Aktualności 2018

Breadcrumbs

Treść strony

Raport o stanie powiatu

Drogi

W latach 1999 - 2017 na terenie powiatu radomskiego przebudowano 256,86 km, co stanowi (47%) dróg powiatowych, wydatkując na ten cel 185,7 mln zł. Jednocześnie na 2018 rok zaplanowano przebudowę kolejnych odcinków o łącznej długości 14,4 km i wartości ponad 38,8 mln  zł. 

Przez 20 lat przebudowanych zostało – 271,26 km - tj. 49,7% dróg powiatowych. Środki wydatkowane na inwestycje drogowe to 224,5 mln zł.

W latach 1999-2018 na zadania drogowe pozyskano środki finansowe w łącznej wysokości ok. 110 mln zł. Kwota ta stanowi 48,9%  ogółu środków wydatkowanych na inwestycje drogowe.

W przeciągu ostatnich 20 lat wykonano szereg modernizacji i odnów nawierzchni dróg powiatowych. Średnio corocznie w ramach tych zabiegów odnawianych było od 10 do15 km dróg. Środki z budżetu powiatu corocznie przeznaczane na ten cel wyniosły od 1,5 mln zł do 3,0 mln zł.  Wyjątkowy pod tym względem  okazał się 2018 rok,  w którym to na modernizację dróg wydatkowano ponad 6,0 mln zł.  

Wyjątkowe pod względem realizacji inwestycji drogowych okazały się dwie ostatnie kadencje. W latach 2011-2018 na inwestycje drogowe wydatkowano  ponad 137 mln zł ( nie wliczając kwoty 24 mln zł), którą Powiat w bieżącym roku pozyskał na rozbudowy dróg powiatowych 3503W Młódnice – Jarosławice – Cerekiew – Radom oraz 3507W Taczówek – Taczów – Milejowice wraz z budową ścieżek rowerowych. W ostatnich dwóch kadencjach wydatkowano ponad 70% wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje drogowe licząc od 1999 roku.

Zdrowie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży.

- W latach 2013 -2014 wykonano informatyzację szpitala („e-zdrowie”) - kwota 2.698.605,85 zł., środki unijne i własne.

- Zakupiono urządzenia i aparaturę medyczną dla Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego, rok 2015, kwota 837.191,62 zł., środki rezerwy ogólnej budżetu państwa i własne.

- Zakupiono sprzęt medyczny dla działów szpitala i poradni, realizacja przewidziana w 2018 r., kwota 2.179.578,- zł., środki unijne i powiatu.

 - Przebudowano i zmodernizowano blok operacyjny i dział chirurgiczny ogólny, realizacja w latach 2018- 2019, kwota 1.580.000,- zł., środki powiatu.

Szpital prowadzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, otworzył przychodnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz świadczy usługi Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla części mieszkańców Powiatu Radomskiego.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

- Wybudowano Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – lata 2014 -2015, kwota 7.610.400,54 zł, środki unijne, Powiatu Radomskiego i Miasta Pionki.

- Wykonano informatyzację szpitala („e-zdrowie”) – lata 2016 -2018, kwota 2.950.589,72 zł., środki unijne i własne.

-  Rozbudowano budynek SPZZOZ w Pionkach przy ul. Harcerskiej 1 -  lata 2018 -2020, kwota na 2018 r. 2.000.000,- zł., Powiatu Radomskiego, przewidywany koszt całkowity 8 mln. zł.

Szpital prowadzi nowo wybudowany Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, przychodnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz świadczy usługi Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla części mieszkańców Powiatu Radomskiego.

Pomoc społeczna

Utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance. Na ten cel zaadoptowano budynek administracyjno-gospodarczy DPS w Jedlance. Obecnie wykorzystywany jest na potrzeby placówki społecznej dziennego pobytu, i służy 35 osobom niepełnosprawnym.

W Domach Pomocy Społecznej w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy przeprowadzono gruntowne remonty polegające m.in. na termomodernizacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, demontażu starych i montażu nowych obróbek blacharskich i rur spustowych. W trakcie realizacji jest przyłączenie DPS w Jedlance do sieci gazu ziemnego.

