Projekty krajowe realizowane ze środków budżetu państwa

Breadcrumbs

Treść strony

 • Tablica informacyjna RFIL SPZZOZ Pionki eatap II i III

W dniu 31 marca 2021 r. Powiat Radomski otrzymał 14.538.186,11 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku
w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap II i III Są to środki przyznane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, złożonego w drugim naborze.

Nazwa funduszu:

Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nazwa projektu:

„Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap II i III

Wartość dofinansowania ze środków RFIL: 14 538 186,11,- zł.

Całkowita wartość zadania: 45 744 486,08 zł.*

Planowany okres realizacji: lipiec 2020 r. – grudzień 2022 r.

Opis projektu:

 • cel: kompleksowa poprawa stanu infrastruktury medycznej (ogólnodostępnej) w powiecie radomskim – zarówno w odniesieniu do bazy lokalowej (budowa drugiego nowoczesnego pawilonu oraz modernizacja i rewitalizacja istniejącego budynku), jak i wyposażenia (zakup nowych urządzeń i wyposażenia medycznego) SPZZOZ w Pionkach,
 • grupy docelowe: mieszkańcy gmin pow. radomskiego oraz: kozienickiego, zwoleńskiego (woj. mazowieckie), ryckiego i puławskiego (woj. lubelskie). Potencjalna populacja objęta opieką to ok. 150.000 osób,
 • zakres rzeczowy: budowa pawilonu zachowawczego (dla oddziałów zachowawczych szpitala: wewnętrznego i rehabilitacji) oraz modernizacja i rewitalizacja istniejącego budynku (dla laboratorium med. i administracji), zakup sprzętu i pierwszego wyposażenia. Jednocześnie w ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana infrastruktura towarzysząca: tereny zielone, funkcjonalne pieszo-jezdne ciągi komunikacyjne, zwiększenie liczby miejsc parkingowych itp.

*kwota ostateczna będzie znana po rozstrzygnięciach przetargowych


 

 • Fundusz Solidarnościowy - Centra Opiekuńczo - Mieszkalne

Fundusz Solidarnościowy wspiera Powiat Radomski

 

Nazwa funduszu: Fundusz Solidarnościowy.

Nazwa programu: Centra opiekuńczo-mieszkalne.

Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (PCOM) w Krzyżanowicach.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego: 2 982 076,20 zł.

Wkład własny Powiatu Radomskiego: 1 256 538,89 zł.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 4 238 615,09 zł.

Planowany okres realizacji zadania: wrzesień 2020 r. – maj 2022 r.

Opis projektu:

 • cel: zwiększenie dostępności dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym do świadczonych na terenie powiatu radomskiego wysokiej jakości całodobowych i dziennych usług: zamieszkiwania, opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, rozwijania sprawności ruchowej oraz kompetencji poznawczych i społecznych, poprzez utworzenie PCOM w Krzyżanowicach k. Iłży – z 8 miejscami pobytu całodobowego oraz 15 miejscami pobytu dziennego;
 • grupa docelowa: mieszkańcy PCOM to dorosłe osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
 • charakterystyka projektowanego budynku PCOM w Krzyżanowicach k. Iłży:
  • budynek: wolnostojący, murowany, parterowy, o pow. całkow. ok 727 m2, wkomponowany w istniejącą zabudowę Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i obiekty towarzyszące DPS, z wyodrębnieniem przestrzennym oraz funkcjonalno–użytkowym, zaprojektowany w technologii tradycyjnej, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • w części dziennej budynku m.in.: pracowanie artystyczna i kulinarna, sala ćwiczeń, pokój wypoczynkowy, jadalnia; w części mieszkalnejin.: 8 jednoosobowych pokoi - każdy z łazienką przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym z ograniczoną sprawnością ruchową, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 15 m2;
  • w ramach zagospodarowania terenu m.in.: budowa ciągów komunikacji pieszej i jezdnej, miejsc parkingowych, urządzenie terenów zielonych oraz elementów tzw. małej architektury (ogrodowej).

