Projekty krajowe realizowane ze środków budżetu państwa

Breadcrumbs

Treść strony

Przebudowa drogi powiatowej Zakrzew - Wolanów - Augustów, odcinek długości 1 256,10 m, od km 15+287,25 do km 16+543,35, odcinek długości 293,47 m, od km 16+546,50 do km 16+839,97, na terenie gminy Wolanów, oraz odcinek długości 605 m, od km 16+897,50 do km 17+502,50, odcinek długości 33,78 m, od km 16+863,72 do km 16+897,50, na terenie gminy Kowala.

 • Przebudowa drogi powiatowej Zakrzew - Wolanów - Augustów,...

 

Rozbudowa ul. Spacerowej i ul. Polnej wraz z budową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3522W Pionki - Podgóra w mieście Pionki

 • Rozbudowa ul. Spacerowej i ul. Polnej wraz z budową mostu...

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice - Wacławów - Sławno, na odcinku długości 4 378,41 m, od km 2+063,00 do km 6+441,41, na terenie gminy Wolanów i Zakrzew

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice - Wacławów -...

 

 • Tablica informacyjna RFIL SPZZOZ Pionki eatap II i III

W dniu 31 marca 2021 r. Powiat Radomski otrzymał 14.538.186,11 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku
w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap II i III Są to środki przyznane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, złożonego w drugim naborze.

Nazwa funduszu:

Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nazwa projektu:

„Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap II i III

Wartość dofinansowania ze środków RFIL: 14 538 186,11,- zł.

Całkowita wartość zadania: 45 744 486,08 zł.*

Planowany okres realizacji: lipiec 2020 r. – grudzień 2022 r.

Opis projektu:

 • cel: kompleksowa poprawa stanu infrastruktury medycznej (ogólnodostępnej) w powiecie radomskim – zarówno w odniesieniu do bazy lokalowej (budowa drugiego nowoczesnego pawilonu oraz modernizacja i rewitalizacja istniejącego budynku), jak i wyposażenia (zakup nowych urządzeń i wyposażenia medycznego) SPZZOZ w Pionkach,
 • grupy docelowe: mieszkańcy gmin pow. radomskiego oraz: kozienickiego, zwoleńskiego (woj. mazowieckie), ryckiego i puławskiego (woj. lubelskie). Potencjalna populacja objęta opieką to ok. 150.000 osób,
 • zakres rzeczowy: budowa pawilonu zachowawczego (dla oddziałów zachowawczych szpitala: wewnętrznego i rehabilitacji) oraz modernizacja i rewitalizacja istniejącego budynku (dla laboratorium med. i administracji), zakup sprzętu i pierwszego wyposażenia. Jednocześnie w ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana infrastruktura towarzysząca: tereny zielone, funkcjonalne pieszo-jezdne ciągi komunikacyjne, zwiększenie liczby miejsc parkingowych itp.

*kwota ostateczna będzie znana po rozstrzygnięciach przetargowych


 

 • Fundusz Solidarnościowy - Centra Opiekuńczo - Mieszkalne

Fundusz Solidarnościowy wspiera Powiat Radomski

 

Nazwa funduszu: Fundusz Solidarnościowy.

Nazwa programu: Centra opiekuńczo-mieszkalne.

Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (PCOM) w Krzyżanowicach.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego: 2 982 076,20 zł.

Wkład własny Powiatu Radomskiego: 1 256 538,89 zł.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 4 238 615,09 zł.

Planowany okres realizacji zadania: wrzesień 2020 r. – maj 2022 r.

Opis projektu:

 • cel: zwiększenie dostępności dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym do świadczonych na terenie powiatu radomskiego wysokiej jakości całodobowych i dziennych usług: zamieszkiwania, opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, rozwijania sprawności ruchowej oraz kompetencji poznawczych i społecznych, poprzez utworzenie PCOM w Krzyżanowicach k. Iłży – z 8 miejscami pobytu całodobowego oraz 15 miejscami pobytu dziennego;
 • grupa docelowa: mieszkańcy PCOM to dorosłe osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
 • charakterystyka projektowanego budynku PCOM w Krzyżanowicach k. Iłży:
  • budynek: wolnostojący, murowany, parterowy, o pow. całkow. ok 727 m2, wkomponowany w istniejącą zabudowę Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i obiekty towarzyszące DPS, z wyodrębnieniem przestrzennym oraz funkcjonalno–użytkowym, zaprojektowany w technologii tradycyjnej, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • w części dziennej budynku m.in.: pracowanie artystyczna i kulinarna, sala ćwiczeń, pokój wypoczynkowy, jadalnia; w części mieszkalnejin.: 8 jednoosobowych pokoi - każdy z łazienką przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym z ograniczoną sprawnością ruchową, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 15 m2;
  • w ramach zagospodarowania terenu m.in.: budowa ciągów komunikacji pieszej i jezdnej, miejsc parkingowych, urządzenie terenów zielonych oraz elementów tzw. małej architektury (ogrodowej).

