Aktualności 2019

Breadcrumbs

Treść strony

Ważne decyzje podczas październikowej sesji Rady Powiatu Radomskiego

W poniedziałek, 28 października odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu, podczas której radni niemal jednomyślnie podjęli szereg uchwał. Przyjęto Kartę Praw Rodziny Powiatu Radomskiego, a także program „Bezpieczny Powiat Radomski”. Ponadto został przedstawiony raport o stanie powiatowej oświaty oraz informacja o stanie przebudowy dróg w 2019 roku. Radni dyskutowali również na temat przekazania fragmentów dróg powiatowych poszczególnym gminom.

Pierwszą z uchwał, które radni przyjęli jednogłośnie był Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego pod nazwą „Bezpieczny Powiat Radomski” na lata 2020-2021. Program zakłada między innymi rozmaite akcje i działania profilaktyczne, skierowane do seniorów, dzieci i młodzieży, uczestników ruchu drogowego, a także lokatorów. Będą one realizowane z pomocą takich partnerów, jak policja i straż pożarna oraz instytucji zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym.

 

Rodzina pod ochroną

Radni, również jednogłośnie, przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Karty Praw Rodziny Powiatu Radomskiego. To dokument, który ma zapewnić transparentność funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych pod względem współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi i programami, realizowanymi na terenie szkół. Karta zakłada też współdziałanie z samorządami lokalnymi w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz wychowania przedszkolnego, a także szereg inicjatyw, ułatwiających funkcjonowanie rodzin, jak poradnictwo zawodowe dla matek, które chcą wrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka, wspieranie matek, które zdecydują się na rezygnację z podjęcia zatrudnienia, a także tworzenie aktów prawa miejscowego promujących rodzinę.

 

W myśl uchwały, ostatnia niedziela maja będzie ogłoszona „Dniem Rodziny Powiatu Radomskiego”, a z tego tytułu na terenie powiatu zostanie zorganizowany duży festyn rodzinny, adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Starostwo Powiatowe w Radomiu będzie również promować lokalne firmy, przyjazne rodzinie. Karta wprowadza również nowe standardy obsługi matek z małymi dziećmi w Starostwie Powiatowym w Radomiu oraz podległych mu jednostkach, a wśród nich na przykład wydzielenie miejsc do karmienia niemowląt oraz kącików zabawy dla młodszych dzieci.

 

Budowa dróg z 80-procentowym wsparciem

O realizacji inwestycji drogowych informowała Joanna Chojnacka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych. Według niej, zdecydowana większość zaplanowanych zadań zostanie zakończona do końca tego roku. Największe z nich to rozbudowa dróg powiatowych: Młódnice – Jarosławice – Cerekiew – Radom o długości ponad 8,6 kilometra oraz Taczówek – Taczów – Milejowice o długości ponad 6,6 kilometra wraz z budową ścieżek rowerowych. To jednocześnie największy projekt z funduszy unijnych w powiecie, realizowany w partnerstwie z Gminą Miasta Radomia ramach tak zwanego projektu multimodalnego.

Podstawowym, bardzo korzystnym dla samorządu, instrumentem finansowania modernizacji ciągów komunikacyjnych w powiecie jest Fundusz Dróg Samorządowych (FDS). Pierwszy nabór odbywał się na zasadach wcześniejszego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (czyli z dofinansowaniem rzędu 50 % wartości zadania). Powiat Radomski otrzymał w ten sposób dofinansowanie na przebudowę drogi Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew (II etap) na terenie gminy Gózd, a także rozbudowę drogi Radom – Gębarzów – Polany wraz z budową ścieżki rowerowej (II etap) w gminach Skaryszew i  Kowala. Ostateczna wysokość dofinansowania na oba zadania wyniosła ponad 4,26 miliona złotych.

W marcu 2019 roku  odbył się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie zadań do FDS, ale już według nowych zasad. Powiat Radomski zgłosił do realizacji przebudowę: drogi Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk (III i IV etap) w gminie Jedlińsk, drogi Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów (V etap)  w gminach Jedlińsk i Jastrzębia oraz drogi Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew (III etap) na terenie gmin Gózd i Skaryszew. Ostateczna wysokość dofinansowania z FDS po przetargach wyniosła ponad 13,45 miliona złotych, czyli 80 % wartości zadań. Prace na tych drogach jeszcze trwają.

