Aktualności 2019/2020

Breadcrumbs

Treść strony

 • %3Zdalne nauczanie w szkołach

Zdalne nauczanie w szkołach

W związku z epidemią koronawirusa i zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych kształcenie dzieci i młodzieży będzie odbywało się w sposób zdalny.  W trosce o jak najlepsze wykorzystanie czasu na naukę w domu przekazujemy pewne sugestie dotyczące  organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość.

Organizacja zdalnego nauczania w szkołach dla których organem prowadzącym jest powiat radomski

-rekomendacje dla nauczycieli:

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji szkoły od poniedziałku do piątku,w godzinach pracy placówki, tj. od 8.00 do 15.05.

2. Nauczanie zdalne może mieć różną formę, musi jednak uwzględniać możliwości psychofizyczne i techniczne wszystkich uczestników tego procesu. Nauczyciele przesyłają materiały uczniom i prowadzą zajęcia on-line w godzinach swojej pracy zgodnie
z obowiązującym planem lekcji. W uzasadnionych przypadkach, np. problemy techniczne, możliwe jest przesłanie materiału uczniom po godz.15.05. Nauczyciele prowadzą korespondencję i przesyłają materiały uczniom przez dziennik elektroniczny Librus.

3. Należy zachować umiar w ilości zadawanego materiału uczniom. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Instrukcje dla uczniów powinny być proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi. Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line, czy tzw. wideo lekcje. Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.

4. Należy pamiętać o zasadzie równego dostępu i równego traktowania. Ważniejsza od wybranej formy nauczania jest możliwość zrealizowania celu nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron. Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo fizyczne, związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, ale także o zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.

5. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja stanowi część dokumentacji przebiegu nauczania.

6. Koordynatorem zdalnego nauczania w klasie jest jej wychowawca, który w porozumieniu z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej. Informacje te przekazuje Dyrektorowi oraz wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.

7. Nauczyciel organizuje pracę z uczniami informując ich o możliwym trybie pracy, w tym: formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, trybie i formie indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac, zasadach oceniania.
Oceny należy wpisywać na bieżąco, zwracając uwagę na właściwą kategorię ocen.

8. Brak dostępu do Internetu nauczyciela należy zgłosić telefonicznie Dyrektorowi.
W takiej sytuacji nauczyciel przygotuje materiały do pracy, które będą przesłane do sekretariatu szkoły, tam drukowane i przekazywane do odbioru we wskazanym miejscu i godzinie- łącznik miedzy wejściem głównym a korytarzem dolnym. Brak dostępu do Internetu ucznia należy zgłosić telefonicznie wychowawcy klasy.

9. Nauczyciel zapisuje temat lekcji wynikający z podstawy programowej, zgodnie z podpiętym rozkładem nauczania.

10. Nauczyciel może prowadzić swoje zajęcia poprzez dostępne komunikatory internetowe. Ćwiczenia i polecenia wykonywane są przez uczniów w trakcie lekcji, a po jej zakończeniu nauczyciel otrzymuje informacje zwrotną. Jeśli uczeń ma kłopoty z wykonaniem zadania łączy się z nauczycielem przez środki komunikacji: Massenger, telefon…, który pomaga mu i wyjaśnia. W trakcie swojej lekcji nauczyciel przesyła uczniom materiały do samodzielnej pracy, udziela  rad, wskazówek, odpowiada na pytania.

11. W trakcie danej lekcji nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów tylko danej klasy (nie komunikuje się z uczniami innych klas).

12. Za sprawdzenie listy obecności odpowiedzialny jest nauczyciel uczący w danej klasie. Sprawdzanie listy obecności młodzieży na zajęciach w okresie zdalnego nauczania odbywa się poprzez kontrolę logowań na koncie uczniowskim w e- dzienniku Librus (patrz- statystyka logowań) lub poprzez potwierdzenie odczytania wiadomości (patrz- wiadomości wysłane).

W razie braku aktywności na koncie ucznia nauczyciel przekazuje informacje o tym fakcie wychowawcy a ten niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. Pierwsze logowanie ucznia powinno nastąpić rano, pomiędzy 8.00 a 8.15. Brak logowania jest równoznaczne z nieobecnością ucznia na zajęciach. Kolejne logowania powinny mieć miejsce do 15 minut po rozpoczęciu zajęć, zgodnie z planem lekcji.

13. Szkoła rekomenduje materiały w postaci elektronicznej z następujących stron internetowych:
- https://epodreczniki.pl

- https://cke.gov.pl/,

- https://www.oke.waw.pl/,

- materiały prezentowane w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii.

