Starostwo Powiatowe w Radomiu, Powiat Radomski

Animacja

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 27 Lutego 2017, imieniny: Anastazji, Gabriela, Gabrieli

Szybkie linki

Nawigacja

Menu

Banery

Treść strony

1. POWIAT RADOMSKI

 

STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU

26-600 Radom • ul. Domagalskiego7

tel. centrala: 048 365 58 01 • fax 048 365 58 07

www.radompowiat.pl• e-mail: powiat@radompowiat.pl

 

TERENY POD INWESTYCJE

Nieruchomość położona w mieście Pionki przy ul. Garszwo, która stanowi  działki ewidencyjne oznaczone od Nr 1481/26 do Nr 1481/68 o łącznej powierzchni 6,5406 ha.

Teren gruntowy, niezabudowany, usytuowany w pobliżu lasu. Otoczenie stanowi  zabudowa mieszkaniowa, przemysłowa, tory kolejowe, oczyszczalnia   ścieków.  Działki leżą na terenie nie uzbrojonym.  Uzbrojenie w  ulicy Garszwo ( tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna). Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Pionki z dnia 20 listopada 2008 roku, wydzielone tereny w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na tym terenie, uchwalonym uchwała Rady Miejskiej w Pionkach Nr XIII/153/03 z dnia   24 października 2003 roku,  znajdują się w strefie o symbolach: UP.MN- funkcja wiodąca- usługi publiczne, funkcja towarzysząca – zabudowa mieszkaniowa. Działki posiadają dostęp do dróg wewnętrznych  oraz do  drogi publicznej – gminnej.

Nieruchomość stanowi własność  Powiatu Radomskiego i jest wolna od obciążeń hipotecznych.

 


 2. GMINA IŁŻA 

 

URZĄD MIASTA IŁŻA

27-100 Iłża ul. Rynek 11

tel. centrala: 048 341 22 00 tel. sekretariat: 048 616 31 35

fax 048 616 33 00 www.ilza.ple-mail: ilza@ilza.pl

 

TERENY POD INWESTYCJE

 Lokalizacja:Iłża ul. Przy Malenie, gm. Iłża

Gmina Iłża posiada tereny inwestycyjne o łącznej

powierzchni około 8,5 ha.

Tereny te są wyposażone w następującą infrastrukturę

techniczną:

• energia elektryczna

• gaz

• woda

• kanalizacja sanitarna

• dobre drogi umożliwiające dojazd do drogi krajowej Nr 9 ok. 400m (do Radomia 30 km)

Otoczenie i sąsiedztwo:Oczyszczalnia ścieków, stacja kontroli pojazdów, zakład produkcyjny

Podłoże piaszczyste, płaskie ukształtowanie terenu, niski poziom wód gruntowych, teren idealny pod inwestycje.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to tereny o preferencji dla funkcji produkcyjnych.

Po raz pierwszy w 2005 r. zorganizowany został ogólnopolski konkurs "Grunt na medal". Gmina Iłża spośród wielu gmin biorących udział w tym konkursie została wyróżniona pamiątkowym certyfikatem oraz specjalnie na tę okoliczność wybitym medalem.

W ten sposób promujemy naszą gminę za pośrednictwem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. W Gminie Iłża znajduje się również Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice – podstrefa Iłża.

Kontakt:
Zastępca Burmistrza Iłży – Marek Łuszczek

tel. (048) 341-22-07 lub (048) 616-31-35

e-mail: zastepca@ilza.pl 

 


3. GMINA JEDLIŃSK

 

URZĄD GMINY JEDLIŃSK

26-660 Jedlińsk ul. Warecka 19

tel. 048 321 30 21 fax 048 321 30 21

www.jedlinsk.pl e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl

  

TERENY POD INWESTYCJE

 Nr 1.Urbanów.

Działka niezabudowana i nieużytkowana o powierzchni 4 hektarów. Jest to teren suchy, płaski, międzyleśny, w oddaleniu niezamieszkały w kształcie prostokąta. Dojazd do działki po drodze utwardzonej. Uzbrojenie terenu w energię elektryczną o napięciu 380kV. W sąsiedztwie znajdują się tereny leśne oraz międzygminne składowisko odpadów komunalnych.

 Nr 2. Klwaty.

Działka niezabudowana i niezagospodarowana o powierzchni 4,5 hektara przeznaczona pod zabudowę przemysłowo-usługową. Obszar inwestycyjny zlokalizowany jest w pobliżu granic miasta Radomia, ok. 5km od krajowej drogi nr 7. Jest to zwarty kompleks do którego prowadzi droga gruntowa. Teren płaski, suchy, nieuzbrojony. W sąsiedztwie znajdują się tereny rolne.

