wniosku deklarację  ZUS DRA ?  czy wystarczy oświadczenie.

Odpowiedź:

Wystarczy oświadczenie.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.1.BPS.2020. Adresat: PUP w Goleniowie (w imieniu PUP-ów z województwa zachodniopomorskiego).

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych. Nie dotyczy już wniosku o pożyczkę.

 

Pytanie 1.79.: Czy badamy zadłużenia pracodawców w zakresie ZUS, US? W przypadku składania wniosku przez pracodawcę o którym wiemy, że ma zadłużenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego – czy udzielamy pomocy w zakresie przyznania mikropożyczki?

Odpowiedź:

Odnośnie pożyczek ustawodawca nie uzależnił otrzymania wsparcia od faktu braku zadłużenia w zakresie ZUS i US. Należy także zwrócić uwagę, że Wnioskodawca udziela informacji dotyczącej jego sytuacji ekonomicznej na dzień 31 grudnia 2019 r. wypełniając formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Mając na uwadze powyższe, w zakresie udzielenia pożyczki nie ma obowiązku badania zadłużenia pracodawcy w ZUS czy US.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.1.BPS.2020. Adresat: PUP w Goleniowie (w imieniu PUP-ów z województwa zachodniopomorskiego).

 

Pytanie 1.80.: Umorzenie decyzją czy inną formą? Wzór wniosku o umorzenie.

Odpowiedź:

Podobnie, jak przyznanie pożyczki nie jest decyzją administracyjną, nie jest nią umorzenie pożyczki. Następuje ono w drodze czynności materialno-technicznej. Wzór wniosku o umorzenie jest załącznikiem do umowy.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.1.BPS.2020. Adresat: PUP w Goleniowie (w imieniu PUP-ów z województwa zachodniopomorskiego).

 

Pytanie 1.81.: Dotyczy wzoru umowy pożyczki -  jak interpretować  § 1 punkt 12 umowy dotyczący naliczania odsetek ? czy nie jest to zapisane w   § 1 punkt 10.

Odpowiedź:

Pytanie jest niejasne, ponieważ nie ma takich punktów w § 1 wzoru umowy pożyczki. Co do zasady odsetki naliczane są za 3+12 miesięcy, przy czym spłata pożyczki wraz z odsetkami następuje po 3-miesięcznym okresie karencji. Spłata pożyczki może nastąpić wcześniej, po uprzednim uzgodnieniu z urzędem pracy. Odsetki naliczane są wówczas od momentu uzyskania pożyczki do momentu jej spłaty

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.1.BPS.2020. Adresat: PUP w Goleniowie (w imieniu PUP-ów z województwa zachodniopomorskiego).

 

Pytanie 1.82.: Należy doprecyzować w umowie pożyczki kiedy stosować odsetki ustawowe a kiedy odsetki ustawowe za opóźnienie zgodnie z kodeksem cywilnym.

Odpowiedź:

W umowie pożyczki nie ma odwołania do odsetek ustawowych, ponieważ wysokość odsetek została określona inaczej. Odsetki ustawowe za opóźnienie stosowane są w przypadku opóźnienia w spłacie rat pożyczki oraz opóźnienia w zwrocie pozostałej do spłaty kwoty pożyczki w przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.1.BPS.2020. Adresat: PUP w Goleniowie (w imieniu PUP-ów z województwa zachodniopomorskiego).

 

Pytanie 1.83 .:Wskazać konkretnie kiedy zażądać zwrotu pożyczki w całości a kiedy tylko niespłaconej części.  

Odpowiedź:

Opóźnienie w spłacie co najmniej 2 rat może być podstawą wypowiedzenia umowy pożyczki i żądania zwrotu całej lub pozostałej do spłaty kwoty pożyczki. Zwrotu pożyczki w całości można żądać, gdy pożyczkobiorca spóźnia się ze spłatą co najmniej dwóch pierwszych rat. W sytuacji, gdy opóźnienie w spłacie rat pożyczki następuje na późniejszym etapie, żądać należy zwrotu niespłaconej części pożyczki.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.1.BPS.2020. Adresat: PUP w Goleniowie (w imieniu PUP-ów z województwa zachodniopomorskiego).

 

Pytanie 1.83.: Jaka jest podstawa prawna nie udzielania pomocy w formie "mikropożyczki" w przypadku zatrudniania przez nich pracowników w formie umowy cywilno-prawnej. 

Odpowiedź:

Co do zasady posługując się terminem zatrudnienie rozumiemy przez to stosunek pracy, o którym mowa w art. 22 i nast. Kodeksu pracy. W przypadku umów cywilno-prawnych mamy do czynienia ze zleceniodawcą i zleceniobiorcą.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.1.BPS.2020. Adresat: PUP w Goleniowie (w imieniu PUP-ów z województwa zachodniopomorskiego).

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.84: Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników młodocianych – zatrudniają nawet 8 uczniów, co razem z pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę przekracza ilość zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwie. Mają obawy w jaki sposób będą mogli skorzystać ze specustawy. Art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo przedsiębiorców definiuje mikro-, małych i średnich przedsiębiorców jednoznacznie. Jeżeli  pracodawcy nie otrzymają właściwego wsparcia, istnieje obawa, że rozwiążą umowy ze swoimi uczniami, którzy nie będą mogli dokończyć nauki w szkole branżowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 7 ust. 3. Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy), określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Tę zasadę stosuje się więc do weryfikacji, czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcą.

Natomiast w kontekście umorzenia pożyczki badamy, czy zatrudnienie zostało utrzymane. Dlatego we Wniosku przedsiębiorca podaje liczbę zatrudnionych łącznie z ww. kategoriami pracowników.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.1.BPS.2020. Adresat: PUP w Goleniowie (w imieniu PUP-ów z województwa zachodniopomorskiego).

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.85: Czy przedsiębiorca jednoosobowy spełnia przesłanki do tego by uznać go za mikroprzedsiębiorcę ? Jednym z kryteriów jest zatrudnianie poniżej 10 osób. Literalnie czytając ustawę - zero to też mniej niż 10, a prawo przedsiębiorców nie wprowadza dodatkowej kategorii przedsiębiorcy jednoosobowego, "mniejszego" niż mikroprzedsiębiorca. Po drugie w przypadku pożyczek 5000 zł , warunkiem umorzenia jest nie zmniejszanie zatrudnienia przez 3 m-ce. Po rozmowie z radcą prawnym mogę powiedzieć ze zwłaszcza ten zapis wzbudza wątpliwości. Przydałyby się wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Celem stworzenia formy wsparcia w postaci niskooprocentowanej pożyczki dla przedsiębiorców było utrzymanie w zatrudnieniu pracowników mikrofirm. Dlatego nie jest ona przeznaczona dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą przeznaczone są inne formy wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej, o których informacje można znaleźć pod bezpośrednim linkiem: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/jednoosobowa-firma.