 

 • Tablica informacyjna RFIL SPZZOZ Pionki

W dniu 18 grudnia 2020 r. Powiat Radomski otrzymał 14.000.000 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap II. Są to środki przyznane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, złożonego w pierwszym naborze.

Nazwa funduszu:

Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nazwa projektu:

„Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap II.

Wartość dofinansowania ze środków RFIL: 14 000 000,- zł.

Całkowita wartość zadania: 35 284 209,08 zł.*

Planowany okres realizacji: lipiec 2020 r. – grudzień 2022 r.

Opis projektu:

 • cel: kompleksowa poprawa stanu infrastruktury medycznej (ogólnodostępnej) w powiecie radomskim – zarówno w odniesieniu do bazy lokalowej (budowa drugiego nowoczesnego pawilonu), jak i wyposażenia (zakup nowych urządzeń i wyposażenia medycznego) SPZZOZ w Pionkach,
 • grupy docelowe: mieszkańcy gmin pow. radomskiego oraz: kozienickiego, zwoleńskiego (woj. mazowieckie), ryckiego i puławskiego (woj. lubelskie). Potencjalna populacja objęta opieką to ok. 150.000 osób,
 • zakres rzeczowy: budowa pawilonu zachowawczego (dla oddziałów zachowawczych szpitala: wewnętrznego i rehabilitacji) oraz zakup sprzętu i pierwszego wyposażenia. Jednocześnie w ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana infrastruktura towarzysząca: tereny zielone, funkcjonalne pieszo-jezdne ciągi komunikacyjne, zwiększenie liczby miejsc parkingowych itp

*kwota ostateczna będzie znana po rozstrzygnięciach przetargowych


 

 • SOSW Chwałowice RFIL

Nazwa funduszu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Nazwa projektu

Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach wraz zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru.

Wartość dofinansowania ze środków RFIL: 2 500 000 zł.

Wkład własny Powiatu Radomskiego: 2 166 704 zł.

Całkowita wartość zadania: 4 666 704 zł.

Planowany okres realizacji: sierpień 2020 r. – wrzesień 2021 r.

Opis projektu:

cel: zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług edukacyjnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych w powiecie radomskim dla uczniów niepełnosprawnych;

grupa docelowa: dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami z terenu powiatu radomskiego oraz powiatów ościennych;

zakres rzeczowy inwestycji:

 • przystosowanie (adaptacja) istniejącego budynku szkolnego do potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach k. Iłży (2 kondygnacje, pow. użytkowa: 1258 m2, 12 sal lekcyjnych, dobudowa windy zewnętrznej);
 • zakup urządzeń i sprzętu dydaktycznego – pierwszego wyposażenia obiektu;
 • przebudowa/rozbudowa internatu przy SOSW (pow. użytkowa 648 m2, 16 pokoi, 36 łóżek, winda zewnętrzna);
 • budowa łącznika między budynkiem SOSW a internatem (długości ok. 35 m;
 • zagospodarowanie terenu, w tym m.in. budowa amfiteatru i mini obserwatorium astronomicznego;
 • instalacja OZE.

 

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych


 

 • Zbiornik na tlen ciekły - Szpital Iłża

W dniu 15 grudnia 2020 r. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Starosta Radomski Waldemar Trelka i sekretarz Rafał Czajkowski przy kontrasygnacie skarbnik Joanny Wontorskiej podpisali w Warszawie umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie inwestycji związanej ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, polegającej na modernizacji instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19 pod nazwą:

„Zakup, wymiana i montaż nowego zbiornika na tlen ciekły o pojemności 6m3 wraz z nową parownicą dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży”

 

wartość zadania –  369.000 zł. (100 %) ,

dotacja z budżetu państwa –  369.000 zł. (100 %),

 

Opis projektu:

 • cel: poprawa stanu infrastruktury medycznej, polegającej na modernizacji instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19
 • grupy docelowe: mieszkańcy gmin pow. radomskiego oraz: lipskiego (woj. mazowieckie),
 • zakres rzeczowy: zakup, wymiana i montaż nowego zbiornika na tlen ciekły o pojemności 6 m3 wraz z nową parownicą.

drukuj ()

 • data: 2020-12-17

 

