Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

Ważne decyzje podczas październikowej sesji Rady Powiatu Radomskiego

W poniedziałek, 28 października odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu, podczas której radni niemal jednomyślnie podjęli szereg uchwał. Przyjęto Kartę Praw Rodziny Powiatu Radomskiego, a także program „Bezpieczny Powiat Radomski”. Ponadto został przedstawiony raport o stanie powiatowej oświaty oraz informacja o stanie przebudowy dróg w 2019 roku. Radni dyskutowali również na temat przekazania fragmentów dróg powiatowych poszczególnym gminom.

Pierwszą z uchwał, które radni przyjęli jednogłośnie był Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego pod nazwą „Bezpieczny Powiat Radomski” na lata 2020-2021. Program zakłada między innymi rozmaite akcje i działania profilaktyczne, skierowane do seniorów, dzieci i młodzieży, uczestników ruchu drogowego, a także lokatorów. Będą one realizowane z pomocą takich partnerów, jak policja i straż pożarna oraz instytucji zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym.

 

Rodzina pod ochroną

Radni, również jednogłośnie, przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Karty Praw Rodziny Powiatu Radomskiego. To dokument, który ma zapewnić transparentność funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych pod względem współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi i programami, realizowanymi na terenie szkół. Karta zakłada też współdziałanie z samorządami lokalnymi w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz wychowania przedszkolnego, a także szereg inicjatyw, ułatwiających funkcjonowanie rodzin, jak poradnictwo zawodowe dla matek, które chcą wrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka, wspieranie matek, które zdecydują się na rezygnację z podjęcia zatrudnienia, a także tworzenie aktów prawa miejscowego promujących rodzinę.

 

W myśl uchwały, ostatnia niedziela maja będzie ogłoszona „Dniem Rodziny Powiatu Radomskiego”, a z tego tytułu na terenie powiatu zostanie zorganizowany duży festyn rodzinny, adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Starostwo Powiatowe w Radomiu będzie również promować lokalne firmy, przyjazne rodzinie. Karta wprowadza również nowe standardy obsługi matek z małymi dziećmi w Starostwie Powiatowym w Radomiu oraz podległych mu jednostkach, a wśród nich na przykład wydzielenie miejsc do karmienia niemowląt oraz kącików zabawy dla młodszych dzieci.

 

Budowa dróg z 80-procentowym wsparciem

O realizacji inwestycji drogowych informowała Joanna Chojnacka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych. Według niej, zdecydowana większość zaplanowanych zadań zostanie zakończona do końca tego roku. Największe z nich to rozbudowa dróg powiatowych: Młódnice – Jarosławice – Cerekiew – Radom o długości ponad 8,6 kilometra oraz Taczówek – Taczów – Milejowice o długości ponad 6,6 kilometra wraz z budową ścieżek rowerowych. To jednocześnie największy projekt z funduszy unijnych w powiecie, realizowany w partnerstwie z Gminą Miasta Radomia ramach tak zwanego projektu multimodalnego.

Podstawowym, bardzo korzystnym dla samorządu, instrumentem finansowania modernizacji ciągów komunikacyjnych w powiecie jest Fundusz Dróg Samorządowych (FDS). Pierwszy nabór odbywał się na zasadach wcześniejszego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (czyli z dofinansowaniem rzędu 50 % wartości zadania). Powiat Radomski otrzymał w ten sposób dofinansowanie na przebudowę drogi Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew (II etap) na terenie gminy Gózd, a także rozbudowę drogi Radom – Gębarzów – Polany wraz z budową ścieżki rowerowej (II etap) w gminach Skaryszew i  Kowala. Ostateczna wysokość dofinansowania na oba zadania wyniosła ponad 4,26 miliona złotych.

W marcu 2019 roku  odbył się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie zadań do FDS, ale już według nowych zasad. Powiat Radomski zgłosił do realizacji przebudowę: drogi Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk (III i IV etap) w gminie Jedlińsk, drogi Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów (V etap)  w gminach Jedlińsk i Jastrzębia oraz drogi Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew (III etap) na terenie gmin Gózd i Skaryszew. Ostateczna wysokość dofinansowania z FDS po przetargach wyniosła ponad 13,45 miliona złotych, czyli 80 % wartości zadań. Prace na tych drogach jeszcze trwają.

