2018/2019

Breadcrumbs

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok.

      Załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr 59 /2018

Zarządu Powiatu Radomskiego

 z dnia 21 grudnia 2018r.

Nr konkursu: PR.524.2.2018

Zarząd Powiatu  Radomskiego  

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok.

Termin składania ofert od 24 grudnia 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.

I. Cel konkursu i rodzaj zadań

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz rozwoju społeczności powiatu radomskiego, odpowiadających celom Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.

Realizacja zadań będzie polegać na wsparciu przez Powiat Radomski działalności sportowej polegającej na organizacji wydarzeń sportowych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie
z projektem budżetu Powiatu Radomskiego, przeznacza się kwotę 47 470 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej:

- organizacja udziału reprezentacji powiatu radomskiego w różnych dyscyplinach sportowych,  w zawodach wojewódzkich i centralnych;

- organizacja biegów przełajowych, turniejów oraz  zawodów w różnych dyscyplinach sportowych.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 450 z późn. zm.).  

2. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja będzie prowadzona w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty uznane zostaną za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

5. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent, w takim przypadku oferentowi przysługuje prawo do rezygnacji
z realizacji zadania. O fakcie rezygnacji z realizacji zadania oferent winien niezwłocznie  poinformować  Zarząd Powiatu Radomskiego w formie pisemnej.

W przypadku otrzymania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania w terminie 14 dni od dnia opublikowania rozstrzygnięcia konkursu.

Brak przedstawienia przez oferenta zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu w wyżej określonym terminie, uwzględniającego wysokość otrzymanej dotacji, jest równoznaczny  z rezygnacją  z  realizacji zadania.

6. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.

7. Z otrzymanej dotacji nie mogą być finansowane środki żywności. 

8. Szczegółowe i ostateczne warunki  realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa pomiędzy Powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu ofert.

9. Zastrzega się możliwość:

1) odwołania konkursu bez podania przyczyny,

2) przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie wskazanym w ogłoszeniu
z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną
w umowie.

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym
w ofercie.

V. Termin i warunki składania ofert

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie  w terminie od 24.12.2018 r. do 15.01.2019 r. pisemnej oferty wraz z wymaganymi załącznikami w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 (pok. nr 021) lub przesłanie oferty na adres korespondencyjny Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom (decydująca jest data wpływu do urzędu).

2. Czytelnie wypełnione oferty, złożone odrębnie dla każdego zadania, muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzona pieczątką oferenta  wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu, na której powinny znajdować się następujące informacje:

 1. nazwa i siedziba oferenta lub pieczątka oferenta,
 2. rodzaj zadania publicznego zgodny z rodzajem podanym w ogłoszeniu,

4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o realizację zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016, poz. 1300)  - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

5. Do oferty należy dołączyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem (z datą poświadczenia);

a) zaświadczenie o posiadanym rachunku bankowym wraz z numerem rachunku.

b) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

VI. Tryb i Kryteria Wyboru Ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu lub w pok. 107 u Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.

2. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w ciągu 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert,

a) Komisja Konkursowa ocenia oferty i przedstawia Zarządowi Powiatu Radomskiego propozycje przyznania dotacji,

b)  Ostatecznego wyboru oferty wraz z wysokością dotacji dokonuje Zarząd Powiatu Radomskiego,

c) Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do uzupełnienia dokumentów, jeśli zaistnieje taka konieczność,

d) Skład Komisji oraz zasady jej pracy określa Uchwała Zarządu Powiatu Radomskiego.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru,  w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

4. Nie będą dopuszczone do konkursu z powodów formalnych oferty:

- złożone przez podmioty nieuprawnione,

- złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

- złożone po terminie,

- niekompletne,

- dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

-dotyczące zadań nieujętych w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.

- niespełniające wymogów zawartych w części V pkt. 3 niniejszego ogłoszenia odnoszącego się do sposobu oznaczenia koperty,

- niespełniające wymogów w zakresie wysokości własnego wkładu finansowego podanego w ogłoszeniu,
5. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania.