Trwają prace legislacyjne nad rozwojem Tarczy Antykryzysowej i  jest prawdopodobne, że w ich wyniku także mikroprzedsiębiorcy niezatrudniający pracowników otrzymają możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.1.BPS.2020. Adresat: PUP w Goleniowie (w imieniu PUP-ów z województwa zachodniopomorskiego).

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.86: Jak dokładnie interpretować zapis  stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień 29 lutego 2020 r. Czy wystarczy  np. ,że pracodawca zatrudnia 1 osobę na 29 lutego w wymiarze ½ etatu i po zawarciu umowy stan ten utrzymuje a po okresie 3 miesięcy stara się o umorzenie. Czy chodzi o to aby nie zmienić stanu zatrudnienia i nie obniżać wymiaru bo w przeciwnym wypadku nie będzie umorzenia

Odpowiedź:

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełen etat po upływie 3 miesięcy nie może ulec zmniejszeniu. Jeśli podmiot obniżył wymiar czasu pracy pracownikom i  nie zatrudnił innych nie ma prawa do umorzenia. Natomiast umorzenie będzie przysługiwało jeśli na dzień 29 lutego zatrudniona była jedna osoba na pół etatu, a na dzień umorzenia dwie osoby na jedną czwartą etatu.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.1.BPS.2020. Adresat: PUP w Goleniowie (w imieniu PUP-ów z województwa zachodniopomorskiego).

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.87: Czy w stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wlicza się uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, zmieniła się definicja mikroprzedsiębiorcy

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 7 ust. 3. Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy), określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Tę zasadę stosuje się więc do weryfikacji, czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcą.

Natomiast w kontekście umorzenia pożyczki badamy, czy zatrudnienie zostało utrzymane. Dlatego we Wniosku przedsiębiorca podaje liczbę zatrudnionych łącznie z ww. kategoriami pracowników.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.1.BPS.2020. Adresat: PUP w Goleniowie (w imieniu PUP-ów z województwa zachodniopomorskiego).

UWAGA. Nastąpiła zmiana przepisów prawnych.

 

Pytanie 1.88: Grupa docelowa pożyczki

Odpowiedź:

Ministerstwo Rozwoju pismem z dn. 9 kwietnia br. przesłało do Departamentu Rynku Pracy oficjalne stanowisko, zgodnie z którym przedsiębiorca, który nigdy nie zatrudniał pracowników jest mikroprzedsiębiorcą, o ile nie przekroczył obrotów określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców. Tak więc także samozatrudnieni należą do grupy docelowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, ale dopiero od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli od 18 kwietnia br. Wcześniej nie mieli oni prawa do korzystania z pożyczki, ponieważ pierwotnie jej cel polegał na wsparciu przedsiębiorcy w utrzymaniu zatrudnienia. Z oczywistych względów nie można było mówić o utrzymaniu zatrudnienia w odniesieniu do podmiotu niezatrudniającego pracowników. Po zmianach wprowadzonych w ramach tzw. Tarczy 2.0 do umorzenia wystarczy prowadzić działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od momentu udzielenia pożyczki.

Data odpowiedzi: 20 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-II.0211.5.30.2020.KDB. Adresat: WUP i PUP (wszyscy).

 

 

Pytanie 1.89: Jaką umowę należy podpisać z przedsiębiorcą, który złożył wniosek o udzielenie pożyczki przed wejściem w życie zmian w ramach Tarczy 2.0.?

Odpowiedź:

Nowe warunki udzielenia pożyczki należy stosować również do mikroprzedsiębiorców, którzy złożyli wniosek przed wejściem w życie zmian w ramach Tarczy 2.0. i nie otrzymali podpisanej przez urząd umowy, tj. których wniosek wpłynął do urzędu przed dniem 18.04.2020 r. i nie został jeszcze rozpatrzony. W takim przypadku urząd pracy powinien podpisać nową wersję umowy i przekazać ją do mikroprzedsiębiorcy z prośbą o podpisanie umowy przez przedsiębiorcę i odesłanie do urzędu. Natomiast nie należy żądać od pracodawcy wypełniania nowego wniosku o pożyczkę.

Data odpowiedzi: 20 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-II.0211.5.30.2020.KDB. Adresat: WUP i PUP (wszyscy).

 

Jeśli wniosek złożony został przed wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), i nie został jeszcze rozpatrzony, urząd pracy podpisuje nową umowę i przesyła ją do podpisu pracodawcy. Alternatywnie Starosta może podpisać starą umowę, a następnie wysłać pracodawcy aneks do umowy. Aneksu nie trzeba wysyłać natychmiast, można to zrobić przed upływem trzech miesięcy od podpisania umowy o pożyczkę.

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-1.070.11.2020.SS. Adresat: WUP i PUP (wszyscy)

UWAGA: Urzędy pracy otrzymały alternatywę

 

Pytanie 1.90: Czy należy aneksować wszystkie wcześniej zawarte z przedsiębiorcami umowy o udzielenie pożyczki?

Odpowiedź:

Nowe zasady udzielania pożyczki dla mikroprzedsiębiorców będą miały zastosowanie do wszystkich pożyczek, także tych udzielonych przed wejściem w życie zmian w ramach Tarczy 2.0. W przypadku pożyczek udzielonych na starych zasadach należy aneksować wcześniej zawarte umowy z mikroprzedsiębiorcami. Jednak obecnie bieżąca realizacja pożyczek w jak najszybszy sposób pozostaje w dalszym ciągu priorytetem. Natomiast dopiero w drugiej kolejności należy poprosić pracodawców, którzy już podpisali umowy o pożyczki, o podpisanie aneksów. Należy także do aneksu dołączyć zaktualizowany wzór wniosku o umorzenie pożyczki (w załączeniu).

Data odpowiedzi: 20 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-II.0211.5.30.2020.KDB.  Adresat: WUP i PUP (wszyscy).

 

Pytanie 1.91: Czy do stanu zatrudnienia wlicza się młodocianych?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z art. 7 ust. 3. Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy), określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 1.92: Jak prawidłowo określić status mikroprzedsiębiorcy i stan zatrudnienia
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 7 ust. 3. Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1-3 (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy), określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Ta zasada stosuje się więc do weryfikacji, czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcą.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-I.0211.50.2020.HR. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

 

Pytanie 1.93: Czy spółka cywilna może ubiegać się o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy?