 

 • Tablica informacyjna RFIL SPZZOZ Pionki

W dniu 18 grudnia 2020 r. Powiat Radomski otrzymał 14.000.000 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na zadania inwestycyjne pn. :

 • „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap I.
 • „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap  II.

Są to środki przyznane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, złożonego w pierwszym naborze.

Nazwa funduszu:

Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nazwa projektu:

 • „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap I.
 • „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap  II.

Wartość dofinansowania ze środków RFIL: 14 000 000,- zł., w tym:

 • 4.810.714,- zł. na realizację zadania pn.: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap I.
 • 9.189.286,- zł. na realizację zadania pn.:  „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap  II.

Całkowita wartość zadania: 57.858.105,42 zł.*

Planowany okres realizacji: maj 2019 r. – grudzień 2022 r.

Opis projektu:

 • cel: kompleksowa poprawa stanu infrastruktury medycznej (ogólnodostępnej) w powiecie radomskim – zarówno w odniesieniu do bazy lokalowej (budowa dwóch nowoczesnych pawilonów), jak i wyposażenia (zakup nowych urządzeń i wyposażenia medycznego) SPZZOZ w Pionkach,
 • grupy docelowe: mieszkańcy gmin pow. radomskiego oraz: kozienickiego, zwoleńskiego (woj. mazowieckie), ryckiego i puławskiego (woj. lubelskie). Potencjalna populacja objęta opieką to ok. 150.000 osób,
 • zakres rzeczowy: budowa pawilonu zabiegowego (dla oddziału chirurgicznego i bloku operacyjnego) oraz budowa pawilonu zachowawczego (dla oddziałów zachowawczych szpitala: wewnętrznego i rehabilitacji) oraz zakup sprzętu i pierwszego wyposażenia. Jednocześnie w ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana infrastruktura towarzysząca: tereny zielone, funkcjonalne pieszo-jezdne ciągi komunikacyjne, zwiększenie liczby miejsc parkingowych itp

*kwota ostateczna będzie znana po rozstrzygnięciach przetargowych


 

 • SOSW Chwałowice RFIL

Nazwa funduszu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Nazwa projektu

Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach wraz zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru.

Wartość dofinansowania ze środków RFIL: 2 500 000 zł.

Wkład własny Powiatu Radomskiego: 2 166 704 zł.

Całkowita wartość zadania: 4 666 704 zł.

Planowany okres realizacji: sierpień 2020 r. – wrzesień 2021 r.

Opis projektu:

cel: zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług edukacyjnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych w powiecie radomskim dla uczniów niepełnosprawnych;

grupa docelowa: dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami z terenu powiatu radomskiego oraz powiatów ościennych;

zakres rzeczowy inwestycji:

 • przystosowanie (adaptacja) istniejącego budynku szkolnego do potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach k. Iłży (2 kondygnacje, pow. użytkowa: 1258 m2, 12 sal lekcyjnych, dobudowa windy zewnętrznej);
 • zakup urządzeń i sprzętu dydaktycznego – pierwszego wyposażenia obiektu;
 • przebudowa/rozbudowa internatu przy SOSW (pow. użytkowa 648 m2, 16 pokoi, 36 łóżek, winda zewnętrzna);
 • budowa łącznika między budynkiem SOSW a internatem (długości ok. 35 m;
 • zagospodarowanie terenu, w tym m.in. budowa amfiteatru i mini obserwatorium astronomicznego;
 • instalacja OZE.