W ramach sierpniowego do FDS zgłoszono kolejne trzy projekty, przewidywane do realizacji w  latach 2020 - 2021. Są to: budowa drogi – Przytyk – Jedlińsk w gminie Przytyk, drogi Wierzbica - Modrzejowice w gminie Wierzbica, drogi Gulin – Wsola – Wojciechów  w gminach Jedlińsk i Zakrzew (w przypadku tej ostatniej gminy odcinek będzie realizowany w 2021 roku). - Warto podkreślić, że Powiat Radomski otrzymał dofinansowanie w wysokości 35 procent wkładu własnego do wszystkich zadań, na które zostały złożone wnioski do gmin. W chwili obecnej są już podpisane umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetów gmin w 2019 oraz porozumienia na 2020 roku – dodała dyrektor Joanna Chojnacka.

Kaskadowo z drogami

Uaktualniona ustawa o drogach publicznych, zwana potocznie ustawą kaskadową sprawiła, że odcinki dawnych dróg krajowych stały się drogami wojewódzkimi, zarządzanymi przez marszałka. W związku z tym sejmik województwa mazowieckiego przekazał odcinki dróg wojewódzkich o proporcjonalnej długości samorządom powiatowym. W ten sposób Powiatowi Radomskiemu przekazano, w zasadzie bez żadnych konsultacji, znajdujące się w bardzo złym stanie technicznym odcinki drogi wojewódzkiej numer 733 w gminach Zakrzew, Wolanów i Kowala o łącznej długości ponad 23 kilometrów.

 

Powiat został tym samym niejako zmuszony do przekazania odpowiednich fragmentów dróg powiatowych gminom. - Różnica polega jednak na tym, że osobiście rozmawiałem z wójtami i burmistrzami, aby wybrać do przekazania takie odcinki, które będzie można wspólnie zmodernizować, albo na które gmina będzie mogła pozyskać dotację na remont. Deklarowałem też wsparcie powiatu w tym zakresie – mówił Waldemar Trelka, starosta radomski.

 

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Powiatu, radni niemal jednogłośnie przegłosowali uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej następujących odcinków:

 • drogi 3335W Wir-Ostrołęka-Potkanna o łącznej długości 3,889 km na terenie gminy Przytyk,
 • drogi 3506W Jankowice – Gulin – Zakrzew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk  w miejscowości Jankowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów w miejscowości Gulin o dł. 2,838 km na terenie gmin Jedlińsk (1,122 km) i Zakrzew (1,716 km),
 • drogi nr 3504W Konary – Żmijków na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3502W Przytyk – Wawrzyszów w miejscowości Żmijków o dł. 0,961 km na terenie gminy Przytyk,
 • drogi nr 4008W Chronów – Wawrzyszów na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą krajową numer 12 w miejscowości Wawrzyszów o dł. 0,587 km na terenie gminy Wolanów
 • drogi nr 3546W Łączany - Pomorzany o dł. 2,587 km na terenie gminy Wierzbica,
 • drogi nr 3552W Jasieniec Iłżecki Górny – Maziarze – Jasieniec Iłżecki Dolny – Jasieniec Iłżecki Górny o dł. 4,533 km na terenie gminy Iłża,
 • drogi nr 3567W Kowalków - Małomierzyce o dł. 3,472 km na terenie gm. Iłża,
 • drogi nr 3535W Trablice - Sołtyków o dł. 4,114 km na terenie gminy Kowala (o dł. 2,017 km) i gminy Skaryszew (o dł. 2,097 km).

 

Podczas dyskusji na ten temat, radny Marek Jarosz zauważył, że gmina Iłża będzie miała problem z wyremontowaniem odcinka drogi leśnej z Małomierzyc do Kowalkowa w gminie Kazanów. Jak odpowiedział starosta, być może dojdzie do zamiany tego odcinka na inny fragment drogi leśnej w Seredzicach, należącej obecnie do Lasów Państwowych.

 

Radny Tadeusz Osiński zapowiedział, że zagłosuje przeciwko przekazaniu drogi Trablice – Sołtyków, ponieważ leży ona na terenie dwóch gmin, co jego zdaniem będzie stwarzać problemy z zimowym i letnim utrzymaniem tego odcinka. Jak argumentował, należałoby przekazywać odcinki położone w całości w danej gminie. Radny Ireneusz Kumięga wskazywał z kolei na natężenie ruchu na tym odcinku drogi, które powinno być jednym z czynników decydujących o pozostawieniu jej jako drogi powiatowej. Według niego, przekazane powinny być inne odcinki na terenie gminy Skaryszew, a samo przekazywanie powinno być poprzedzone konsultacjami z zainteresowanymi gminami.