W ramach sierpniowego do FDS zgłoszono kolejne trzy projekty, przewidywane do realizacji w  latach 2020 - 2021. Są to: budowa drogi – Przytyk – Jedlińsk w gminie Przytyk, drogi Wierzbica - Modrzejowice w gminie Wierzbica, drogi Gulin – Wsola – Wojciechów  w gminach Jedlińsk i Zakrzew (w przypadku tej ostatniej gminy odcinek będzie realizowany w 2021 roku). - Warto podkreślić, że Powiat Radomski otrzymał dofinansowanie w wysokości 35 procent wkładu własnego do wszystkich zadań, na które zostały złożone wnioski do gmin. W chwili obecnej są już podpisane umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetów gmin w 2019 oraz porozumienia na 2020 roku – dodała dyrektor Joanna Chojnacka.

Kaskadowo z drogami

Uaktualniona ustawa o drogach publicznych, zwana potocznie ustawą kaskadową sprawiła, że odcinki dawnych dróg krajowych stały się drogami wojewódzkimi, zarządzanymi przez marszałka. W związku z tym sejmik województwa mazowieckiego przekazał odcinki dróg wojewódzkich o proporcjonalnej długości samorządom powiatowym. W ten sposób Powiatowi Radomskiemu przekazano, w zasadzie bez żadnych konsultacji, znajdujące się w bardzo złym stanie technicznym odcinki drogi wojewódzkiej numer 733 w gminach Zakrzew, Wolanów i Kowala o łącznej długości ponad 23 kilometrów.

 

Powiat został tym samym niejako zmuszony do przekazania odpowiednich fragmentów dróg powiatowych gminom. - Różnica polega jednak na tym, że osobiście rozmawiałem z wójtami i burmistrzami, aby wybrać do przekazania takie odcinki, które będzie można wspólnie zmodernizować, albo na które gmina będzie mogła pozyskać dotację na remont. Deklarowałem też wsparcie powiatu w tym zakresie – mówił Waldemar Trelka, starosta radomski.

 

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Powiatu, radni niemal jednogłośnie przegłosowali uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej następujących odcinków:

 • drogi 3335W Wir-Ostrołęka-Potkanna o łącznej długości 3,889 km na terenie gminy Przytyk,
 • drogi 3506W Jankowice – Gulin – Zakrzew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk  w miejscowości Jankowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów w miejscowości Gulin o dł. 2,838 km na terenie gmin Jedlińsk (1,122 km) i Zakrzew (1,716 km),
 • drogi nr 3504W Konary – Żmijków na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3502W Przytyk – Wawrzyszów w miejscowości Żmijków o dł. 0,961 km na terenie gminy Przytyk,
 • drogi nr 4008W Chronów – Wawrzyszów na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą krajową numer 12 w miejscowości Wawrzyszów o dł. 0,587 km na terenie gminy Wolanów
 • drogi nr 3546W Łączany - Pomorzany o dł. 2,587 km na terenie gminy Wierzbica,
 • drogi nr 3552W Jasieniec Iłżecki Górny – Maziarze – Jasieniec Iłżecki Dolny – Jasieniec Iłżecki Górny o dł. 4,533 km na terenie gminy Iłża,
 • drogi nr 3567W Kowalków - Małomierzyce o dł. 3,472 km na terenie gm. Iłża,
 • drogi nr 3535W Trablice - Sołtyków o dł. 4,114 km na terenie gminy Kowala (o dł. 2,017 km) i gminy Skaryszew (o dł. 2,097 km).

 

Podczas dyskusji na ten temat, radny Marek Jarosz zauważył, że gmina Iłża będzie miała problem z wyremontowaniem odcinka drogi leśnej z Małomierzyc do Kowalkowa w gminie Kazanów. Jak odpowiedział starosta, być może dojdzie do zamiany tego odcinka na inny fragment drogi leśnej w Seredzicach, należącej obecnie do Lasów Państwowych.

 

Radny Tadeusz Osiński zapowiedział, że zagłosuje przeciwko przekazaniu drogi Trablice – Sołtyków, ponieważ leży ona na terenie dwóch gmin, co jego zdaniem będzie stwarzać problemy z zimowym i letnim utrzymaniem tego odcinka. Jak argumentował, należałoby przekazywać odcinki położone w całości w danej gminie. Radny Ireneusz Kumięga wskazywał z kolei na natężenie ruchu na tym odcinku drogi, które powinno być jednym z czynników decydujących o pozostawieniu jej jako drogi powiatowej. Według niego, przekazane powinny być inne odcinki na terenie gminy Skaryszew, a samo przekazywanie powinno być poprzedzone konsultacjami z zainteresowanymi gminami.

