Aktualności 2018

Breadcrumbs

Treść strony

Raport o stanie powiatu

Drogi

W latach 1999 - 2017 na terenie powiatu radomskiego przebudowano 256,86 km, co stanowi (47%) dróg powiatowych, wydatkując na ten cel 185,7 mln zł. Jednocześnie na 2018 rok zaplanowano przebudowę kolejnych odcinków o łącznej długości 14,4 km i wartości ponad 38,8 mln  zł. 

Przez 20 lat przebudowanych zostało – 271,26 km - tj. 49,7% dróg powiatowych. Środki wydatkowane na inwestycje drogowe to 224,5 mln zł.

W latach 1999-2018 na zadania drogowe pozyskano środki finansowe w łącznej wysokości ok. 110 mln zł. Kwota ta stanowi 48,9%  ogółu środków wydatkowanych na inwestycje drogowe.

W przeciągu ostatnich 20 lat wykonano szereg modernizacji i odnów nawierzchni dróg powiatowych. Średnio corocznie w ramach tych zabiegów odnawianych było od 10 do15 km dróg. Środki z budżetu powiatu corocznie przeznaczane na ten cel wyniosły od 1,5 mln zł do 3,0 mln zł.  Wyjątkowy pod tym względem  okazał się 2018 rok,  w którym to na modernizację dróg wydatkowano ponad 6,0 mln zł.  

Wyjątkowe pod względem realizacji inwestycji drogowych okazały się dwie ostatnie kadencje. W latach 2011-2018 na inwestycje drogowe wydatkowano  ponad 137 mln zł ( nie wliczając kwoty 24 mln zł), którą Powiat w bieżącym roku pozyskał na rozbudowy dróg powiatowych 3503W Młódnice – Jarosławice – Cerekiew – Radom oraz 3507W Taczówek – Taczów – Milejowice wraz z budową ścieżek rowerowych. W ostatnich dwóch kadencjach wydatkowano ponad 70% wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje drogowe licząc od 1999 roku.

Zdrowie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży.

- W latach 2013 -2014 wykonano informatyzację szpitala („e-zdrowie”) - kwota 2.698.605,85 zł., środki unijne i własne.

- Zakupiono urządzenia i aparaturę medyczną dla Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego, rok 2015, kwota 837.191,62 zł., środki rezerwy ogólnej budżetu państwa i własne.

- Zakupiono sprzęt medyczny dla działów szpitala i poradni, realizacja przewidziana w 2018 r., kwota 2.179.578,- zł., środki unijne i powiatu.

 - Przebudowano i zmodernizowano blok operacyjny i dział chirurgiczny ogólny, realizacja w latach 2018- 2019, kwota 1.580.000,- zł., środki powiatu.

Szpital prowadzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, otworzył przychodnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz świadczy usługi Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla części mieszkańców Powiatu Radomskiego.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

- Wybudowano Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – lata 2014 -2015, kwota 7.610.400,54 zł, środki unijne, Powiatu Radomskiego i Miasta Pionki.

- Wykonano informatyzację szpitala („e-zdrowie”) – lata 2016 -2018, kwota 2.950.589,72 zł., środki unijne i własne.

-  Rozbudowano budynek SPZZOZ w Pionkach przy ul. Harcerskiej 1 -  lata 2018 -2020, kwota na 2018 r. 2.000.000,- zł., Powiatu Radomskiego, przewidywany koszt całkowity 8 mln. zł.

Szpital prowadzi nowo wybudowany Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, przychodnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz świadczy usługi Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla części mieszkańców Powiatu Radomskiego.

Pomoc społeczna

Utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance. Na ten cel zaadoptowano budynek administracyjno-gospodarczy DPS w Jedlance. Obecnie wykorzystywany jest na potrzeby placówki społecznej dziennego pobytu, i służy 35 osobom niepełnosprawnym.

W Domach Pomocy Społecznej w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy przeprowadzono gruntowne remonty polegające m.in. na termomodernizacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, demontażu starych i montażu nowych obróbek blacharskich i rur spustowych. W trakcie realizacji jest przyłączenie DPS w Jedlance do sieci gazu ziemnego.

Geodezja

Przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie całego powiatu, przetworzono do postaci cyfrowej mapy oraz dokumentację przechowywaną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Utworzono witrynę internetową pod nazwą „informacja katastralna powiatu radomskiego” potocznie zwana Geoportalem, zwierającą informacje, których odbiorcami są zarówno jednostki administracji publicznej, inwestorzy, przedsiębiorcy oraz, przede wszystkim, mieszkańcy naszego powiatu.

