Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • %3Zdalne nauczanie w szkołach

Zdalne nauczanie w szkołach

W związku z epidemią koronawirusa i zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych kształcenie dzieci i młodzieży będzie odbywało się w sposób zdalny.  W trosce o jak najlepsze wykorzystanie czasu na naukę w domu przekazujemy pewne sugestie dotyczące  organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość.

Organizacja zdalnego nauczania w szkołach dla których organem prowadzącym jest powiat radomski

-rekomendacje dla nauczycieli:

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji szkoły od poniedziałku do piątku,w godzinach pracy placówki, tj. od 8.00 do 15.05.

2. Nauczanie zdalne może mieć różną formę, musi jednak uwzględniać możliwości psychofizyczne i techniczne wszystkich uczestników tego procesu. Nauczyciele przesyłają materiały uczniom i prowadzą zajęcia on-line w godzinach swojej pracy zgodnie
z obowiązującym planem lekcji. W uzasadnionych przypadkach, np. problemy techniczne, możliwe jest przesłanie materiału uczniom po godz.15.05. Nauczyciele prowadzą korespondencję i przesyłają materiały uczniom przez dziennik elektroniczny Librus.

3. Należy zachować umiar w ilości zadawanego materiału uczniom. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Instrukcje dla uczniów powinny być proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi. Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line, czy tzw. wideo lekcje. Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.

4. Należy pamiętać o zasadzie równego dostępu i równego traktowania. Ważniejsza od wybranej formy nauczania jest możliwość zrealizowania celu nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron. Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo fizyczne, związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, ale także o zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.

5. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja stanowi część dokumentacji przebiegu nauczania.

6. Koordynatorem zdalnego nauczania w klasie jest jej wychowawca, który w porozumieniu z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej. Informacje te przekazuje Dyrektorowi oraz wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.

7. Nauczyciel organizuje pracę z uczniami informując ich o możliwym trybie pracy, w tym: formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, trybie i formie indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac, zasadach oceniania.
Oceny należy wpisywać na bieżąco, zwracając uwagę na właściwą kategorię ocen.

8. Brak dostępu do Internetu nauczyciela należy zgłosić telefonicznie Dyrektorowi.
W takiej sytuacji nauczyciel przygotuje materiały do pracy, które będą przesłane do sekretariatu szkoły, tam drukowane i przekazywane do odbioru we wskazanym miejscu i godzinie- łącznik miedzy wejściem głównym a korytarzem dolnym. Brak dostępu do Internetu ucznia należy zgłosić telefonicznie wychowawcy klasy.

9. Nauczyciel zapisuje temat lekcji wynikający z podstawy programowej, zgodnie z podpiętym rozkładem nauczania.

10. Nauczyciel może prowadzić swoje zajęcia poprzez dostępne komunikatory internetowe. Ćwiczenia i polecenia wykonywane są przez uczniów w trakcie lekcji, a po jej zakończeniu nauczyciel otrzymuje informacje zwrotną. Jeśli uczeń ma kłopoty z wykonaniem zadania łączy się z nauczycielem przez środki komunikacji: Massenger, telefon…, który pomaga mu i wyjaśnia. W trakcie swojej lekcji nauczyciel przesyła uczniom materiały do samodzielnej pracy, udziela  rad, wskazówek, odpowiada na pytania.

11. W trakcie danej lekcji nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów tylko danej klasy (nie komunikuje się z uczniami innych klas).

12. Za sprawdzenie listy obecności odpowiedzialny jest nauczyciel uczący w danej klasie. Sprawdzanie listy obecności młodzieży na zajęciach w okresie zdalnego nauczania odbywa się poprzez kontrolę logowań na koncie uczniowskim w e- dzienniku Librus (patrz- statystyka logowań) lub poprzez potwierdzenie odczytania wiadomości (patrz- wiadomości wysłane).