Loginy i hasła do platformy epodreczniki.pl zostaną przekazane

14. Nauczyciel może zaproponować własną realizację zajęć inną od zaproponowanej po zgłoszeniu tego faktu do Dyrekcji szkoły i uzyskaniu aprobaty.

15. W razie wątpliwości, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny z Dyrektorem.

Organizacja zdalnego nauczania  - rekomendacje dla uczniów i rodziców

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji szkoły od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy placówki, tj. od 8.00 do 15.05.

2. Nauczyciele przesyłają materiały uczniom i prowadzą zajęcia on-line w godzinach swojej pracy zgodnie z obowiązującym planem lekcji. W uzasadnionych przypadkach, np. problemy techniczne, możliwe jest przesłanie materiału uczniom po godz.15.05. Nauczyciele prowadzą korespondencję i przesyłają materiały uczniom przez dziennik elektroniczny Librus.

3. Zdalna praca nie zwalnia z obowiązków uczniowskich.  Uczniowie są obowiązani do wykonywania wszystkich poleceń nauczycieli, przesyłają drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.

4. Koordynatorem zdalnego nauczania w klasie jest jej wychowawca, który w porozumieniu z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej. Informacje te przekazuje Dyrektorowi oraz wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.

5. Brak dostępu do Internetu ucznia należy zgłosić telefonicznie wychowawcy klasy.

6. Nauczyciel może prowadzić swoje zajęcia poprzez dostępne komunikatory internetowe. Ćwiczenia i polecenia wykonywane są przez uczniów w trakcie lekcji, a po jej zakończeniu nauczyciel otrzymuje informacje zwrotną. Jeśli uczeń ma kłopoty z wykonaniem zadania łączy się z nauczycielem przez środki komunikacji: Massenger, telefon…, który pomaga mu i wyjaśnia. W trakcie swojej lekcji nauczyciel przesyła uczniom materiały do samodzielnej pracy, udziela  rad, wskazówek, odpowiada na pytania.

7. W trakcie danej lekcji nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów tylko danej klasy (nie komunikuje się z uczniami innych klas).

8. Za sprawdzenie listy obecności odpowiedzialny jest nauczyciel uczący w danej klasie. Sprawdzanie listy obecności młodzieży na zajęciach w okresie zdalnego nauczania odbywa się poprzez kontrolę logowań na koncie uczniowskim w e- dzienniku Librus (patrz- statystyka logowań) lub poprzez potwierdzenie odczytania wiadomości (patrz- wiadomości wysłane).

W razie braku aktywności na koncie ucznia nauczyciel przekazuje informacje o tym fakcie wychowawcy a ten niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. Pierwsze logowanie ucznia powinno nastąpić rano, pomiędzy 8.00 a 8.15. Brak logowania jest równoznaczne z nieobecnością ucznia na zajęciach. Kolejne logowania powinny mieć miejsce do 15 minut po rozpoczęciu zajęć, zgodnie z planem lekcji.

9. W razie wątpliwości, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny z Dyrektorem.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna?fbclid=IwAR0Y79Ttf5T4yZaZU-EWWP5KaPAocIUM3sYKX1e1UaVq2j1m8CvK1_jEzgE

 

 

wstecz

Aktualności

 • 2020.04.09

  Starosta radomski czasowo wstrzymuje likwidację Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy

  Ostateczną decyzję o zakończeniu działalności placówki wychowawczej mieli podjąć radni Powiatu Radomskiego podczas najbliższej sesji, zaplanowanej na 24 kwietnia. Z uwagi na epidemię koronawirusa i jej możliwe skutki, starosta radomski będzie wnioskował o czasowe wstrzymanie likwidacji MOW w Wierzbicy. – W tej sytuacji nie chcemy narażać wychowanek i zwalniać pracowników – argumentuje Waldemar Trelka, starosta radomski, dając tym samym placówce co najmniej kilka miesięcy dalszej działalności.

 • 2020.04.08

  Pierwsze w Europie dezynfekatory do rąk dla Powiatu Radomskiego

  Trzy dezynfekatory do rąk Clean & Go trafiły do Starostwa Powiatowego w Radomiu. Genialny w swojej prostocie dezynfekator to wspólne dzieło firm Koordynacja z Radomia oraz ISUS z Zielonej Góry. Urządzenia przekazał nieodpłatnie Mariusz Strzecha, prezes firmy Koordynacja, a wynalazek wypróbował jako pierwszy Waldemar Trelka, starosta radomski. 