6. Wymagany, minimalny finansowy wkład własny oferenta w realizację zadania wynosi 10% wartości projektu.

7. Podmioty, których oferta zostanie wybrana, zostaną powiadomione
o zleceniu zadania publicznego pisemnie.

8. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert zawierana jest umowa
z organizacjami, których oferty zostały przyjęte do realizacji. Wysokość dotacji do wybranej oferty, terminy i warunki realizacji zadań określone będą każdorazowo
w odpowiedniej umowie która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Umowa jest zawierana na czas realizacji zadania.

9. Wybór ofert określających formę realizacji zadania nastąpi w oparciu
o następujące kryteria:

a) zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert,

b) jakość przygotowania projektu: zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań, efektywny budżet, dobrze przemyślany przekonujący plan działania,

c) doświadczenie w realizacji podobnych zadań,

e) dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców powiatu radomskiego,

f) wysokość środków publicznych, udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania przeznaczonych na realizację zadania.

10. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Radomskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości: na stronie  internetowej powiatu radomskiego www.radompowiat.pl, w BIP-ie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu.

VII. Warunki realizacji zadania publicznego

1.Uchwała Zarządu Powiatu Radomskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określi zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy został określony
w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o realizację zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016, poz. 1300)  

2. Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 450 z późn. zm.), Powiat Radomski zlecając zadanie publiczne ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

VIII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim.

Powiat Radomski w 2017 roku przeznaczył kwotę 45 999,99 zł.  na realizację zadań
z zakresu kultury fizycznej: „Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Starosty Radomskiego im. T. Machnio - gimnazja” (UKS „BETA” Pionki) – 1000 zł, „XIV Międzypowiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej” (UKS „BETA” Pionki) – 1100 zł, „XX Cross rowerowy po Puszczy Kozienickiej” (UKS „BETA” Pionki) – 1000 zł, „Organizacja udziału reprezentacji powiatu radomskiego w dyscyplinie sportowej – judo w zawodach wojewódzkich i centralnych” ( ULKS „Judo Kowala”) – 7 800 zł, „Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Judo dla Dzieci i Młodzieży” ( ULKS „Judo Kowala”) – 3 500 zł, Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn  o Puchar Starosty Radomskiego”(GKS „JAGUAR” Wolanów) – 2 000 zł, „Powiatowy Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Starosty Radomskiego” (GKS „JAGUAR” Wolanów) – 1300 zł, „Regionalna Gimnazjada Dziewcząt i Chłopców w Piłce Siatkowej o Puchar Starosty Radomskiego” (GKS „JAGUAR” Wolanów) – 2200 zł, „Organizacja udziału reprezentacji powiatu radomskiego w kickboxingu
i taekwondo w zawodach wojewódzkich i centralnych” (KS Centrum Tang Soo Do) –
7 800 zł, „V Memoriał im. Sławomira Rutki” (KS „PROCH” Pionki) – 500 zł, „ Memoriał im. Andrzeja „Dzidka” Grosiaka” (KS „PROCH” Pionki) – 1 000 zł, „XXI Memoriał im. Henryka Zatorskiego w Halowej Piłce Nożnej Chłopców” (KS „PROCH” Pionki) – 1 100 zł, „XIX Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej w Halowej Piłce nożnej Chłopców” (KS „PROCH” Pionki) – 1 200 zł, „Organizacja udziału reprezentacji powiatu radomskiego w zapasach w zawodach wojewódzkich
i centralnych” – ( MLUKS „Orlik” Wierzbica ) – 11 000 zł, „Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej „Chomentów Cup” o Puchar Starosty Radomskiego” (LKS„Chomentów” Skaryszew) – 1 499,99 zł, „Organizacja Pucharu Polski w Thratlonie Sztuk Walki Skaryszew 2017” (Fight Club Skaryszew) – 2 000 zł.