W razie braku aktywności na koncie ucznia nauczyciel przekazuje informacje o tym fakcie wychowawcy a ten niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. Pierwsze logowanie ucznia powinno nastąpić rano, pomiędzy 8.00 a 8.15. Brak logowania jest równoznaczne z nieobecnością ucznia na zajęciach. Kolejne logowania powinny mieć miejsce do 15 minut po rozpoczęciu zajęć, zgodnie z planem lekcji.

13. Szkoła rekomenduje materiały w postaci elektronicznej z następujących stron internetowych:
- https://epodreczniki.pl

- https://cke.gov.pl/,

- https://www.oke.waw.pl/,

- materiały prezentowane w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii.

Loginy i hasła do platformy epodreczniki.pl zostaną przekazane

14. Nauczyciel może zaproponować własną realizację zajęć inną od zaproponowanej po zgłoszeniu tego faktu do Dyrekcji szkoły i uzyskaniu aprobaty.

15. W razie wątpliwości, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny z Dyrektorem.

Organizacja zdalnego nauczania  - rekomendacje dla uczniów i rodziców

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji szkoły od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy placówki, tj. od 8.00 do 15.05.

2. Nauczyciele przesyłają materiały uczniom i prowadzą zajęcia on-line w godzinach swojej pracy zgodnie z obowiązującym planem lekcji. W uzasadnionych przypadkach, np. problemy techniczne, możliwe jest przesłanie materiału uczniom po godz.15.05. Nauczyciele prowadzą korespondencję i przesyłają materiały uczniom przez dziennik elektroniczny Librus.

3. Zdalna praca nie zwalnia z obowiązków uczniowskich.  Uczniowie są obowiązani do wykonywania wszystkich poleceń nauczycieli, przesyłają drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.

4. Koordynatorem zdalnego nauczania w klasie jest jej wychowawca, który w porozumieniu z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej. Informacje te przekazuje Dyrektorowi oraz wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.

5. Brak dostępu do Internetu ucznia należy zgłosić telefonicznie wychowawcy klasy.

6. Nauczyciel może prowadzić swoje zajęcia poprzez dostępne komunikatory internetowe. Ćwiczenia i polecenia wykonywane są przez uczniów w trakcie lekcji, a po jej zakończeniu nauczyciel otrzymuje informacje zwrotną. Jeśli uczeń ma kłopoty z wykonaniem zadania łączy się z nauczycielem przez środki komunikacji: Massenger, telefon…, który pomaga mu i wyjaśnia. W trakcie swojej lekcji nauczyciel przesyła uczniom materiały do samodzielnej pracy, udziela  rad, wskazówek, odpowiada na pytania.

7. W trakcie danej lekcji nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów tylko danej klasy (nie komunikuje się z uczniami innych klas).

8. Za sprawdzenie listy obecności odpowiedzialny jest nauczyciel uczący w danej klasie. Sprawdzanie listy obecności młodzieży na zajęciach w okresie zdalnego nauczania odbywa się poprzez kontrolę logowań na koncie uczniowskim w e- dzienniku Librus (patrz- statystyka logowań) lub poprzez potwierdzenie odczytania wiadomości (patrz- wiadomości wysłane).

W razie braku aktywności na koncie ucznia nauczyciel przekazuje informacje o tym fakcie wychowawcy a ten niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. Pierwsze logowanie ucznia powinno nastąpić rano, pomiędzy 8.00 a 8.15. Brak logowania jest równoznaczne z nieobecnością ucznia na zajęciach. Kolejne logowania powinny mieć miejsce do 15 minut po rozpoczęciu zajęć, zgodnie z planem lekcji.