 


4. GMINA KOWALA

 

URZĄD GMINY KOWALA

26-624 Kowala Kowala 105a

tel. 048 610 17 60 fax 610 17 22

www.kowala.pl e-mail: kowala@kowala.pl

  

TERENY POD INWESTYCJE

• Nazwa lokalizacji: Kosów, Gmina Kowala

• Maksymalna dostępna powierzchnia nieruchomości (w jednym kawałku) - 41.3131 ha

• Możliwość powiększenia terenu o kolejnych 12 przyległych działek o powierzchni 5.4592ha

• Cena jednej działki to 16 325 186 zł

• Własciciel: Gmina Kowala - udział 1/1

• Orientacyjny termin uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy - 2009 rok.

• Teren przeznaczony pod zabudowania mieszkaniowe i mieszkaniowo - letniskowe.

• Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią ha: grunty orne - RIVb 4.9346 ha, grunty orne – RV 18.2794 ha, grunty pod rowami - W-RV - 0.7206 ha, grunty orne - RVI - 3.6859 ha, łąki trwałe - ŁIII - 0.8208 ha, łąki trwałe - ŁIV - 9.5286 ha, grunty pod stawami - Wsr - 1.3514ha, drogi Dr - 0.9008 ha

• Różnica poziomów terenu ok. 3 m.

• Obecne użytkowanie: pola orne odłogowane

• Przez teren działki przebiega 7 rowów odwadniających szer. 4 m. Przez środek działki wzdłuż dłuższego boku biegnie linia energetyczna wysokiego napięcia, od strony północnej znajdują się stawy rybne.

• Od strony zachodniej na jednej z mniejszych działek znajdują się ruiny dworku wpisanego

do rejestru zabytków.

• Procent dopuszczalnej zabudowy 60%, wysokość budynków max. 15m

• Działka od strony południowej sąsiaduje z ulicą Krychnowicką (Miasta Radom), od strony wschodniej z gruntową ulicą Stawową (rejon miasta Radom), od zachodu dojazd ok. 100m od drogi powiatowej i ok. 800m od drogi krajowej nr 7, od północy zaś sąsiaduje ze stawami hodowlanymi jednorodzinnymi. Działka ma dobrą lokalizację w stosunku do ośrodka gminnego, handlu i usług, opieki zdrowotnej i szkolnictwa.

• Odległość od drogi krajowej nr 7 na odcinku - Radom - Kielce - ok. 1 km.

• Najbliższa stacja kolejowa: linia Radom - Skarżysko - Kamienna - stacja Rożki - 2 km, linia: Radom - Łódź - przystanek Kończyce Radomskie - 1 km.

• Bocznica kolejowa przy stacji kolejowej Wolanów na trasie Radom - Łódź w odległości ok. 3 km.

 

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA

• Elektryczność na terenie: TAK

• Odległość przyłącza od granicy terenu – linia energetyczna wysokiego napięcia przebiega przez działkę w pobliżu istnieje sieć średniego napięcia.

• Występuje jeden rodzaj wody z ujęcia gminnego w Dąbrówce Zabłotniej

• Odległość przyłącza od granicy terenu – wzdłuż działki

• Dostępna objętość m3/24h - 921 m3/dobę

• Odległość przyłącza od granicy terenu 1km

• Telefony TAK

• Odległość przyłącza - przy granicy

• Osoba przygotowująca ofertę:

Kontakt:

Kierownik Budownictwa i Inwestycji Piotr Markiewicz

tel. 48 610 17 60 wew. 31, e-mail: budownictwo@kowala.pl

 


5. MIASTO PIONKI

 

URZĄD MIASTA PIONKI

26-670 Pionki Al. Jana Pawła II 15

tel. centrala: 048 341 42 00 tel./fax 048 341 42 90

www.pionki.pl e-mail: rozwoj@pionki.pl

 

TERENY POD INWESTYCJE PRZEMYSŁOWO – USŁUGOWE

Miasto Pionki jest właścicielem i oferuje do wykorzystania na produkcję przemysłową ponad 300ha zabudowanego terenu po Zakładzie Tworzyw Sztucznych „Pronit”. Opisywany obszar inwestycyjny wyposażony jest we wszelkie media konieczne do produkcji tj.: średnie i wysokie napięcie, woda, kanalizacja sanitarna w pobliżu gaz średnio-prężny. Na opisywanej nieruchomości znajdują się: place składowe - utwardzone, drogi asfaltowe wewnątrzzakładowe wraz z parkingami. Cześć terenów (ponad 20ha) objęta jest działaniem

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Obszar inwestycyjny zlokalizowany jest przy drogach powiatowych, w bliskiej odległości dostępna

jest także bocznica kolejowa. Działki inwestycyjne wolne są od zanieczyszczeń, przygotowane do natychmiastowego zagospodarowania. W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma osiedli ani terenów zamieszkałych. Przedsiębiorcom prowadzącym lub rozpoczynającym działalność w naszym rejonie oferujemy ulgi i obniżki podatkowe zwolnienie z podatku

dochodowego od osób prawnych lub od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

TERENY W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

Część terenów inwestycyjnych położona jest w zasięgu TSSE, która oferuje inwestorom pomoc publiczną (regionalną). Przedsiębiorca działający w ramach udzielonego

zezwolenia może korzystać z pomocy regionalnej z dwóch tytułów:

• poniesionych nakładów inwestycyjnych

• utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy.