 • Dofinansowanie z Rezerwy Ogólnej Budżetu Państwa

W dniu 8 grudnia 2020 r. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Starosta Radomski Waldemar Trelka i sekretarz Rafał Czajkowski przy kontrasygnacie skarbnik Joanny Wontorskiej podpisali w Warszawie umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą:

„Zwiększanie potencjału medycznego, poprawa jakosci i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach”.

wartość zadania –  883 313,60 zł. (100 %),

dotacja z budżetu państwa –  706 650,00 zł. (80 %),

środki Powiatu Radomskiego  –  170 480,30 zł. (20%)

środki SPZZOZ w Pionkach  –   6 183,30 zł. 

 

W ramach realizacji zadania do 17 grudnia 2020 r. zakupione zostanie 31 sztuk :

  1. mobilny aparat RTG do zdjęć przy łóżkach - 1 szt.
  2. zestaw łóżkowy (łózko elektryczne z uchwytami ortopedycznymi, materac, szafka przyłóżkowa) - 6 szt.
  3. zestaw łóżkowy  (łózko elektryczne z uchwytami, materac, szafka przyłóżkowa) - 22 szt.
  4. zestaw łóżkowy  (łózko elektryczne z uchwytami i przeziernym leżem, materac, szafka przyłóżkowa) - 2 szt.

 

drukuj ()

 • data: 2020-12-11

 

 • programy

W dniu 9 lipca 2020 r. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Starosta Radomski Waldemar Trelka i Wicestarosta Roman Frąk podpisali w Pionkach umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą:

„Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach”.

wartość zadania –  945 944,70 zł. (100 %),

dotacja z budżetu państwa –  756 755,00 zł. (80 %),

środki Powiatu Radomskiego  –  182 563,00 zł. 

środki SPZZOZ w Pionkach  –   6 626,70 zł. 

 

W ramach realizacji zadania do 25 listopada 2020 r. zakupione zostanie 36 sztuk następującego sprzętu i aparatury medycznej:

 

                                 1.         Diatermia chirurgiczna typu „ligasure”   - 1 sztuka

                                        2.         Diatermia chirurgiczna - nóż elektryczny   - 1 sztuka

                                        3.         Wózek anestezjologiczny ze ssakiem elektrycznym   - 2 sztuki

                                        4.         Autoklaw kasetowy    - 1 sztuka

                                        5.         Kardiomonitor z defibrylatorem        - 8 zestawów

                                        6.         Aparat USG z 3 głowicami: 2 brzuszne i 1 endovaginalna  - 1 sztuka

                                        7.         Zestaw do ozonoterapii - 1 sztuka

                                        8.         Stół diagnostyczno-zabiegowy  z osprzętem  - 5 sztuk

                                        9.         Aparat EKG z przesyłaniem danych  - 3 sztuki

                                       10.       Zestaw do podaży infuzyjnej (pompa infuzyjna ze stacją dokującą)  - 8 sztuk

                                       11.       Myjnia endoskopowa    - 1 sztuka

                                       12.       Aparat do ultradźwięków z bezobsługową głowicą   - 1 sztuka

                                       13.       Szyna do ćwiczeń stawu kolanowego    - 1 sztuka

                                       14.       Respirator medyczny  - 1 sztuka

                                       15.       Zestaw zabiegowy do histeroskopu   - 1 sztuka

 


 

 • Podpisanie umowy w Pionkach
 • Podpisanie umowy w Pionkach
 • Podpisanie umowy w Pionkach
 • Podpisanie umowy w Pionkach
 • Podpisanie umowy w Pionkach
 • Podpisanie umowy w Pionkach
 • Prezentacja nowego bloku Szpitala w Pionkach

Aktualności

 • 2021.04.09

  Dary dla Powiatu Radomskiego od Fundacji Wacława Ezechiela Długosza

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu stanęło kolejne urządzenie do dezynfekcji, za pomocą którego można jednocześnie wykonać pomiar temperatury ciała. To dar od Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza z Warszawy. Jej przedstawiciele przekazali również samorządowi powiatowemu 1500 sztuk maseczek ochronnych.