Natomiast w 2018 roku przeznaczył kwotę 47 470 zł. na realizację następujących zadań: „Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt im. T. Machnio” (UKS „BETA” Pionki) – 1000 zł, „ XV Międzypowiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców” (UKS „BETA” Pionki)- 1000 zł,  „XXI  Cross rowerowy po Puszczy Kozienickiej” (UKS „BETA” Pionki)- 1000 zł, „XX  Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy w Halowej Piłce Nożnej Dzieci” ( KS „PROCH” Pionki) – 1000 zł, „XXII Memoriał im Henryka Zatorskiego w  Halowej  Piłce Nożnej Dzieci” ( KS „PROCH” Pionki) – 1000 zł,  „XIII Memoriał  Andrzeja „Dzidka” Grosiaka w piłce nożnej dla dzieci” ( KS „PROCH” Pionki) – 800 zł, „VI Memoriał Sławomira Rutki w halowej piłce nożnej oldboyów” ( KS „PROCH” Pionki)- 500 zł, „Organizacja udziału reprezentacji powiatu radomskiego w dyscyplinie sportowej - judo w zawodach wojewódzkich
i centralnych” (ULKS „Judo Kowala”) – 7 000 zł, Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju  Judo  dla Dzieci i Młodzików (ULKS „Judo Kowala”) – 3000 zł, „Biegi przełajowe dla dzieci i młodzieży” (UKS„ Orlik Pionki”) -1 000 zł, „Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Starosty Radomskiego” (GKS „JAGUAR” Wolanów) – 1500 zł,  „Powiatowy Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Starosty Radomskiego” (GKS „JAGUAR” Wolanów)- 1000 zł, „Regionalne Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Dziewcząt
i Chłopców o Puchar Starosty Radomskiego” (GKS „JAGUAR” Wolanów) – 1800 zł,

„Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Radomskiego” (GKS „JAGUAR” Wolanów) – 1000 zł, „Organizacja udziału reprezentacji powiatu radomskiego
 w kickboxingu i taekwondo  w zawodach wojewódzkich i centralnych” (Centrum Tang Soo Do) – 7000 zł, „Organizacja Finałów Powiatu Radomskiego szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Mazowieckich Igrzysk Dzieci oraz  Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w grach zespołowych, sportach indywidualnych, a także udział reprezentacji powiatu w zawodach wojewódzkich
i centralnych (Szkolny Związek Sportowy) – 7870 zł, Organizacja udziału reprezentacji powiatu radomskiego w zapasach w zawodach wojewódzkich
i centralnych (MLUKS „Orlik” Wierzbica) – 10 000 zł.

 

IX. Inne ważne informacje:

Oferenci zobowiązani są do:

 1. Zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 2. Sporządzenia i złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Oferenci wyłonieni w drodze konkursu, którym przyznano dotację, zobowiązani są  do zamieszczania informacji o wsparciu finansowym  realizacji zadania przez Powiat Radomski w miejscu realizacji zadania oraz we wszelkich materiałach reklamowych i w informacjach prasowych dotyczących realizacji zadania.

X. Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w roku 2019 oraz
o wzorach formularzy: oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

1. Ogłoszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu http://www.radompowiat.pl/, a także na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom.

2. Wzory formularzy określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016,  poz. 1300)  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  dostępne są na stronie internetowej powiatu www.radompowiat.pl oraz BIP-ie.

3. Informacji udzielają:  Włodzimierz Bojarski, Bożena Walos tel. nr (0-48) 36 55 801 wew.152, mail: wbojarski@spradom.eu, bwalos@spradom.eu,

 

wstecz

Aktualności

 • 2019.08.12

  Już 25 lat spotkań z twórcami sztuki ludowej w Iłży

  Już 25 lat spotkań z twórcami sztuki ludowej w Iłży

  Jubileuszowy Jarmark Sztuki Ludowej w Iłży, zorganizowany już po raz 25. przez Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących kiermasz tradycyjnie przyciągnął rzemieślników, artystów ludowych i rękodzielników nie tylko z regionu radomskiego.