 

- Kwestią kluczową było to, że obecnie do tej drogi nie dostaniemy żadnego dofinansowania jako powiat, natomiast gminy mogą składać osobno lub w porozumieniu wnioski o pieniądze do Funduszu Dróg Samorządowych. W międzyczasie zaostrzono również standardy, jakie mają spełniać drogi gminne i powiatowe, skutkiem czego jakakolwiek przebudowa tej drogi mogłaby kosztować powiat nawet 20 milionów złotych, ponieważ należałoby wykupić znaczną część posesji czy rozbierać ogrodzenia w pasie drogowym. Jeszcze w lutym zadeklarowałem 35 procent wkładu własnego powiatu w modernizację tej drogi na terenie gminy Kowala. Ostatnio byłem również na sesji rady w Skaryszewie, gdzie rozmawialiśmy, aby przekazać gminie fragment drogi w Bujaku, aby mogła ona wystąpić o dofinansowanie na jej przebudowę wraz ze współfinansowaniem powiatu. To samo proponowałem w gminie Kowala – mówił starosta Waldemar Trelka.

 

Zmiany w oświacie i szanse dla szkół

Krzysztof Szewczyk, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przedstawił również radnym informację o stanie oświaty w Powiecie Radomskim. Według niego, w szkołach, prowadzonych przez Powiat Radomski uczy się dokładnie 1867 uczniów, najwięcej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach (645 osób). Z kolei w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Iłży wyniki tegorocznych matur okazały się lepsze od średniej mazowieckiej i krajowej. Mniejsze nabory miały miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach, gdzie uczęszcza obecnie 99 osób, a w tym roku przyjęto 55 z planowanych 120 pierwszoklasistów.

 

Największe koszty generuje utrzymanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach. Uczy się tam 156 osób, w większości są to osoby dorosłe, kształcące się w trybie zaocznym. W tym roku do liceum przyjęto 16 uczniów, a plany zakładały nabór na poziomie 100 osób. Największą przeszkodą jest odległa lokalizacja szkoły i wiążące się z nią problemy komunikacyjne. Dyrektor Krzysztof Szewczyk przedstawił podczas sesji pomysł na zmianę tego stanu rzeczy poprzez uruchomienie tam Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

 

- To jest piękne miejsce, bardzo ciche, które będzie służyło uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Chcielibyśmy uruchomić go od 1 września 2020 roku. Mamy tam miejsca internatowe, świetnie wpisujące się w krajobraz takiej placówki, ponieważ są to pokoje 2,3-osobowe z łazienkami. Myślimy i o wczesnym wspomaganiu i szkole podstawowej oraz szkole branżowej. Nie wykluczamy również stworzenia liceum, ponieważ najbliższe liceum dla osób niepełnosprawnych znajduje się aż w Busku-Zdroju. Ostateczną decyzję co do przyszłości placówki w Chwałowicach podejmie oczywiście zarząd powiatu i radni – mówił dyrektor Szewczyk.

Szkoły w obecnym kształcie obciążają jednak budżet powiatu. W 2018 roku Powiat Radomski musiał dopłacić do oświaty 5,3 miliona złotych, w tym roku jest to już 5,7 miliona złotych (stan na 30 września 2019 r.). Prognozy na 2020 rok opiewają na kwotę 7 milionów złotych, o ile nie rozpoczną się energiczne działania optymalizujące koszty.  

- Oczywiście szukanie oszczędności nie może odbywać się kosztem nauczycieli, pracowników obsługi czy samych uczniów poprzez obniżenie poziomu kształcenia. Szans upatruję w zmianach organizacyjnych, skomputeryzowanych systemach zarządzania oświatą, a także nowych pomysłach na dalsze funkcjonowanie szkół – komentuje starosta Waldemar Trelka.

 

 

 • XIII Sesja Rady Powiatu
 • XIII Sesja Rady Powiatu
 • XIII Sesja Rady Powiatu
 • XIII Sesja Rady Powiatu
 • XIII Sesja Rady Powiatu
 • XIII Sesja Rady Powiatu
 • XIII Sesja Rady Powiatu

wstecz

Aktualności

 • 2019.11.21

  Drogowcy z Powiatu Radomskiego przygotowani do zimy.

  Dwa obszary utrzymania dróg, dwóch wykonawców z odpowiednią ilością sprzętu i maksymalnym 60-minutowym czasem wejścia do akcji, ponad 4 tysiące ton mieszanki solno-piaskowej do posypywania jezdni, a do odśnieżania ponad 520 kilometrów dróg powiatowych oraz ulic Pionek, Iłży i częściowo Skaryszewa – tak Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych przygotował się do nadchodzącej zimy.