 

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych


 

 • Zbiornik na tlen ciekły - Szpital Iłża

W dniu 15 grudnia 2020 r. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Starosta Radomski Waldemar Trelka i sekretarz Rafał Czajkowski przy kontrasygnacie skarbnik Joanny Wontorskiej podpisali w Warszawie umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie inwestycji związanej ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, polegającej na modernizacji instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19 pod nazwą:

„Zakup, wymiana i montaż nowego zbiornika na tlen ciekły o pojemności 6m3 wraz z nową parownicą dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży”

 

wartość zadania –  369.000 zł. (100 %) ,

dotacja z budżetu państwa –  369.000 zł. (100 %),

 

Opis projektu:

 • cel: poprawa stanu infrastruktury medycznej, polegającej na modernizacji instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19
 • grupy docelowe: mieszkańcy gmin pow. radomskiego oraz: lipskiego (woj. mazowieckie),
 • zakres rzeczowy: zakup, wymiana i montaż nowego zbiornika na tlen ciekły o pojemności 6 m3 wraz z nową parownicą.

drukuj ()

 • data: 2020-12-17

 

 • Dofinansowanie z Rezerwy Ogólnej Budżetu Państwa

W dniu 8 grudnia 2020 r. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Starosta Radomski Waldemar Trelka i sekretarz Rafał Czajkowski przy kontrasygnacie skarbnik Joanny Wontorskiej podpisali w Warszawie umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą:

„Zwiększanie potencjału medycznego, poprawa jakosci i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach”.

wartość zadania –  883 313,60 zł. (100 %),

dotacja z budżetu państwa –  706 650,00 zł. (80 %),

środki Powiatu Radomskiego  –  170 480,30 zł. (20%)

środki SPZZOZ w Pionkach  –   6 183,30 zł. 

 

W ramach realizacji zadania do 17 grudnia 2020 r. zakupione zostanie 31 sztuk :

  1. mobilny aparat RTG do zdjęć przy łóżkach - 1 szt.
  2. zestaw łóżkowy (łózko elektryczne z uchwytami ortopedycznymi, materac, szafka przyłóżkowa) - 6 szt.
  3. zestaw łóżkowy  (łózko elektryczne z uchwytami, materac, szafka przyłóżkowa) - 22 szt.
  4. zestaw łóżkowy  (łózko elektryczne z uchwytami i przeziernym leżem, materac, szafka przyłóżkowa) - 2 szt.

 

drukuj ()

 • data: 2020-12-11

 

 • programy

W dniu 9 lipca 2020 r. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Starosta Radomski Waldemar Trelka i Wicestarosta Roman Frąk podpisali w Pionkach umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą:

„Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach”.

wartość zadania –  945 944,70 zł. (100 %),

dotacja z budżetu państwa –  756 755,00 zł. (80 %),

środki Powiatu Radomskiego  –  182 563,00 zł. 

środki SPZZOZ w Pionkach  –   6 626,70 zł. 

 

W ramach realizacji zadania do 25 listopada 2020 r. zakupione zostanie 36 sztuk następującego sprzętu i aparatury medycznej:

 

                                 1.         Diatermia chirurgiczna typu „ligasure”   - 1 sztuka

                                        2.         Diatermia chirurgiczna - nóż elektryczny   - 1 sztuka

                                        3.         Wózek anestezjologiczny ze ssakiem elektrycznym   - 2 sztuki

                                        4.         Autoklaw kasetowy    - 1 sztuka

                                        5.         Kardiomonitor z defibrylatorem        - 8 zestawów

                                        6.         Aparat USG z 3 głowicami: 2 brzuszne i 1 endovaginalna  - 1 sztuka

                                        7.         Zestaw do ozonoterapii - 1 sztuka

                                        8.         Stół diagnostyczno-zabiegowy  z osprzętem  - 5 sztuk

                                        9.         Aparat EKG z przesyłaniem danych  - 3 sztuki

                                       10.       Zestaw do podaży infuzyjnej (pompa infuzyjna ze stacją dokującą)  - 8 sztuk

                                       11.       Myjnia endoskopowa    - 1 sztuka

                                       12.       Aparat do ultradźwięków z bezobsługową głowicą   - 1 sztuka

                                       13.       Szyna do ćwiczeń stawu kolanowego    - 1 sztuka

                                       14.       Respirator medyczny  - 1 sztuka

                                       15.       Zestaw zabiegowy do histeroskopu   - 1 sztuka

 


 

 • Podpisanie umowy w Pionkach
 • Podpisanie umowy w Pionkach
 • Podpisanie umowy w Pionkach
 • Podpisanie umowy w Pionkach
 • Podpisanie umowy w Pionkach
 • Podpisanie umowy w Pionkach
 • Prezentacja nowego bloku Szpitala w Pionkach

Aktualności

 • 2021.07.18

  XXVII Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki

  W ostatni weekend pod patronatem honorowym Starosty Radomskiego odbył się XXVII Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki. Impreza promująca dorobek artystyczny  wybitnego twórcy ludowego, zgromadziła na iłżeckiej przystani rzeszę miłośników folkloru.