9. W razie wątpliwości, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny z Dyrektorem.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna?fbclid=IwAR0Y79Ttf5T4yZaZU-EWWP5KaPAocIUM3sYKX1e1UaVq2j1m8CvK1_jEzgE

 

 

wstecz

Aktualności

 • 2021.04.23

  Trwa kompleksowy remont szpitala powiatowego w Iłży

  - Budowa nowego szpitala w Pionkach nie oznacza, że władze powiatu zapominają o drugiej ważnej placówce ochrony zdrowia w Iłży – podkreśla Waldemar Trelka, starosta radomski. Tylko w 2021 roku nakłady na różne inwestycje w tym szpitalu to blisko 7,5 miliona złotych. Najważniejsze z nich to dokończenie przebudowy Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

   

 • 2021.04.15

  Powiat Radomski składa trzy wnioski na inwestycje do marszałka mazowieckiego

  Władze Powiatu Radomskiego złożyły wnioski inwestycyjne do marszałkowskiego programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Dwa z nich dotyczą służby zdrowia, a trzeci budowy drogi, łączącej Radom z podradomskimi gminami. Łączna maksymalna wartość dofinansowania, które można uzyskać z budżetu województwa mazowieckiego to blisko 6 milionów złotych.

 • 2021.04.15

  Powstaje Powiatowy Punkt Szczepień w Pionkach, drugi działa w Iłży

  W Powiecie Radomskim powstaną dwa dodatkowe powszechne, powiatowe punkty szczepień przeciwko COVID-19. Jeden z nich mieści się w szpitalu w Iłży i działa od początku 2021 roku. Drugi ma ruszyć od maja w budynku szpitalnym przy ulicy Sienkiewicza 29 w Pionkach. Będzie można tam szczepić 200 osób dziennie.

   

 • 2021.04.15

  Zmiany w systemie dopłat bezpośrednich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o trawjącym od 15 marca naborze wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok.

  Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
  Nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.  Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

 • 2021.04.13

  Bezpieczny w sieci - konferencja online

  Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował nową kampanię edukacyjno-informacyjną "j@ online", która jest odpowiedzią na stale rosnącą skalę zagrożeń jaką są ataki phishingowe. Narażeni na nie są wszyscy konsumenci, którzy często korzystają z sieci, ale zapominają o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa.

 • 2021.04.09

  Dary dla Powiatu Radomskiego od Fundacji Wacława Ezechiela Długosza

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu stanęło kolejne urządzenie do dezynfekcji, za pomocą którego można jednocześnie wykonać pomiar temperatury ciała. To dar od Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza z Warszawy. Jej przedstawiciele przekazali również samorządowi powiatowemu 1500 sztuk maseczek ochronnych.

 • 2021.04.08

  Rusza konkurs plastyczny pod patronatem Starosty Radomskiego na znaczek Pielgrzymki Rodziny Szkół Jana Pawła II

  Tegorocznemu konkursowi przyświeca hasło „Nie lękajcie się!”, a jego celem jest propagowanie osoby i nauki Papieża Jana Pawła II, popularyzacja hasła XXI Dnia Papieskiego –„Nie lękajcie się” oraz propagowanie wśród środowisk szkolnych tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna  im. Jana Pawła II w Radomiu, a gronie patronów honorowych jest starosta radomski Waldemar Trelka.

 • 2021.04.07

  PTASIA GRYPA ! WAŻNE INFORMACJE

  W związku ze wzrastającym zagrożeniem występowania ognisk ptasiej grypy w Polsce przekazujemy ważne informacje:

  Ptasia grypa, to choroba zakaźna atakująca ptactwo dzikie i hodowlane. Należy pamiętać, że cząsteczki wirusa mogą zainfekować także inne gatunki zwierząt.

 • 2021.04.02

  Innowacyjna terapia autyzmu w kombinezonach Neures w Chwałowicach

  Od 1 września 2021 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chwałowicach rozpocznie się innowacyjna terapia autyzmu z wykorzystaniem kombinezonu ciśnieniowego Neures. W Starostwie Powiatowym w Radomiu podpisano pierwsze w Polsce porozumienie o współpracy z firmą Neures, którego celem jest wyposażenie Ośrodka w kombinezony oraz przeszkolenie fizjoterapeutów.

 • 2021.04.02

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

  Od 1 kwietnia br. rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  który potrwa do 30 czerwca. Spis odbywa się co 10 lat i udział w nim jest obowiązkowy.

Kalendarium

«maj2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.