 • 2019.11.19

  Dwadzieścia siedem lat z balladą

  W iłżeckim Domu Kultury już po raz 27 odbyły się prezentacje konkursowe Ogólnopolskich Spotkań z Balladą. W zmaganiach wzięło udział 26 zespołów i solistów z różnych stron kraju, między innymi z: Iłży, Stąporkowa, Szydłowca, Staszowa, Starachowic, Radomia, Kozienic, Warki, Krakowa, Lublina i Warszawy.

 • 2019.11.12

  Samorządowcy jednym głosem w sprawie trasy S12

  Przedstawiciele samorządów powiatów radomskiego i zwoleńskiego wypracowali wspólne stanowisko w sprawie preferowanego wariantu przebiegu drogi ekspresowej S12 na odcinku Radom - Puławy. Wszyscy opowiedzieli się za wariantem A, czyli omijającym Radom od strony południowej w pewnym oddaleniu od miasta, ale z zachowaniem węzłów komunikacyjnych. Burmistrzowie, wójtowie i specjaliści podają konkretne argumenty.

 • 2019.11.12

  Pasieki na medal

  Już po raz piętnasty Starostwo Powiatowe w Radomiu wybrało najlepsze pasieki w powiecie radomskim.

 • 2019.11.08

  Zielone świetowało Niepodległość

  101 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości była okazją do zorganizowania przez społeczność Zespołu Szkół im Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach licznych wydarzeń.

 • 2019.11.07

  Pionkowscy licealiści pamiętają!

  Uczniowie wszystkich klas Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach włączyli się w realizację projektu „BohaterON” – włącz historię!, czyli ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej, której zadaniem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku.

 • 2019.11.06

  Uwaga! Utrudnienia w ruchu drogowym

  W związku z prowadzonym remontem obiektu mostowego na rzece Tymiance w m. Jedlińsk (ul. Warecka) w ciągu drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa - Głowaczów  informujemy, że wykonawca robót firma SKI-BUD Jakub Bogucki z Dąbrowy Tarnowskiej planuje wykonywanie robót w dniach od 08.11.2019 r. do 09.12.2019 r.

 • 2019.11.05

  Narodowe Święto Niepodległości 2020 w Powiecie Radomskim

  Przed nami Narodowe Święto Niepodległości. W Powiecie Radomskim obchody zapowiadają się bardzo interesująco.

  • Pionki: już w najbliższą środę 6 listopada o godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach, odbędzie się VI Powiatowy Konkurs Recytacji i Pieśni Patriotycznej 2019 “11 LISTOPADA W WYOBRAŹNI DZIECI I MŁODZIEŻY”. 8 listopada godz. 14.00 na stadionie miejskim odbędą się Sztafetowe Biegi Niepodległości dla dzieci i młodzieży

 • 2019.10.30

  Jak dojechać na cmentarze?

  Rozpoczął się czas przygotowań do Dnia Wszystkich Świętych, kiedy znacznie częściej odwiedzamy groby bliskich i wyjeżdżamy na cmentarze nawet znacznie oddalone od miejsca zamieszkania. W tym roku święto przypada w piątek, co niewątpliwie pozwoli na rozłożenie odwiedzin nekropolii na kilka dni.

 • 2019.10.29

  Ważne decyzje podczas październikowej sesji Rady Powiatu Radomskiego

  Ważne decyzje podczas październikowej sesji Rady Powiatu Radomskiego W poniedziałek, 28 października odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu, podczas której radni niemal jednomyślnie podjęli szereg uchwał. Przyjęto Kartę Praw Rodziny Powiatu Radomskiego, a także program „Bezpieczny Powiat Radomski”. Ponadto został przedstawiony raport o stanie powiatowej oświaty oraz informacja o stanie przebudowy dróg w 2019 roku. Radni dyskutowali również na temat przekazania fragmentów dróg powiatowych poszczególnym gminom.

Kalendarium

«listopad2019»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga!

Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

 


Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

Numery telefonów centrali:

tel. (48) 365 58 01
fax (48) 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów

Godziny urzędowania:
pn: 8.00 - 16.00
wt - pt: 7.30 - 15.30
 

skrzynki pocztowe:
promocja@radompowiat.pl
powiat@radompowiat.pl


 Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe 

Rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)

38 1600 1462 1839 9265 3000 0005

 

Rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury)

98 1600 1462 1821 4410 6000 0002

 

Rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich)

71 1600 1462 1821 4410 6000 0003

 

opłata skarbowa za czynności urzędowe

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 


Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.