Starostwo Powiatowe w Radomiu, Powiat Radomski

Animacja

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 27 Lutego 2017, imieniny: Anastazji, Gabriela, Gabrieli

Szybkie linki

Nawigacja

Menu

Banery

Treść strony

Uchwała Nr 305/2017

Zarządu Powiatu Radomskiego

z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Powiat Radomski w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 814 ze zm.) w związku art.15 ust. 2 h i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1817),  Uchwały Nr 169/XX/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 listopada  2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, uchwala się, co następuje:

§1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Radomskiego w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego zgodnie z rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na  2017 rok, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 169/XX/2016  Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 listopada  2016 roku oraz na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 298/2017 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 5 stycznia 2017 roku.

§2

Wykaz podmiotów, które wybrano do realizacji zadań Powiatu Radomskiego wraz z kwotą dotacji przyznanej na rok 2017 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie  umowy na realizację zadania wraz z  kosztorysem rzeczowo – finansowym dostosowanym do kwoty przyznanej dotacji między  Zleceniodawcą, a  Podmiotem którego oferta została wybrana.

§4

Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.

§5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  internetowej powiatu  www.radompowiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radomiu.

 

Członkowie Zarządu:  

  1. Mirosław Ślifirczyk - przewodniczący Zarządu                                                    
  2. Leszek Margas                                                                                                                               
  3. Adam Siczek
  4. Henryk Słomka
  5. Marek Jarosz

 

 

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu procedury Komisja  Konkursowa dokonała wyboru najlepszych ofert w zakresie upowszechniania kultury. Przedmiotem oceny Komisji Konkursowej były cztery oferty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego. Spełniły one wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu. Wzięte były pod uwagę: zgodność oferowanego zadania z priorytetowymi działaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert, kompletny opis działań, efektywny budżet, realne koszty, dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców powiatu radomskiego, wysokość środków publicznych oraz udział środków własnych na realizację zadania. Bardzo ważnym kryterium było również doświadczenie w realizacji podobnego zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania
w poprzednich latach, a także prawidłowe  wykorzystanie środków publicznych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

 

 

                                                                             Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 305/2017

Zarządu Powiatu Radomskiego

 

Wykaz ofert, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu

(Dział 921, Rozdział 92105, Par.2360)

 

Lp

Nazwa oferenta

Nazwa własna zadania

Kwota dotacji

1.

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych

XIV Festiwal Piosenki Turystycznej
i Patriotycznej Radomiu

1 500 zł

2.

Towarzystwo Ochrony

i Promocji Zawodów Ginących

w Iłży

XXIII Iłżecki Jarmark Sztuki Ludowej
w Iłży

3 000 zł

3.

Stowarzyszenie Seniorów

„KONTRAST”

IV  Przegląd Piosenki Biesiadnej Seniorów w Pionkach

1 500 zł

4

Stowarzyszenie Orkiestry Dętej „Boni Angeli”

Przegląd Twórczości Zespołów Wokalno – Instrumentalnych w Jedlni

3 000 zł

 

RAZEM

 

9 000 zł

 

Stopka strony

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu (48) 36 55 801 wew. 117, 152, 153
ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom, tel./fax: (48) 36 55 801, 36 55 807, e–mail: powiat@radompowiat.pl
Odwiedziło nas 60 osób
Copyright © 2009 - Starostwo Powiatowe w Radomiu