Starostwo Powiatowe w Radomiu, Powiat Radomski

Animacja

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 27 Lutego 2017, imieniny: Anastazji, Gabriela, Gabrieli

Szybkie linki

Nawigacja

Menu

Banery

Treść strony

Uchwała Nr 306/2017

Zarządu Powiatu Radomskiego

z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Powiat Radomski w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 814 ze zm.) w związku art.15 ust. 2 h i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1817),  Uchwały Nr 169/XX/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 listopada  2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, uchwala się, co następuje:

§1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Radomskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonego zgodnie z rocznym programem współpracy  z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na  2017 rok, stanowiącym załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr 169/XX/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 listopada  2016 roku oraz na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej  Uchwałą Nr 298/2017 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 5 stycznia 2017 roku.

.

§2

Wykaz podmiotów, które wybrano do realizacji zadań Powiatu Radomskiego wraz z kwotą dotacji przyznanej na rok 2017  stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie  umowy na realizację zadania wraz z  kosztorysem rzeczowo – finansowym dostosowanym do kwoty przyznanej dotacji między  Zleceniodawcą, a  Podmiotem którego oferta została wybrana.

§4

Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi  Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.

§5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  internetowej powiatu  www.radompowiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radomiu

Członkowie Zarządu:  

  1. Mirosław Ślifirczyk - przewodniczący Zarządu                                                    
  2. Leszek Margas                                                                                                                                
  3. Adam Siczek
  4. Henryk Słomka
  5. Marek Jarosz

 

 

 

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu procedury Komisja  Konkursowa dokonała wyboru najlepszych ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Przedmiotem oceny Komisji Konkursowej było 17 ofert w zakresie kultury fizycznej. Wymogi określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu spełniło 17 ofert. W rozpatrywanych ofertach wzięte były pod uwagę: zgodność oferowanego zadania z priorytetowymi działaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert, kompletny opis działań, efektywny budżet, realne koszty, dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców powiatu radomskiego, wysokość środków publicznych oraz udział środków własnych na realizację zadania. Bardzo ważnym kryterium było również doświadczenie w realizacji podobnych zadań, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania w poprzednich latach, a także prawidłowe  wykorzystanie środków publicznych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

 

                                                            Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 306/2017

Zarządu Powiatu Radomskiego

Wykaz ofert , które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu

(Dział 926, Rozdział 92605, Par.2360)

 

Lp.

 

Wykonawca zadania

 

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania w formie dotacji z budżetu powiatu

1.

UKS „BETA” Pionki

Łączna kwota

3 100 zł

1. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt im. T. Machnio w Pionkach

2. XIV Międzypowiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców w Pionkach

3. XX Cross rowerowy po Puszczy Kozienickiej

                   1 000 zł

 

                   1 100 zł

          

                   1 000 zł

2.

KS „PROCH” Pionki

Łączna kwota

      3 800 zł

1.XIX Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej w Halowej Piłce Nożnej Chłopców w Pionkach

 

2.XXI Memoriał im Henryka Zatorskiego w  Halowej  Piłce Nożnej Chłopców w Pionkach

 

3. Memoriał im. Andrzeja „Dzidka” Grosiaka w Pionkach

 

4. V Memoriał im. Sławomira Rutki w Pionkach

                  1 200 zł

 

 

                  1 100 zł

 

                  1 000 zł

                   500 zł

3.

ULKS „Judo Kowala”

Łączna kwota

      11 300 zł

1.Organizacja udziału reprezentacji powiatu radomskiego w dyscyplinie sportowej - judo 
w zawodach wojewódzkich
i centralnych

2. Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju  Judo  dla Dzieci i Młodzieży w Kowali

 

                  7 800

 

 

                  3 500 zł

4.

LKS

„Chomentów”

Skaryszew

 

Łączna kwota

1 500 zł

Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej „Chomentów Cup”
o Puchar Starosty Radomskiego w Chomentowie

1 500 zł.

5.

         GKS

JAGUAR

Wolanów

 

Łączna kwota

5 500 zł

1. Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Starosty Radomskiego w Wolanowie

 

2. Powiatowy Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Radomskiego w Wolanowie

 

3. Regionalna Gimnazjada Dziewcząt i Chłopców w Piłce Siatkowej o Puchar Starosty Radomskiego w Wolanowie

2 000 zł

 

 

1 300 zł

 

2 200 zł

6.

Centrum Tang Soo Do

Łączna kwota

7 800 zł

Organizacja udziału reprezentacji powiatu radomskiego w kickboxingu
i taekwondo  w zawodach wojewódzkich i centralnych

 

7 800 zł

7.

Fight Club Skaryszew

Łączna kwota

2 000 zł

 Organizacja Pucharu Polski w Thratlonie Sztuk Walki Skaryszew 2017

2 000 zł

 

8.

MLUKS

„Orlik”

Wierzbica

 

Łączna kwota

11 000 zł

Organizacja udziału reprezentacji powiatu radomskiego w zapasach
w zawodach wojewódzkich
i centralnych

 

11 000 zł

9.

Stowarzyszenie „Latorośl”

I Radomski Memoriał Sportowy osób niepełnosprawnych, im. Św. Jana Pawła II w Radomiu

1 000 zł.

 

RAZEM

 

47 000 zł

 

 

Stopka strony

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu (48) 36 55 801 wew. 117, 152, 153
ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom, tel./fax: (48) 36 55 801, 36 55 807, e–mail: powiat@radompowiat.pl
Odwiedziło nas 74 osób
Copyright © 2009 - Starostwo Powiatowe w Radomiu