 

- Kwestią kluczową było to, że obecnie do tej drogi nie dostaniemy żadnego dofinansowania jako powiat, natomiast gminy mogą składać osobno lub w porozumieniu wnioski o pieniądze do Funduszu Dróg Samorządowych. W międzyczasie zaostrzono również standardy, jakie mają spełniać drogi gminne i powiatowe, skutkiem czego jakakolwiek przebudowa tej drogi mogłaby kosztować powiat nawet 20 milionów złotych, ponieważ należałoby wykupić znaczną część posesji czy rozbierać ogrodzenia w pasie drogowym. Jeszcze w lutym zadeklarowałem 35 procent wkładu własnego powiatu w modernizację tej drogi na terenie gminy Kowala. Ostatnio byłem również na sesji rady w Skaryszewie, gdzie rozmawialiśmy, aby przekazać gminie fragment drogi w Bujaku, aby mogła ona wystąpić o dofinansowanie na jej przebudowę wraz ze współfinansowaniem powiatu. To samo proponowałem w gminie Kowala – mówił starosta Waldemar Trelka.

 

Zmiany w oświacie i szanse dla szkół

Krzysztof Szewczyk, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przedstawił również radnym informację o stanie oświaty w Powiecie Radomskim. Według niego, w szkołach, prowadzonych przez Powiat Radomski uczy się dokładnie 1867 uczniów, najwięcej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach (645 osób). Z kolei w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Iłży wyniki tegorocznych matur okazały się lepsze od średniej mazowieckiej i krajowej. Mniejsze nabory miały miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach, gdzie uczęszcza obecnie 99 osób, a w tym roku przyjęto 55 z planowanych 120 pierwszoklasistów.

 

Największe koszty generuje utrzymanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach. Uczy się tam 156 osób, w większości są to osoby dorosłe, kształcące się w trybie zaocznym. W tym roku do liceum przyjęto 16 uczniów, a plany zakładały nabór na poziomie 100 osób. Największą przeszkodą jest odległa lokalizacja szkoły i wiążące się z nią problemy komunikacyjne. Dyrektor Krzysztof Szewczyk przedstawił podczas sesji pomysł na zmianę tego stanu rzeczy poprzez uruchomienie tam Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

 

- To jest piękne miejsce, bardzo ciche, które będzie służyło uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Chcielibyśmy uruchomić go od 1 września 2020 roku. Mamy tam miejsca internatowe, świetnie wpisujące się w krajobraz takiej placówki, ponieważ są to pokoje 2,3-osobowe z łazienkami. Myślimy i o wczesnym wspomaganiu i szkole podstawowej oraz szkole branżowej. Nie wykluczamy również stworzenia liceum, ponieważ najbliższe liceum dla osób niepełnosprawnych znajduje się aż w Busku-Zdroju. Ostateczną decyzję co do przyszłości placówki w Chwałowicach podejmie oczywiście zarząd powiatu i radni – mówił dyrektor Szewczyk.

Szkoły w obecnym kształcie obciążają jednak budżet powiatu. W 2018 roku Powiat Radomski musiał dopłacić do oświaty 5,3 miliona złotych, w tym roku jest to już 5,7 miliona złotych (stan na 30 września 2019 r.). Prognozy na 2020 rok opiewają na kwotę 7 milionów złotych, o ile nie rozpoczną się energiczne działania optymalizujące koszty.  

- Oczywiście szukanie oszczędności nie może odbywać się kosztem nauczycieli, pracowników obsługi czy samych uczniów poprzez obniżenie poziomu kształcenia. Szans upatruję w zmianach organizacyjnych, skomputeryzowanych systemach zarządzania oświatą, a także nowych pomysłach na dalsze funkcjonowanie szkół – komentuje starosta Waldemar Trelka.

 

 

 • XIII Sesja Rady Powiatu
 • XIII Sesja Rady Powiatu
 • XIII Sesja Rady Powiatu
 • XIII Sesja Rady Powiatu
 • XIII Sesja Rady Powiatu
 • XIII Sesja Rady Powiatu
 • XIII Sesja Rady Powiatu

wstecz

Aktualności

 • 2021.05.17

  Szkoły średnie Powiatu Radomskiego zapraszają ósmoklasistów

  Technik fotografii i multimediów, technik programista, czy… vloger, czyli twórca internetowy to tylko niektóre z wielu propozycji, jakie dla absolwentów szkół podstawowych mają szkoły średnie w Powiecie Radomskim. Starosta radomski zaprasza ósmoklasistów na Wirtualne Targi Edukacyjne, czyli przegląd ofert szkół średnich na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomiu pod adresem www.radompowiat.pl. Właśnie ruszyła rekrutacja, prowadzona przez dwa renomowane licea ogólnokształcące, a także trzy bardzo dobre szkoły techniczne w Pionkach oraz Iłży.