Pytanie 1.93.1: W dniu dzisiejszym (17.04.2020)  w "Gazecie prawnej" zamieszczono wyjaśnienia do tarczy antykryzysowej gdzie stwierdzono, że spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą i nie może się ubiegać o pożyczkę w ramach tarczy antykryzysowej (15zzd). Chcielibyśmy poznać interpretację MRPIPS w kontekście spółek cywilnych w sytuacjach kiedy np. dwóch przedsiębiorców prowadzi działalność wyłącznie w ramach spółki cywilnej i to wynika z CEIDG. Ogólnie temat spółek cywilnych w powyższym kontekście jest mocno wątpliwy i wskazane byłoby tu oficjalne wyjaśnienie MRPIPS.
 

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 4 ust. ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Tak więc każdy wspólnik spółki cywilnej jest „osobnym” przedsiębiorcą. Dlatego to nie spółka powinna składać wniosek o pożyczkę, ale poszczególni wspólnicy. W związku z powyższym każdy wspólnik w spółce cywilnej może ubiegać się o pożyczkę w związku ze swoją działalnością gospodarczą.

 

Należy zaznaczyć, że w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca może mieć tylko jeden wpis. Mając na uwadze m.in. ten fakt, DRP stoi na stanowisku, że jedna osoba fizyczna może otrzymać pożyczkę tylko raz, niezależnie od tego, w ilu spółkach cywilnych jest wspólnikiem i czy równolegle prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek

 

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.34.2020.KDB. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP i WUP (wszyscy).

Data odpowiedzi: 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.45.2020.EZD. Adresat pisma: PUP w Kozienicach.                                                                 

 

Pytanie 1.94: Czy rolnik może skorzystać z pożyczki dla mikroprzedsiębiorców?

Odpowiedź:

Jeśli rolnik/podmiot prowadzący działalność rolniczą posiada wpis do CEIDG lub KRS (w ramach rejestru przedsiębiorców) – może w związku z działalnością objętą tym wpisem ubiegać się o pożyczkę.

 

W przypadkach kiedy podmiot ubiegający się o pożyczkę prowadzi działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, konieczne jest przekazanie do PUP bardziej szczegółowych informacji. W takich sytuacjach z wnioskiem o pożyczkę należy dodatkowo złożyć informacje określone w części C formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod bezpośrednim linkiem: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=19264. Informacja o konieczności złożenia dodatkowych informacji została umieszczona w Zasadach ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy. W przypadku, gdy Wnioskodawca oświadczy, że prowadzi działalność również w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa, ale nie ma rozdzielności rachunkowej, może otrzymać pomoc, jednak nie do limitu 800 000 euro, ale do limitu właściwego dla tej pomocy w odniesieniu do sektora rolnego (100 000 euro) lub rybnego (120 000 euro) – w zależności, którą z tych działalności prowadzi. Urząd pracy musi zatem sprawdzić czy pożyczka mieści się we właściwym limicie. Natomiast w przypadku prowadzenia rozdzielności rachunkowej (i prowadzenia wszystkich tych działalności) beneficjent mógłby otrzymać pomoc na działalność gospodarczą do 800 000 euro oraz pomoc na działalność rolną do 100 000 euro oraz pomoc na działalność w sektorze rybołówstwa do 120 000 euro.

 

Pragnę dodatkowo zwrócić uwagę, że pomoc w postaci pożyczki może być udzielona, jeśli przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r. ze zm.). Informacja ta również jest umieszczona w Zasadach.

 

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.34.2020.KDB. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP i WUP (wszyscy).

 

Pytanie 1.95: Czy komornik może skorzystać z pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy?

Odpowiedź:

Komornik nie jest przedsiębiorcą. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Tak więc pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy nie jest przeznaczona dla komornika.

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.34.2020.KDB. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP i WUP (wszyscy).

 

Pytanie 1.96: Czy komornik, który nie jest uznawany za przedsiębiorcę, może skorzystać z instrumentów wprowadzonych ustawą antykryzysową?

Odpowiedź:

Jeżeli komornik nie jest przedsiębiorcą zgodnie z  ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców  i nie spełnia kryteriów określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695.) nie może ubiegać się o wsparcie w zakresie :

 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy ( art. 15zzb)
 • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników (art. 15zzc)
 • niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd)

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Adresat: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pytanie 1.97: Czy można przyznać pożyczkę spółdzielniom socjalnym?

 

Odpowiedź:

Pożyczka przeznaczona jest dla mikroprzedsiębiorców. Jeśli spółdzielnia socjalna posiada wpis do KRS (w ramach rejestru przedsiębiorców), to można jej przyznać pożyczkę.

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.34.2020.KDB. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP i WUP (wszyscy).

 

Pytanie 1.98: Czy o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy może ubiegać się osoba, która oprócz tego, że ma firmę jest dodatkowo zatrudniona lub jest emerytem?

 

Odpowiedź:

 

Jeżeli osoba jest właścicielem firmy i dodatkowo jest zatrudniona lub jest emerytem, nie stanowi to przeciwskazania do ubiegania się o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy. Osobie takiej należy udzielić pożyczki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i tylko na ten cel, tj. na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tej działalności środki z pożyczki mogą być wydatkowane.

 

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.34.2020.KDB. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP i WUP (wszyscy).

 

Pytanie 1.99: Czy przedsiębiorca, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej może ubiegać się o pożyczkę?

 

Odpowiedź:

 

1. W dniu składania wniosku o pożyczkę przedsiębiorca powinien prowadzić działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorcy z zawieszoną działalnością nie powinna przysługiwać pożyczka. Przyznanie jej miałoby charakter zasiłku, a cel udzielanej pomocy jest inny.

 

2. Aby uzyskać umorzenie pożyczki, w całym okresie 3 miesięcy od otrzymania pożyczki przedsiębiorca nie może zawiesić działalności gospodarczej, bo właśnie ta pożyczka ma mu pomóc w utrzymaniu się na rynku. Zgodnie nowym brzmieniem ustawy „Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.”

 

3. Zgodnie z zapisem ustawowym pożyczka przeznaczona jest dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Aby uzyskać pożyczkę, firma nie może być zawieszona konkretnie dnia 29 lutego br. oraz w dniu składania wniosku.

 

4. Jeżeli działalność byłaby zawieszona w okresie po 1 marca br., ale przed dniem złożenia wniosku, to fakt ten nie dyskwalifikuje firmy przy ubieganiu się o pożyczkę.

 

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.34.2020.KDB. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP i WUP (wszyscy).