ABY ZOSTAĆ INWESTOREM TSSE, WYSTARCZY:

• uzyskać zezwolenie na działalność gospodarczą w strefie,

• zainwestować minimum 100 tys. EUR,

• gwarancja, iż firma będzie działać minimum 5 lat na jej terenie.

MIASTO OFERUJE POD INWESTYCJE W BRANŻY TURYSTYCZNO – REKREACYJNEJ:

• teren o powierzchni ok. 2 ha pod bazę gastronomiczno – wypoczynkową położoną nad 18 hektarowym lustrem wody (nad Stawem Górnym)

• niezabudowaną działkę tzw. Posadę Leśną o pow. 7,11 ha przeznaczoną pod działalność: turystyczno-rekreacyjną lub hotelową,

• niezabudowaną działkę o powierzchni do 500m2 przeznaczoną pod budowę krytego Zespołu Rekreacyjno-Rozrywkowego, oferującego m.in.: minigolf, salę gier cichych, salę gier

głośnych, bilard.

• niezabudowaną działkę o powierzchni ok. 1 ha przeznaczoną pod budowę Centrum Usługowo-Sportowego, składającego się m.in. z: kina, domu towarowego i innych punktów handlowych lub usługowych, użytecznych dla mieszkańców Pionek.

Wyrażamy przekonanie, iż atmosfera naszego miasta, przedsiębiorczość, otwartość na współprace ze strony jego mieszkańców sprawi, iż podzielą Państwo opinie już obecnych

firm, że jesteśmy miastem, w którym warto inwestować swój kapitał, robić interesy i odnosić

sukces. 

 


6. GMINA PIONKI

 

URZĄD GMINY PIONKI

26-670 Pionki ul. Zwycięstwa 6

tel. 048 612 15 14 tel./fax 048 612 12 34

www.gmina-pionki.ple-mail: ug@gmina-pionki.pl

 

TERENY POD INWESTYCJE

Kompleks gruntów budowlanych o pow. 11,72 ha położone w Kamyku /przy granicy miasta Pionki. Teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkalne i usługowe. Istniejąca infrastruktura to: woda, gaz, energia, kanalizacja sanitarna. Pożądane inwestycje to przemysł rolno-spożywczy i wytwórczy na bazie drewna. Potencjalny inwestor może liczyć na pomoc władz samorządowych przy wskazaniu tanich terenów do zagospodarowania oraz ulgi podatkowe.

 


7. GMINA WIERZBICA

 

URZĄD GMINY WIERZBICA

26-680 Wierzbica ul. Kościuszki 73

tel. 048 618 36 10 fax 048 618 36 11

www.wierzbica.pl e-mail: wierzbica@wierzbica.pl

 

TERENY INWESTYCYJNE

NR 1. Rzeczków

Tereny oznaczone nr 1 na mapie położone są w miejscowości Rzeczków w zachodniej części Gminy Wierzbica przy drodze nr 744 Wierzbica – Szydłowiec, na granicy z Gminą Jastrząb. Powierzchnia gruntów przeznaczonych pod zainwestowanie wynosi 3,66 ha, - tereny w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzbica preferowane są jako obszary potencjalnego rozwoju przemysłu, baz, składów, usług produkcyjnych, rozwoju przedsiębiorczości. Dla terenu , na którym położne są przedmiotowe grunty Gmina Wierzbica opracowuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

NR 2. Wierzbica

Tereny oznaczone nr 2 położone są w miejscowości Wierzbica po południowej stronie drogi nr 744 Wierzbica - Szydłowiec. Powierzchnia gruntów przeznaczonych pod zainwestowanie wynosi 12,00 ha, - tereny w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzbica preferowane są jako obszary istniejącego przemysłu potencjalnego rozwoju przemysłu, baz, składów, usług produkcyjnych, rozwoju przedsiębiorczości. Dla terenu , na którym położne są przedmiotowe grunty Gmina Wierzbica opracowuje miejscowy plan zagospodarowania.

NR 3. Wierzbica

Tereny oznaczone nr 3 położone są w miejscowości Wierzbica po północnej stronie drogi nr 744 Wierzbica - Szydłowiec. Powierzchnia gruntów przeznaczonych pod zainwestowanie wynosi 6,00 ha, - tereny w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzbica preferowane są jako tereny istniejącego przemysły, baz i składów, usług produkcyjnych. Dla terenów, na którym położne są przedmiotowe grunty mina Wierzbica opracowuje miejscowy plan zagospodarowania.

 


Stopka strony

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu (48) 36 55 801 wew. 117, 152, 153
ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom, tel./fax: (48) 36 55 801, 36 55 807, e–mail: powiat@radompowiat.pl
Odwiedziło nas 4282 osób
Copyright © 2009 - Starostwo Powiatowe w Radomiu