 • 2019.08.05

  Stachursky muzyczną gwiazdą jubileuszowych Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku

  Już w niedzielę, 18 sierpnia 2019 roku na terenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie koło Przytyka odbędą się jubileuszowe XX Ogólnopolskie Targi Papryki. Oprócz stoisk producentów tego warzywa będą też inne atrakcje, w tym wielkie gotowanie leczo z Papryki Przytyckiej oraz koncerty muzyczne. Gwiazdą wydarzenia będzie wokalista dance Stachursky.

 • 2019.07.31

  Mammobusy odwiedzą gminy powiatu radomskiego

  W pierwszym tygodniu sierpnia miasta i gminy powiatu radomskiego odwiedzi mobilna pracownia mammograficzna firmy LUX MED. Bezpłatną mammografię w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia będą panie mogły wykonać bez skierowania lekarskiego.

 • 2019.07.29

  KAMIZELKI DLA RADOMSKICH PIELGRZYMÓW

  Tegoroczna 41. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę otrzymała wsparcie ze strony Starostwa Powiatowego w Radomiu. W poniedziałek, 29 lipca starosta radomski Waldemar Trelka przekazał na ręce księdza Mirosława Kszczota, dyrektora pielgrzymki radomskiej 70 kamizelek odblaskowych oraz 20 lizaków z logo Powiatu Radomskiego.

 • 2019.07.25

  UWAGA! Utrudnienia w ruchu drogowym

  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że w związku z prowadzoną przebudową drogi powiatowej nr 3531W Kuczki - Kazimierówka-Skaryszew, od 26 lipca 2019 r. zostanie zamknięty dla ruchu odcinek drogi w m. Kuczki Kolonia.

 • 2019.07.23

  Pekaesy wrócą na drogi powiatu radomskiego? Pierwsze spotkanie samorządowców

  We wtorek, 23 lipca w Starostwie Powiatowym w Radomiu odbyło się spotkanie z włodarzami oraz przedstawicielami miast i gmin, tworzących Powiat Radomski w sprawie uruchomienia komunikacji autobusowej w miejscach, gdzie nie funkcjonuje publiczny transport zbiorowy. Jego inicjatorem był Waldemar Trelka, starosta radomski, a gościem specjalnym Artur Standowicz, wicewojewoda mazowiecki, który przedstawił założenia rządowego programu, nazywanego umownie Funduszem Autobusowym.

 • 2019.07.21

  W Iłży znów zabrzmiały utwory Józefa Myszki

  Ponad 300 artystów ludowych z różnych stron kraju przybyło do  iłżeckiego amfiteatru, aby walczyć o nagrody w 25. Festiwalu Folkloru im. Józefa Myszki. Wśród gości i zarazem fundatorów nagród dla najlepszych kontynuatorów tradycji ludowych był starosta radomski Waldemar Trelka.

   

 • 2019.07.19

  Awanse dla radomskich funkcjonariuszy

  Na placu przed Komendą Miejską Policji w Radomiu odbyły się uroczystości z okazji obchodów Święta Policji, podczas których radomscy funkcjonariusze otrzymali awanse.

 • 2019.07.18

  Młodzież chce uczyć się w szkołach powiatu radomskiego

  Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Pionkach i Iłży, których organem założycielskim jest Powiat Radomski. Jak dotąd największym zainteresowaniem młodzieży cieszą się Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach oraz Zespół Szkół w Iłży.

 • 2019.07.12

  Radzili o powiatowych finansach

  Kolejna, X sesja Rady Powiatu Radomskiego za nami.

Kalendarium

«sierpień2019»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga!

Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

 


Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

Numery telefonów centrali:

tel. (48) 365 58 01
fax (48) 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów

Godziny urzędowania:
pn: 8.00 - 16.00
wt - pt: 7.30 - 15.30
 

skrzynki pocztowe:
promocja@radompowiat.pl
powiat@radompowiat.pl


 Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe 

Rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)

38 1600 1462 1839 9265 3000 0005

 

Rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury)

98 1600 1462 1821 4410 6000 0002

 

Rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich)

71 1600 1462 1821 4410 6000 0003

 

opłata skarbowa za czynności urzędowe

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 


Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.