 • 2021.05.14

  Niesamowite kreacje powstały w MOW w Wierzbicy

  W minionym tygodniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, prowadzonym przez Powiat Radomski miały miejsce wyjątkowe warsztaty krawieckie. Poprowadziła je Marzena Chełmińska, znana projektantka mody, kreatorka marek C#elminska oraz SENS. Efektem wspólnej pracy z dziewczętami z klasy krawieckiej były niezwykłe kreacje, uwieńczone potem przez fotografów podczas Zjazdu Pasjonatów Fotografii w Sandomierzu.

 • 2021.05.14

  Kwalifikacja wojskowa 2021 w powiecie radomskim. Kogo dotyczy?

  Niemal tysiąc mieszkańców Powiatu Radomskiego ma zgłosić się w tym roku do kwalifikacji wojskowej, która rozpoczyna się już w poniedziałek, 17 maja i potrwa do środy, 30 czerwca. Najwięcej poborowych jest w gminach Zakrzew, Skaryszew i mieście Pionki, a najmniej w gminach Przytyk i Gózd. Powiatowa Komisja Lekarska numer 1 będzie mieścić się w Centrum Medycznym Corten Medic przy ulicy Beliny Prażmowskiego 33 A w Radomiu.

 • 2021.05.13

  Ważna informacja dla osób, które wymagają rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

  Szpital w Pionkach rozpoczyna stacjonarną rehabilitację, zmierzającą do poprawy sprawności oddechowej pacjentów oraz zwiększającą wydolność wysiłkową.
   
  - Prowadzona przez nas rehabilitacja ma sprawić, że pacjenci po przebytym zakażeniu koronawirusem szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja ma również wpłynąć na ich kondycję psychiczną - mówi Bernarda Dudek, dyrektor szpitala w Pionkach.
 • 2021.04.23

  Trwa kompleksowy remont szpitala powiatowego w Iłży

  - Budowa nowego szpitala w Pionkach nie oznacza, że władze powiatu zapominają o drugiej ważnej placówce ochrony zdrowia w Iłży – podkreśla Waldemar Trelka, starosta radomski. Tylko w 2021 roku nakłady na różne inwestycje w tym szpitalu to blisko 7,5 miliona złotych. Najważniejsze z nich to dokończenie przebudowy Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

   

 • 2021.04.15

  Powiat Radomski składa trzy wnioski na inwestycje do marszałka mazowieckiego

  Władze Powiatu Radomskiego złożyły wnioski inwestycyjne do marszałkowskiego programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Dwa z nich dotyczą służby zdrowia, a trzeci budowy drogi, łączącej Radom z podradomskimi gminami. Łączna maksymalna wartość dofinansowania, które można uzyskać z budżetu województwa mazowieckiego to blisko 6 milionów złotych.

 • 2021.04.15

  Powstaje Powiatowy Punkt Szczepień w Pionkach, drugi działa w Iłży

  W Powiecie Radomskim powstaną dwa dodatkowe powszechne, powiatowe punkty szczepień przeciwko COVID-19. Jeden z nich mieści się w szpitalu w Iłży i działa od początku 2021 roku. Drugi ma ruszyć od maja w budynku szpitalnym przy ulicy Sienkiewicza 29 w Pionkach. Będzie można tam szczepić 200 osób dziennie.

   

 • 2021.04.15

  Zmiany w systemie dopłat bezpośrednich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o trawjącym od 15 marca naborze wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok.

  Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
  Nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.  Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

 • 2021.04.13

  Bezpieczny w sieci - konferencja online

  Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował nową kampanię edukacyjno-informacyjną "j@ online", która jest odpowiedzią na stale rosnącą skalę zagrożeń jaką są ataki phishingowe. Narażeni na nie są wszyscy konsumenci, którzy często korzystają z sieci, ale zapominają o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa.

 • 2021.04.09

  Dary dla Powiatu Radomskiego od Fundacji Wacława Ezechiela Długosza

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu stanęło kolejne urządzenie do dezynfekcji, za pomocą którego można jednocześnie wykonać pomiar temperatury ciała. To dar od Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza z Warszawy. Jej przedstawiciele przekazali również samorządowi powiatowemu 1500 sztuk maseczek ochronnych.

Kalendarium

«maj2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.