 • 2020.04.07

  Mistrzowie sportu Powiatu Radomskiego. Podajemy listę laureatów

  Zaproszenia były gotowe, scenariusz opracowany, program dopięty na ostatni guzik, a statuetki i nagrody czekały na zwycięzców. Tak jak co roku, miała odbyć się Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego. Niestety, tym razem scenariusz napisało życie.

   

 • 2020.04.03

  Dla kogo Tarcza Antykryzysowa?

  Tarcza Antykryzysowa to plan na kilka najbliższych miesięcy. Została stworzona po to, aby zamortyzować i zmniejszyć negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę, a przede wszystkim na społeczeństwo. Sprawdź na co możesz liczyć.
   

   

 • 2020.04.02

  Zarząd Powiatu Radomskiego wspiera służbę zdrowia

  W czwartek, 2 kwietnia Zarząd Powiatu zdecydował o przekazaniu 50 000 złotych na wsparcie powiatowej służby zdrowia w postaci zakupu aparatu USG dla szpitala w Pionkach. Jednocześnie wystąpił z wnioskiem o udzielenie pożyczki dla tej placówki w wysokości ponad 2,4 miliona złotych na spłatę bardzo obciążającego szpital zadłużenia, zaciągniętego kilka lat temu w parabanku. Ostateczne decyzje w tej sprawie ma podjąć Rada Powiatu. Sesję zaplanowano na 24 kwietnia.

 • 2020.04.02

  Szpitale powiatowe otrzymują pomoc i wsparcie

  W ostatnich dniach tylko Starostwo Powiatowe w Radomiu przekazało po 200 zestawów odzieży indywidualnej dla personelu szpitali w Pionkach oraz Iłży (kombinezony, maski, gogle), a także płyn do dezynfekcji (łącznie 350 litrów). Pomoc i wsparcie dla lekarzy i pielęgniarek płynie ze wszystkich stron: od wielu firm, instytucji, organizacji społecznych i ludzi dobrej woli.

 • 2020.04.01

  Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłaszają kolejne obostrzenia

  - Za dużo kontaktów pomiędzy ludźmi, za dużo spacerów, wyjść do miejsc rekreacji. Dziś wiemy już, że stamtąd pochodzą nowe zakażenia. Jeżeli chcemy, żeby życie gospodarczo - społeczne wracało do jako takiej normalności, to musimy wprowadzić dodatkowe ograniczenia - mówił premier.

 • 2020.03.31

  Porodówka bez porodów w Pionkach zakończyła swoją działalność

  - To była jedyna możliwa decyzja, ponieważ działalność medyczna od trzech lat była fikcją - mówi starosta radomski Waldemar Trelka, wyjaśniając powody zakończenia działalności oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala w Pionkach. Wkrótce powstanie tam oddział ginekologii jednego dnia. Czy porody wrócą do Pionek?

 • 2020.03.31

  Gorący czas w szpitalach Powiatu Radomskiego. Personel medyczny apeluje: nie kłam ratownikom!

  W ostatnich dniach na terenie Powiatu Radomskiego dochodziło do incydentalnych sytuacji, które mogły rzutować na dalszą działalność całej powiatowej służby zdrowia. Główną przyczyną jest całkowite ignorowanie zagrożenia koronawirusem. W dwóch przypadkach chorzy nie powiedzieli prawdy personelowi medycznemu.

 • 2020.03.30

  Mieszkańcy powiatu pomagają ratownikom

  W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa i  drastycznym  wzrostem zapotrzebowania na maseczki ochronne, z pomocą medykom przychodzą mieszkańcy Powiatu Radomskiego. Łączą swoje siły,  szyją maseczki i dostarczają służbie zdrowia oraz innym instytucjom, których pracownicy najbardziej narażeni są na zarażenie się.

Kalendarium

«kwiecień2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga!

Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

 


Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

Numery telefonów centrali:

tel. (48) 365 58 01
fax (48) 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów

Godziny urzędowania:


poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30

piątek 7.00 - 15.00
 

skrzynki pocztowe:
promocja@radompowiat.pl
powiat@radompowiat.pl


 Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe 

Rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty)

38 1600 1462 1839 9265 3000 0005

 

Rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury)

98 1600 1462 1821 4410 6000 0002

 

Rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich)

71 1600 1462 1821 4410 6000 0003

 

opłata skarbowa za czynności urzędowe

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym)

92 1600 1462 1821 4410 6000 0013

Rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów)

76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

 


Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.