 

Pytanie 1.100: Czy z pomocy na podstawie art 15zzd ustawy antykryzysowej (mikropożyczka – pożyczka do 5 tys. zł) może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który składa wniosek o umorzenie składek ZUS za ubezpieczonych za okres marzec - maj 2020 na podstawie ustawy antykryzysowej?

 

Odpowiedź:

 

Pożyczka jest instrumentem niezależnym od innych form wsparcia. Należy jednak pamiętać, że nie ma możliwości przeznaczenia dwóch lub więcej dofinansowań ze środków publicznych na pokrycie dokładnie tych samych kosztów.

 

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.34.2020.KDB. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP i WUP (wszyscy).

 

Pytanie 1.101: Czy niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców można łączyć z dofinansowaniem części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych?

 

Odpowiedź:

 

Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami, pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia, w tym również z dofinansowaniem części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie dokładnie tych samych kosztów.

 

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.34.2020.KDB. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP i WUP (wszyscy).

 

Pytanie 1.102: Co znaczy zwrot „może być przyznane w wysokości do….” Czy starosta sam może podjąć decyzję o wysokości pożyczki?

 

Odpowiedź:

 

Wysokość pożyczki wskazuje we wniosku Wnioskodawca, wysokość pożyczki może wynosić 5 000 zł lub mniej.

 

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.34.2020.KDB. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP i WUP (wszyscy).

 

Pytanie 1.103: Jaki jest mechanizm różnicowania przedsiębiorców w zależności od liczby zatrudnionych?

 

Odpowiedź:

 

Wysokość pożyczki ustala wnioskujący, wysokość pożyczki może wynosić 5 000 zł lub mniej. PUP nie różnicuje przedsiębiorców w odniesieniu od liczby zatrudnianych pracowników. Pożyczka może być przeznaczona na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia działalności, niekoniecznie wynagrodzeń.

 

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.34.2020.KDB. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP i WUP (wszyscy).

 

Pytanie 1.104: Czy harmonogram spłaty pożyczki powinien stanowić załącznik do umowy i być akceptowany i podpisany przez strony umowy, czy ma stanowić jedynie informację przesłaną przez urząd Wnioskodawcy? Jeśli ma stanowić tylko informację to kiedy ma ona być przekazana Wnioskodawcy – w dniu podpisania umowy?

 

Odpowiedź:

 

Zgodnie z zapisami § 4 pkt 1 i 2 umowy harmonogram spłaty przygotowuje Urząd Pracy i przesyła Pożyczkobiorcy w sytuacji, gdy nie zmniejszy on stanu zatrudnienia lub nie złoży wniosku o umorzenie. Harmonogram spłaty nie powinien być więc przekazywany w dniu podpisania umowy.

 

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.34.2020.KDB. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP i WUP (wszyscy).

 

Pytanie 1.105: Czy PUP może modyfikować wzór umowy?

 

Odpowiedź:

 

Priorytetem jest szybkie i sprawne realizowanie wniosków o pożyczkę. Modyfikacja wzorów umów utrudniałaby osiągnięcie tego celu. Wprowadzałaby także zamęt wśród przedsiębiorców i generowała nieporozumienia. Dlatego zwracam się z prośbą, aby nie modyfikować wzoru umowy.

 

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.34.2020.KDB. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP i WUP (wszyscy).

 

Pytanie 1.106: Czy urząd obowiązuje termin rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki, czy jedynym terminem jest termin wypłaty środków?

 

Odpowiedź:

 

Urząd wypłaca środki w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy przez obie strony. Z uwagi jednak na cel pożyczki podpisanie umowy przez Dyrektora urzędu pracy powinno nastąpić jednak bez zbędnej zwłoki.

 

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.34.2020.KDB. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP i WUP (wszyscy).

 

Pytanie 1.107: Jakie oryginały dokumentów PUP zwraca przedsiębiorcy, który nie uzyskał pożyczki?

 

Odpowiedź:

 

Co do zasady przedsiębiorca nie przedkłada oryginałów żadnych dokumentów, które musiałyby być zwracane w przypadku nie uzyskania pożyczki.

 

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.34.2020.KDB. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP i WUP (wszyscy).

 

Pytanie 1.108: Czy należy weryfikować przeznaczenie otrzymanych środków?

 

Odpowiedź:

 

Pożyczka może być przeznaczona na pokrycie wszelkich kosztów bieżących prowadzenia działalności gospodarczej. Nie jest wymagana weryfikacja i rozliczanie otrzymanych środków. Natomiast pożyczkobiorca oświadcza, że wykorzysta środki pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem. Może to być przedmiotem późniejszej kontroli.

 

Data odpowiedzi: 22 kwietnia 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.34.2020.KDB. Adresaci pisma: Dyrektorzy PUP i WUP (wszyscy).

 

Pytanie 1.109: Nowelizacja ustawy przewiduje rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają pracowników, natomiast, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt I — Prawo przedsiębiorców - mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Czy zamiarem ustawodawcy było objęcie wsparciem (pożyczka) tylko podmiotów spełniających tę definicję, (czyli podmiot musiał zatrudniać co najmniej jednego pracownika mimo tego, że na dzień złożenia wniosku nie zatrudnia nikogo), czy też również podmioty, które nigdy nie zatrudniały pracowników. Jeżeli to drugie, to proszę o podanie podstawy prawnej dla udzielania mikropożyczek dla przedsiębiorcy samozatrudnionego, który nigdy nie zatrudniał pracowników.

Odpowiedź:

Jako, że do Departamentu Rynku Pracy MRPiPS dotarły różne interpretacje definicji mikroprzedsiębiorcy zawartej w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.). Aby rozwiać wszelkie wątpliwości w tym zakresie, zwróciliśmy się o wyjaśnienie tej kwestii - według kompetencji do Ministra Rozwoju.

Ministerstwo Rozwoju pismem z dnia 9 kwietnia br. przesłało do Departamentu Rynku Pracy oficjalne stanowisko, zgodnie z którym przedsiębiorca, który nigdy nie zatrudniał pracowników jest mikroprzedsiębiorcą, o ile nie przekroczył obrotów określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców. Tak więc podstawą prawną do zaliczenia samozatrudnionych w poczet mikroprzedsiębiorców jest art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którego zapis „zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników” należy rozumieć w ten sposób, że „mógł nie zatrudniać nikogo”. W świetle tego stanowiska samozatrudnieni należą do grupy docelowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, jednakże dopiero od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.  o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) czyli od 18 kwietnia br.