Komunikacja

W celu usprawnienia przyjmowania interesantów uruchomiono 2 filie Wydziału Komunikacji w Iłży i Pionkach, utworzono dodatkowe stanowiska, zamontowano klimatyzacje na korytarzu i pokojach. We wrześniu 2004 roku nastąpiło bezproblemowe przejście z wewnętrznej ewidencji komputerowej w zakresie rejestracji pojazdów i praw jazdy na ogólnokrajową tzw. CEPiK 1.0, co  umożliwiło sprawniejsze załatwianie interesantów, natomiast w listopadzie 2017 roku został wprowadzony CEPiK 2.0, jak wiemy nie do końca dopracowany, lecz i w tym przypadku pracownicy wydziału sprawnie poradzili sobie z nową wersją.

W 2013 roku stworzyliśmy Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Radomskiego, który został zaktualizowany 2015 roku. Powiat radomski jest jednym z nielicznych powiatów, które posiadają taki plan.

Bilans zamknięcia: projekty współfinansowane ze środków UE w latach 1998-2018

W minionym 20-leciu Powiat Radomski zrealizował bądź aktualnie wdraża 87 projektów współfinansowanych z funduszy UE oraz środków pochodzących z innych źródeł zewnętrznych, w szczególności budżetu Państwa. Ich wartość opiewa łącznie na 336,3 mln zł, a dofinansowanie – blisko 285 mln zł.

Zdecydowana większość inwestycji infrastrukturalnych, czyli tzw. twardych, przypadła na modernizację sieci dróg powiatowych, ale w tej grupie przedsięwzięć nie zabrakło także zadań z innych obszarów, jak ochrona zdrowia czy opieka społeczna. Do największych projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej należą:

 • rozbudowa dróg powiatowych Młódnice-Jarosłwice-Cerekiew-Radom oraz Taczów-Taczówek-Milejowice wraz z budową ścieżek rowerowych (gm. Zakrzew) w ramach partnerskiego (z Gminą Miasta Radomia) projektu pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” Wartość całkowita (przed przetargiem) modułu powiatowego wynosi 27,5 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków UE i budżetu Państwa – 24,5 mln zł;
 • przebudowa drogi Gulin-Wsola-Wojciechów od drogi krajowej nr 7 do m. Wojciechów: wartość całkowita – 3,4 mln zł, dofinansowanie – 2,9 mln zł;
 • budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Pionkach (ZOL): wartość całkowita – 7,7 mln zł, dofinansowanie – 5,9 mln zł;
 • informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: wartość całkowita – 3,0 mln zł, dofinansowanie – 2,4 mln zł;
 • wdrożenie informatycznego systemu usług medycznych w SPZZOZ Szpital w Iłży: wartość całkowita - 2,7 mln zł, dofinansowanie – 2,3 mln zł.

Wśród projektów „miękkich” związanych z rozwojem kapitału ludzkiego największe przedsięwzięcia nakierowane były na przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu.

Zatrudnienie

Na początku IV kadencji liczba etatów wynosiła 201, na koniec tego roku wyniosła 206, co oznacza, że przez ostatnich osiem lat liczba ta pozostała praktycznie na tym samym poziomie, a zatrudnienie podyktowane było zmianami prawnymi.

Poniżej wykaz struktury zatrudnienia we wszystkich jednostkach powiatu na dzień 14 listopada 2018 r.

Lp.

Jednostka organizacyjna

Liczba

osób

Liczba

etatów

1.

Starostwo Powiatowe w Radomiu

210

206,20

2.

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

10

8,5

3.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

24

22,5

4.

Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

90

84,25

5.

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

81

74,87

6.

Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy

88

82

7.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance

10

8,25

8.

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

36

35,5

9.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – szpital w Iłży

203

198,25

10.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

231

225,70

11.

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

75

71,54

12.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. M. Skłodowskiej – Curie w Pionkach

73

71,53

13.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Iłży

46

42,1

14.

Liceum ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Pionkach

25

18,82

15.

Liceum ogólnokształcące im M. Kopernika w Iłży

30

24,23

16.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radomiu

16

12,46

17.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Iłży

9

6,85

18.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pionkach

10

7,80

19.

Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży

9

6,33

20.

Powiatowy Urząd Pracy

246

243,75

21.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Ziemi Iłżeckiej w Chwałowicach

40

25,95

22.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy

32

27,34

 

 Starosta Radomski

 Mirosław Ślifirczyk

wstecz

Aktualności

 • 2019.03.15

  Zaproszenie dla NGO

  W dniach 25-27 marca br. w Hotelu „Iskra’ w Radomiu,  ul. Planty 4 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pn.” Efektywne NGO i Izby Gospodarcze w procesie konsultacji publicznych”.

 • 2019.03.12

  Pionkowski szpital ma p.o. dyrektora

  Bernarda Dudek pełni obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach do czasu zatrudnienia dyrektora wyłonionego w drodze konkursu. Zastąpiła  dotychczasowego szefa Sławomira Idzikowskiego, który został odwołany przez Zarząd Powiatu Radomskiego.

   

 • 2019.03.11

  Skaryszew końmi stoi - 11.03.2019r.

  Tradycyjnie, w pierwszy poniedziałek i wtorek Wielkiego Postu, w Skaryszewie odbyły się Targi Końskie zwane Wstępami. To największa tego typu impreza w Europie, na którą zjechali nie tylko okoliczni rolnicy, ale też hodowcy z całego kraju oraz zagranicy. Ten przywilej jarmarczny nadany został przez króla Władysława IV w 1633 roku.

 • 2019.03.11

  Uwaga konkursy!!!

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła dwa konkursy. Pierwszy to XVII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Drugi, to IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Bezpiecznie na wsi – maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

 • 2019.03.08

  Jubileuszowa gala za nami

  Minęła już dekada, od kiedy starosta radomski nagradza sportowców, trenerów i szkoły za osiągnięcia sportowe. A, że był to 8 marca czyli Międzynarodowy Dzień Kobiet, to nikt nie miał wątpliwości, że X Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego będzie wyjątkowa.

 • 2019.03.08

  Z okazji

  Dnia Kobiet!

 • 2019.03.07

  Najlepsi dzielnicowi – 07.03.2019 r.

  Zakończyła się 10. edycja konkursu  „Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku ", w którym oceniana jest praca i zaangażowanie lokalnych stróżów prawa. Celem konkursu było przybliżenie sylwetek dzielnicowych oraz podniesienie społecznego zaufania do nich. Nagrody wręczali zwycięzcom i gratulowali starosta Waldemar Trelka, wicestarosta Roman Frąk oraz komendant Robert Hodio.

 • 2019.03.06

  Utrudnienia dla podróżujących koleją do Warszawy

  W związku z pracami modernizacyjnymi na linii kolejowej nr 8  Warszawa - Radom, od 10 marca odcinek Strzyżyna – Radom zostanie zamknięty dla pociągów. Ruch  pasażerski będzie realizowany autobusami komunikacji zastępczej.

 • 2019.03.05

  Zapustny wtorek w Jedlińsku - 6.03.2019r.

  W ostatni wtorek karnawału w Jedlińsku odbyło się widowisko Ścięcia Śmierci. Tradycyjnie bierze w nim udział wielu młodych ludzi, często zgodnie z rodzinną tradycją. Ciekawostką jest, że wszystkie role odgrywane są przez mężczyzn. To jedyny tego typu spektakl w Polsce.

 • 2019.02.18

  Wizyta premiera w Jedlance - 18.02.2019r.

  Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance. Szef rządu mówił o programie „Dostępność Plus”. W spotkaniu z dziennikarzami i podopiecznymi Domu towarzyszyli mu minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński,  starosta Waldemar Trelka oraz wójt Jedlińska Kamil Dziewierz.

Kalendarium

«marzec2019»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga!

Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

 


Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

Numery telefonów centrali:

tel. (48) 365 58 01
fax (48) 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów

Godziny urzędowania:
pn: 8.00 - 16.00
wt - pt: 7.30 - 15.30
 

skrzynki pocztowe:
promocja@radompowiat.pl
powiat@radompowiat.pl


 Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe 

opłata za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa

52 1050 1793 1000 0090 3054 1636

 

dochody własne powiatu (opłata komunikacyjna, geodezyjna, karta wędkarska)

44 1050 1793 1000 0090 3054 1586

 

opłata skarbowa za czynności urzędowe

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

 


Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.