  W festiwalowym konkursie  wystąpiło 250 wykonawców reprezentujących 35 podmiotów scenicznych: kapele ludowe, zespoły śpiewacze oraz solistów.

 • 2021.07.13

  Ankieta dotycząca opracowania Strategii Powiatu Radomskiego

  Rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do roku 2030, która będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszego Powiatu.

 • 2021.07.06

  Bardzo dobre wyniki matur w szkołach Powiatu Radomskiego

  W szkołach średnich w Pionkach i Iłży, prowadzonych Powiat Radomski, do matury przystąpiło 216 tegorocznych abiturientów, z czego pozytywny wynik w terminie głównym uzyskały 174 osoby. Tylko nieliczni absolwenci będą musieli poprawiać niektóre przedmioty w sierpniu. Średnia zdawalność wyniosła 81 %, czyli więcej niż średnia wojewódzka (79,2 %) oraz krajowa (74,5 %).

 • 2021.07.05

  Wnioski budowlane można złożyć przez internet

  W imieniu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zapraszamy mieszkańców Powiatu Radomskiego do korzystania z serwisu internetowego e-budownictwo. Za jego pośrednictwem można wypełnić i przesłać elektronicznie do właściwego urzędu rozmaite wnioski, związane z procesem budowlanym.

 • 2021.07.02

  Kolejne przypadki wścieklizny u zwierząt wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego.

  Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 28. przypadku wścieklizny u zwierząt wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. Powiat radomski znalazł się w obszarze zagrożenia wścieklizną.

   

 • 2021.07.02

  Szczepimy się i wygrywamy

  Ruszyła możliwość szczepienia drugą dawką w dowolnym punkcie oraz loteria dla zaszczepionych. Powiatowe Punkty Szczepień: w Pionkach przy ul. Sienkiewicza 29 i Iłży przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 - posiadają wolne terminy.

 • 2021.06.30

  Sztuczna inteligencja made by Iłża

  Maksymilian Paczyński, uczeń z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  w Iłży znalazł się w finale Programu Intel AI for Youth. Stworzył sztuczną inteligencję, która może uratować życie uczestników ruchu drogowego. "Zmęczenie plagą dzisiejszego świata - detekcja oraz analiza użytkownika" - tak brzmi pełna nazwa nagrodzonego projektu licealisty.

 • 2021.06.28

  Przebudowa drogi powiatowej Gulin – Wsola – Wojciechów. Firma Strabag: termin zakończenia prac dotrzymany

  Dodatkowe prace na dwóch odcinkach drogi w okolicach Piastowa związane ze stabilizacją gruntu przed położeniem nowych warstw nawierzchni nie wpłyną na termin zakończenia prac – deklaruje wykonawca prac, firma Strabag z Pruszkowa. – Nie zamierzamy już przedłużać terminu realizacji tej inwestycji, który wyznaczono na 31 września 2021 roku – zapowiada Waldemar Trelka, starosta radomski.

 • 2021.06.27

  Obiekt Sportowy w Jedlni w gminie Pionki ma swojego patrona

  W niedzielę, 27 czerwca 2021r., w 10-tą rocznicę powstania Gminnego Klubu Sportowego „Królewscy Jedlnia” odbyła się uroczystość nadania imienia Tomasza Wróbla Obiektowi Sportowemu w Jedlni w gminie Pionki. Inicjatorem nadania imienia był utworzony dziewięcioosobowy Komitet składający się z miejscowych społeczników.

 • 2021.06.25

  Remonty dróg powiatowych

  W tym roku prace będą prowadzone na terenie pięciu gmin. Na ich realizację w budżecie powiatu zarezerwowano 5 milionów złotych. W ramach prac remontowych zostaną wykonane nowe nawierzchnie bitumiczne, a pobocza dróg będą wzmacniane kruszywem. Istniejące rowy przydrożne zostaną odmulone, a przepusty udrożnione lub wyremontowane.

Kalendarium

«lipiec2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Ankieta - Strategia Powiatu Radomskiego