Przytoczona wyżej definicja mikroprzedsiębiorcy nie uległa zmianie po wejściu w życie zmian w ramach Tarczy antykryzysowej 2.0. Zmianie uległ cel pożyczki, a w konsekwencji – jej grupa docelowa. Pierwotnie cel pożyczki polegał na utrzymaniu zatrudnienia, więc nie mogli z niej skorzystać ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniali pracowników. Gdy nowym celem pożyczki wprowadzonym w ramach Tarczy antykryzysowej 2.0 jest wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej, wszyscy mikroprzedsiębiorcy, w tym niezatrudniający pracowników, mogą z niej skorzystać. Po zmianach wprowadzonych w ramach tzw. Tarczy 2.0 do umorzenia pożyczki - wymogiem jest prowadzenie działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od momentu udzielenia pożyczki.

Data odpowiedzi 23 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP-II.0211.5.37.2020.EZD. Adresat:  Dyrektor PUP w Kościanie.

 

Pytanie 1.110: Proszę o wydanie opinii nt. możliwości udzielenia pożyczki spółce jawnej. Czy należy traktować tę kwestię tak jak w przypadku spółek cywilnych. Dodam że wspólnik spółki jawnej złożył do nas jednocześnie wniosek jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Druga kwestia dotyczy natomiast spółek z o.o., które nie zatrudniają żadnego pracownika. Czy mogą one skorzystać z pożyczki na podstawie art. 15zzd. Chcielibyśmy doprecyzować czy rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców w ramach II tarczy dotyczy wszystkich podmiotów czy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników.

 

Odpowiedź:

 

Kwestię spółki jawnej należy traktować w odmienny sposób niż kwestię spółki cywilnej. Spółka jawna jest spółką prawa handlowego, posiada osobowość prawną i status przedsiębiorcy oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Tak więc wniosek o pożyczkę składa spółka jawna, a nie jej wspólnicy osobno. Wspólnik spółki jawnej, która złożyła wniosek o pożyczkę, może jednocześnie ubiegać się o pożyczkę jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Odnośnie spółki z o.o., to zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rozwoju przedsiębiorca, który nigdy nie zatrudniał pracowników jest mikroprzedsiębiorcą, o ile nie przekroczył obrotów określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców. Ta zasada dotyczy każdego przedsiębiorcy niezależnie od formy prawnej, w ramach które funkcjonuje.

Data odpowiedzi: 24 kwietnia 2020 r. Adresat: PUP w Grudziądzu.


 

Pytanie 1.111.: Jak postąpić w przypadku pożyczki udzielonej już spółce cywilnej?

Odpowiedź:

W przypadku pożyczek udzielonych już spółkom cywilnym, nie ma konieczności żądać zwrotu pożyczki, tylko należy doprecyzować i udokumentować, który konkretnie wspólnik spółki jest pożyczkobiorcą. Takie działanie umożliwi pozostałym wspólnikom spółki ubieganie się o pożyczkę.

Data odpowiedzi: 29 kwietnia 2020 r.

 

Pytanie 1.112: Czy wspólnik spółki cywilnej, który prowadzi działalność gospodarczą jedynie w zakresie spółki cywilnej, w ramach której wspólnicy jako zbiorowy pracodawca zatrudniają 10 lub więcej pracowników, ma prawo do otrzymania pożyczki?

Pytanie 1.112.1: Czy wspólnik spółki cywilnej, który prowadzi działalność gospodarczą jedynie w zakresie spółki cywilnej, w ramach której wspólnicy jako zbiorowy pracodawca przekroczyli limit zatrudnienia w spółce określony w definicji mikroprzedsiębiorcy, ma prawo do otrzymania pożyczki?

Odpowiedź:

Taki przedsiębiorca nie ma prawa do otrzymania pożyczki. Jednak jeśli jednocześnie taki przedsiębiorca jest wspólnikiem w innej spółce, która zatrudnia mniej niż 10 pracowników lub prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której zatrudnia mniej niż 10 pracowników może skorzystać z pożyczki na prowadzenie tej działalności gospodarczej, w ramach której spełniany jest warunek zatrudnienia określony w definicji mikroprzedsiębiorcy.

Data odpowiedzi: 29 kwietnia 2020 r.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.85.2020.KDB Adresat: Dyrektorzy WUP i PUP.

 

Pytanie 1.113: Czy wniosek o pożyczkę może złożyć wspólnik spółki prawa handlowego?

Odpowiedź:

Spółki prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) są przedsiębiorcami i mają wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zatem każda z tych spółek, o ile jest mikroprzedsiębiorcą, może składać wniosek o pożyczkę. W przypadku tego rodzaju spółek, nie ma znaczenia czy dana osoba fizyczna jest udziałowcem wielu tego rodzaju spółek, ponieważ o pożyczkę może wnioskować spółka, a nie jej poszczególni wspólnicy.

Data odpowiedzi: 29 kwietnia 2020 r.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.85.2020.KDB Adresat: Dyrektorzy WUP i PUP.

 

Pytanie 1.114: Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. We wniosku wpisał, że stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień 29.02.2020 r. wynosi 14. Przedsiębiorca tłumaczy, że w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów (…) nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro. Czy jeśli stan zatrudnienia na dzień 29.02.2020 r. to 14 czy taki przedsiębiorca ma prawo do pożyczki?

Odpowiedź:

Wnioskodawca, aby uzyskać pożyczkę musi spełniać status mikroprzedsiębiorcy określony art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292). Przedsiębiorca słusznie argumentuje, że przy ustalania statusu mikroprzedsiębiorcy bierze się pod uwagę średnioroczne zatrudnienie. Zatrudnienie w danym momencie czasowym może być wyższe niż 9 os. Jednak to Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za oświadczenie, że spełnia status mikroprzedsiębiorcy.  

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 1.115: Pożyczka - obowiązek wykazania stanu zatrudnienia na dzień 29.02.2020 w przeliczeniu na pełny wymiar - może łączyć się z innymi formami wsparcia np. FGŚP. Co w przypadku kiedy mikroprzedsiębiorca złoży wniosek na pożyczkę wpisując 3 pracowników, a następnie skorzysta ze wsparcia z WUP, gdzie ma możliwość obniżenia etatu do 0,5. Wnioskując o umorzenie już będzie miał 1,5 etatu. Czy wobec tego już na wstępie musi wybrać z jakiego instrumentu chce skorzystać?