Geodezja

Przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie całego powiatu, przetworzono do postaci cyfrowej mapy oraz dokumentację przechowywaną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Utworzono witrynę internetową pod nazwą „informacja katastralna powiatu radomskiego” potocznie zwana Geoportalem, zwierającą informacje, których odbiorcami są zarówno jednostki administracji publicznej, inwestorzy, przedsiębiorcy oraz, przede wszystkim, mieszkańcy naszego powiatu.

Komunikacja

W celu usprawnienia przyjmowania interesantów uruchomiono 2 filie Wydziału Komunikacji w Iłży i Pionkach, utworzono dodatkowe stanowiska, zamontowano klimatyzacje na korytarzu i pokojach. We wrześniu 2004 roku nastąpiło bezproblemowe przejście z wewnętrznej ewidencji komputerowej w zakresie rejestracji pojazdów i praw jazdy na ogólnokrajową tzw. CEPiK 1.0, co  umożliwiło sprawniejsze załatwianie interesantów, natomiast w listopadzie 2017 roku został wprowadzony CEPiK 2.0, jak wiemy nie do końca dopracowany, lecz i w tym przypadku pracownicy wydziału sprawnie poradzili sobie z nową wersją.

W 2013 roku stworzyliśmy Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Radomskiego, który został zaktualizowany 2015 roku. Powiat radomski jest jednym z nielicznych powiatów, które posiadają taki plan.

Bilans zamknięcia: projekty współfinansowane ze środków UE w latach 1998-2018

W minionym 20-leciu Powiat Radomski zrealizował bądź aktualnie wdraża 87 projektów współfinansowanych z funduszy UE oraz środków pochodzących z innych źródeł zewnętrznych, w szczególności budżetu Państwa. Ich wartość opiewa łącznie na 336,3 mln zł, a dofinansowanie – blisko 285 mln zł.

Zdecydowana większość inwestycji infrastrukturalnych, czyli tzw. twardych, przypadła na modernizację sieci dróg powiatowych, ale w tej grupie przedsięwzięć nie zabrakło także zadań z innych obszarów, jak ochrona zdrowia czy opieka społeczna. Do największych projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej należą:

 • rozbudowa dróg powiatowych Młódnice-Jarosłwice-Cerekiew-Radom oraz Taczów-Taczówek-Milejowice wraz z budową ścieżek rowerowych (gm. Zakrzew) w ramach partnerskiego (z Gminą Miasta Radomia) projektu pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” Wartość całkowita (przed przetargiem) modułu powiatowego wynosi 27,5 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków UE i budżetu Państwa – 24,5 mln zł;
 • przebudowa drogi Gulin-Wsola-Wojciechów od drogi krajowej nr 7 do m. Wojciechów: wartość całkowita – 3,4 mln zł, dofinansowanie – 2,9 mln zł;
 • budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Pionkach (ZOL): wartość całkowita – 7,7 mln zł, dofinansowanie – 5,9 mln zł;
 • informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: wartość całkowita – 3,0 mln zł, dofinansowanie – 2,4 mln zł;
 • wdrożenie informatycznego systemu usług medycznych w SPZZOZ Szpital w Iłży: wartość całkowita - 2,7 mln zł, dofinansowanie – 2,3 mln zł.

Wśród projektów „miękkich” związanych z rozwojem kapitału ludzkiego największe przedsięwzięcia nakierowane były na przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu.

Zatrudnienie

Na początku IV kadencji liczba etatów wynosiła 201, na koniec tego roku wyniosła 206, co oznacza, że przez ostatnich osiem lat liczba ta pozostała praktycznie na tym samym poziomie, a zatrudnienie podyktowane było zmianami prawnymi.

Poniżej wykaz struktury zatrudnienia we wszystkich jednostkach powiatu na dzień 14 listopada 2018 r.

Lp.

Jednostka organizacyjna

Liczba

osób

Liczba

etatów

1.

Starostwo Powiatowe w Radomiu

210

206,20

2.

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

10

8,5

3.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

24

22,5

4.

Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

90

84,25

5.

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

81

74,87

6.

Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy

88

82

7.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance

10

8,25

8.

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

36

35,5

9.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – szpital w Iłży

203

198,25

10.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

231

225,70

11.

