Starostwo Powiatowe w Radomiu, Powiat Radomski

Animacja

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 27 Lutego 2017, imieniny: Anastazji, Gabriela, Gabrieli

Szybkie linki

Nawigacja

Menu

Banery

Treść strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Domagalskiego 7
26-600 Radom
tel./fax: (48) 38 15 070
e-mail: pcpr@spradom.eu
www.pcprradom.finn.pl


Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu


I. Zadania Powiatowego Centrum jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej:
1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego;
5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
6) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
10) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
12) prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno – pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
13) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
14) zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
15) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy
16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
17) Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

II. Zadania Powiatowego Centrum w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

Do zadań własnych należą:
1) opracowanie i realizacja 3 – letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;
2) zapewnianie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
3) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;
4) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;
5) prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;
6) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka, lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego;
7) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:
a) grup wsparcia
b) specjalistycznego poradnictwa
8) powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo – wychowawczych;
9) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;
10) prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka
11) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
12) finansowanie:
a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na terenie powiatu lub poza
b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne;
c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
13) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich Wojewodzie Mazowieckiemu w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
14) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należą:
1) realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
2) finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


III. Zadania Powiatowego Centrum z zakresu pomocy społecznej:
Do zadań własnych należą:
1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
3) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
4) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się,
5) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mającym trudności w integracji ze środowiskiem,
6) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
7) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
8) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
9) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
10) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
11) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,
12) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
13) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Mazowieckiemu, również w formie dokumentu elektronicznego,
z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
14) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należą:
1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
4) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.

IV. Zadania Powiatowego Centrum wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
Do zadań własnych należą:
1) Opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2) Opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą;
3) Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4) Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należą:
1) Tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
2) Opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie


Podległe jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Jedlance
Jedlanka 10, 26-66 Jedlińsk

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach
Krzyżanowice 217, 27-100 Iłża

Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy
ul. Sienkiewicza 37, 26-680 Wierzbica

Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy (Filia)
ul. Partyzantów 3, 26-680 Wierzbica

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance

Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W celu realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zadania z zakresu administracji rządowej Powiatowe Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.
Powiatowe Centrum może zlecić realizację określonych zadań w trybie i na zasadach ustalonych w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
• organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,
• osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
Zauważyć należy, że współpraca samorządu z podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych z jednej strony pozwala na skuteczniejsze i efektywniejsze działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców danego regionu, a z drugiej strony świetnie uzupełnia się, co daje możliwość odciążenia sektora publicznego w realizacji stale rozszerzającego się zakresu obowiązków.

Aktualnie na zlecenie powiatu radomskiego zadania z zakresu pomocy społecznej realizują:

1. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Pionkach.
Z pomocy ogniska korzysta średnio miesięcznie 65 dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pionki, pochodzących z 37 rodzin wielodzietnych, biednych, dysfunkcyjnych. Są to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Placówka realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne wyrównując szanse dzieci i młodzieży oraz zwiększając ich motywacje do samorozwoju. Celem realizowanego zadania jest wsparcie pedagogiczne, materialne dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Pomoc w przezwyciężaniu trudności życia codziennego, umożliwianie poprawnego funkcjonowania w rodzinie i grupie rówieśniczej.
Ognisko zapewnia dzieciom dwa posiłki dziennie /obiad i podwieczorek/ od poniedziałku do piątku, a podczas ferii i wakacji trzy posiłki /dodatkowo śniadanie/. Na bieżąco realizowana jest współpraca ze szkołami, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dziecka i problemów rodziny.

2. Świetlica Środowiskowa „Betania” przy Parafii Rzymsko-katolickiej Św. Stanisława Bpa M. w Wierzbicy.
Nadrzędnym celem placówki jest przeciwdziałanie uzależnieniom oraz propagowanie wartości chrześcijańskich i niesienie pomocy ludziom uzależnionym. Prowadzący świetlicę przy różnych okazjach i w różnej formie starają się dostarczyć wychowankom rzetelnej wiedzy na temat uzależnień oraz modelować styl życia w trzeźwości.
Z opieki świetlicy korzysta średnio około 30 dzieci.
Placówka oferuje zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, opiekuńczo – wychowawcze oraz o charakterze rozwojowym, pozwalające na kształtowanie zainteresowań. W ramach działań świetlicy organizowane są rozmaite konkursy, które pozwalają młodym ludziom na kreatywność i poznanie swoich możliwości. Wsparcie świetlicy obejmuje również pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych oraz organizację czasu wolnego. Świetlica propagując pożądane społecznie wzorce zachowań uczy też wychowanków, jak pomagać innym.

3. Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym
prowadzony na zlecenie powiatu przez Caritas Diecezji Radomskiej. Placówka ta, zgodnie z zawartą umową może zagwarantować całodobową opiekę dla 26 dzieci.
Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym stara się zapewnić wszystkim przebywającym tam dzieciom na jak najlepszym poziomie godne warunki życia. Znaczącym wydarzeniem była przebudowa placówki, w efekcie czego utworzono dwa mieszkania, z przeznaczeniem dla 15-rga dzieci każde. Mieszkania mają charakter domów rodzinnych, do każdego prowadzi osobne wejście, pokoje administracyjne są również oddzielone od części mieszkalnej osobnym wejściem.
W roku 2011 został zakupiony drugi budynek mieszkalny w miejscowości Starachowice przy ul. 1 Maja 13 b, jest przeznaczony dla 14 dzieci. Mieszkanie to posiada 11 pomieszczeń mieszkalnych, w tym pokoje dla dzieci, kuchnię, salon, jadalnię, pokój wychowawców, duże łazienki oraz garaż. Teren jest ogrodzony, wyłożony kostką. Mieszkanie funkcjonuje jako filia Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym.

W zakresie działalności placówki socjalizacyjnej prowadzone są zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne i terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do samodzielnego, dorosłego życia. Poza tym, zapewnia wychowankom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych poprzez organizację różnych form pomocy, zajęć edukacyjnych, realizowanych indywidualnie lub grupowo, w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. W ramach podejmowanych działań placówka współpracuje z właściwymi PCPR, MOPS, GOPS oraz Ośrodkami Adopcyjnymi, sądami, policją i innymi instytucjami pomocowymi, w zależności od bieżących potrzeb.

 

 

 

 

 


 

Stopka strony

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu (48) 36 55 801 wew. 117, 152, 153
ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom, tel./fax: (48) 36 55 801, 36 55 807, e–mail: powiat@radompowiat.pl
Odwiedziło nas 6149 osób
Copyright © 2009 - Starostwo Powiatowe w Radomiu