Odpowiedź:

Pożyczka może być łączona z innymi formami wsparcia. Należy jednak pamiętać, że nie można przeznaczać dwóch lub więcej dofinansowań ze środków publicznych na pokrycie dokładnie tego samego kosztu.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 1.116: Czy ze wsparcia w ramach art. 15  zzd mogą skorzystać spółki cywilne zatrudniające pracowników? Czy też powinni złożyć odrębne wnioski dla każdego ze wspólników? Czy mogą złożyć wniosek odrębny dla każdego wspólnika oraz odrębny wniosek jako spółka cywilna (spółka również zatrudnia pracowników)?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 4 ust. ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Tak więc każdy wspólnik spółki cywilnej jest „osobnym” przedsiębiorcą. Dlatego to nie spółka powinna składać wniosek o pożyczkę, ale poszczególni wspólnicy. W związku z powyższym każdy wspólnik w spółce cywilnej może ubiegać się o pożyczkę w związku ze swoją działalnością gospodarczą.

Należy zaznaczyć, że w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca może mieć tylko jeden wpis. Mając na uwadze m.in. ten fakt, DRP stoi na stanowisku, że jedna osoba fizyczna może otrzymać pożyczkę tylko raz, niezależnie od tego, w ilu spółkach cywilnych jest wspólnikiem i czy równolegle prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 1.117: „Czy po znowelizowaniu art. 15 zzd dotyczącym odstąpienia obowiązku składania oświadczenia o stanie zatrudnienia na dzień 29.02.2020r. przedsiębiorca, który nie zatrudniał w ciągu ostatnich 2 lat żadnego pracownika będzie mógł skorzystać z pożyczki?”

Odpowiedź:

Tak

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie: 1.118:  „Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. We wniosku wpisał, że stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień 29.02.2020 r. wynosi 14. Przedsiębiorca tłumaczy, że w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów (…) nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro. Czy jeśli stan zatrudnienia na dzień 29.02.2020 r. to 14 czy taki przedsiębiorca ma prawo do pożyczki?”

Odpowiedź:

Pożyczka jest przeznaczona dla mikroprzedsiębiorców. Może się zdarzyć, że stan zatrudnienia na koniec lutego wynosił 14 i jednocześnie podmiot jest  mikroprzedsiębiorcą w takiej sytuacji podmiot może ubiegać się o  pożyczkę.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 1.119: „Czy w formularzu o pomocy publicznej  w części A pkt 7 samozatrudniony zaznacza „mikroprzedsiębiorca”?”

Odpowiedź:

Zasadniczo tak. Należy jednak pamiętać, że w ramach tego pola formularza wielkość podmiotu ma być określona zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Data odpowiedzi: 4 maja 2020 r. Znak pisma DRP-IV.0211.2.2020.BPS. Adresat: PUP w Tychach w imieniu PUP województwa śląskiego.

 

Pytanie 1.120: „Jak postąpić w przypadku pożyczki udzielonej już spółce cywilnej?”

Odpowiedź:

W przypadku pożyczek udzielonych już spółkom cywilnym, nie ma konieczności żądać zwrotu pożyczki, tylko należy doprecyzować i udokumentować, który konkretnie wspólnik spółki jest pożyczkobiorcą. Takie działanie umożliwi pozostałym wspólnikom spółki ubieganie się o pożyczkę.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.85.2020.KDB Adresat: Dyrektorzy WUP i PUP.

 

Pytanie 1.121: „Czy można udzielić pożyczki mikroprzedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w ramach spółki cywilnej (nie prowadzi odrębnie działalności indywidualnie)?”

Odpowiedź:

Pożyczkę może uzyskać każdy wspólnik spółki cywilnej bez względu na to, czy prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek i oprócz tego w ramach spółki, czy też prowadzi wyłącznie działalność w ramach spółki cywilnej. Zasadą jest jedynie to, że jedna osoba może uzyskać tylko jedną pożyczkę bez względu na to, w ilu spółkach cywilnych jest wspólnikiem.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.85.2020.KDB Adresat: Dyrektorzy WUP i PUP.

 

Pytanie 1.122: „Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lub inna spółka prowadzona np. przez 3 wspólników, która w okresie ostatnich 2 lat obrotowych nie zatrudniała żadnego pracownika, może otrzymać pożyczkę?”

Odpowiedź:

Warunkiem uzyskania pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 marca 2020 r. A zatem niezatrudnianie pracowników przez  spółkę nie stanowi przeszkody do udzielenia pożyczki, jeśli spółka pomimo to faktycznie prowadziła działalność gospodarczą.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.85.2020.KDB Adresat: Dyrektorzy WUP i PUP.

 

Pytanie 1.123: „Czy udzielenie pożyczki to data zawarcia umowy, data wypłaty środków, czy też data wpływu środków na rachunek przedsiębiorcy?”

Odpowiedź:

Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto przedsiębiorcy.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.85.2020.KDB Adresat: Dyrektorzy WUP i PUP.

Pytanie 1.124: „Jak liczyć okres 3 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej: np. od 15 kwietnia do 15 lipca br., czy też od 15 kwietnia do 14 lipca br.”

Odpowiedź:

Termin do umorzenia pożyczki należy liczyć zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego. Zatem termin 3 miesięczny rozpoczynający się dnia 15 kwietnia upływa dnia 15 lipca.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.85.2020.KDB Adresat: Dyrektorzy WUP i PUP.

 

Pytanie 1.125: „Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i przebywając na L4 (nie zawieszając działalności) można ubiegać się o pożyczkę?”

Odpowiedź:

Jeżeli mikroprzedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą  jest czasowo niezdolny do pracy wskutek choroby i pobiera z tego tytułu zasiłek chorobowy, to nie ma przeszkód, aby ubiegał się w tym czasie o pożyczkę. Oczywiście jest to możliwe, tylko o ile ponosi koszty prowadzenia działalności gospodarczej, których pokryciu służy pożyczka.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.85.2020.KDB Adresat: Dyrektorzy WUP i PUP.

 

Pytanie 1.126: „Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i pobierająca zasiłek macierzyński ma prawo ubiegać się o pożyczkę?”

Odpowiedź:

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie stanowi przeszkody do ubiegania się o pożyczkę, o ile przedsiębiorca spełnia warunki do jej uzyskania, działalność gospodarcza nie została zawieszona, a osoba wnioskująca o pożyczkę ponosi koszty prowadzenia działalności gospodarczej, których pokryciu służy pożyczka.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma DRP-II.0211.5.85.2020.KDB Adresat: Dyrektorzy WUP i PUP.

 

Pytanie 1.127: Ustawa antykryzysowa mówi o ustaleniu statusu mikroprzedsiębiorcy i odpowiednio małego i średniego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo przedsiębiorców. Załącznik do wniosku - formularz pomocy publicznej stanowi natomiast o rozumieniu przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów unijnych. Biorąc pod uwagę powyższe, czy ustalając wielkość przedsiębiorcy należy brak pod uwagę obrót i stan zatrudnienia w polskiej spółce czy także badać powiązania kapitałowe np. ze spółką matką i na tej podstawie obliczać obrót/zatrudnienie?  