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

75

71,54

12.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. M. Skłodowskiej – Curie w Pionkach

73

71,53

13.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Iłży

46

42,1

14.

Liceum ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Pionkach

25

18,82

15.

Liceum ogólnokształcące im M. Kopernika w Iłży

30

24,23

16.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radomiu

16

12,46

17.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Iłży

9

6,85

18.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pionkach

10

7,80

19.

Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży

9

6,33

20.

Powiatowy Urząd Pracy

246

243,75

21.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Ziemi Iłżeckiej w Chwałowicach

40

25,95

22.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy

32

27,34

 

 Starosta Radomski

 Mirosław Ślifirczyk

wstecz

Aktualności

 • 2018.12.12

  Szybki Internet w powiecie radomskim

  Wyeliminowaniu terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach oraz upowszechnieniu szybkiego Internetu wśród mieszkańców posłuży projekt wdrażany m.in. na terenie gmin powiatu radomskiego w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jego realizacja zaplanowana została na lata 2019-2021.
 • 2018.12.09

  Utalentowani tancerze na parkiecie w Pionkach

  Ponad 60  tancerzy wzięło udział w XII Turnieju Boogie Woogie o Puchar Starosty Radomskiego.

 • 2018.12.09

  Talent niepełnosprawnych artystów

  W iłżeckim Domu Kultury odbył się XXI POWIATOWY  PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, na którym zaprezentowali się podopieczni Domów Pomocy Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej Powiatu Radomskiego.

 • 2018.12.07

  Spotkanie autorskie w iłżeckiej bibliotece

  Krasnoludki, Bajetan Hops oraz pisarka Melania Kapelusz, gościli w iłżeckiej bibliotece.
 • 2018.11.29

  Powiatowe szpitale na wypadek kryzysu

  W Publicznej Szkole Podstawowej w Iłży odbyło się szkolenie pracowników ds. obronności urzędów miast i gmin Powiatu Radomskiego pod nazwą Zastępcze Miejsca Szpitalne.
 • 2018.11.25

  26 lat śpiewanej poezji w Iłży

  Kolejna, już 26. edycja Ogólnopolskich Spotkań z Balladą odbyła się w Iłży. W tym roku widzowie mogli podziwiać artystów
  w  sali widowiskowo - kinowej miejscowego Domu Kultury.

 • 2018.11.23

  X Święto Animatorów Kultury

  Twórcy, artyści, pracownicy placówek kultury z terenu powiatu radomskiego spotkali się tradycyjnie w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach podczas X Powiatowego Dnia Animatora Kultury.

 • 2018.11.22

  Warsztaty z Marcinem Budynkiem

  Marcin Budynek, znany z programów telewizyjnych „Kawa czy herbata” czy „Doradca smaku”, restaurator i założyciel Akademii Kulinarnej, spotkał się z uczniami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach.
 • 2018.11.19

  Nowe władze powiatu

  Po raz pierwszy w nowej VI kadencji obradowali radni Powiatu Radomskiego. Sesję rozpoczął najstarszy z nich Adam Gibała. Po odczytaniu wyników wyborów radni złożyli ślubowanie i odebrali nominacje z rąk przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej Beaty Kiełbani-Kubik.
 • 2018.11.19

  Słoneczne praktyki

  Na praktyki do Leptokarii na Riwierze Olimpijskiej w Grecji w marcu 2019 r. wyjedzie 42. uczniów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach.

Kalendarium

«grudzień2018»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Kontakt

Uwaga!

Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują nowe dane:

 


Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

Numery telefonów centrali:

tel. (48) 365 58 01
fax (48) 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów

Godziny urzędowania:
pn: 7.30 - 16.00
wt - cz: 7.30 - 15.30
pt: 7.30 - 15.00

skrzynki pocztowe:
promocja@radompowiat.pl
powiat@radompowiat.pl


 Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe 

opłata za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa

52 1050 1793 1000 0090 3054 1636

 

dochody własne powiatu (opłata komunikacyjna, geodezyjna, karta wędkarska)

44 1050 1793 1000 0090 3054 1586

 

opłata skarbowa za czynności urzędowe

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

 


Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.