 • 2021.04.08

  Rusza konkurs plastyczny pod patronatem Starosty Radomskiego na znaczek Pielgrzymki Rodziny Szkół Jana Pawła II

  Tegorocznemu konkursowi przyświeca hasło „Nie lękajcie się!”, a jego celem jest propagowanie osoby i nauki Papieża Jana Pawła II, popularyzacja hasła XXI Dnia Papieskiego –„Nie lękajcie się” oraz propagowanie wśród środowisk szkolnych tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna  im. Jana Pawła II w Radomiu, a gronie patronów honorowych jest starosta radomski Waldemar Trelka.

 • 2021.04.07

  PTASIA GRYPA ! WAŻNE INFORMACJE

  W związku ze wzrastającym zagrożeniem występowania ognisk ptasiej grypy w Polsce przekazujemy ważne informacje:

  Ptasia grypa, to choroba zakaźna atakująca ptactwo dzikie i hodowlane. Należy pamiętać, że cząsteczki wirusa mogą zainfekować także inne gatunki zwierząt.

 • 2021.04.02

  Innowacyjna terapia autyzmu w kombinezonach Neures w Chwałowicach

  Od 1 września 2021 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chwałowicach rozpocznie się innowacyjna terapia autyzmu z wykorzystaniem kombinezonu ciśnieniowego Neures. W Starostwie Powiatowym w Radomiu podpisano pierwsze w Polsce porozumienie o współpracy z firmą Neures, którego celem jest wyposażenie Ośrodka w kombinezony oraz przeszkolenie fizjoterapeutów.

 • 2021.04.02

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

  Od 1 kwietnia br. rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  który potrwa do 30 czerwca. Spis odbywa się co 10 lat i udział w nim jest obowiązkowy.

 • 2021.03.31

  Ponad 14,5 miliona od rządu dla Powiatu Radomskiego

  Powiat Radomski otrzymał ponad 14,5 miliona złotych w dodatkowym naborze do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze zostaną przeznaczone na kolejne etapy budowy nowego szpitala w Pionkach.

   

 • 2021.03.29

  Zmiana na stanowisku dyrektora szpitala w Iłży

  W poniedziałek, 29 marca, Zarząd Powiatu Radomskiego odwołał panią Marzenę Barwicką ze stanowiska dyrektora szpitala w Iłży. Powołał również osobę pełniącą obowiązki dyrektora iłżeckiej placówki, którą jest pani Joanna Pionka.

   

 • 2021.03.29

  WIELKANOCNE TRADYCJE ZAGOŚCIŁY W PIONKACH

  Po raz XV Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pionkach gościły uczestników konkursu TRADYCJE WIELKANOCNE. Wydarzenie w 60 % finansowane jest przez Powiat Radomski ze środków PFRON, a jego ideą jest popularyzacja tradycji wielkanocnych wśród osób z niepełnosprawnościami.
   
 • 2021.03.22

  Powiat Radomski przebuduje trzy odcinki dróg. Powstaną w Pionkach oraz gminach Wolanów i Kowala

  W poniedziałek, 22 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu podpisano umowy z wykonawcami przebudowy trzech odcinków dróg powiatowych w gminach Wolanów, Kowala i mieście Pionki. Jedna z nich to poniemiecki trakt z betonowych płyt, a druga – najbardziej zniszczony fragment drogi wojewódzkiej, przekazanej powiatowi przez marszałka mazowieckiego. Z kolei inwestycja Powiatu Radomskiego w mieście Pionki pozwoli lepiej wykorzystać atuty coraz bardziej atrakcyjnego Stawu Górnego.

   

 • 2021.03.19

  Ponad 600 tysięcy maseczek dla mieszkańców Powiatu Radomskiego

  Mieszkańcy Powiatu Radomskiego będą mogli otrzymać nieodpłatnie maseczki chirurgiczne, pakowane po 2 sztuki na osobę. Ich dystrybucja odbywa się w Starostwie Powiatowym w Radomiu i jego jednostkach. Duże partie maseczek przekazano również do Urzędów Miast i Gmin na terenie powiatu, które mają je przekazywać mieszkańcom.

   

Kalendarium

«kwiecień2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.