Odpowiedź:

Zgodnie z wyjaśnieniami otrzymanymi z Ministerstwa Rozwoju - definicje zawarte w art. 7 Prawa przedsiębiorców, dotyczące mikro, małego i średniego przedsiębiorcy, nie odnoszą się do kwestii ewentualnych powiązań między poszczególnymi przedsiębiorstwami. Jeżeli więc jakaś ustawa powołuje się na definicję MŚP w rozumieniu Prawa przedsiębiorców, to powiązań tych nie bierze się pod uwagę. Może się zdarzyć, że przedsiębiorca, który zgodnie z prawem krajowym jest mikroprzedsiębiorcą, jednocześnie nie będzie się zaliczał do tej kategorii w rozumieniu przepisów unijnych. Nie ma to jednak znaczenia, ponieważ to przepisy krajowe w tym przypadku określają grupę beneficjentów tej formy wsparcia. Przedsiębiorca musi zatem określić we wniosku wielkość przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Natomiast w załączniku musi podać wielkość przedsiębiorstwa zgodnie z prawem unijnym, co nie ma wpływu na możliwość uzyskania pożyczki, a jedynie na limit pomocy publicznej jaką może uzyskać dany przedsiębiorca.

W ww. przypadku oznacza to, że jeżeli Państwa spółka jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (jeżeli chodzi o kwestie zatrudnienia) i jeśli spełni warunek dotyczący wysokości spadku obrotów o co najmniej 30%, może ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w ramach art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Data odpowiedzi: 7 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-I.0211.136.2020.HR. Adresat pisma: Dyrektorzy PUP (wszyscy).

Pytanie 1.128: Czy nalicza się odsetki za okres karencji od niskooprocentowanych pożyczek dla mikroprzedsiebiorców, czy tylko liczy się odsetki 0,05 stopy redyskonta weksli od kwoty 5000,00 bez względu na okres spłaty? Jaki będzie okres spłaty pożyczki z karencją: 12 miesięcy  + 3 miesiące  czy 9 miesięcy + 3 miesiące? Czy harmonogram spłat do umowy układa się na 12 miesięcy czy można na krócej, jeśli osoba wyrazi taka chęć i czy odsetki ulegają w tym przypadku zmniejszeniu?

Odpowiedź:

Ponieważ nie zostało nigdzie zastrzeżone inaczej - należy naliczać odsetki również za okres karencji, z tym ze spłata następuje zgodnie z harmonogramem spłaty, dopiero po upływie 3 miesięcy. Oznacza to, że odsetki naliczane być powinny za 3+12 miesięcy. Spłata pożyczki może nastąpić wcześniej, jeśli pożyczkobiorca wyrazi taką chęć, po uprzednim uzgodnieniu z urzędem pracy. Odsetki naliczane są wówczas od momentu uzyskania pożyczki do momentu jej spłaty czyli ulegają zmniejszeniu.

Data odpowiedzi: 13 maja 2020 r.

Pytanie 1.129: Czy spółka w likwidacji może otrzymać niskooprocentowaną pożyczkę?

Odpowiedź:

Celem likwidacji spółki jest zamknięcie spółki i wykreślenie jej z KRS. Spółka w likwidacji prowadzi działalność prowadzącą do zamknięcia jej spraw, odzyskania wierzytelności, spłaty długów i  spieniężenia majątku. Zatem udzielanie wsparcia tego typu podmiotom nie jest uzasadnione, ponieważ kończą już one swoją działalność gospodarczą.

Data odpowiedzi: 13 maja 2020 r.

Pytanie 1.130: Czy kościoły i związki wyznaniowe mogą starać się o udzielenie pożyczki, jeśli nie są wpisani w rejestr przedsiębiorców (CEiDG, KRS), natomiast twierdzą, że prowadzą działalność gospodarczą?

Odpowiedź:

Nie, ponieważ pożyczka przeznaczona jest dla mikroprzedsiębiorców.

Data odpowiedzi: 14 maja 2020 r. Pismo znak: DRP-IV.0211.2.2.BPS.2020. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP województwa śląskiego).

Pytanie 1.131:  Jaki urząd jest właściwy do składania wniosku o pożyczkę w przypadku kiedy w CEiDG nie ma stałego ani dodatkowego miejsca wykonywania działalności widnieje Tylko adres do doręczeń?

Odpowiedź:

Gdy nie ma w posiadanym wpisie do rejestru działalności gospodarczej jednoznacznego zapisu o miejscu jej prowadzenia, urząd pracy powinien przyjąć adres do doręczeń przedsiębiorcy składającego wniosek lub poprosić o określenie  miejsca działalności gospodarczej na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy składającego wniosek lub dostępnych, wiarygodnych dokumentów.

Data odpowiedzi: 14 maja 2020 r. Pismo znak: DRP-IV.0211.2.2.BPS.2020. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP województwa śląskiego).

Pytanie 1.132: Czy środki finansowe pochodzące ze środków przeznaczonych na walkę z pandemią (art. 15 zzd – pożyczka) podlegają zwolnieniu spod zajęcia egzekucyjnego.

Odpowiedź:

Zgodnie ze stanem prawnym na dzień 11 maja br. pożyczka nie jest wolna od zajęć egzekucyjnych. Jednak rozważa się zmianę tej sytuacji na korzyść przedsiębiorców.

Data odpowiedzi: 14 maja 2020 r. Pismo znak: DRP-IV.0211.2.2.BPS.2020. Adresat: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP województwa śląskiego).

Pytanie 1.133: Prosimy o wyjaśnienie kwestii zajęcia rachunku bankowego (przez komornika lub urząd skarbowy) w kontekście przyznanej pożyczki na podstawie art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jak taką sytuację interpretować skoro pożyczka ma być przyznana na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Odpowiedź:

Zgodnie ze stanem prawnym na dzień 11 maja br. pożyczka nie jest wolna od zajęć egzekucyjnych. Jednak rozważa się zmianę tej sytuacji na korzyść przedsiębiorców.

Data odpowiedzi: 15 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-IV.0211.2.BPS.2020. Adresat pisma: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

Pytanie 1.134: Czy w przypadku kiedy wypłacono pożyczkę spółce cywilnej, należy dochodzić do zwrotu? Czy można uznać, że została wypłacona jednemu ze wspólników, a w gestii PUP będzie ustalenie któremu?

Odpowiedź:

Warunkiem uzyskania pożyczki jest prowadzenie działalności przed dniem 1 marca 2020 r. To oznacza, że przedsiębiorca w dniu 29 lutego 2020 r. prowadził działalność gospodarczą i nie mogła być tego dnia zawieszona.

Data odpowiedzi: 15 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-IV.0211.2.BPS.2020. Adresat pisma: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

Pytanie 1.135: Czy o pożyczkę wspólnicy spółki jawnej/komandytowej mogą składać wnioski indywidualnie? Czy spółka składa 1 wniosek?

Odpowiedź:

Spółki prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) są przedsiębiorcami i mają wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zatem każda z tych spółek, o ile jest mikroprzedsiębiorcą, może składać wniosek o pożyczkę. W przypadku tego rodzaju spółek, nie ma znaczenia czy dana osoba fizyczna jest udziałowcem wielu tego rodzaju spółek, ponieważ o pożyczkę może wnioskować spółka, a nie jej poszczególni wspólnicy.

Data odpowiedzi: 15 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-IV.0211.2.BPS.2020. Adresat pisma: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

Pytanie 1.136:: W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej na okres krótszy niż 30 dni  ZUS uznaje takie zawieszenie za nieskuteczne, analogicznie przedsiębiorca w przypadku regulowania zaliczek na podatek dochodowy oraz składania deklaracji VAT -może się ubiegać zwolnienie, jednak okres zawieszenia działalności musi wynosić więcej niż 30 dni.

W odniesieniu do zapisu w ustawie dotyczącego przyznawania pożyczek przedsiębiorcom prowadzącym działalność w dniu 29 lutego, czy gdyby pracodawca zawiesił działalność w dniu 27 lutego i wznowił ją w dniu 24 marca (nie minęło 30 dni) powyższą zasadę stosowaną przez ZUS i Urząd Skarbowy należałoby również odnieść do w/w sytuacji i przyznać pożyczkę mimo iż w dniu 29 lutego działalność była zawieszona?

Odpowiedź:

Warunkiem uzyskania pożyczki jest prowadzenie działalności przed dniem 1 marca 2020 r. To oznacza, że przedsiębiorca w dniu 29 lutego 2020 r. prowadził działalność gospodarczą i nie mogła być tego dnia zawieszona.

Data odpowiedzi: 15 maja 2020 r. Znak pisma: DRP-IV.0211.2.BPS.2020. Adresat pisma: Dyrektor PUP w Tychach (w imieniu PUP z województwa śląskiego).

wstecz

Aktualności

 • 2021.02.22

  Coraz lepsza kondycja szpitali w Pionkach oraz Iłży

  - Chcemy, aby nasze szpitale wybierane przez lekarzy i pacjentów jako dobre miejsce do pracy oraz leczenia w nowoczesnych warunkach. To nasza wizja, która powinna spełnić się jeszcze w tej kadencji samorządowej – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

 • 2021.02.17

  W Krzyżanowicach powstanie Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

  Powiat Radomski zrealizuje budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach koło Iłży. Nowa placówka ma zapewniać wszechstronne wsparcie i opiekę dorosłym osobom niepełnosprawnym. Inwestycję wspomogło wysokie dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na ten cel samorząd powiatowy uzyskał blisko 3 miliony złotych. Budowa ma zakończyć się w połowie 2022 roku.

 • 2021.02.16

  Projektują obwodnicę Skaryszewa. Mieszkańcy mogą zgłaszać opinie

  Spółka projektowa Arkas-Projekt, działająca w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaprasza mieszkańców miasta i gminy Skaryszew do zgłaszania opinii, dotyczących projektowanej obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej numer 9.

   

 • 2021.02.11

  Szczepienia dla nauczycieli w szpitalach w Pionkach i Iłży

  Szpitale powiatowe w Pionkach oraz Iłży będą realizowały szczepienia nauczycieli: pierwsza z placówek od 1 marca, zaś druga z nich już od 12 lutego. W sumie chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 wyraziło już kilkuset nauczycieli z różnych typów szkół w Powiecie Radomskim.

      

 • 2021.02.08

  Zima na drogach powiatu radomskiego

  W poniedziałek rano wszystkie drogi powiatowe w Powiecie Radomskim były przejezdne, chociaż na niektórych odcinkach warunki są bardzo trudne. Sytuacja na „powiatówkach” nie różni się zbytnio od stanu dróg wojewódzkich i krajowych. Wszystko przez mróz, ciągłe opady śniegu i silny wiatr, który w wielu miejscach nawiewa tak zwane jęzory śniegu.

   

 • 2021.02.05

  Władze Powiatu Radomskiego pozyskały ponad 218 milionów złotych

  Jak poinformował Waldemar Trelka, starosta radomski, w 2020 roku do budżetu Powiatu Radomskiego pozyskano ponad 218 milionów złotych. Największą pulę stanowiły środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazane na wniosek starosty dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z Tarczy Antykryzysowej. Oprócz tego pozyskiwano fundusze na przebudowę dróg powiatowych i powiatową służbę zdrowia.

   

 • 2021.02.03

  Budowa szpitala w Pionkach bez zakłóceń

  Trwa budowa pawilonu zabiegowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach. Największa od dwóch dekad inwestycja Powiatu Radomskiego jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Cała budowa ma potrwać do połowy sierpnia 2021 roku.

   

 • 2021.02.03

  Dojeżdżasz do Radomia? Weź udział w ankiecie

  Czy zrezygnowałbyś z dojazdów samochodem, gdyby z twojej miejscowości do Radomia kursowały busy, a komunikacja w mieście byłaby dla ciebie darmowa? A może wolałbyś dojeżdżać rowerem po sieci bezpiecznych ścieżek? Odpowiedzi na takie pytania ma dostarczyć tworzony właśnie plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Mieszkańcy Powiatu Radomskiego mogą wziąć udział w anonimowej ankiecie na ten temat.

   

 • 2021.02.02

  Konkurs Rozświetlony Powiat Radomski rozstrzygniety

  W poniedziałek, 1.02.2021 r. Waldemar Trelka - starosta radomski nagrodził zwycięzców pierwszej edycji konkursu Rozświetlony Powiat Radomski.
   
   
 • 2021.01.29

  Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w Chwałowicach

  Od 1 września 2021 roku na oświatowej mapie powiatu pojawi się nowa placówka - Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach. Będzie łączyć najlepsze elementy dawnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, czyli kursy zawodowe i kwalifikacyjne z ofertą edukacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, przy którym powstanie nowa Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. To jedna z najważniejszych decyzji, jakie podjęli radni powiatu podczas sesji, która odbyła się w piątek, 29 stycznia.

Kalendarium

«luty2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.